دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱خانم ارجمندیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۱۷۳۷۰۴بهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۶۶۳۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۳۱۷۳۸۳۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۴۱۷۳۷۳۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۵۱۷۴۰۰۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۶۱۷۳۸۲۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۷۱۷۳۸۴۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۸۱۷۴۰۲۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۵۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۹۱۷۳۶۰۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۰۱۷۴۰۲۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۱۱۷۴۰۰۷ری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۷۰۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۲۱۷۴۰۱۷قدس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۶۳۹۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۳۱۷۴۰۱۵شهریار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۵۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۴۱۷۳۷۶۸فیروزکوه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۴۶۳۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۵۱۷۴۰۰۹نسیم شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۳۶۳۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۶۱۷۳۷۶۹ساری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۲۷۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۷۱۶۹۸۸۹نور۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۱۸۱۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۸۱۷۳۶۴۵تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۴۰۹۹۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۹۱۷۳۷۹۸تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۹۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۰۱۷۳۸۳۸خنج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۸۶۹۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۱۱۷۳۷۴۷خنج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۷۵۹۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۲۱۷۳۷۶۶حویق۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۶۹۰۴۳۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۳۱۷۳۸۳۷میاندوآب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۵۷۶۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۴۱۷۴۰۱۹توحید۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۴۸۰۶۹۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۵۱۷۱۱۶۲اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۳۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۶۱۷۳۹۲۲درچه پیاز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۲۰۱۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۷۱۷۴۰۲۰شهرجدیدمهاجران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۷۰۰۱۳۱۳۵۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۵۲۸سلمانشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۴۱۰۵۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۱۷۳۴۷۹ازنا۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۴۰۲۹۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۱۷۳۷۳۱شهرضا۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۹۴۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۱۷۳۶۳۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۱۷۳۷۰۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۱۷۳۵۰۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۷۱۷۳۷۴۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۸۱۷۳۵۷۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۹۱۷۳۵۹۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۰۱۷۳۴۵۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۱۱۶۹۷۴۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۲۱۷۳۵۰۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۳۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۳۱۷۳۵۳۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۴۱۷۳۶۱۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۵۱۷۳۶۳۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۷۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۶۱۷۳۶۵۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۶۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۷۱۷۳۶۵۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۵۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۸۱۷۳۷۰۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۹۱۷۳۶۳۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۰۱۷۳۶۶۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۱۱۷۳۶۵۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۲۱۷۳۶۵۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۲۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۳۱۷۳۵۵۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۴۱۷۳۵۴۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۵۱۷۳۶۱۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۶۱۷۳۶۰۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۷۱۷۳۶۷۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۸۱۷۲۴۲۸بهارستان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۴۶۶۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۹۱۷۳۷۴۲دماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۳۱۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۰۱۷۳۶۴۷دماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۲۰۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۱۱۷۳۷۳۷ورامین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۱۵۴۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۲۱۶۸۳۶۶آران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۱۰۹۱۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۳۱۷۳۶۹۴تیران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۹۵۲۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۴۱۷۳۵۹۱اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۸۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۵۱۷۳۶۵۴اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۷۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۶۱۷۳۶۷۰اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۷۱۷۳۵۰۲اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۵۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۸۱۷۳۴۸۰اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۴۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۹۱۷۳۶۱۵اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۳۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۰۱۷۳۶۲۷بندرانزلی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۲۹۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۱۱۷۳۷۳۸سیاهکل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۱۲۳۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۲۱۷۳۷۰۷لنگرود۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۱۰۰۵۴۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۳۱۷۳۶۳۴لنگرود۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۹۹۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۴۱۷۳۶۶۶رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۸۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۵۱۷۳۶۴۲رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۷۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۶۱۷۳۷۴۴بابل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۶۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۷۱۷۳۶۶۴فریدونکنار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۵۵۶۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۸۱۷۳۶۷۴نوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۴۳۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴۹۱۷۳۴۶۴بابلسر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۳۲۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۰۱۷۳۶۴۹ساری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۲۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۱۱۷۳۵۳۹اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۱۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۲۱۷۳۶۶۳اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۹۰۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۳۱۷۳۵۴۲رامهرمز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۹۱۴۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۴۱۷۳۶۷۲مشکین دشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۸۲۴۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۵۱۷۳۶۷۵کرج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۷۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۶۱۷۳۵۵۹کوهسار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۶۶۳۳۳۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۷۱۷۳۶۳۹شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۵۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۸۱۷۳۶۶۵شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۴۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۹۱۷۳۷۳۲تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۳۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۰۱۷۳۶۶۰تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۲۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۱۱۷۳۷۰۸کرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۱۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۲۱۷۳۷۳۳سیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۸۰۸۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۳۱۷۳۶۷۷هشتجین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۹۶۵۵۶۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۴۱۷۳۶۵۶بیله