دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱خانم ارجمندیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۱۷۳۷۰۴بهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۶۶۳۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۳۱۷۳۸۳۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۴۱۷۳۷۳۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۵۱۷۴۰۰۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۶۱۷۳۸۲۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۷۱۷۳۸۴۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۸۱۷۴۰۲۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۹۱۷۳۶۰۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۰۱۷۴۰۲۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۱۱۷۴۰۰۷ری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۷۰۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۲۱۷۴۰۱۷قدس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۶۳۹۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۳۱۷۴۰۱۵شهریار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۵۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۴۱۷۳۷۶۸فیروزکوه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۴۶۳۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۵۱۷۴۰۰۹نسیم شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۳۶۳۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۶۱۷۳۷۶۹ساری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۲۷۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۷۱۶۹۸۸۹نور۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۱۸۱۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۸۱۷۳۶۴۵تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۰۹۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۹۱۷۳۷۹۸تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۹۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۰۱۷۳۸۳۸خنج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۸۶۹۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۱۱۷۳۷۴۷خنج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۷۵۹۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۲۱۷۳۷۶۶حویق۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۶۹۰۴۳۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۳۱۷۳۸۳۷میاندوآب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۵۷۶۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۴۱۷۴۰۱۹توحید۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۴۸۰۶۹۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۵۱۷۱۱۶۲اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۳۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۶۱۷۳۹۲۲درچه پیاز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۲۰۱۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۷۱۷۴۰۲۰شهرجدیدمهاجران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۱۳۵۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۵۲۸سلمانشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۴۱۰۵۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۱۷۳۴۷۹ازنا۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۴۰۲۹۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۱۷۳۷۳۱شهرضا۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۹۴۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۱۷۳۶۳۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۱۷۳۷۰۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۱۷۳۵۰۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۷۱۷۳۷۴۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۸۱۷۳۵۷۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۹۱۷۳۵۹۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۰۱۷۳۴۵۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۱۱۶۹۷۴۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۲۱۷۳۵۰۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۳۱۷۳۵۳۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۴۱۷۳۶۱۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۵۱۷۳۶۳۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۷۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۶۱۷۳۶۵۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۶۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۷۱۷۳۶۵۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۸۱۷۳۷۰۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۹۱۷۳۶۳۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۰۱۷۳۶۶۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۱۱۷۳۶۵۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۲۱۷۳۶۵۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۳۱۷۳۵۵۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۴۱۷۳۵۴۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۵۱۷۳۶۱۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۶۱۷۳۶۰۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۷۱۷۳۶۷۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۸۱۷۲۴۲۸بهارستان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۴۶۶۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۹۱۷۳۷۴۲دماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۳۱۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۰۱۷۳۶۴۷دماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۲۰۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۱۱۷۳۷۳۷ورامین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۱۵۴۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۲۱۶۸۳۶۶آران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۰۹۱۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۳۱۷۳۶۹۴تیران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۹۵۲۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۴۱۷۳۵۹۱اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۸۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۵۱۷۳۶۵۴اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۷۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۶۱۷۳۶۷۰اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۷۱۷۳۵۰۲اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۵۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۸۱۷۳۴۸۰اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۴۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۹۱۷۳۶۱۵اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۳۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۰۱۷۳۶۲۷بندرانزلی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۲۹۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۱۱۷۳۷۳۸سیاهکل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۱۲۳۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۲۱۷۳۷۰۷لنگرود۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۰۵۴۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۳۱۷۳۶۳۴لنگرود۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۹۹۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۴۱۷۳۶۶۶رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۸۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۵۱۷۳۶۴۲رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۷۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۶۱۷۳۷۴۴بابل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۶۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۷۱۷۳۶۶۴فریدونکنار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۵۵۶۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۸۱۷۳۶۷۴نوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۴۳۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۹۱۷۳۴۶۴بابلسر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۳۲۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۰۱۷۳۶۴۹ساری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۲۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۱۱۷۳۵۳۹اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۱۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۲۱۷۳۶۶۳اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۰۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۳۱۷۳۵۴۲رامهرمز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۹۱۴۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۴۱۷۳۶۷۲مشکین دشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۸۲۴۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۵۱۷۳۶۷۵کرج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۷۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۶۱۷۳۵۵۹کوهسار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۶۶۳۳۳۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۷۱۷۳۶۳۹شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۵۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۸۱۷۳۶۶۵شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۴۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۹۱۷۳۷۳۲تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۳۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۰۱۷۳۶۶۰تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۲۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۱۱۷۳۷۰۸کرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۱۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۲۱۷۳۷۳۳سیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۰۸۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۳۱۷۳۶۷۷هشتجین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۹۶۵۵۶۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۴۱۷۳۶۵۶بیله