دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدزاده۱۰۸۸۴۱تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۴۵۵۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲اکبری۱۰۸۸۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۷۰۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳انصاری۱۰۸۸۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۷۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴بردباری۱۰۸۸۷۷آستارا۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۲۴۰۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵بهادری۱۰۸۸۵۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۱۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۶پوشی نیا۱۰۸۸۷۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۹۹۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۷جعفری۱۰۸۸۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۸حبیب زاده۱۰۸۸۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۴۹۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۹حسین زاده۱۰۸۸۵۳سرخرود۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۴۴۲۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۰حسینی۱۰۸۸۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۱حق وردی۱۰۸۲۵۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۰۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۲حلیمی۱۰۸۸۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۶۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۳خاکزاد۱۰۸۸۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۲۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۴خطیبی۱۰۸۷۷۷نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۹۸۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۵دهقان۱۰۸۸۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۵۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۶دهقانی۱۰۸۷۷۵اردستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۸۱۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۷راستی جهرمی۱۰۸۸۴۰جهرم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۶۷۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۸رجبی۱۰۸۸۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۹رحمانیان۱۰۸۸۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۰رضازاده۱۰۸۸۹۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۳۶۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۱زارع۱۰۸۳۶۱لار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۹۳۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۲زندی پور۱۰۸۸۶۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۵۶۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۳زنگنه۱۰۸۸۹۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۳۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۴زواری۱۰۸۴۸۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۰۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۵سقایی۱۰۸۸۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۶سلامی۱۰۸۸۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۴۸۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۷شیخی۱۰۷۹۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۶۰۱۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۸صابر۱۰۸۸۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۲۹صادقی زاده۱۰۸۸۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۰صادقی۱۰۸۸۵۱درق۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۶۵۷۹۴۳۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۱صفاوردی۱۰۷۵۰۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۰۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۲عباسیان۱۰۸۸۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۳۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۳عبدالهی۱۰۸۸۷۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۲۷۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۴غلامی۱۰۸۸۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۱۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۵فارسیجانی۱۰۸۸۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۶فراهانی۱۰۸۳۶۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۸۲۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۷فروتن فر۱۰۸۸۹۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۲۵۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۸قانقرمه۱۰۸۸۹۰آق قلا۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۵۷۵۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۹قلی زاده۱۰۸۸۶۶هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۲۲۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۰گلزایی۱۰۸۸۵۰سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۵۰۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۱محجوبیدهلران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۵۸۷۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۲محمدعلیزاده۱۰۸۸۴۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۰۵۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۳محمدی۱۰۸۵۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۴محمدی۱۰۸۸۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۵مدرسی۱۰۸۸۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۶مرادی۱۰۸۸۴۵بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۱۴۵۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۷مظلومیسنگر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۴۷۵۲۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۸موسوی۱۰۸۸۷۸قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۵۷۶۵۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴۹موسوی۱۰۸۸۸۷قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۹۶۰۷۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۰مهدی تبار۱۰۸۸۴۸بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۹۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۱نادران۱۰۸۸۸۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۶۰۰۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۲نجف زاده۱۰۸۸۶۱فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۶۱۳۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۳نصیری۱۰۸۸۹۷رزن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۴۸۰۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۴نظامی۱۰۸۸۵۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۸۳۷۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵۵همتی۱۰۸۵۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۱۰۰۵۷۴۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ دی

نام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
ابراهیمی۱۰۸۸۳۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۹۲۵۰۰۰۳۱۱۹۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اخباری۱۰۸۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۰۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اخوان۱۰۸۷۸۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۹۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اذری۱۰۸۶۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۷۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ارون۱۰۸۵۵۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۳۵۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ازادی۱۰۸۵۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اسماعیلی۱۰۸۷۷۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۸۱۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اصغرنیا۱۰۸۷۲۶بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۴۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
امیری۱۰۸۴۵۶برازجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۸۸۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
اهنگری۱۰۸۵۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
برزگر۱۰۸۸۳۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۸۰۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
بهرامی۱۰۸۷۲۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۴۳۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
پرهام۱۰۸۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
تباشیری۱۰۸۷۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۶۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
تقی پور۱۰۸۷۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۴۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
تلاوری۱۰۸۷۹۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۵۹۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
جعفری۱۰۸۶۴۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۷۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
حاجی تبار۱۰۸۴۴۹فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۷۶۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
حسینی نژاد۱۰۸۸۲۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۹۳۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خانی۱۰۸۷۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۳۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خاوری۱۰۸۶۶۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۳۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خداجویی۱۰۸۵۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۹۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خرمدل۱۰۸۸۳۰سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۷۷۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
خویی۱۰۸۷۵۲رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۹۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
داودی۱۰۸۳۹۸سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۸۵۵۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
دهقانی۱۰۸۷۷۴قشم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۷۰۹۲۰۰۷۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ذبیحی۱۰۸۵۴۴جویبار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۵۰۷۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
راختی۱۰۸۵۹۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۲۲۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رضایی۱۰۸۶۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رنجبر۱۰۸۶۸۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۲۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رنجبر۱۰۸۸۲۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۰۸۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رهگذر۱۰۸۳۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۳۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