سوار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۸۹۷۰۵۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۵۱۷۳۷۴۶قاین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۷۲۴۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۶۱۷۳۷۴۳ساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۶۲۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۷۱۷۳۷۳۰بافق۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۵۱۷۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۸۱۷۳۷۳۶زنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۴۷۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۹۱۷۳۶۶۸بندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۳۲۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۷۰۱۷۳۶۴۳زاهدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۲۱۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۷۱۱۷۳۷۴۰سمنان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۶۰۰۰۷۱۳۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ تا ۲۴ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۵۳۵اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۱۷۳۶۲۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۱۷۳۵۲۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۱۷۳۵۶۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۱۷۳۵۱۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۱۷۳۵۰۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۱۷۳۶۰۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۱۷۳۶۱۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۸۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۹۱۷۳۵۷۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۰۱۷۳۵۴۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۱۱۷۳۶۱۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۲۱۷۳۶۳۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۳۱۷۳۵۹۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۴۱۷۳۵۶۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۵۱۷۳۵۸۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۶۱۷۳۵۶۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۷۱۷۳۶۲۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۸۱۷۳۴۰۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۷۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۹۱۷۳۵۵۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۰۱۷۳۴۱۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۱۱۷۳۵۳۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۲۱۷۳۵۴۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۳۱۷۳۴۰۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۴۱۷۳۶۳۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۵۱۷۳۶۱۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۶۱۷۳۵۹۶دماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۲۳۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۷۱۷۳۵۰۶شهریار۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۱۶۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۸۱۷۳۵۳۶ری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۶۰۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۹۱۷۳۴۳۶قدس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۹۶۳۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۰۱۷۳۴۰۵دیزیچه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۸۰۳۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۱۱۷۳۲۸۱پیربکران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۷۸۳۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۲۱۷۳۵۸۹سپاهان شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۶۶۱۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۳۱۷۳۵۶۶اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۵۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۴۱۷۳۵۱۷اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۴۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۵۱۷۳۵۸۳اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۳۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۶۱۷۳۵۵۶اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۲۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۷۱۷۳۵۲۲شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۱۲۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۸۱۷۳۵۲۴شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۵۰۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳۹۱۷۳۶۴۴شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۹۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۰۱۷۳۵۱۴شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۸۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۱۱۷۳۶۱۱داراب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۷۸۶۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۲۱۷۳۵۱۶نور آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۶۳۹۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۳۱۷۳۵۶۷نقاب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۵۰۷۹۶۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۴۱۷۳۵۹۲تربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۴۸۸۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۵۱۷۳۵۴۱مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۳۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۶۱۷۳۵۰۹مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۲۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۷۱۷۳۶۰۰مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۱۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۸۱۷۳۴۸۲مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۴۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴۹۱۷۳۶۲۶بوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۹۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۰۱۷۳۶۳۳بندرگناوه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۸۴۶۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۱۱۷۳۵۲۰اهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۷۵۶۰۷۵۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۲۱۷۳۵۷۹جم۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۶۰۳۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۳۱۷۳۵۵۱اندیمشک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۵۴۹۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۴۱۷۳۵۵۳رامهرمز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۴۳۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۵۱۷۳۵۱۱بندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۳۹۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۶۱۷۳۴۶۵بندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۲۸۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۷۱۷۳۵۸۲سیه چشمه(چالدران)۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۱۴۶۵۸۷۱۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۸۱۷۳۵۶۳ارومیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۳۰۳۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۵۹۱۷۳۵۱۳محمودآباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۹۵۴۵۹۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۰۱۷۳۵۷۶بوکان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۸۶۶۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۱۱۷۳۵۰۸بستان آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۷۶۳۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۲۱۷۳۵۷۵تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۶۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۳۱۷۳۵۶۰طبس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۵۰۳۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۴۱۷۳۴۸۱بشرویه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۴۸۳۰۹۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۵۱۷۳۵۸۴ماسال۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۳۹۵۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۶۱۷۳۶۱۴لشت نشاء۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۲۵۷۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۷۱۷۳۵۸۵بندرانزلی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۱۸۹۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۸۱۷۳۵۱۰هشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۲۰۵۴۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۹۱۷۳۶۳۰نوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۹۳۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۰۱۷۳۴۶۳عباس آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۸۷۳۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۱۱۷۳۵۹۴تنکابن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۷۴۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۲۱۷۳۶۱۷کرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۶۸۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۳۱۷۳۵۷۲سیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۵۹۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۴۱۷۳۵۲۹سیرجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۴۸۴۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۵۱۷۳۵۲۶مامونیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۳۷۸۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۶۱۷۳۵۳۴اراک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۲۳۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۷۱۷۳۵۳۰اراک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۱۲۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۸۱۷۳۵۶۲هشتگرد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۱۰۲۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۷۹۱۷۳۶۰۶کرج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۹۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۰۱۷۳۶۰۹قروه