سوار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۸۹۷۰۵۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۵۱۷۳۷۴۶قاین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۷۲۴۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۶۱۷۳۷۴۳ساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۶۲۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۷۱۷۳۷۳۰بافق۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۵۱۷۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۸۱۷۳۷۳۶زنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۴۷۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۹۱۷۳۶۶۸بندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۳۲۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۷۰۱۷۳۶۴۳زاهدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۲۱۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۷۱۱۷۳۷۴۰سمنان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۱۳۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ تا ۲۴ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۵۳۵اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۱۷۳۶۲۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۱۷۳۵۲۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۱۷۳۵۶۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۱۷۳۵۱۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۱۷۳۵۰۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۱۷۳۶۰۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۱۷۳۶۱۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۹۱۷۳۵۷۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۰۱۷۳۵۴۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۱۱۷۳۶۱۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۲۱۷۳۶۳۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۳۱۷۳۵۹۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۴۱۷۳۵۶۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۵۱۷۳۵۸۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۶۱۷۳۵۶۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۷۱۷۳۶۲۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۸۱۷۳۴۰۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۹۱۷۳۵۵۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۰۱۷۳۴۱۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۱۱۷۳۵۳۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۲۱۷۳۵۴۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۳۱۷۳۴۰۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۴۱۷۳۶۳۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۵۱۷۳۶۱۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۶۱۷۳۵۹۶دماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۲۳۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۷۱۷۳۵۰۶شهریار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۱۶۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۸۱۷۳۵۳۶ری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۰۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۹۱۷۳۴۳۶قدس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۹۶۳۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۰۱۷۳۴۰۵دیزیچه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۸۰۳۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۱۱۷۳۲۸۱پیربکران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۷۸۳۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۲۱۷۳۵۸۹سپاهان شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۶۶۱۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۳۱۷۳۵۶۶اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۵۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۴۱۷۳۵۱۷اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۴۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۵۱۷۳۵۸۳اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۳۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۶۱۷۳۵۵۶اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۲۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۷۱۷۳۵۲۲شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۱۲۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۸۱۷۳۵۲۴شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۰۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۹۱۷۳۶۴۴شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۹۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۰۱۷۳۵۱۴شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۸۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۱۱۷۳۶۱۱داراب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۷۸۶۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۲۱۷۳۵۱۶نور آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۶۳۹۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۳۱۷۳۵۶۷نقاب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۵۰۷۹۶۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۴۱۷۳۵۹۲تربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۴۸۸۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۵۱۷۳۵۴۱مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۳۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۶۱۷۳۵۰۹مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۲۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۷۱۷۳۶۰۰مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۱۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۸۱۷۳۴۸۲مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۹۱۷۳۶۲۶بوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۹۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۰۱۷۳۶۳۳بندرگناوه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۸۴۶۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۱۱۷۳۵۲۰اهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۷۵۶۰۷۵۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۲۱۷۳۵۷۹جم۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۶۰۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۳۱۷۳۵۵۱اندیمشک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۵۴۹۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۴۱۷۳۵۵۳رامهرمز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۴۳۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۵۱۷۳۵۱۱بندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۳۹۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۶۱۷۳۴۶۵بندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۲۸۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۷۱۷۳۵۸۲سیه چشمه(چالدران)۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۱۴۶۵۸۷۱۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۸۱۷۳۵۶۳ارومیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۰۳۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۹۱۷۳۵۱۳محمودآباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۹۵۴۵۹۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۰۱۷۳۵۷۶بوکان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۸۶۶۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۱۱۷۳۵۰۸بستان آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۷۶۳۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۲۱۷۳۵۷۵تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۶۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۳۱۷۳۵۶۰طبس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۵۰۳۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۴۱۷۳۴۸۱بشرویه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۴۸۳۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۵۱۷۳۵۸۴ماسال۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۳۹۵۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۶۱۷۳۶۱۴لشت نشاء۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۲۵۷۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۷۱۷۳۵۸۵بندرانزلی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۱۸۹۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۸۱۷۳۵۱۰هشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۰۵۴۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۹۱۷۳۶۳۰نوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۹۳۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۰۱۷۳۴۶۳عباس آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۸۷۳۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۱۱۷۳۵۹۴تنکابن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۷۴۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۲۱۷۳۶۱۷کرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۶۸۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۳۱۷۳۵۷۲سیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۵۹۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۴۱۷۳۵۲۹سیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۴۸۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۵۱۷۳۵۲۶مامونیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۳۷۸۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۶۱۷۳۵۳۴اراک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۲۳۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۷۱۷۳۵۳۰اراک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۱۲۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۸۱۷۳۵۶۲هشتگرد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۰۲۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۹۱۷۳۶۰۶کرج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۹۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۰۱۷۳۶۰۹قروه درجزین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۸۱۴۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۱۱۷۳۵۵۷همدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۷۷۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۲۱۷۳۵۷۳بندرترکمن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۶۵۶۰۴۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۳۱۷۳۵۲۱حاجی آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۵۱۰۷۹۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۴۱۷۳۵۵۴بروجن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۴۵۶۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۵۱۷۳۵۶۸دوگنبدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۳۲۵۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۶۱۷۳۶۳۸یزد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۲۷۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۷۱۷۳۵۳۲زنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۱۹۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدزاده۱۰۸۸۴۱تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۴۵۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲اکبری۱۰۸۸۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۷۰۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳انصاری۱۰۸۸۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۷۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴بردباری۱۰۸۸۷۷آستارا۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۲۴۰۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵بهادری۱۰۸۸۵۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۱۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۶پوشی نیا۱۰۸۸۷۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۹۹۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۷جعفری۱۰۸۸۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۸حبیب زاده۱۰۸۸۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۴۹۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۹حسین زاده۱۰۸۸۵۳سرخرود۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۴۴۲۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۰حسینی۱۰۸۸۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۱حق وردی۱۰۸۲۵۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۰۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۲حلیمی۱۰۸۸۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۶۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۳خاکزاد۱۰۸۸۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۲۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۴خطیبی۱۰۸۷۷۷نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۹۸۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۵دهقان۱۰۸۸۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۵۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۶دهقانی۱۰۸۷۷۵اردستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۸۱۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۷راستی جهرمی۱۰۸۸۴۰جهرم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۶۷۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۸رجبی۱۰۸۸۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۹رحمانیان۱۰۸۸۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۰رضازاده۱۰۸۸۹۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۳۶۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۱زارع۱۰۸۳۶۱لار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۹۳۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۲زندی پور۱۰۸۸۶۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۵۶۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۳زنگنه۱۰۸۸۹۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۳۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۴زواری۱۰۸۴۸۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۰۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۵سقایی۱۰۸۸۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۶سلامی۱۰۸۸۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۴۸۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۷شیخی۱۰۷۹۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۶۰۱۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۸صابر۱۰۸۸۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۹صادقی زاده۱۰۸۸۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۰صادقی۱۰۸۸۵۱درق۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۶۵۷۹۴۳۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۱صفاوردی۱۰۷۵۰۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۰۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۲عباسیان۱۰۸۸۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۳۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۳عبدالهی۱۰۸۸۷۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۲۷۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۴غلامی۱۰۸۸۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۱۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۵فارسیجانی۱۰۸۸۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۶فراهانی۱۰۸۳۶۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۸۲۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۷فروتن فر۱۰۸۸۹۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۲۵۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۸قانقرمه۱۰۸۸۹۰آق قلا۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۵۷۵۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۹قلی زاده۱۰۸۸۶۶هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۲۲۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۰گلزایی۱۰۸۸۵۰سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۵۰۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۱محجوبیدهلران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۵۸۷۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۲محمدعلیزاده۱۰۸۸۴۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۰۵۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۳محمدی۱۰۸۵۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۴محمدی۱۰۸۸۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۵مدرسی۱۰۸۸۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۶مرادی۱۰۸۸۴۵بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۱۴۵۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۷مظلومیسنگر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۴۷۵۲۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۸موسوی۱۰۸۸۷۸قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۷۶۵۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۹موسوی۱۰۸۸۸۷قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۶۰۷۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۰مهدی تبار۱۰۸۸۴۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۹۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۱نادران۱۰۸۸۸۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۶۰۰۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۲نجف زاده۱۰۸۸۶۱فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۱۳۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۳نصیری۱۰۸۸۹۷رزن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۴۸۰۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۴نظامی۱۰۸۸۵۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۳۷۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۵همتی۱۰۸۵۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۴۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ دی

نام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
ابراهیمی۱۰۸۸۳۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۹۲۵۰۰۰۳۱۱۹۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اخباری۱۰۸۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۰۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اخوان۱۰۸۷۸۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۹۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اذری۱۰۸۶۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۷۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ارون۱۰۸۵۵۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۳۵۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ازادی۱۰۸۵۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اسماعیلی۱۰۸۷۷۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۸۱۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اصغرنیا۱۰۸۷۲۶بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۴۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
امیری۱۰۸۴۵۶برازجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۸۸۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اهنگری۱۰۸۵۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
برزگر۱۰۸۸۳۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۸۰۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
بهرامی۱۰۸۷۲۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۴۳۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
پرهام۱۰۸۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
تباشیری۱۰۸۷۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۶۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
تقی پور۱۰۸۷۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۴۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
تلاوری۱۰۸۷۹۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۵۹۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
جعفری۱۰۸۶۴۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۷۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
حاجی تبار۱۰۸۴۴۹فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۷۶۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