زهیری۱۰۴۹۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۴۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
زینلی۱۰۸۶۶۳لواسان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۹۶۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سبزپوش۱۰۸۵۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سرور ملکی۱۰۸۶۶۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۸۹۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سعیدی۱۰۸۷۸۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۱۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
سماوات۱۰۸۳۸۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۸۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شاهدی۱۰۸۶۷۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۲۷۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شفیع زاده۱۰۸۵۸۴نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۳۸۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شیرمحمدیان۱۰۸۶۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۱۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
صالحی۱۰۸۸۲۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۹۵۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
صدقیانی۱۰۸۶۷۴سلماس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۴۱۲۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ضرابی۱۰۸۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
طاهرخانی۱۰۸۸۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عباس زاده۱۰۸۶۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عباسی۱۰۸۵۸۱انارک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۹۸۷۸۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عبدی ورزقان۱۰۸۸۳۱مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۶۷۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
علیمحمدی۱۰۸۷۸۵ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۱۵۲۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عیدی۱۰۸۸۲۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۱۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فدا۱۰۸۶۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فراهانی۱۰۸۸۳۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۳۰۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فرخ۱۰۸۷۲۵شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۵۳۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فرهادی۱۰۸۵۶۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۰۴۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فلاح۱۰۸۶۴۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۱۰۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
فیضی۱۰۸۵۰۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۶۹۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قدرتی۱۰۸۴۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۵۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قربانی پور۱۰۸۵۹۸فومن۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۱۶۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قربانی۱۰۸۷۹۹نیمور۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۳۲۹۷۳۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کریمی۱۰۸۳۸۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۲۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کریمی۱۰۸۳۹۲سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۴۶۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کریمیزاده۱۰۸۳۸۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۸۵۸۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کشتکار۱۰۸۵۹۰سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۷۸۵۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کمانکش۱۰۸۵۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کوچکی۱۰۸۵۷۸آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۵۹۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کیهانی۱۰۸۶۶۲رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۹۲۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
گوذرزی۱۰۸۶۵۳دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۳۴۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
لطفی۱۰۸۳۹۱ابهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۳۱۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
لطیمی۱۰۸۵۹۳رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۶۰۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
محمدی۱۰۸۸۰۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۴۵۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مرادی۱۰۸۳۷۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۸۶۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مرادی۱۰۸۵۹۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۶۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مسعودی۱۰۸۶۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مطهری۱۰۸۶۷۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۲۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
معیاری۱۰۸۶۴۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۱۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
ملکی۱۰۸۳۸۶اردستان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۹۷۵۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
موسوی۱۰۸۵۵۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۵۷۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
موسوی۱۰۸۶۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مهدیخانی۱۰۸۵۵۶اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۱۷۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مهراد صدر۱۰۸۳۷۷سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۹۴۸۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مهرزاد۱۰۸۷۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
میرعبدالهی۱۰۸۶۸۸دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۷۰۳۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مینایی۱۰۸۷۷۸مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۴۲۱۰۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
واحدیان۱۰۸۶۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
هنرخواه۱۰۸۴۹۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۲۰۷۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
هوشیار۱۰۸۶۰۳فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۵۵۴۵۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
یاوری۱۰۸۷۲۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۴
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰آذر و ۱ و ۲ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدپور۱۰۸۶۰۲دیواندره۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۶۹۲۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲ارزم۱۰۸۵۸۶چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۸۱۵۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳ارسلانی۱۰۸۵۵۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۲۵۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴ارمان۱۰۸۶۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۶۶۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵اسدی۱۰۸۵۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶اصفهانی۱۰۸۵۰۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۷۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۷اقاجان پور۱۰۸۳۵۷بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۱۰۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۸اکبری۱۰۸۳۵۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۳۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۹امامی۱۰۸۳۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۳۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۰امینی۱۰۸۴۹۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۴۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۱اهویی۱۰۸۴۹۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۹۲۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۲بهمنش۱۰۸۳۷۱برازجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۱۷۵۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۳تقی پور۱۰۸۵۰۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۳۵۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۴تقی لو۱۰۸۴۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۵جعفری۱۰۸۵۷۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۵۸۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۶جعفریان۱۰۸۴۶۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۵۰۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۷جهانی۱۰۸۵۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۸حسینی دور اتدیش۱۰۸۵۷۵کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۱۸۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۹حسینی۱۰۸۴۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۰حیدریان۱۰۸۴۲۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۹۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۱خانزاده چرخاب۱۰۸۳۸۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۰۹۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۲خانی۱۰۸۴۹۳نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۷۹۵۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۳خلیلی نیا۱۰۸۴۸۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۳۶۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۴خلیلی۱۰۸۵۷۷بوئین و میاندشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۴۷۷۸۵۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۵خوزان۱۰۸۳۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۸۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۶داوطلب۱۰۸۵۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۷درخشان۱۰۸۳۵۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۰۸۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۸دلداه۱۰۸۶۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۲۹رحیمیان۱۰۸۵۱۰رامسر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۹۴۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۰رضایی۱۰۸۳۷۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۶۰۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۱رضوی۱۰۸۴۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۰۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۲روشنایی۱۰۸۴۵۰قم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۶۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۳زاهدروزگار۱۰۸۵۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۲۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۴ستوده۱۰۸۴۹۴شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۰۳۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۵سعیدزاده۱۰۸۵۹۵زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۱۵۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۶سعیدی۱۰۸۵۰۸یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۱۶۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۷شمس۱۰۸۵۴۷محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۵۱۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۸شهمرادی۱۰۸۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۹شیرانی۱۰۸۴۸۹بروجن۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۷۰۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۰صادقیان۱۰۸۵۶۰بشرویه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۶۸۰۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۱صفویماسال۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۵۷۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۲صمدانیان اصفهانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۸۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۳طیبی۱۰۷۴۵۰بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۳۷۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۴عامری۱۰۸۳۸۰گرگان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۲۹۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۵عبدوس۱۰۸۴۵۹سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۸۲۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۶عزیزی۱۰۸۴۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۷فرشیدیان۱۰۸۳۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۱۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۸فرهادی۱۰۸۴۷۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۶۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴۹فریدنیان۱۰۸۳۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۰قلعه ای۱۰۸۳۹۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۸۰۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۱قلمی۱۱۰۸۵۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۲کائدی۱۰۸۵۹۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۷۰۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۳کرمی۱۰۸۴۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۴کیان پور۱۰۸۴۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۵گلرد۱۰۸۴۵۷چمستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۳۳۰۲۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۶گودرزی۱۰۸۵۵۰احمدابادمستوفی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۲۸۲۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۷لطفی۱۰۸۵۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۸ماکی۱۰۸۳۹۷کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۲۵۷۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۵۹مقیمی۱۰۸۳۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۸۸۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۰مولایی۱۰۸۰۴۲سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۲۹۳۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۱نشمیل۱۰۸۵۵۸بیجار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۱۵۹۲۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۲نصیری۱۰۸۴۴۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۱۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۳نوشاد۱۰۸۵۰۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۷۹۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۴ورززیدهخواف۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۹۵۸۵۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۵وکیلی۱۰۸۵۸۰لواسان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۰۴۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۶هاشمیانتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۰۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۷هدائیان۱۰۸۵۰۵شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۵۴۳۱۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۶۸یزدانی۱۰۸۵۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۹۰۰۴۸۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۰۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ و ۲۹ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۸۲۱۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۶۴۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲اتحادی۱۰۸۲۰۰لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۳۷۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳احمدی۱۰۸۲۰۴پاوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۱۲۰۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴اخوانرویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۹۸۰۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵اخوی۱۰۸۲۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶اسدی۱۰۸۲۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۵۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۷اصغرزاده شیاده۱۰۸۰۸۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۱۳۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸اصفهانی۱۰۸۲۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۸۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۹اقازاده۹۹۰۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۵۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۰اویسی۱۰۸۰۷۹چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۵۷۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۱اهنگری۱۰۸۲۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۲باباشاهی۱۰۸۲۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۷۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۳بابایی۱۰۸۰۸۱سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۲۲۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۴بلوری۱۰۸۱۹۸رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۱۰۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵بیدار۱۰۸۰۸۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۹۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۶پیروی۱۰۸۰۹۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۲۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۷جعفری۱۰۸۱۹۹ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۰۲۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۸حسینی پور۱۰۸۱۸۸گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۸۱۰۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۹خانمحمدی۱۰۸۲۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۰خوش بین۱۰۸۲۴۸کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۴۸۰۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۱خیرمند۱۰۸۰۹۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۴۳۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۲رجب زاده۱۰۸۲۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۳رحمانی۱۰۸۰۷۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۴۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۴رضاخانی۱۰۸۲۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۵رفیعی۱۰۵۱۸۱همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۹۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۶روستایی۱۰۸۱۴۴شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۵۰۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۷سرافرازی۱۰۶۵۷۶مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۲۴۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۸سیار۱۰۸۱۹۷ساوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۹۰۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۹شعبانی۱۰۲۳۱۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۴۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۰شهبازی۱۰۸۲۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۱شهشهانی۱۰۸۱۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۲صوغانی۱۰۸۰۹۶بندرلنگه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۶۵۷۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۳طالبی۱۰۸۲۳۳آبیک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۶۰۷۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۴عبدالهی۱۰۸۰۹۱اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۰۵۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۵عبدالهی۱۰۸۲۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۶عسکری۱۰۸۲۴۵قروه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۹۱۷۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۷علوی۱۰۸۲۳۲قم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۱۴۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۸علیخانی۱۰۸۰۸۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۰۹۵۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۹غلام نیای مقدم۱۰۸۱۷۱صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۳۳۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۰فتحی زاده۱۰۸۱۳۷استهبان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۷۷۷۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۱فرخی۱۰۸۲۰۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۲۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۲فلاح زاده۱۰۸۲۱۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۸۸۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۳فلاحی۱۰۸۲۵۲مریوان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۳۸۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۴فیض الهی۱۰۸۰۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۰۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۵قصرانی۱۰۸۰۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۶کمالی۱۰۸۱۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۷گودرزی۱۰۸۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۸محسنی۱۰۸۱۹۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۰۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۹مرادی۱۰۸۰۹۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۳۲۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۰موسویقیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۴۶۷۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۱مهدی پور۱۰۸۱۳۹عشق آباد-خراسان جنوبی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۲۰۱۲۹۷۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۲مهرزاد۱۰۸۰۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۱۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۳میرزایی۱۰۸۰۸۵شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۴۸۹۷۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۴میمنت۱۰۸۰۹۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۳۴۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۵نارنجی ثانی۱۰۸۱۹۰سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۵۸۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۶نامجو۱۰۸۰۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۵۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۷نظری۱۰۸۲۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۳۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵۸هاشمیان۱۰۸۱۹۵خاورشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۶۰۱۱۶۱۷۰۱۸۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دسته‌بندی نشده