درجزین۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۸۱۴۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۱۱۷۳۵۵۷همدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۷۷۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۲۱۷۳۵۷۳بندرترکمن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۶۵۶۰۴۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۳۱۷۳۵۲۱حاجی آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۵۱۰۷۹۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۴۱۷۳۵۵۴بروجن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۴۵۶۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۵۱۷۳۵۶۸دوگنبدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۳۲۵۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۶۱۷۳۶۳۸یزد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۲۷۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۷۱۷۳۵۳۲زنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۵۰۰۱۰۱۹۶۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۲۷۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۹۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۱۷۳۲۵۶تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۹۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۱۷۳۲۶۳تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۹۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۴۱۷۳۲۶۱تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۵۱۷۳۲۵۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۶۱۷۳۲۵۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۷۱۷۳۲۱۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۸۱۷۳۲۳۲تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۵۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۹۱۷۳۲۶۵قرچک۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۴۱۰۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۰۱۷۳۲۳۳باقر شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۳۸۱۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۱۱۷۳۲۲۲بهارستان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۲۴۹۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۲۱۷۳۲۴۶فلاورجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۱۹۵۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۳۱۷۳۲۶۷اردستان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۸۰۰۸۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۴۱۷۳۲۶۶شاهین شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۹۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۵۱۷۳۲۶۸زرند۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۸۸۰۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۶۱۷۳۲۷۱بم۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۷۶۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۷۱۷۳۲۷۰مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۶۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۸۱۷۳۲۵۱مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۵۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۹۱۷۳۲۷۷قوچان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۴۴۹۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۰۱۷۳۲۲۱آمل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۳۳۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۱۱۵۶۸۲۷آمل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۲۲۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۲۱۷۳۲۶۰بابل۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۱۲۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۳۱۷۳۲۱۵قائم شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۷۰۶۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۴۱۷۳۲۴۸ایلخچی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۹۸۳۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۵۱۷۳۲۴۵تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۸۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۶۱۷۳۲۵۹کرج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۷۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۷۱۷۳۲۷۲چهارباغ۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۶۲۵۳۳۶۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۸۱۷۳۲۷۴دلیجان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۵۳۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۹۱۷۳۱۵۰ارومیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۴۵۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۰۱۷۳۲۶۴بندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۳۸۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۱۱۷۳۲۵۵بجنورد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۲۳۳۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۲۱۷۳۲۳۰رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۱۶۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۳۱۷۳۲۴۹بندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۶۰۴۴۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳۴۱۷۳۲۶۹شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۱۰۰۰۵۹۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ فروردین

ردیفشماره سفارش گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۷۳۱۱۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۱۷۲۵۸۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۱۷۳۰۸۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۵۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۱۷۲۹۶۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۴۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۵۱۷۲۹۹۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۳۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۶۱۷۳۰۹۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۲۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۷۱۷۳۰۳۹تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۱۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۸۱۷۲۹۷۷تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۱۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۹۱۷۳۰۵۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۹۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۰۱۷۳۱۰۵تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۸۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۱۱۷۳۰۹۴تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۲۱۷۲۹۷۰تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۳۱۷۳۱۱۸تهران۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۴۱۷۳۱۰۱داراب۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۴۹۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۵۱۷۳۰۹۲زرقان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۳۳۷۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۶۱۷۲۹۷۳اردکان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۲۴۷۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۷۱۷۳۱۰۷شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۱۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۸۱۷۳۰۱۱شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۱۰۰۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۹۱۷۳۰۵۰شیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۹۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۰۱۷۳۰۵۵اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۸۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۱۱۷۳۱۰۸اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۷۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۲۱۷۳۰۸۲اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۶۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۳۱۷۳۰۷۷اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۵۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۴۱۷۲۹۷۴اصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۴۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۵۱۷۳۱۰۴ساری۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۳۶۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۶۱۷۳۱۰۶زاغمرز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۲۲۹۴۸۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۷۱۷۲۰۲۱تنکابن۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۱۹۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۸۱۷۳۰۸۶کیاشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۹۰۹۱۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲۹۱۷۳۰۹۱رشت۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۹۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۰۱۷۳۱۱۰آستارا۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۸۵۲۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۱۱۶۲۷۹۹مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۷۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۲۱۷۳۰۸۴مشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۶۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۳۱۷۳۰۸۸اهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۵۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۴۱۷۲۸۵۵بهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۴۰۱۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۵۱۷۳۰۹۶همدان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۳۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۶۱۷۳۰۹۷بجنورد۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۲۴۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۷۱۷۳۰۸۱بندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۱۶۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۸۱۷۲۹۷۶کرمانشاه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۸۰۳۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۹۱۷۳۱۰۲یاسوج۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۹۰۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۰۱۷۳۱۱۷گرمی۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۸۳۵۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۱۱۷۳۰۵۲مهدیشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۷۰۸۰۳۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۲۱۷۳۱۰۰فردیس۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۶۲۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۳۱۷۳۱۱۳تبریز۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۵۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۴۱۷۲۹۷۲ارومیه۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۴۵۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴۵۱۷۲۷۹۷گرگان۸۹۲۵۹۰۳۰۲۰۰۰۰۷۳۶۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۲۰