حسینی نژاد۱۰۸۸۲۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۹۳۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خانی۱۰۸۷۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۳۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خاوری۱۰۸۶۶۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۳۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خداجویی۱۰۸۵۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۹۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خرمدل۱۰۸۸۳۰سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۷۷۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خویی۱۰۸۷۵۲رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۹۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
داودی۱۰۸۳۹۸سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۸۵۵۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
دهقانی۱۰۸۷۷۴قشم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۷۰۹۲۰۰۷۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ذبیحی۱۰۸۵۴۴جویبار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۵۰۷۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
راختی۱۰۸۵۹۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۲۲۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رضایی۱۰۸۶۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رنجبر۱۰۸۶۸۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۲۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رنجبر۱۰۸۸۲۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۰۸۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رهگذر۱۰۸۳۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۳۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
زهیری۱۰۴۹۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۴۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
زینلی۱۰۸۶۶۳لواسان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۹۶۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سبزپوش۱۰۸۵۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سرور ملکی۱۰۸۶۶۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۸۹۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سعیدی۱۰۸۷۸۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۱۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سماوات۱۰۸۳۸۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۸۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شاهدی۱۰۸۶۷۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۲۷۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شفیع زاده۱۰۸۵۸۴نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۳۸۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شیرمحمدیان۱۰۸۶۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
صالحی۱۰۸۸۲۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۹۵۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
صدقیانی۱۰۸۶۷۴سلماس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۴۱۲۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ضرابی۱۰۸۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
طاهرخانی۱۰۸۸۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عباس زاده۱۰۸۶۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عباسی۱۰۸۵۸۱انارک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۹۸۷۸۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عبدی ورزقان۱۰۸۸۳۱مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۶۷۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
علیمحمدی۱۰۸۷۸۵ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۱۵۲۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عیدی۱۰۸۸۲۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۱۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فدا۱۰۸۶۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فراهانی۱۰۸۸۳۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۳۰۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فرخ۱۰۸۷۲۵شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۵۳۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فرهادی۱۰۸۵۶۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۴۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فلاح۱۰۸۶۴۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۱۰۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فیضی۱۰۸۵۰۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۶۹۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قدرتی۱۰۸۴۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۵۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قربانی پور۱۰۸۵۹۸فومن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۱۶۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قربانی۱۰۸۷۹۹نیمور۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۲۹۷۳۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کریمی۱۰۸۳۸۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۲۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کریمی۱۰۸۳۹۲سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۴۶۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کریمیزاده۱۰۸۳۸۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۵۸۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کشتکار۱۰۸۵۹۰سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۷۸۵۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کمانکش۱۰۸۵۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کوچکی۱۰۸۵۷۸آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۵۹۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کیهانی۱۰۸۶۶۲رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۹۲۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
گوذرزی۱۰۸۶۵۳دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۳۴۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
لطفی۱۰۸۳۹۱ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۳۱۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
لطیمی۱۰۸۵۹۳رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۶۰۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
محمدی۱۰۸۸۰۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۴۵۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مرادی۱۰۸۳۷۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۸۶۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مرادی۱۰۸۵۹۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۶۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مسعودی۱۰۸۶۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مطهری۱۰۸۶۷۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۲۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
معیاری۱۰۸۶۴۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۱۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ملکی۱۰۸۳۸۶اردستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۹۷۵۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
موسوی۱۰۸۵۵۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۵۷۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
موسوی۱۰۸۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مهدیخانی۱۰۸۵۵۶اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۷۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مهراد صدر۱۰۸۳۷۷سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۴۸۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مهرزاد۱۰۸۷۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
میرعبدالهی۱۰۸۶۸۸دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۳۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مینایی۱۰۸۷۷۸مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۲۱۰۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
واحدیان۱۰۸۶۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
هنرخواه۱۰۸۴۹۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۰۷۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
هوشیار۱۰۸۶۰۳فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۵۴۵۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
یاوری۱۰۸۷۲۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰آذر و ۱ و ۲ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدپور۱۰۸۶۰۲دیواندره۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۶۹۲۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲ارزم۱۰۸۵۸۶چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۸۱۵۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳ارسلانی۱۰۸۵۵۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۲۵۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴ارمان۱۰۸۶۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۶۶۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵اسدی۱۰۸۵۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶اصفهانی۱۰۸۵۰۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۷۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۷اقاجان پور۱۰۸۳۵۷بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۱۰۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۸اکبری۱۰۸۳۵۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۳۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۹امامی۱۰۸۳۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۳۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۰امینی۱۰۸۴۹۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۴۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۱اهویی۱۰۸۴۹۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۹۲۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۲بهمنش۱۰۸۳۷۱برازجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۱۷۵۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۳تقی پور۱۰۸۵۰۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۳۵۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۴تقی لو۱۰۸۴۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۵جعفری۱۰۸۵۷۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۵۸۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۶جعفریان۱۰۸۴۶۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۵۰۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۷جهانی۱۰۸۵۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۸حسینی