دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ و ۹ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۵۹۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲ابراهیمی۱۰۶۰۴۸مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۴۰۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳اران۱۰۶۰۴۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۰۹۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴ارزم۱۰۵۸۹۵چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۱۱۷۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵اسماعیلی۱۰۵۸۳۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۷۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۶اسماعیلی۱۰۵۸۵۶تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۲۳۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۷افشار۱۰۵۹۷۸یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۵۳۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۸اقبالیان۱۰۵۹۷۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۲۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۹اکبر۱۰۵۷۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۰انصاری۱۰۵۹۸۵پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۸۶۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۱اهنگری۱۰۶۰۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۲بادسار۱۰۶۰۷۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۸۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۳بانی زاده۱۰۶۰۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۴بخشایش۱۰۵۹۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۵برجی خانی۱۰۵۹۵۹بیجار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۹۸۵۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۶پاسبان۱۰۶۰۶۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۵۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۷ثمن۱۰۰۴۳۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۹۶۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۸جعفرزاده۱۰۵۹۷۷نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۹۷۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۹جلالی۱۰۵۹۴۶محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۴۲۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۰جلالی۱۰۶۰۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۱حسن پور۱۰۶۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۲حسینی۱۰۵۳۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۳حسینی۱۰۶۰۴۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۷۵۷۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۴حکیمی نزاد۱۰۵۸۵۲آبادان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۳۲۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۵حمزه لویی۱۰۶۰۵۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۴۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۶خانمیرزایی۱۰۵۹۸۴تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۸۴۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۷خورشیدی۱۰۵۸۵۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۷۵۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۸داوری۱۰۶۰۵۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۴۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲۹ربیع نژاد۱۰۶۰۵۳بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۳۳۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۰رحیمی۱۰۶۰۶۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۲۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۱رستمی۱۰۶۰۱۷مریانج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۳۹۵۶۵۱۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۲رضازاده۱۰۶۰۶۸کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۵۴۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۳زینلی۱۰۶۰۵۲چهاردانگه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۱۲۵۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۴سلطانی۱۰۵۹۸۲صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۱۱۲۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۵صادقیان۱۰۵۷۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۶۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۶صدیقی۱۰۶۰۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۰۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۷صفرزاده۱۰۶۰۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۸عابدی۱۰۵۸۵۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۱۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳۹عباسی۱۰۵۸۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۰عبداله زاده۱۰۶۰۵۸تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۲۲۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۱عجم۱۰۶۰۴۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۸۷۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۲عدالتی۱۰۵۹۷۱فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۵۵۵۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۳غلامزاده۱۰۵۸۶۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۹۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۴فرحمند۱۰۶۰۷۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۹۵۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۵فرکار۱۰۵۹۷۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۰۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۶فیضی۱۰۵۹۴۷صباشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۱۰۵۳۳۵۶۰۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۷کریمی۱۰۶۰۶۶درگز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۱۸۷۷۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۸گودرزی۱۰۶۰۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۲۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴۹مجیدی۱۰۵۹۷۶اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۸۶۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۰محمدی۱۰۵۹۷۴ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۶۵۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۱محمودی۱۰۵۸۶۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۷۰۴۳۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۲معصومی۱۰۶۰۶۱قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۸۳۲۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۳ملاحسینی۱۰۶۰۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۴نام اور۱۰۵۹۸۷مریوان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۶۳۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۵نصوحی۱۰۵۹۸۱مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۶۵۱۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۶نیک خلق۱۰۵۸۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۷۵۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۵۷یعقوبی۱۰۵۹۸۶ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۶۰۰۶۹۷۶۲۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۱۰
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدییزد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۴۷۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲احمدی۱۰۵۷۰۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۴۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳اردلان۱۰۵۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴اسیابری۱۰۵۷۳۰سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۱۳۰۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵اشرفی۱۰۱۱۸۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۵۴۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶اعتمادی۱۰۵۷۲۳شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۷۲۵۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۷اکبری۱۰۵۷۱۹قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۱۱۷۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۸امیدنسب۱۰۵۷۴۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۲۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۹امیری۱۰۵۶۹۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۲۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۰اویسی