ارسالی سفارشات ۲۶ و ۲۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالبی۱۰۸۰۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲احمدی سلوش۱۰۸۰۴۵کومله۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۴۱۰۴۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳ارکاک۱۰۸۰۵۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۶۹۲۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴اسدپور۱۰۸۰۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵اسدی۱۰۸۰۵۳صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۷۲۵۳۱۶۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۶اسدی۱۰۸۰۵۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۵۸۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۷اصفی۱۰۸۰۵۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۱۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۸الیاسی۱۰۸۰۷۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۲۹۵۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۹امیرخانی۱۰۷۷۰۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۹۴۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۰امینی۱۰۸۰۲۶تیران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۹۱۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۱باباخانی۱۰۷۸۲۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۱۵۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۲بخشی۱۰۸۰۳۶میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۴۰۲۰۵۹۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۳پاکباز۹۷۷۰۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۸۴۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۴پوشی نیا۱۰۸۰۲۲اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۱۸۷۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۵پیمانفر۱۰۷۷۱۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۰۷۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۶جعفری۱۰۸۰۷۰ازنا۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۰۶۰۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۷چناری۱۰۸۰۲۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۴۷۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۸حسین زاده۱۰۷۷۴۱آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۸۹۵۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۹حسینی۱۰۸۰۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۰خسروی۱۰۸۰۵۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۳۰۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۱خویی۱۰۸۰۶۰رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۴۹۰۳۹۷۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۲داودی۱۰۷۹۷۰سمیرم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۶۳۰۰۸۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۳دلیلی۱۰۷۶۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۴رجبی۱۰۷۹۶۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۴۶۵۰۴۶۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۵رحیم پور۱۰۷۷۷۵مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۲۰۰۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۶رشیدی۱۰۸۰۳۰فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۹۵۲۰۳۹۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۷رضایی۱۰۷۹۶۹نقده۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۲۷۵۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۸رفیعی۱۰۵۹۸۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۳۷۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲۹زیدابادی۱۰۸۰۵۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۱۸۰۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۰سپهری۱۰۷۶۷۰بندر گز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۸۲۰۰۴۸۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۱سلیمانی۱۰۷۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۲سیستانی۱۰۷۹۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۸۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۳شریعتی۱۰۸۰۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۶۸۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۴صادقی۱۰۸۰۶۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۸۳۲۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۵فضلی۱۰۸۰۴۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۵۹۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۶فلاح۱۰۸۰۷۳باقر شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۱۶۷۱۸۱۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۷قدس الهی۱۰۸۰۶۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۹۲۷۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۸کایدی زارع۱۰۸۰۷۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۷۱۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۹کرمی۱۰۸۰۳۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۵۲۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۰گل دوست۱۰۸۰۴۴نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۵۱۰۳۷۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۱گیوگان۱۰۷۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۲مجیدی۱۰۷۷۴۲بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۷۸۷۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۳محبوبی۱۰۷۹۶۸بناب۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۴۱۵۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۴محمدپور۱۰۸۰۲۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۶۱۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۵مختاری۱۰۸۰۴۳جم۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۶۰۵۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۶مرادی سراج۱۰۸۰۶۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۵۰۰۸۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۷مقدم۱۰۷۹۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۶۰۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۸مهدوی۱۰۸۰۳۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۹۷۳۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴۹نخجیرگان۱۰۸۰۷۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۵۷۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۰نوروزیان۱۰۸۰۶۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۷۳۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۱یعقوب زاده۱۰۸۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۵۹۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۲یوسفی۱۰۷۹۷۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۴۰۰۴۸۳۹۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالبی۱۰۷۷۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲احمدبیگی۱۰۷۷۱۵آسمان آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۶۶۲۶۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳احمدی۱۰۷۷۲۷فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۸۷۷۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴ادیبی۱۰۷۷۱۸زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۱۶۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۵ازمودهقزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۳۵۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۶الهی۱۰۷۷۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۹۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۷امینی۱۰۷۷۰۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۸۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۸بحرینیخورموج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۳۶۵۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۹بداریه۱۰۷۷۰۹سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۹۱۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۰پاکدامن۱۰۷۷۱۴پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۴۷۵۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۱پوستینی۱۰۷۷۰۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۷۰۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۲توکل۱۰۷۷۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۳جوادی۱۰۷۷۳۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۰۱۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۴حافظی۱۰۷۵۳۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۴۸۶۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۵خانمحمدی۱۰۷۷۳۶محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۲۳۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۶دستوری۱۰۷۶۹۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۹۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۷دلدار۱۰۷۷۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۸رجبی۱۰۷۶۸۹بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۰۵۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۹رشیدی۱۰۷۷۰۱فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۹۸۵۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۰زارعی۱۰۷۳۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۱سردارزاده۱۰۷۶۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۲سرشت۱۰۷۷۲۱خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۴۴۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۳سلیمانی۱۰۷۷۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۵۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۴شادکام۱۰۷۶۹۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۲۷۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۵شعبانی۱۰۶۰۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۳۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۶شکری۱۰۷۷۱۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۵۵۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۷شکوهیان۱۰۷۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۸شهبازی۱۰۷۷۳۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۶۷۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۹صالح