دور اتدیش۱۰۸۵۷۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۱۸۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۹حسینی۱۰۸۴۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۰حیدریان۱۰۸۴۲۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۹۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۱خانزاده چرخاب۱۰۸۳۸۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۰۹۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۲خانی۱۰۸۴۹۳نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۷۹۵۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۳خلیلی نیا۱۰۸۴۸۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۳۶۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۴خلیلی۱۰۸۵۷۷بوئین و میاندشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۴۷۷۸۵۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۵خوزان۱۰۸۳۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۸۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۶داوطلب۱۰۸۵۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۷درخشان۱۰۸۳۵۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۰۸۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۸دلداه۱۰۸۶۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۹رحیمیان۱۰۸۵۱۰رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۹۴۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۰رضایی۱۰۸۳۷۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۶۰۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۱رضوی۱۰۸۴۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۰۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۲روشنایی۱۰۸۴۵۰قم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۶۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۳زاهدروزگار۱۰۸۵۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۲۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۴ستوده۱۰۸۴۹۴شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۰۳۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۵سعیدزاده۱۰۸۵۹۵زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۱۵۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۶سعیدی۱۰۸۵۰۸یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۱۶۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۷شمس۱۰۸۵۴۷محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۵۱۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۸شهمرادی۱۰۸۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۹شیرانی۱۰۸۴۸۹بروجن۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۷۰۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۰صادقیان۱۰۸۵۶۰بشرویه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۶۸۰۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۱صفویماسال۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۵۷۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۲صمدانیان اصفهانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۸۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۳طیبی۱۰۷۴۵۰بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۳۷۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۴عامری۱۰۸۳۸۰گرگان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۲۹۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۵عبدوس۱۰۸۴۵۹سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۸۲۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۶عزیزی۱۰۸۴۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۷فرشیدیان۱۰۸۳۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۱۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۸فرهادی۱۰۸۴۷۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۶۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۹فریدنیان۱۰۸۳۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۰قلعه ای۱۰۸۳۹۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۸۰۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۱قلمی۱۱۰۸۵۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۲کائدی۱۰۸۵۹۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۷۰۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۳کرمی۱۰۸۴۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۴کیان پور۱۰۸۴۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۵گلرد۱۰۸۴۵۷چمستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۳۰۲۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۶گودرزی۱۰۸۵۵۰احمدابادمستوفی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۲۸۲۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۷لطفی۱۰۸۵۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۸ماکی۱۰۸۳۹۷کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۲۵۷۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۹مقیمی۱۰۸۳۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۸۸۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۰مولایی۱۰۸۰۴۲سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۹۳۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۱نشمیل۱۰۸۵۵۸بیجار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۵۹۲۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۲نصیری۱۰۸۴۴۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۱۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۳نوشاد۱۰۸۵۰۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۹۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۴ورززیدهخواف۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۵۸۵۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۵وکیلی۱۰۸۵۸۰لواسان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۰۴۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۶هاشمیانتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۷هدائیان۱۰۸۵۰۵شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۳۱۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۸یزدانی۱۰۸۵۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ و ۲۹ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۸۲۱۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۶۴۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲اتحادی۱۰۸۲۰۰لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۳۷۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳احمدی۱۰۸۲۰۴پاوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۱۲۰۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴اخوانرویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۹۸۰۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵اخوی۱۰۸۲۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶اسدی۱۰۸۲۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۵۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۷اصغرزاده شیاده۱۰۸۰۸۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۱۳۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸اصفهانی۱۰۸۲۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۸۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۹اقازاده۹۹۰۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۵۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۰اویسی۱۰۸۰۷۹چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۵۷۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۱اهنگری۱۰۸۲۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۲باباشاهی۱۰۸۲۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۷۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۳بابایی۱۰۸۰۸۱سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۲۲۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۴بلوری۱۰۸۱۹۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۱۰۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵بیدار۱۰۸۰۸۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۹۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۶پیروی۱۰۸۰۹۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۲۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۷جعفری۱۰۸۱۹۹ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۰۲۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۸حسینی پور۱۰۸۱۸۸گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۸۱۰۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۹خانمحمدی۱۰۸۲۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۰خوش بین۱۰۸۲۴۸کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۴۸۰۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۱خیرمند۱۰۸۰۹۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۴۳۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۲رجب زاده۱۰۸۲۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۳رحمانی۱۰۸۰۷۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۴۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۴رضاخانی۱۰۸۲۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۵رفیعی۱۰۵۱۸۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۹۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۶روستایی۱۰۸۱۴۴شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۵۰۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۷سرافرازی۱۰۶۵۷۶مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۲۴۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۸سیار۱۰۸۱۹۷ساوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۹۰۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۹شعبانی۱۰۲۳۱۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۴۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۰شهبازی۱۰۸۲۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۱شهشهانی۱۰۸۱۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۲صوغانی۱۰۸۰۹۶بندرلنگه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۶۵۷۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۳طالبی۱۰۸۲۳۳آبیک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۶۰۷۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۴عبدالهی۱۰۸۰۹۱اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۰۵۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۵عبدالهی۱۰۸۲۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۶عسکری۱۰۸۲۴۵قروه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۹۱۷۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۷علوی۱۰۸۲۳۲قم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۱۴۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۸علیخانی۱۰۸۰۸۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۰۹۵۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۹غلام