فرد۱۰۵۸۴۷چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۹۱۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۱ایرونی۱۰۵۸۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۲باقری۱۰۵۸۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۷۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۳بهرامی۱۰۵۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۴پوررحیم۱۰۵۷۹۷مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۸۹۵۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۵تاجی۱۰۵۸۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۷۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۶تدینی۱۰۵۷۴۰دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۹۹۰۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۷تقی پور۱۰۵۱۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۹۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۸توانانژاد۱۰۵۷۰۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۰۷۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۹چیتگری۱۰۵۶۹۹کبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۹۴۰۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۰حاتمی۱۰۵۷۳۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۶۵۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۱حبیبی۱۰۵۶۹۳قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۹۲۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۲حسین پور۱۰۵۷۳۵طبس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۷۰۰۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۳حسینی۱۰۵۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۴حشمتی۱۰۵۷۸۹قم۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۸۲۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۵حماملویی۱۰۵۸۴۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۸۸۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۶خاتم پور۱۰۵۷۲۴جغتای۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۸۷۰۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۷خیمه دوزی۱۰۵۷۱۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۴۰۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۸دلداده۱۰۵۸۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۹رسولی زاده۱۰۵۸۳۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۷۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۰رضازاده۱۰۳۴۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۱رمضانیان۱۰۵۷۳۲آباده۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۱۴۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۲زارع۱۰۵۷۲۷ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۲۳۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۳سرخوش۱۰۵۸۴۲تاکستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۴۵۲۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۴سلحشور۱۰۵۸۴۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۲۷۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۵سلیمی۱۰۵۶۰۲سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۰۸۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۶شکوهی۱۰۵۷۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۷شمس۱۰۵۵۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۰۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۸شیردل۱۰۵۷۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۱۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۹شیرنژاد۱۰۵۸۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۰صالحی۱۰۵۷۱۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۵۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۱صبوری۱۰۵۷۸۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۹۰۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۲صلواتی۱۰۵۷۲۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۷۷۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۳عبادتی۱۰۵۷۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۴عباس نژاد۱۰۵۷۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۶۹۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۵عباسی۱۰۵۷۶۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۶۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۶عبیری۱۰۵۷۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۳۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۷علوی۱۰۵۷۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۸غلامی۱۰۵۷۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۴۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۹غلمی۱۰۵۷۱۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۲۰۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۰فرخی۱۰۵۷۳۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۲۸۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۱فیضی۱۰۵۷۰۹اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۱۹۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۲قبادی۱۰۵۸۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۵۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۳قربانعلی زاده۱۰۵۷۰۶رودسر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۸۰۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۴کدیور۱۰۵۸۴۵ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۳۸۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۵کرمی۱۰۵۷۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۶محبی۱۰۵۷۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۷معرفتی۱۰۵۸۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۸مقدر۱۰۵۷۲۵نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۵۹۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۹ملاحسینی۱۰۵۸۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۰مومنی۱۰۵۸۴۶خوانسار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۰۶۰۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۱مهرزاد۱۰۵۷۱۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۵۶۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۲میری۱۰۵۷۳۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۴۱۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۳نثری۱۰۵۸۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۴نوروزی۱۰۵۷۱۳پارس آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۶۰۵۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۵واحدی۱۰۵۸۵۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۳۰۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۶ولی۱۰۵۷۹۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۶۱۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۷یوسفی۱۰۵۸۰۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۳۴۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم پور۱۰۵۵۵۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۴۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲ابراهیمی۱۰۵۵۲۴پارسیان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۳۵۷۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳اتارودی۱۰۵۶۸۲گناباد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۲۸۲۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴اتحادی۱۰۵۵۰۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۱۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵احمدی۱۰۵۶۳۹تفت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۸۸۲۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶اسدی۱۰۵۵۵۰بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۹۷۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷اصلی بخش۱۰۵۶۸۶مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۶۱۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸اکرمی۱۰۵۶۲۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۷۶۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹ال محمد۱۰۵۵۸۸ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۴۶۵۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۰امانی۱۰۵۴۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۱امینی قنواتی۱۰۵۴۳۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۳۳۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۲امینی۱۰۵۵۱۰قم۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۸۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۳امینیان۱۰۵۴۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۴اویسی۱۰۵۵۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۵ایرانی۱۰۵۵۱۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۶ایلاقی۱۰۵۴۹۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۸۴۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۷بدیعی۱۰۵۵۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۸بهاروند۱۰۵۶۲۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۱۶۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۹بهرامی۱۰۵۵۲۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۶۵۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۰پور