زاده۱۰۷۷۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۰صفرزاده۱۰۷۷۲۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۲۵۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۱صفوی میر محلهماسال۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۴۹۷۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۲عباس اقائی۱۰۴۵۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۳علی نژاد۱۰۷۷۱۴چابهار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۷۸۲۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۴غلامی۱۰۷۶۹۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۸۹۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۵قاسمی۱۰۷۶۹۷صغاد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۶۸۷۷۳۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۶کرمیجعفراباد-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۷۹۵۶۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۷مسدد۱۰۷۷۰۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۶۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۸مظلوم۱۰۷۷۱۲آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۴۸۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۹مقسمی۱۰۷۷۴۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۱۵۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۰منفرد۱۰۷۷۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۷۸۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۱موسوی۱۰۷۷۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۹۰۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۲مهرپور۱۰۷۷۱۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۵۷۷۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۳نام اور۱۰۷۷۳۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۸۳۷۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۴هاشمیدره شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۰۳۰۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴۵یوسف نژاد۱۰۷۶۹۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۲۰۰۵۶۴۶۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ و ۲۳ آذر ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی نژاد۱۰۷۳۸۱شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۷۴۵۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲اتحادی۱۰۷۶۸۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۳۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳احمدی۱۰۷۳۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴اذر۱۰۷۶۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵استادزاده۱۰۷۳۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶استیری۱۰۷۶۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷اسدپورشاه ابادیدزفول۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۶۰۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸اسدی کرم۱۰۷۴۴۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۵۸۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹اسماعیلی۱۰۷۵۳۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۶۰۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰اصغری۰۷۴۳۸ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۱۵۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱افخمی۱۰۷۶۸۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۱۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲اکبرتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۳اکبری۱۰۷۵۲۰قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۳۱۰۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۴البرزی۱۰۷۶۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۵امجد۱۰۷۴۹۴ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۱۷۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۶امینی۱۰۷۴۶۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۲۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۷امینی۱۰۷۵۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۸امینی۱۰۷۶۷۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۴۷۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۹اهنگری۱۰۷۶۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۰باقری۱۰۷۳۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۱باقری۱۰۷۵۱۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۰۳۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۲بحرانی۱۰۷۴۲۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۲۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۳بداریه۱۰۷۴۲۱سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۸۳۵۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۴بدری۱۰۷۴۹۰ملکان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۵۳۷۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۵برومند۱۰۷۴۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۶پاک طنیت۱۰۷۵۲۳پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۴۱۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۷پاکدامن۱۰۷۴۸۳پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۷۹۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۸پاکروان۱۰۷۵۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۰۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۹پورحبیبی۱۰۷۴۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۰پیمانفر۱۰۷۵۰۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۰۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۱جلالیه۱۰۷۵۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۲جوکار۱۰۷۶۸۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۳۶۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۳حدادیان۱۰۷۴۱۹سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۰۶۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۴حسنی۱۰۷۵۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۰۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۵حق پرست۱۰۷۶۵۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۴۲۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۶حیدری۱۰۷۴۳۵میبد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۲۴۵۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۷خاکپور۱۰۷۶۲۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۳۷۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۸خدابنده۱۰۷۳۸۰گرمه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۳۹۷۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۹خدابنده۱۰۷۶۵۱گرمه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۲۷۰۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۰خرمدل۱۰۷۴۹۲سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۲۷۷۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۱خضری۱۰۷۴۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۲دارابی۱۰۷۴۳۰بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۴۸۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۳دارابی۱۰۷۶۰۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۱۶۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۴دانشور۱۰۷۴۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۶۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۵داوطلب۱۰۷۶۶۶رودهن۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۴۱۰۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۶دوراندیش۱۰۷۳۶۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۱۴۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۷دوستی۱۰۷۳۷۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۱۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۸رحیمی۱۰۷۶۲۴بانه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۰۹۲۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۴۹رضازاده۱۰۷۶۴۲بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۲۹۵۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۰رضایی۱۰۷۶۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۱رفیعیانسمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۷۰۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۲رمضانی۱۰۷۴۵۱چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۹۵۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۳رنجبرساری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۵۱۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۴روحانی۱۰۷۴۲۴خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۳۷۲۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۵روحانی۱۰۷۵۳۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۸۰۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۶روستازاده۱۰۷۶۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۵۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۷ساعدی۱۰۷۴۴۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۴۹۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۸ستاری۱۰۷۶۴۰دستناء۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۸۱۵۸۸۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۹سحری۱۰۷۴۸۰کامیاران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۲۶۵۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۰سرگلزایی۱۰۷۲۵۷زابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۷۹۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۱سلیمی۱۰۷۶۷۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۳۰۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۲شفیعی۱۰۷۶۶۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۲۸۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۳شورورزی۱۰۷۴۴۰شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