نیای مقدم۱۰۸۱۷۱صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۳۳۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۰فتحی زاده۱۰۸۱۳۷استهبان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۷۷۷۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۱فرخی۱۰۸۲۰۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۲۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۲فلاح زاده۱۰۸۲۱۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۸۸۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۳فلاحی۱۰۸۲۵۲مریوان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۳۸۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۴فیض الهی۱۰۸۰۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۰۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۵قصرانی۱۰۸۰۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۶کمالی۱۰۸۱۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۷گودرزی۱۰۸۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۸محسنی۱۰۸۱۹۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۰۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۹مرادی۱۰۸۰۹۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۳۲۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۰موسویقیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۴۶۷۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۱مهدی پور۱۰۸۱۳۹عشق آباد-خراسان جنوبی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۰۱۲۹۷۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۲مهرزاد۱۰۸۰۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۳میرزایی۱۰۸۰۸۵شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۸۹۷۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۴میمنت۱۰۸۰۹۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۳۴۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۵نارنجی ثانی۱۰۸۱۹۰سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۵۸۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۶نامجو۱۰۸۰۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۷نظری۱۰۸۲۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۸هاشمیان۱۰۸۱۹۵خاورشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۱۷۰۱۸۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دسته‌بندی نشده

ارسالی سفارشات ۲۶ و ۲۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالبی۱۰۸۰۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲احمدی سلوش۱۰۸۰۴۵کومله۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۴۱۰۴۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳ارکاک۱۰۸۰۵۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۶۹۲۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴اسدپور۱۰۸۰۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵اسدی۱۰۸۰۵۳صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۷۲۵۳۱۶۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۶اسدی۱۰۸۰۵۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۵۸۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۷اصفی۱۰۸۰۵۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۱۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۸الیاسی۱۰۸۰۷۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۲۹۵۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۹امیرخانی۱۰۷۷۰۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۹۴۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۰امینی۱۰۸۰۲۶تیران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۹۱۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۱باباخانی۱۰۷۸۲۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۱۵۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۲بخشی۱۰۸۰۳۶میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۴۰۲۰۵۹۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۳پاکباز۹۷۷۰۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۸۴۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۴پوشی نیا۱۰۸۰۲۲اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۱۸۷۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۵پیمانفر۱۰۷۷۱۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۰۷۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۶جعفری۱۰۸۰۷۰ازنا۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۰۶۰۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۷چناری۱۰۸۰۲۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۴۷۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۸حسین زاده۱۰۷۷۴۱آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۸۹۵۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۹حسینی۱۰۸۰۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۰خسروی۱۰۸۰۵۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۳۰۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۱خویی۱۰۸۰۶۰رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۴۹۰۳۹۷۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۲داودی۱۰۷۹۷۰سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۶۳۰۰۸۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۳دلیلی۱۰۷۶۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۴رجبی۱۰۷۹۶۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۴۶۵۰۴۶۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۵رحیم پور۱۰۷۷۷۵مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۲۰۰۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۶رشیدی۱۰۸۰۳۰فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۹۵۲۰۳۹۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۷رضایی۱۰۷۹۶۹نقده۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۲۷۵۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۸رفیعی۱۰۵۹۸۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۳۷۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۹زیدابادی۱۰۸۰۵۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۱۸۰۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۰سپهری۱۰۷۶۷۰بندر گز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۸۲۰۰۴۸۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۱سلیمانی۱۰۷۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۲سیستانی۱۰۷۹۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۸۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۳شریعتی۱۰۸۰۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۶۸۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۴صادقی۱۰۸۰۶۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۸۳۲۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۵فضلی۱۰۸۰۴۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۵۹۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۶فلاح۱۰۸۰۷۳باقر شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۱۶۷۱۸۱۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۷قدس الهی۱۰۸۰۶۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۹۲۷۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۸کایدی زارع۱۰۸۰۷۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۷۱۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۹کرمی۱۰۸۰۳۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۵۲۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۰گل دوست۱۰۸۰۴۴نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۵۱۰۳۷۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۱گیوگان۱۰۷۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۲مجیدی۱۰۷۷۴۲بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۷۸۷۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۳محبوبی۱۰۷۹۶۸بناب۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۴۱۵۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۴محمدپور۱۰۸۰۲۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۶۱۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۵مختاری۱۰۸۰۴۳جم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۶۰۵۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۶مرادی سراج۱۰۸۰۶۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۰۸۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۷مقدم۱۰۷۹۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۰۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۸مهدوی۱۰۸۰۳۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۷۳۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۹نخجیرگان۱۰۸۰۷۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۵۷۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۰نوروزیان۱۰۸۰۶۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۳۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۱یعقوب زاده۱۰۸۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۲یوسفی۱۰۷۹۷۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۳۹۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالبی۱۰۷۷۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲احمدبیگی۱۰۷۷۱۵آسمان آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۶۶۲۶۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳احمدی۱۰۷۷۲۷فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۸۷۷۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴ادیبی۱۰۷۷۱۸زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۱۶۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۵ازمودهقزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۳۵۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۶الهی۱۰۷۷۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۹۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۷امینی۱۰۷۷۰۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۸۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۸بحرینیخورموج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۳۶۵۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۹بداریه۱۰۷۷۰۹سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۹۱۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۰پاکدامن۱۰۷۷۱۴پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۴۷۵۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۱پوستینی۱۰۷۷۰۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۷۰۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۲توکل۱۰۷۷۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۳جوادی۱۰۷۷۳۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۰۱۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۴حافظی۱۰۷۵۳۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۴۸۶۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۵خانمحمدی۱۰۷۷۳۶محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۲۳۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۶دستوری۱۰۷۶۹۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۹۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۷دلدار۱۰۷۷۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۸رجبی۱۰۷۶۸۹بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۰۵۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۹رشیدی۱۰۷۷۰۱فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۹۸۵۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۰زارعی۱۰۷۳۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۱سردارزاده۱۰۷۶۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۲سرشت۱۰۷۷۲۱خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۴۴۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۳سلیمانی۱۰۷۷۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۵۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۴شادکام۱۰۷۶۹۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۲۷۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۵شعبانی۱۰۶۰۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۶شکری۱۰۷۷۱۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۵۵۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۷شکوهیان۱۰۷۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۸شهبازی۱۰۷۷۳۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۶۷۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۹صالح زاده۱۰۷۷۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۰صفرزاده۱۰۷۷۲۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۲۵۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۱صفوی میر محلهماسال۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۴۹۷۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۲عباس اقائی۱۰۴۵۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۳علی نژاد۱۰۷۷۱۴چابهار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۷۸۲۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۴غلامی۱۰۷۶۹۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۸۹۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۵قاسمی۱۰۷۶۹۷صغاد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۶۸۷۷۳۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۶کرمیجعفراباد-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۷۹۵۶۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۷مسدد۱۰۷۷۰۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۶۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۸مظلوم۱۰۷۷۱۲آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۴۸۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۹مقسمی۱۰۷۷۴۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۱۵۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۰منفرد۱۰۷۷۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۸۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۱موسوی۱۰۷۷۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۹۰۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۲مهرپور۱۰۷۷۱۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۷۷۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۳نام اور۱۰۷۷۳۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۳۷۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۴هاشمیدره شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۰۳۰۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۵یوسف نژاد۱۰۷۶۹۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۴۶۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ و ۲۳ آذر ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی نژاد۱۰۷۳۸۱شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۷۴۵۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲اتحادی۱۰۷۶۸۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۳۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳احمدی۱۰۷۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴اذر۱۰۷۶۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵استادزاده۱۰۷۳۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶استیری۱۰۷۶۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷اسدپورشاه ابادیدزفول۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۶۰۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸اسدی کرم۱۰۷۴۴۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۵۸۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹اسماعیلی۱۰۷۵۳۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۶۰۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰اصغری۰۷۴۳۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۱۵۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱افخمی۱۰۷۶۸۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۱۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲اکبرتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۳اکبری۱۰۷۵۲۰قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۳۱۰۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۴البرزی۱۰۷۶۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۵امجد۱۰۷۴۹۴ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۱۷۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۶امینی۱۰۷۴۶۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۲۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۷امینی۱۰۷۵۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۸امینی۱۰۷۶۷۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۴۷۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۹اهنگری۱۰۷۶۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۰باقری۱۰۷۳۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۱باقری۱۰۷۵۱۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۰۳۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۲بحرانی۱۰۷۴۲۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۲۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۳بداریه۱۰۷۴۲۱سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۸۳۵۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۴بدری۱۰۷۴۹۰ملکان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۵۳۷۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۵برومند۱۰۷۴۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۶پاک طنیت۱۰۷۵۲۳پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۴۱۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۷پاکدامن۱۰۷۴۸۳پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۷۹۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۸پاکروان۱۰۷۵۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۰۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۹پورحبیبی۱۰۷۴۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۰پیمانفر۱۰۷۵۰۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۰۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۱جلالیه۱۰۷۵۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۲جوکار۱۰۷۶۸۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۳۶۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۳حدادیان۱۰۷۴۱۹سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۰۶۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۴حسنی۱۰۷۵۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۰۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۵حق