زارع۱۰۵۶۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۰۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۱تراب زاد۱۰۵۵۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۲ثابت قدم۱۰۵۵۲۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۱۷۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۳جاسمی۱۰۵۶۵۷آبادان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۷۰۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۴جان نثاری۱۰۵۶۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۵جعفری۱۰۵۵۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۶جغتایی۱۰۵۵۲۵جغتای۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۶۸۷۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۷جلیلوند۱۰۵۵۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۸جمال۱۰۵۵۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۹چوپانی۱۰۵۵۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۷۸۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۰چهرزاد۱۰۵۴۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۱حامدی۱۰۵۵۲۷ری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۹۶۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۲حسن زاده۱۰۵۶۵۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۸۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۳حسینی۱۰۵۴۷۷حسن اباد-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۸۰۲۸۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۴حسینی۱۰۵۵۵۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۱۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۵حضرتی۱۰۵۶۸۹بناب۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۳۰۷۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۶حمصی۱۰۵۶۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۱۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۷خیاطی۱۰۵۶۲۵داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۱۰۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۸دامن کشان۱۰۵۵۰۹لار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۵۷۲۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۹دلدار۱۰۵۴۸۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۶۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۰دوایی۱۰۵۵۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۱راضی۱۰۵۴۹۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۶۹۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۲رامندی۱۰۵۶۸۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۷۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۳ربعی چافی۱۰۵۵۵۹چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۳۷۷۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۴ربعی۱۰۵۵۰۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۷۷۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۵رحمتی۱۰۵۶۳۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۴۸۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۶رحیمی پور۱۰۳۱۴۸یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۲۰۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۷رحیمی۱۰۵۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۸رضایی۱۰۵۵۱۸سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۰۳۵۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۹سرباز محمدی۱۰۵۶۸۱بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۲۶۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۰سلیمانی۱۰۵۵۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۱سلیمانی۱۰۵۶۱۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۳۲۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۲شاپوریان۱۰۵۴۸۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۲۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۳شامحمدی۱۰۵۶۱۵لواسان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۳۷۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۴شجاعیان۱۰۵۶۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۵شرف پور۱۰۵۵۱۵لالجین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۹۹۰۶۵۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۶شعبانی۱۰۵۵۲۱ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۸۲۷۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۷شیرخانی۱۰۵۵۳۴پره سر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۱۳۰۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۸صابری۱۰۵۵۱۳بردسکن۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۹۰۲۰۹۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۹صادقی۱۰۵۱۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۰صلواتی پور۱۰۵۶۳۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۵۱۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۱عبادتی۱۰۵۴۹۹چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۳۶۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۲عبداله پور۱۰۵۶۸۳خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۰۸۰۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۳عرب پور۱۰۵۶۱۹خوانسار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۵۹۲۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۴علیزاده۱۰۵۵۴۲آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۶۴۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۵عیدی زاده۱۰۵۶۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۱۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۶غفاری۱۰۵۵۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۷فاطمیان۱۰۵۳۹۸سردشت-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۲۱۲۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۸فتحی۱۰۵۶۲۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۳۴۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۹فرزانه۱۰۵۶۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۴۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۰فروزش۱۰۵۶۲۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۰۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۱فقیه پور۱۰۵۵۵۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۲۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۲قلیخانی۱۰۵۵۳۰اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۰۲۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۳قوام۱۰۵۶۲۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۷۰۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۴کاظمی۱۰۵۵۶۳کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۸۵۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۵کلبونی۱۰۵۵۰۲نور۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۰۴۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۶کهوند۱۰۵۵۵۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۸۷۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۷گرامی۱۰۵۳۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۸متولی حبیبی۱۰۵۵۰۵فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۴۵۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۹محجوبی۱۰۵۵۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۰محرم زاده۱۰۵۵۰۳ماکو۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۸۰۷۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۱محمودوند۱۰۵۵۳۷سراب۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۴۴۰۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۲مستاجی۱۰۵۵۱۱بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۲۳۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۳مطمین۱۰۵۵۳۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۱۹۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۴معینی۱۰۵۴۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۵معینی۱۰۵۶۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۶مفاخری۱۰۵۵۶۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۵۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۷مقدم۱۰۵۵۶۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۳۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۸موسوی۱۰۵۶۱۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۲۹۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۹مولایلر۱۰۵۴۹۶شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۹۱۰۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۰مومنی۱۰۵۶۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۱میرزایی۱۰۵۳۲۷نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۴۷۷۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۲میرکمالی۱۰۵۶۲۶زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۴۹۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۳ناجی۱۰۵۳۸۱لار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۰۵۵۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۴نجفی۱۰۵۵۵۰۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۱۵۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۵نوروزی۱۰۵۶۰۳فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۹۵۲۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۶نیک