۵۰۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۴شهمیرزادی۱۰۷۴۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۵صادقی۱۰۷۵۰۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۶صادقی۱۰۷۶۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۷صفری۱۰۷۵۱۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۷۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۸صفوی۱۰۷۵۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۹طاهری۱۰۷۴۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۰طاهریان۱۰۷۶۲۳بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۰۵۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۱طیبی۱۰۷۵۲۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۷۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۲علمی۱۰۷۴۹۱قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۳۶۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۳غلامی۱۰۷۶۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۴فتحی۱۰۷۶۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۸۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۵فرجی۱۰۷۴۳۷ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۴۰۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۶فروزانفر۱۰۷۴۳۴آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۸۱۰۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۷فرهادی۱۰۷۲۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۸فلاحی۱۰۷۴۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۷۹فولادکو۱۰۷۴۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۰قاسمی۱۰۷۵۱۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۶۷۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۱قاسمی۱۰۷۶۶۹اقلید۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۶۳۷۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۲قره باغی۱۰۷۴۴۳بناب۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۹۳۰۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۳قزی۱۰۷۴۲۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۶۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۴قنبریان۱۰۷۶۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۵کرامتی۱۰۷۳۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۶کریم ابادی۱۰۷۵۱۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۶۸۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۷کریمیکرج۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۷۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۸کریمیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۴۷۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸۹متولی۱۰۷۳۳۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۶۳۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۰محمدی فلاح۱۰۷۵۱۲ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۴۶۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۱محمودی۱۰۷۵۲۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۵۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۲محمودی۱۰۷۶۵۳سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۹۱۰۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۳مرادی۱۰۷۳۶۶نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۴۳۰۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۴مرادی۱۰۷۶۳۴کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۹۳۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۵مرادی۱۰۷۶۳۷نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۰۸۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۶مرادی۱۰۷۶۳۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۷مصدق۱۰۷۶۱۴درگز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۱۸۷۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۸مطلوبی۱۰۷۴۴۸مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۸۲۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۹۹معینیان۱۰۷۵۳۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۶۸۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۰ملائی۱۰۷۴۳۳چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۸۹۰۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۱موسوی۱۰۷۴۹۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۴۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۲مهدیان۱۰۷۶۳۲زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۷۳۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۳مهرپروریزد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۴۹۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۴مهرعلی تبار۱۰۷۲۱۲بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۳۹۴۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۵میرزایی۱۰۷۴۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۶میرزایی۱۰۷۵۲۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۸۵۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۷میرشکار۱۰۷۴۳۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۸۹۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۸نادری۱۰۷۴۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۹۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۰۹نتاج۱۰۷۲۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۰نسیم راد۱۰۷۴۲۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۹۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۱نعمتی زاده۱۰۷۴۸۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۰۹۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۲نعمتی۱۰۷۵۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۵۸۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۳نوروزی۱۰۷۵۰۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۲۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۴نوروزی۱۰۷۶۸۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۶۶۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۵نیک رفتار۱۰۷۴۸۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۲۷۱۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۶نیکومنظری۱۰۷۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۵۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۷واحدیان۱۰۷۶۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۳۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۸والی۱۰۷۴۸۸سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۸۴۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۱۹وحدت۱۰۷۵۰۴ری۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۷۰۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲۰وقاری۱۰۷۵۰۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۱۹۱۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲۱ولادی۱۰۷۴۴۶بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۴۲۰۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲۲یزدانی۱۰۷۶۲۸دیزیچه۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۱۰۷۲۰۷۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۲۳یعقوب زاده۱۰۷۳۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۷۰۰۰۶۵۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۴
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخوان۱۰۷۲۶۲رویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۱۶۵۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲اردوخانیان۱۰۷۲۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۸۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳ارسطویی۱۰۷۲۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۷۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴اسدی۱۰۷۲۰۶صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۲۷۲۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵اسفندیارپور۱۰۷۱۷۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۴۲۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۶اقاجانی۱۰۷۲۵۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۴۱۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۷اقبالیان۱۰۷۱۶۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۶۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۸اهنگری۱۰۷۲۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۶۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۹ایمانی۱۰۷۲۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۰بابابیک۱۰۷۲۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۱بهاروند۱۰۷۱۷۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۵۸۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۲بهرنگی۱۰۷۲۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۳بهزادی۱۰۷۲۶۶بروجن۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۱۷۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۴بهمنیار۱۰۷۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۵پذیرا۱۰۷۲۶۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۵۸۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۶پرویزنیا۱۰۷۲۷۹سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۱۵۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۷پورقربان۱۰۷۱۷۲آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۱۰۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۸جابری۱۰۷۱۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۲۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۹جعفری۱۰۷۱۵۸رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۶۱۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۰حسنلو۱۰۷۲۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۱حسین خانلو۱۰۷۳۷۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۹۲۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۲خرمی۱۰۷۲۵۵اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۳۰۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۳خسروی۱۰۷۱۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۴خوش ابی۱۰۷۲۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۵دلیلی۱۰۷۲۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۶دیانتی۱۰۷۱۶۳رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۳۹۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۷دیده