دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۵۲۴۹۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۱۳۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲احمدنژاد۵۲۵۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۰۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳اذری۵۲۴۹۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۶۶۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴اسحاقی۵۲۴۶۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۶۵۵۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵اسدکرمی۵۲۴۰۰بناب۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۴۹۰۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶اسماعیل زاده۵۲۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷اکبرزاده۵۲۳۴۹آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۰۷۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸باباییسلطانیه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۹۰۲۰۴۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹بابایی۵۲۱۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۶۴۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰باقریمیانه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۴۷۷۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۱باقری۵۲۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۶۹۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۲بدیعی۵۲۱۳۹کنگ۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۴۰۱۵۷۹۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۳براتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۴بصیرزاده۵۲۲۲۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۵بصیری۵۱۸۸۷فسا۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۱۸۵۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۶بهروزی۵۲۲۱۵خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۸۳۷۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۷بودقلو۵۲۴۴۳هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۷۱۲۰۵۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۸بیاتیزاویه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۵۴۷۳۹۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۹پازوکیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۹۴۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۰پاک نژادپردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۲۶۴۲۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۱پناهی۵۲۵۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۲پورحیدراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۸۴۰۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۳پیرهادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۴پیش یار۵۲۲۳۷قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۱۹۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۵تاری وردیاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۷۵۵۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۶تبرزه۵۲۱۹۲لار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۴۰۷۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۷توحیدی۵۲۱۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۸جبارزاده۵۲۴۹۳بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۶۹۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۹جریده۵۲۳۵۵قدس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۵۲۷۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۰جمالی فر۵۲۲۱۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۸۵۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۱جهانبخشآمل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۰۶۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۲حاتمی۵۲۳۴۱کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۴۲۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۳حاجی باشی۵۲۳۴۲قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۶۱۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۴حبیبی۵۲۲۴۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۲۹۲۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۵حسینی۵۲۳۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۶حقیقی۵۰۲۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۴۳۳۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۷حیدریمحمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۸۳۹۵۰۴۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۸حیدری۵۲۳۵۳ابهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۷۱۷۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۹خدابخشرودسر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۸۶۱۷۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۰خلجی۵۲۴۳۵ری۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۲۵۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۱خواجه دهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۲خیرخواه۵۲۲۴۳زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۱۴۲۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۳دشت بزرگی۵۲۴۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۶۰۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۴دیانی۴۸۱۸۵بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۹۹۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۵رحمانی خلیلی۵۲۴۴۱بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۲۹۶۵۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۶رحمتی۵۲۲۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۷رحیمی۵۲۴۳۹سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۸۰۷۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۸رفعتی۵۲۱۹۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۳۲۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۹زمانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۰سروری۵۲۴۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۴۶۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۱سعیدی۵۲۳۵۶رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۰۳۵۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۲سلیم زاده۵۲۴۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۸۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۳سلیمی۵۲۲۳۰اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۲۱۷۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۴شجاعیان۵۲۳۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۵شهریاری۵۲۳۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۸۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۶شیخی۵۲۳۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۲۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۷صاحبی۵۲۲۰۰سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۸۶۲۰۰۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۸صادق لی۵۲۴۳۰گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۱۵۵۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۵۹صالح ساعی۵۲۴۰۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۵۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۰صداقت نیا۵۲۴۱۲فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۵۷۲۰۳۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۱صدری۵۲۲۴۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۶۳۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۲صفایی۵۲۳۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۳صمدزاده۵۲۵۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۲۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۴صمیمی۵۲۱۹۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۷۳۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۵طباطبایی۵۲۳۵۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۵۶۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۶عبادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۷عباسلو۵۲۵۱۲ماهدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۷۶۲۳۱۸۴۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۸عبدالحسینی۵۲۲۴۶قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۸۲۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۹عبدالهیان۵۲۱۸۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۸۲۵۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۰عبدیساری۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۹۲۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۱علی مرادی۵۲۲۲۵درگز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۴۵۵۲۰۹۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۲علیدی۵۲۴۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۳غفوری۵۲۳۴۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۵۰۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۴فتحی۵۲۳۴۰آبیک۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۱۷۲۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۵فرخ پی۵۲۲۳۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۹۷۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۶فرهی۵۲۲۱۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۴۱۲۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۷قادری پور۵۲۲۱۴گویم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۹۵۷۷۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۸قاسمی نژآد۵۲۴۹۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۷۷۵۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۷۹قاسمی۵۰۲۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۰۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۰قیصری۵۲۱۹۸اردکان-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۰۰۲۰۷۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۱کاظمی۵۲۲۳۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۲۸۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۲کرمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۷۰۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۳کشاورز۵۲۵۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۸۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۴کلالی۵۲۱۹۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۴۲۳۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۵کمالی فرد۵۲۴۴۶اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۸۰۷۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۶کوچکی۵۲۴۶۶چناران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۱۶۷۰۹۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۷کولیوندکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۸۷۲۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۸گلستانی۵۲۲۲۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۵۴۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۹متقی۵۲۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۰محبت پور۵۰۷۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۱محمدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۷۳۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۲محمدی۵۲۵۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۳مرادی۵۲۴۶۴کنارک۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۴۳۴۵۰۹۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۴مراقبی۵۲۳۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۵مسلمی۵۲۳۳۹قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۶۲۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۶معظمارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۳۳۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۷ملک محمدی۵۲۳۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۵۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۸موسوی۵۲۲۳۲قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۹۷۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۹موسی وند۵۲۲۴۱زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۲۷۴۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۰میارصادقی۵۲۴۰۶چالوس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۴۴۰۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۱میررضایی۵۲۳۴۶آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۶۹۹۳۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۲نجفیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۲۸۵۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۳نظامی پور۵۲۴۴۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۳۱۱۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۴نورنیابندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۹۱۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۵نوری زاده۵۲۲۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۲۷۵۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۶هژبری۵۲۲۱۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۳۱۱۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۷واعظی۵۲۲۲۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۰۳۸۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۸والی۵۲۱۹۵سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۷۱۵۱۵۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۰۹ولی نژاد۵۲۳۴۸عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۸۱۸۰۰۵۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۱۰یزدانی۵۲۵۱۱کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۲۰۰۸۶۵۸۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