بین۱۰۵۶۸۷ری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۷۹۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۷نیک گهر۱۰۵۵۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۸ولی۱۰۵۵۳۳خرمشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۵۶۰۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۹هاشمیان۱۰۵۵۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ تا ۵ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اثناعشری۱۰۵۳۶۵اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۴۰۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲احمدی۱۰۵۴۲۰دهق۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۳۴۵۰۸۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳ارزانی۱۰۵۴۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴ارین والا۱۰۵۳۵۷شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۳۸۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵اسلامی۱۰۵۳۷۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۰۷۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶افرایی۱۰۵۳۶۴گتوند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۵۹۷۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۷اقبال۱۰۵۳۸۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۳۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۸اگاه۱۰۵۴۴۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۹۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۹امامی۱۰۵۳۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۰بیات۱۰۵۳۶۲فردوسیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۱۵۵۳۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۱بیرامی۱۰۵۴۴۸اسکو۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۷۸۷۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۲بیرانوند۱۰۵۳۷۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۶۱۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۳پازوکی۱۰۵۳۸۸پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۳۵۷۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۴تاکی۱۰۵۴۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۵تهنگری۱۰۵۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۶جلیلوند۱۰۵۴۳۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۰۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۷جهرمی۱۰۵۳۷۰داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۹۹۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۸حسن زاده۱۰۵۴۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۹حسینی۱۰۵۳۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۰حسینی۱۰۵۳۹۷هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۴۶۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۱حسینی۱۰۵۴۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۲حقانی۱۰۵۳۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۶۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۳دارابی۱۰۵۴۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۶۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۴دستغیب۱۰۵۳۷۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۳۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۵دوکوهکی۱۰۵۳۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۷۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۶راد۱۰۵۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۷رحمانی۱۰۵۳۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۸رحیمی۱۰۵۴۰۸قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۲۵۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۹رحیمی۱۰۵۴۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۰رضایی۱۰۵۴۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۱زارعی۱۰۵۳۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۹۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۲ساروقی نیا۱۰۵۴۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۶۸۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۳سرخوش۱۰۵۴۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۴سعیدیانتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۰۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۵شکیبا۱۰۵۳۶۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۷۲۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۶شیرازی۱۰۵۴۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۰۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۷صبوری۱۰۵۴۳۱قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۴۵۲۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۸صفاری۱۰۵۴۴۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۶۹۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳۹صفری۱۰۵۴۰۷محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۸۴۵۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۰صیدی۱۰۵۴۱۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۸۸۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۱عابدی۱۰۵۲۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۵۸۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۲عباسی۱۰۵۳۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۳علی زاده۱۰۵۳۹۶زابل۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۸۸۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۴علیپور۱۰۵۴۰۹شهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۷۷۵۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۵غلامی۱۰۵۴۲۳شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۱۳۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۶غلامی۱۰۵۴۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۴۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۷فاروقی۱۰۴۹۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۸فهیم۱۰۵۳۹۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۵۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۴۹قدیمی۱۰۵۳۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۰کاظمی۱۰۵۴۱۵نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۵۵۲۲۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۱کرمی گروسی۱۰۵۳۸۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۲کرمی۱۰۵۴۲۱سی سخت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۹۹۵۷۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۳کریمی۱۰۵۴۰۳درگز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۸۰۷۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۴کهن۱۰۵۴۳۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۹۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۵مرجانی۱۰۵۳۷۴شاطره۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۴۹۰۳۳۱۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۶مظاهری۱۰۵۳۹۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۷۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۷مقاره عابد۱۰۵۴۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۸منور۱۰۵۴۰۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۱۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵۹موسوی نسب۱۰۵۴۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۳۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۰مهدیان۱۰۵۳۶۳تسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۰۶۶۷۵۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۱میرزاییشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۹۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۲ناصح۱۰۵۴۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۰۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۳نایب