بان۱۰۷۲۰۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۵۲۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۸زارع۱۰۷۲۷۶ارسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۰۴۵۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲۹سلطانی۱۰۷۱۷۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۱۹۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۰سیدی۱۰۷۱۹۸شیروان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۷۳۵۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۱شاپوری۱۰۷۱۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۲صمدی۱۰۷۲۵۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۶۹۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۳طباطبایی۱۰۷۲۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۳۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۴طلایی عبدی۱۰۷۱۸۹نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۰۹۵۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۵عبدی۱۰۷۱۶۲بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۰۸۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۶عسکری۱۰۴۴۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۲۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۷عسگری۱۰۷۲۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۸قربانی۱۰۷۰۴۲دامغان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۷۴۷۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۹قربانی۱۰۷۲۱۵رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۹۱۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۰قره خانی۱۰۷۲۷۵آباده۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۲۸۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۱کهن۱۰۷۱۷۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۴۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۲مجدم۱۰۷۲۶۰بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۴۰۰۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۳مجیدی۱۰۷۱۵۳بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۳۹۵۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۴محمدپور۱۰۷۱۶۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۸۱۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۵محمدی واحد۱۰۷۲۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۵۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۶مراد۱۰۷۲۸۱فردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۹۱۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۷معصومی۱۰۶۹۵۶شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۷۹۷۰۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۸موذن۱۰۷۲۰۰گالیکش۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۵۳۲۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۴۹مینایی۱۰۷۲۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵۰نتاج۱۰۷۱۶۱سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۲۸۳۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵۱نجف زاده۱۰۷۱۵۵فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۱۵۹۵۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵۲ورزیده۱۰۶۶۰۰خواف۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۴۶۴۰۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵۳هوشمند۱۰۷۱۶۵سبزوار۲۰۱۲۸۰۱۲۶۸۰۰۸۰۸۰۵۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۲
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۰۷۰۸۴لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۰۰۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲احراری۱۰۷۱۳۲جویم۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۷۸۵۷۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳احمدی۱۰۶۹۹۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۸۵۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴اذرابادی۱۰۷۰۰۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۷۷۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵اذری۱۰۷۰۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶اسدپور شاه ابادی۱۰۷۱۰۱دزفول۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۱۲۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۷ال طیب۱۰۷۱۳۸شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۵۵۷۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۸امید۱۰۷۰۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۹انیکازی۱۰۷۰۶۰فریدونشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۵۳۲۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۰اوک۱۰۶۷۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۱بجنوردی۱۰۷۰۸۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۷۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۲بصیرت۱۰۷۰۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۳بیاتی۱۰۷۰۵۹نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۶۷۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۴پورخیابیمنجیل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۴۳۷۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۵پهلوان۱۰۷۰۱۳آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۹۶۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۶پیمانفر۱۰۷۰۴۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۸۹۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۷جعفری۱۰۷۰۴۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۰۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۸حسنی۱۰۷۱۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۹حسنین خانی ۱۰۷۰۳۳هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۹۰۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۰حسین زاده۱۰۷۱۱۷آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۶۴۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۱دانشور۱۰۶۷۲۶سروستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۵۳۷۷۳۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۲درودگر۱۰۷۱۲۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۴۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۳دهقانی۱۰۷۱۲۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۶۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۴زرین۱۰۷۱۲۸شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۴۶۲۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۵سپهری۱۰۷۰۰۰بندر گز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۱۰۲۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۶سیستانی۱۰۷۱۱۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۸۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۷صاحبی۱۰۷۱۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۸صدیق۱۰۶۷۶۸جناح۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۵۷۰۷۹۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۹صراف۱۰۷۰۰۵مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۹۸۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۰طاهری۱۰۶۹۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۱طاهری۱۰۷۰۰۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۴۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۲طباطبائی۱۰۶۹۹۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۹۵۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۳عباسی۱۰۷۱۰۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۶۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۴عزت ابادی۱۰۶۷۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۳۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۵علوی مهر۱۰۷۰۸۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۴۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۶عمارلو۱۰۶۹۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۷عیدی مراد۱۰۷۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۸غلامرضایی۱۰۷۱۲۷خور-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۹۶۲۰۸۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۹غلامی۱۰۶۹۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۰فراهانی۱۰۶۹۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۱فرح بخش۱۰۶۷۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۴۲۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۲قربانی۱۰۷۰۴۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۴۰۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۳قلی پور۱۰۷۰۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۴قلی پور۱۰۷۰۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۵کاکولوند۱۰۷۱۲۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۳۳۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۶کرمی۱۰۷۱۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۷گرچی نژاد۱۰۷۱۲۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۰۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۸لک زایی۱۰۷۰۸۶زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۱۰۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۹محمدخانی۱۰۷۱۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۰محمدی۱۰۷۰۹۹بندرجاسک۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۳۱۷۷۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۱مختاری۱۰۷۰۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۲معدندار۱۰۰۴۶هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۰۳۲۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۳مقدم۱۰۶۹۶۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۵۲۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۴منافی۱۰۶۶۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۵منصوریان۱۰۷۱۲۹یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۲۱۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۶میرکی۱۰۷۰۹۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۲۲۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۷نجیمی۱۰۶۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۸نژادکرد۱۰۶۹۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۴۱۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۹نیک رفتار۱۰۷۰۴۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۴۱۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۰نیکبخت۱۰۷۱۲۳آباده۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۲۳۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۱هوشیاری۱۰۷۰۵۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۶۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۲یعقوب زاده۱۰۷۱۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۳یله۱۰۷۱۱۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۹۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۴یونسی۱۰۷۱۱۹سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۴۳۶۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹.۱۸.