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز زائریکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۹۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۴۸۴۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۳الهه چاپاتیماسال۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۲۳۹۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۴پانته آ آزاد مهرتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۵جمیله قادریسقز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۷۲۴۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۶جواد علیدوستهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۳۳۹۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۷حسین جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۸حمیده صداقتبوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۶۲۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۹راضیه ده ببورهنهاوند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۱۷۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۰رباب معین توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۱۰۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۱ریحانه شهناززیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۲سمیه محمدینور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۱۰۱۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۳عطیه صفاریقزوین۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۴۷۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۴فاطمه دلجوتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۱۰۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۵فاطمه سادات کسائیانمهدیشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۰۰۱۰۳۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۶فهیمه مهدی پوررشت۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۵۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۷گیتا عبد اللهیاهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۰۹۸۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۸مرضیه بختیاریمامونیه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۷۸۷۶۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱۹مریم شکوریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۹۸۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۰معصومه سادات علویقم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۷۹۴۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۱مهسا قراقوزلوبهار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۲۱۵۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۲مهناز گوهریفریمان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۵۲۴۰۹۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۳نوید صحبت زادهخلخال۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۳۷۳۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۴نیلوفر محمدیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۹۰۰۰۸۸۸۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ و ۱۷ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه طلاوریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۵۰۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲آزاده ابریشمیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۱۳۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳پریماه نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴تانیا موسوینور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۱۵۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵حسین محرابیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۲۹۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۶حسین منصوریدلیجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۱۴۹۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۷راحله اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۸رامین محمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۴۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۹رویا غلامیانورامین۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۸۳۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۰زهرا حیدریگلبهار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۹۰۰۹۳۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۱زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۸۶۹۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۲زهرا کیانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۳زیبا دشتیبوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۴۰۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۴سپیده زمان پورساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۰۸۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۵سپیده هدایت زادهتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۶سعیده سلیمانیگرگان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۲۰۸۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۷سلاله شریفینوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۹۴۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۸سودابه کیانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۵۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۹سهیلا بهرامیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۴۷۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۰صدیقه عبدلینطنز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۵۷۳۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۱طاهره بار فروشرودسر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۸۰۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۲طلعت اسد الله زادهشیروان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۸۶۰۳۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۳غزل شاکراردکان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۹۵۴۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۴فاطمه قنبریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۵فاطمه یوسفیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۲۴۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۶فرزانه پارسابرازجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۵۸۶۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۷فرشته حسینیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۸۱۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۸فهیمه طاههریاندیمشک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۶۴۹۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۹قاسم توکلیخوانسار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۶۱۴۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۰گلناز آقاییدورود۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۱۲۵۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۱لیدا خوشه چینرشت۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۶۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۲ماهرخ برزگرورامین۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۷۲۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۳محبوبه اسدیمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۰۳۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۴محدثه کشاورزجهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۷۸۴۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۵محمد رضا کاووسیمهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۸۹۶۸۰۶۹۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۶محمد میر آفتابهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۳۴۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۷مرضیه خواجوییجهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۶۷۴۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۸مریم اشراقیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۰۲۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳۹مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۰مریم ضیائیکرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۷۹۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۱مریم معصومتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۶۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۲مریم مهیمنیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۳مونا حسنوندخرم آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۲۶۱۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۴مهدیه امید پناهابرکوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۰۹۱۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۵میترا باقر نیاگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۳۷۳۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۶نادر رستم یپل سفید۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۱۳۳۵۰۴۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۷نرگس شاهنجرینیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۹۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۸نگار عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۹نور سادات صائباصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۲۳۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۰نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۰۴۵۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۱نیلوفر