ولی۱۰۵۳۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۲۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۴نجاتبخش۱۰۵۳۹۹مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۵۷۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۵نصیرزاده۱۰۵۳۵۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۴۱۸۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۶نعمتی۱۰۵۴۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۰۹۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۷هوشی۱۰۲۸۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۲۰۱۱۱۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیان۱۰۵۳۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۷۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲احمدی نیا۱۰۵۳۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳اسحاقیان۱۰۵۱۹۸نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۱۵۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۴اسدیان۱۰۱۵۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۵امیری۱۰۵۳۴۱مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۱۳۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۶ایمان فراصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۵۸۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۷باقری فام۱۰۵۲۸۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۸۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۸باقری۱۰۵۳۵۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۳۷۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۹بهداد۱۰۵۳۴۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۶۸۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۰پورسرخ۱۰۵۳۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۱پهلوان زاده۱۰۵۳۴۵نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۲۴۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۲حسینیبابل۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۶۷۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۳رمضانی۱۰۵۳۵۶چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۸۸۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۴روزبهی۱۰۵۳۳۸مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۲۶۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵ساسان۱۰۰۱۳۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۳۴۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶سماوات۱۰۵۳۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۵۶۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۷شاهمرادی۱۰۵۱۹۱فلاورجان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۴۵۵۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۸شعبانی۱۰۴۶۸۳چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۵۷۶۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۹شکرالهی۱۰۵۲۸۱سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۱۴۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۰صمدپور۱۰۵۱۹۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۷۷۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۱طباطبایی۱۰۵۳۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۲عربی۱۰۵۳۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۵۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۳علی پورملکان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۴۶۷۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۴غفاری ۱۰۵۳۴۹قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۰۲۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۵فدایی۱۰۵۳۳۷دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۴۸۰۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۶فردخواه۱۰۵۲۸۳مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۹۰۵۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۷کاظمی۱۰۵۱۹۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۳۶۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۸کرمی۱۰۵۳۳۹محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۹۱۷۰۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۹کیلانی۱۰۵۱۹۰پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۹۰۶۲۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۰مددی۹۶۲۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۹۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۱مرادی۱۰۵۳۵۱نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۶۹۵۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۲مرجانی۱۰۵۳۴۸شاطره۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۰۵۰۳۳۱۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۳مشیری۱۰۵۲۶۷ایوانکی۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۹۹۲۰۳۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۴موحدیان۱۰۵۲۸۰ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۵۸۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۵نظری۱۰۵۳۴۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۵۶۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۶نوروزی۱۰۵۲۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۷ورمزیار۱۰۵۳۵۲کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۰۳۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افشاری پور۱۰۵۱۴۳بم۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۰۹۲۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲بهروزی۱۰۵۱۷۱تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۵۳۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۳جوادی۱۰۵۱۳۶خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۲۰۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۴چناقلو۱۰۵۱۸۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۱۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۵حبیبی۱۰۵۱۴۱گهرو۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۷۵۷۸۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۶حقانی۱۰۵۱۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۷دریکوند۱۰۵۱۳۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۹۷۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۸دیودوستیاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۸۷۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۹راستاد۱۰۵۱۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۱۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۰رحیم پور۱۰۴۸۶۹مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۳۱۵۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۱رضاپوران۱۰۵۱۸۹فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۰۰۵۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۲رفعتی۱۰۵۱۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۲۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۳رمضانیان۱۰۴۹۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۳۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۴سلیمای کیا۱۰۴۹۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۵شاکیان۱۰۵۱۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۶۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۶شاهرضایی۱۰۵۱۴۰زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۰۱۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۷شفعیی ثابت۱۰۵۱۲۸آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۵۴۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۸شیخی۱۰۵۱۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۲۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۹صادقیان۱۰۵۱۲۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۶۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۰صادقیان۱۰۵۱۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۳۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۱عیدی زاده۱۰۵۱۳۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۹۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۲قربانی۱۰۵۱۳۷خورزوق۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۸۶۵۸۳۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۳قلی زاده۱۰۵۱۸۰هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۹۶۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۴قلیخانی۱۰۵۱۳۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۷۴۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۵کافی۱۰۵۱۲۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۴۲۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۶کرانی۱۰۵۱۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۱۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۷موسوی۱۰۵۱۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۸وایمند۱۰۵۱۳۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۸۵۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۹هادی