پرست۱۰۷۶۵۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۴۲۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۶حیدری۱۰۷۴۳۵میبد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۲۴۵۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۷خاکپور۱۰۷۶۲۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۳۷۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۸خدابنده۱۰۷۳۸۰گرمه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۳۹۷۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۹خدابنده۱۰۷۶۵۱گرمه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۲۷۰۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۰خرمدل۱۰۷۴۹۲سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۲۷۷۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۱خضری۱۰۷۴۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۲دارابی۱۰۷۴۳۰بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۴۸۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۳دارابی۱۰۷۶۰۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۱۶۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۴دانشور۱۰۷۴۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۶۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۵داوطلب۱۰۷۶۶۶رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۴۱۰۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۶دوراندیش۱۰۷۳۶۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۱۴۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۷دوستی۱۰۷۳۷۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۱۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۸رحیمی۱۰۷۶۲۴بانه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۰۹۲۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۹رضازاده۱۰۷۶۴۲بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۲۹۵۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۰رضایی۱۰۷۶۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۱رفیعیانسمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۷۰۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۲رمضانی۱۰۷۴۵۱چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۹۵۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۳رنجبرساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۵۱۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۴روحانی۱۰۷۴۲۴خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۳۷۲۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۵روحانی۱۰۷۵۳۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۸۰۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۶روستازاده۱۰۷۶۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۵۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۷ساعدی۱۰۷۴۴۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۴۹۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۸ستاری۱۰۷۶۴۰دستناء۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۸۱۵۸۸۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۹سحری۱۰۷۴۸۰کامیاران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۲۶۵۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۰سرگلزایی۱۰۷۲۵۷زابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۷۹۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۱سلیمی۱۰۷۶۷۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۳۰۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۲شفیعی۱۰۷۶۶۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۲۸۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۳شورورزی۱۰۷۴۴۰شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۵۰۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۴شهمیرزادی۱۰۷۴۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۵صادقی۱۰۷۵۰۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۶صادقی۱۰۷۶۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۷صفری۱۰۷۵۱۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۷۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۸صفوی۱۰۷۵۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۹طاهری۱۰۷۴۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۰طاهریان۱۰۷۶۲۳بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۰۵۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۱طیبی۱۰۷۵۲۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۷۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۲علمی۱۰۷۴۹۱قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۳۶۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۳غلامی۱۰۷۶۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۴فتحی۱۰۷۶۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۸۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۵فرجی۱۰۷۴۳۷ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۴۰۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۶فروزانفر۱۰۷۴۳۴آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۸۱۰۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۷فرهادی۱۰۷۲۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۸فلاحی۱۰۷۴۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۹فولادکو۱۰۷۴۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۰قاسمی۱۰۷۵۱۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۶۷۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۱قاسمی۱۰۷۶۶۹اقلید۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۶۳۷۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۲قره باغی۱۰۷۴۴۳بناب۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۹۳۰۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۳قزی۱۰۷۴۲۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۶۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۴قنبریان۱۰۷۶۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۵کرامتی۱۰۷۳۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۶کریم ابادی۱۰۷۵۱۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۶۸۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۷کریمیکرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۷۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۸کریمیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۴۷۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۹متولی۱۰۷۳۳۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۶۳۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۰محمدی فلاح۱۰۷۵۱۲ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۴۶۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۱محمودی۱۰۷۵۲۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۵۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۲محمودی۱۰۷۶۵۳سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۹۱۰۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۳مرادی۱۰۷۳۶۶نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۴۳۰۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۴مرادی۱۰۷۶۳۴کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۹۳۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۵مرادی۱۰۷۶۳۷نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۰۸۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۶مرادی۱۰۷۶۳۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۷مصدق۱۰۷۶۱۴درگز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۱۸۷۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۸مطلوبی۱۰۷۴۴۸مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۸۲۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۹معینیان۱۰۷۵۳۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۶۸۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۰ملائی۱۰۷۴۳۳چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۸۹۰۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۱موسوی۱۰۷۴۹۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۴۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۲مهدیان۱۰۷۶۳۲زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۷۳۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۳مهرپروریزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۹۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۴مهرعلی تبار۱۰۷۲۱۲بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۹۴۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۵میرزایی۱۰۷۴۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۶میرزایی۱۰۷۵۲۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۸۵۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۷میرشکار۱۰۷۴۳۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۸۹۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۸نادری۱۰۷۴۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۹نتاج۱۰۷۲۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۰نسیم راد۱۰۷۴۲۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۹۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۱نعمتی زاده۱۰۷۴۸۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۹۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۲نعمتی۱۰۷۵۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۳نوروزی۱۰۷۵۰۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۲۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۴نوروزی۱۰۷۶۸۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۶۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۵نیک رفتار۱۰۷۴۸۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۷۱۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۶نیکومنظری۱۰۷۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۷واحدیان۱۰۷۶۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۸والی۱۰۷۴۸۸سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۸۴۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۹وحدت۱۰۷۵۰۴ری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۷۰۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲۰وقاری۱۰۷۵۰۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۹۱۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲۱ولادی۱۰۷۴۴۶بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۲۰۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲۲یزدانی۱۰۷۶۲۸دیزیچه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۲۰۷۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲۳یعقوب زاده۱۰۷۳۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