حیدریبوکان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۸۸۰۷۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۲ونوس مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۱۳۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۳هاجر رضا پورنیر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۸۷۶۶۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۵۴هانیه فرضینماسال۸۹۲۵۹۰۳۰۱۸۰۰۰۹۷۸۳۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه محمدیجم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۶۸۰۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲الهام ثقفیکامیاران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۴۲۹۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳الهام سیاحآبادان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۸۵۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۴الهه نیک مهرتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۱۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۵اما پور مقدماهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۰۷۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۶آزاده علی شیرینور آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۷۲۵۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۷بهار تاجیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۴۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۸بهشتینیشابور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۳۳۳۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۹بهناز بخشیمنجیل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۱۳۳۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۰پروانه زمانیکرکوند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۵۹۷۸۴۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۱ثنا مسلمیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۳۴۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۲حجت افزونکرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۶۲۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۳زهرا آموزگارصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۰۲۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۴زهرا شیروانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۸۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۵زهرا گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۶۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۶زیبا دشتیبوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۷۷۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۷سارا بانشیمرودشت۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۶۳۵۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۸سعیده علی زادهجلفا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۲۵۰۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۹شیما زالرعیبستان آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۱۹۱۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۰صدف ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۴۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۱طاهره جهان بخشتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۰۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۲علی ترکیدماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۹۶۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۳فاطمه آزادلار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۸۲۲۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۴فاطمه خیریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۷۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۵فایزه عباس آبادیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۵۱۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۶مارال وصالبجنورد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۹۴۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۷مائده رستمیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۲۳۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۸محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۲۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۹محدثه غلام قاسمیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۸۷۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۰مریم حق بینتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۵۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۱مریم قانعتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۴۶۴۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۲معصومه عینیشوش۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۰۹۵۶۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۳مونا شعاعیاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۰۹۷۲۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۴مینا علیمرادیبردسکن۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۱۵۷۶۰۹۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۵نازنین لطفیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۶۰۰۱۲۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم کردیاندیشه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۴۲۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲احمد یزدان خواهفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۱۹۸۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳الهام بشارتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۷۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴آزاده صفیانشهرضا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۲۳۳۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۵بنفشه اسفندیاریسنندج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۶۸۱۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۶پروین یوسفیانقزوین۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۹۸۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۷پکاه پذیرشدزفول۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۶۵۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۸تکتم قاسمیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۵۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۹تینا پور شهبازیهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۴۰۸۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۰چوپانیساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۴۰۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۱خورشید مهدیه نژاددوگنبدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۸۰۳۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۲رقیه علویاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۳۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۳رونقیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۱۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۴ریحانه خوب روتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۵۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۵زهرا حسنیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۶سارا ایرانینیر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۲۹۵۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۷سارا پیر حیاتیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۸سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۹شبنم شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۰۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۰شهین حدادیاهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۷۷۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۱فاطمه جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۹۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۲فاطمه جوکاریزد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۵۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۳فاطمه سادات هاشمی نیااصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۰۷۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۴فاطمه صفاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۹۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۵فاطمه فلاحساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۰۵۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۶کمال فرحی فرهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۳۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۷مرضیه خرمیمامونیه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۷۵۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۸مریم اصغریزابل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۶۹۲۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۲۹مریم شاهرخیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۱۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۰مریم شفیعیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۸۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۱معظمه کرد جزیگرگان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۲۷۴۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۲معظمه منتظرانعباس آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۲۴۶۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۳ملیحه سادات موسویمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۴۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۴ملیحه یعقوبیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۰۸۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۵مهدیه ذکاییتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۸۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۶مهدیه ذوالفغاریانار۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۶۵۶۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۷مهران یزدانیبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۸۶۶۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۸مهسا مرد