زاده۱۰۵۱۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۳۰یونسی۱۰۵۱۴۲بانه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۴۳۵۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ تا ۳۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابخیز۱۰۴۳۸۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۲۲۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۲اسماعیلی۱۰۴۹۰۸ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۱۷۵۰۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۳امیری۱۰۴۶۸۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۰۱۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۴بهرامی۱۰۴۸۶۸شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۳۳۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۵حقانی۱۰۴۹۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۱۹۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۶روزبهانی۱۰۴۹۰۷بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۴۴۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۷صفا۱۰۴۷۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۱۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۸طلوعی۱۰۴۷۰۲کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۱۸۵۷۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۹فرجی۱۰۴۸۵۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۷۶۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۰محمدی۱۰۴۸۶۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۶۵۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۱نهاوندی۱۰۴۷۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۵۰۰۷۲۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۲ابراهیمیان۱۰۵۰۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۳اتحادی۱۰۴۹۸۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۵۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۴استیری۱۰۴۹۱۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۶۷۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۵اسفندیاری۱۰۴۹۴۸گرمه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۵۹۲۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۶افشار۱۰۴۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۷افشار۱۰۵۰۸۴یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۲۲۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۸الوندی۱۰۵۰۵۰بیجار۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۹۷۲۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۹بخشیان۱۰۵۰۴۹نکا۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۰۳۰۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۰پوستینیبجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۱۸۵۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۱پیله وری۱۰۵۰۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۲تنها۱۰۴۹۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۳حبیبی۱۰۴۹۸۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۲۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۴حیدریکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۱۶۳۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۵خانی۱۰۴۹۱۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۶۶۲۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۶خدابنده۱۰۴۹۱۰ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۱۹۶۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۷دلفانی۱۰۴۹۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۸دوایی۱۰۴۹۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۹راحتی۱۰۴۹۱۲محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۱۶۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۰رحمانی۱۰۵۰۱۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۴۴۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۱رحمانی۱۰۵۰۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۲رستگار مقدم۱۰۵۰۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۳رودسری۱۰۵۰۵۷رودسر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۱۱۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۴زراعتی۱۰۵۰۴۳شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۳۴۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۵سلیمانی۱۰۴۹۵۸سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۲۷۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۶سیدجوادی۱۰۴۹۰۹آذر شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۸۱۵۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۷صفری نژاد۱۰۵۰۸۵اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۷۰۷۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۸طالب۱۰۴۹۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳۹طاهری۱۰۴۹۵۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۵۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۰طلایی۱۰۵۰۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۱طلوعی۱۰۴۹۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۲عارف زاده۱۰۵۱۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۶۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۳عبیدی۱۰۴۹۹۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۹۱۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۴عسگری۱۰۴۹۸۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۶۴۸۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۵عظیمی۱۰۵۰۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۶علوی منش۱۰۴۹۷۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۷۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۷علوی۱۰۵۰۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۸۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۸علیزاده۱۰۵۰۲۲سرخرود۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۱۲۵۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۴۹کاکولوند۱۰۵۰۲۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۳۶۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۰کرمی۱۰۴۹۸۱قم۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۷۵۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۱کساییان۱۰۵۰۵۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۰۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۲کشاورز۱۰۴۹۴۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۱۷۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۳گل محمدی۱۰۴۹۸۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۹۹۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۴مجلل۱۰۵۰۱۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۸۹۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۵محمدی فرد۱۰۵۰۱۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۴۷۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۶محمدی۱۰۵۰۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۷مرادی۱۰۴۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۸مشایختهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۲۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵۹معصومی۱۰۵۰۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۰مقدم۱۰۴۹۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۱مهری۱۰۴۹۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۵۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۲وحدت۱۰۵۰۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۳ولی۱۰۵۰۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۳۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶۴یعقوبی۱۰۴۹۸۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۷۰۰۳۴۲۴۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۳ تا ۲۷ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۴۸۴۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۹۱۶۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲ابریشم کار۱۰۴۷۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳احسان پور۱۰۴۸۰۹رودسر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۱۳۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴اخوندی۱۰۴۸۰۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۳۶۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵اغاجاریانتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۶امین