۱۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۶۹۶۵شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۱۲۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲احمدی سلوش۱۰۶۷۹۲کومله۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۸۲۵۴۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳اردی بازار۱۰۶۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴اردی بازار۱۰۶۷۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵ازادی۱۰۶۷۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶اصغرزاده۱۰۵۸۴۳کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۶۸۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷اگاه۱۰۶۷۴۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۰۲۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸امیری۱۰۶۷۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۳۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۹امینی۱۰۶۸۶۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۴۴۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۰انصاری۱۰۶۷۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۱اویسی۱۰۶۹۴۹چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۱۷۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۲ایزدی۱۰۶۹۲۰فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۶۴۷۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۳ایلخان توسل۱۰۶۷۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۴ایوبی۱۰۶۹۴۶سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۲۱۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۵آبیده۱۰۶۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۶بهرامی۱۰۶۹۶۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۲۹۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۷بیات۱۰۶۹۰۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۵۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۸پایدار۱۰۶۷۳۰رودسر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۴۹۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۹پوراصلی۱۰۶۷۹۴صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۹۲۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۰پورمعصومی۱۰۶۷۱۵کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۶۱۰۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۱پورمنا۱۰۶۷۶۶صفی آباد -خوزستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۹۷۰۶۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۲توکل۱۰۶۷۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۳جباری فرد۱۰۶۷۰۴اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۶۲۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۴جعفری۱۰۶۷۵۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۰۱۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۵جعفری۱۰۶۹۱۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۴۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۶جیرسرایی۱۰۶۷۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۷حاجی باقری۱۰۶۹۱۷آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۶۳۵۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۸حسینی زاده۱۰۶۷۷۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۲۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۹حقیقی۱۰۶۹۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۰خانی۱۰۶۷۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۱درمنش۱۰۶۹۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۱۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۲دهقان۱۰۶۷۶۷ازنا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۳۲۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۳دهقان۱۰۶۷۷۳ازنا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۵۹۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۴ذبیحی۱۰۶۹۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۵رادهوش۱۰۶۷۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۱۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۶رحیمی۱۰۶۷۷۴قم۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۹۰۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۷رحیمی۱۰۶۹۶۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۰۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۸رزاق نسب۱۰۶۸۷۲بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۶۳۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۹رسولی۱۰۶۷۱۸سنقر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۲۰۵۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۰رضایت۱۰۶۷۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۷۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۱رضایی۱۰۶۷۴۷میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۸۰۰۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۲رمضانی۱۰۶۷۳۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۰۴۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۳زابلی۱۰۶۹۲۵آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۷۰۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۴ساعدی۱۰۶۷۳۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۰۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۵سعیدی۱۰۶۹۵۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۳۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۶سلیمانی۱۰۶۷۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۷۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۷سمعیی۱۰۶۷۵۲گرگان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۹۳۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۸سیدی۱۰۶۷۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۸۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۹شادکام۱۰۶۹۲۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۷۶۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۰شاکری۱۰۶۷۷۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۳۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۱شریفی۱۰۶۷۳۳اشتهارد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۵۲۷۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۲شیخی۱۰۶۷۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۸۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۳شیرمحمدی۱۰۶۹۵۳قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۵۷۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۴شیروانی۱۰۶۷۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۴۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۵صادقی۱۰۶۷۸۲فرون اباد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۹۵۷۱۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۶صالحی۱۰۶۷۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۲۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۷صدیقی۱۰۰۶۷۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۷۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۸ضرابی۱۰۶۹۴۷باغ ملک-خوزستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۴۵۷۶۳۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۹طهماسبی جاهد۱۰۶۹۶۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۷۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۰طیبی زاده۱۰۶۹۵۱آبادان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۳۶۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۱عربلوتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۲عزیزی۱۰۶۹۴۰سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۳۳۷۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۳عسگری۱۰۶۹۶۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۸۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۴علیخانی۱۰۶۹۳۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۷۴۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۵غلامی۱۰۶۷۲۲چمستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۰۷۷۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۶غلامی۱۰۶۹۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۸۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۷غلامی۱۰۶۹۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۸فروهی۱۰۶۹۲۳بروجن۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۱۸۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۹فضلعلی۱۰۶۹۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۰قاسمی۱۰۶۷۲۳گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۱۹۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۱قیصر۱۰۶۷۵۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۸۶۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۲کاویان۱۰۶۷۹۶سریش آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۵۲۷۶۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۳کردگاری۱۰۶۷۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۰۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۴کریمی۱۰۶۹۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۵کوهی۱۰۶۹۲۸شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۲۳۰۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۶لاهوتی۱۰۶۷۵۳سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۳۸۷۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۷لواسانی۱۰۶۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۸مبرهن۱۰۶۷۳۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۵۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۹مجیدی۱۰۶۹۲۷سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۱۳۵۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۰محمدی نیا۱۰۶۹۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۱محمدی۱۰۶۷۵۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۷۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۲محمودی۱۰۶۹۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۳منصوری۱۰۶۹۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۴موحدیان۱۰۶۹۴۱ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۹۹۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۵نبوی یزدی۱۰۶۷۹۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۲۶۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۶نیک نیا۱۰۶۹۴۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۸۳۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۷وحدتی۱۰۶۹۶۱قم۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۷۱۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۸هوشی۱۰۶۷۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