علیکیش۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۱۲۵۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۹مهناز جمالیملارد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۳۹۱۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۰میترا مرادیانتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۱ناصر سعیدیاراک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۵۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۲نجمه دلفانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۱۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۳نسترن معصومیشهرجدیدمهاجران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۶۹۳۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۴نگین ربانی فراصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۱۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۵نیلوفر نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۱۰۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۶هدیه صحافیساری۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۸۹۴۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۷یاسر اسد زادهمرند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۷۰۱۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۸یلدا آقاییساوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۵۰۰۰۹۳۹۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ تا ۱۳ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۷۳۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲الهام صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۱۸۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳الهام کاظمیکنگاور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۸۵۹۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴الهام وفا بخشفیض آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۰۴۷۰۹۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵الهه غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۶۹۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶آتنا قیاسیکرج۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۹۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۷آسیه کاشفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۶۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۸بهار حبیبیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۲۳۲۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۹بهاره شیرازیزاهدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۶۹۵۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۰پریسا آشکاراننکا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۲۴۷۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۱حسنی ظفریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۲خاطره ریسمانیبروجرد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۳۹۸۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۳ذکیه صفانشتارود۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۳۹۵۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۴راضیه فلسفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۸۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۵رکسانا مصدقمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۷۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۶ریحانه عباسیهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۷۹۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۷سارا بنی هاشمیانرامسر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۵۱۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۸ستایش دهاقینرودهن۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۰۹۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۹سعید زنگنهتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۰سمیرا علی محمدینقده۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۵۴۶۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۱سمیه محمدینور۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۱۲۳۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۲سوسن طبیب زادهاراک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۰۴۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۳سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۰۷۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۴شیما سلطانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۳۹۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۵صبور کاظمیبوکان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۴۳۹۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۶عصمت مددیاراک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۱۵۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۷فاطمه بیگیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۶۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۸فاطمه جعفریپارسیان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۹۷۸۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۹فاطمه جلیلوندتویسرکان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۶۷۳۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۰فاطمه سی صپورتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۱فاطمه مرنگیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۸۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۲فتانه محمد زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۷۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۳فرشته لاجوردیکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۳۱۸۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۴فریده صادقیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۹۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۵مائده عابدینیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۴۰۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۶متینه مهدیانکاشمر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۹۳۷۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۷محبوبه صفریشیرود۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۴۳۵۴۶۸۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۸محسن امینیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۱۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳۹محسن رزمیاردبیل۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۱۳۳۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۰محمد حسین مردیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۲۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۱محمد رضا حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۲محمد فیضیشاهرود۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۵۶۱۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۳مرجان محمدیدماوند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۲۸۸۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۴مرضیه گلستانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۰۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۵مریم عاقل صفتصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۵۱۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۶مریم یاری مقدمکهریزک۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۱۷۱۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۷مژگان برازندهفردیس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۸۷۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۸مژگان فتح اللهیبناب۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۲۸۴۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۹مطهره محمد پورپرند۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۹۳۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۰معصومه حسینیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۴۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۱مولود شعبانیماسال۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۴۲۵۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۲مه دخت جوینیبجنورد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۰۳۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۳مهناز دانشمندشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۵۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۴میرا رحیمیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۸۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۵مینا فرخ زادزنجان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۷۳۳۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۶ندا فتاحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۲۹۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۷نسترن حبیبیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۸نسرین صابرتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۹۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۹نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۰۷۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۰نگار محمد نیامشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۶۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۱هاله نیک نژادخمام۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۹۲۶۴۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۲هانیه افتخاربوشهر۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۱۴۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۳هانیه آقاییتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۴هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۳۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۵هدی شریفیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۲۷۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۶یاسمن آهستهجهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۱۱۸۶۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶۷یاسمن شهاب زادهبندرگناوه۸۹۲۵۹۰۳۰۱۴۰۰۰۸۰۷۱۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۱۴