فرآبادان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۴۷۲۵۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۷ایمانی۱۰۴۸۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۸بودش۱۰۴۷۶۲چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۵۵۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۹پورقربان۱۰۴۸۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۰پورمعصومی۱۰۴۸۴۳کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۸۰۲۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۱جان نثاری۱۰۴۸۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۶۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۲جعفرزاده۱۰۴۸۰۱نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۲۵۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۳جلیلیان۱۰۴۸۳۰گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۶۳۷۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۴جوادی۱۰۴۷۵۹ری۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۹۸۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۵حسنقلی۱۰۴۸۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۸۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۶حشمتی۱۰۴۸۴۶قم۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۴۶۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۷خدابخشی۱۰۴۸۴۹گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۹۱۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۸خطیبی۱۰۴۲۷۷بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۸۷۷۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۹راحتی۱۰۴۸۴۸محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۳۱۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۰رادمهر۱۰۴۸۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۲۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۱رحیمی۱۰۴۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۲رضوی۱۰۴۸۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۴۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۳روزبهانی۱۰۴۸۱۶بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۱۲۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۴زمانی۱۰۴۸۳۵مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۶۸۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۵سلیمی۱۰۴۸۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۶شاطری۱۰۴۷۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۷۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۷شاهیان۱۰۴۸۴۱جهرم۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۷۴۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۸شرفزاده۱۰۴۸۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۱۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۹شریفی۱۰۴۸۲۵اشتهارد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۵۳۰۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۰شفیعی۱۰۴۸۳۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۹۲۷۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۱شکوری۱۰۴۸۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۲شهبازی۱۰۴۸۱۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۷۸۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۳عابدیان۱۰۴۸۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۴عاطفی۱۰۴۸۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۵عدالتی۱۰۴۷۸۱فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۶۵۰۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۶عظیمی۱۰۴۶۳۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۰۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۷علی پور۱۰۴۸۰۳ملکان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۲۲۰۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۸فتح الهی۱۰۴۸۵۱اقلید۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۹۰۵۵۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۹فدایی۱۰۴۸۲۶فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۳۲۷۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۰فلاح۱۰۴۸۴۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۸۵۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۱فیروزمنداصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۹۳۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۲کوثری۱۰۴۶۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۵۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۳محمدی رازی۱۰۴۸۴۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۴۹۶۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۴محمدی۱۰۴۸۲۹میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۴۷۲۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۵مردانی۱۰۴۸۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۶ملاحسنی۱۰۴۷۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۸۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۷منتخب مدنی۱۰۴۷۸۲لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۹۷۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۸مومنی۱۰۴۸۰۲خوانسار۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۶۶۲۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۹مهین پور۱۰۴۸۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵۰میرشکاری۱۰۴۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۶۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵۱نوعی۱۰۴۸۱۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۵۸۶۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵۲یوسفی۱۰۴۸۱۹آبسرد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۴۰۰۳۷۳۵۲۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۰۴۶۷۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۳۸۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲اخوت۱۰۴۶۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۹۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳ارکات۱۰۴۶۴۵مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۸۲۰۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴ازادی۱۰۴۷۴۲شوش۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۹۰۷۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵افتخاری۱۰۲۹۳۵شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۹۲۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶افشار۱۰۴۷۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۷امینی۱۰۴۶۹۶کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۷۹۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۸بلوکی۱۰۴۶۸۵تویسرکان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۵۸۵۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۹بیات۱۰۴۶۴۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۶۹۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۰بیرامی۱۰۴۷۴۷اسکو۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۳۷۰۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۱پورزمانی۱۰۴۶۹۳کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۳۳۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۲پورمعصومی۱۰۴۶۴۹کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۰۲۷۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۳جعفریان۱۰۴۵۳۲شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۳۶۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۴حاتم پور۱۰۴۶۲۸مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۸۰۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۵حاج بابایی۱۰۴۷۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۶حسینی۱۰۴۳۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۳۰۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۷حیاتی فر۱۰۴۷۵۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۴۵۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۸حیدری۱۰۴۶۳۲اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۷۰۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۹حیدری۱۰۴۶۷۹نور۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۹۸۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۰حیدری۱۰۴۷۱۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۱۴۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۱خداجویی۱۰۴۶۴۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۲۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۲خرمدل۱۰۴۶۸۷سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۵۵۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۳دولت ابادی۱۰۴۶۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۴رحیم پور۱۰۴۶۳۱مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۹۰۲۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۵رحیمی یان۱۰۴۷۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۶۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۶رحیمی۱۰۴۶۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۰۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۷رضایی۱۰۴۷۱۲ارسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۵۷۲۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۸رضی۱۰۴۶۷۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۵۷۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲۹رمضان زاده۱۰۴۶۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۶۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۰رهبری۱۰۴۷۴۴هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۸۰۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۱شریف۱۰۴۶۳۶خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۲۴۲۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۲شریفی۱۰۴۷۴۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۱۵۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۳شعبانی۱۰۴۵۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۴صوفی۱۰۴۵۴۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۷۶۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۵طاهری۱۰۴۷۵۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۰۴۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۶عباسی۱۰۴۷۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۷عبدی۱۰۴۶۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۴۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۸عسگری۱۰۲۷۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۹علی نژاد۱۰۴۶۵۱سنگر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۴۷۷۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۰علیخانی۱۰۴۷۱۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۴۴۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۱غلامی۱۰۴۷۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۲فاضلی۱۰۴۶۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۳فام۱۰۴۷۱۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۷۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۴فروزنده۱۰۴۶۹۸آزاد شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۵۹۷۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۵قناعتیان۱۰۴۵۳۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۶۷۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۶کارگر نعمتی۱۰۴۷۰۳ساوه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۶۶۰۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۷کاوریزاده۱۰۴۶۹۵دهلران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۲۵۰۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۸کاویان۱۰۴۷۱۶دورود۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۴۶۵۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۹کریمخانی۱۰۴۶۸۲گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۱۴۷۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۰گلشن۱۰۴۶۷۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۳۵۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۱متانت۱۰۴۷۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۷۸۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۲مجیدیان۱۰۴۵۲۱فومن۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۹۱۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۳مصلی نژاد۱۰۴۶۵۰محلات۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۹۲۵۵۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۴معنوی۱۰۴۵۲۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۰۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۵موسوی مقدم۱۰۴۲۷۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۱۲۶۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۶موسی زاده۱۰۴۴۸۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۸۹۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۷مولانی۱۰۴۶۹۷سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۶۸۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۸مهاجر۱۰۴۷۱۴ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۵۶۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵۹مهاجری۱۰۴۶۲۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۶۶۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۰ناصری۱۰۴۶۴۴هرسین۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۶۷۲۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۱نگهدار۱۰۴۶۹۱سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۰۷۸۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۲نور۱۰۴۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۸۲۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۳ولی پور۱۰۴۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۶۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۴هاشمیان۱۰۴۶۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۶۵یاری۱۰۴۶۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۹۰۰۷۸۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخوان۱۰۴۴۰۰کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۹۴۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲اسدزاده۱۰۴۳۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۳افشانی ایلخچی۱۰۴۴۰۷ایلخچی۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۷۲۵۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۴انیسی۱۰۴۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۵جاویدی۱۰۴۴۸۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۰۷۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۶حسینی۱۰۴۵۰۰دهلران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۲۰۰۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۷خمیدهی۱۰۴۴۹۵فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۶۹۲۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۸شعبانی۱۰۴۵۱۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۴۰۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۹شمس الملوک راجی۱۰۴۵۰۱سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۲۸۷۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۰شوقی۱۰۴۳۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۱صمدپور۱۰۴۳۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۱۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۲طاهری۱۰۴۵۱۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۸۳۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۳عارف۱۰۴۴۶۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۶۱۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۴عبادی۱۰۴۵۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۵علی۱۰۴۴۸۲پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۹۱۰۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۶کشتکار۱۰۴۴۵۵سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۵۱۰۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۷کمالیانقم۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۷۳۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۸گلی طبری۱۰۴۳۹۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۶۸۲۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۹گودرزی۱۰۴۳۹۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۳۰۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۰محمودی۱۰۴۴۰۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۹۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۱مرادی۱۰۴۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۲مسعودی۱۰۴۵۱۴سرخرود۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۹۲۱۲۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۳مسگران۱۰۴۳۹۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۷۳۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۴موسوی۱۰۴۴۷۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۹۰۹۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۵نوروزی۱۰۴۴۹۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۳۸۰۰۳۸۴۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۸/۲۲