دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسکندریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲الهام ابوالفضلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۲۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۸۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴الهه حسینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۶۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۵الهه عبد الله پورخرم آباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۱۷۶۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۶حسین محمد یار یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۸۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۷راحیل رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۶۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۸رضا اسماعیلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۱۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۹رقیه باقر مهریانارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۴۲۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۰ریحانه رهایی فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۷۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۱زر شاه کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۲زهرا اسماعیلیدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۵۸۰۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۳زهرا بیاتیکبودرآهنگ۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۸۰۰۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۴زهرا چابکتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۶۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۵زهرا سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۳۳۹۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۶زهرا هاشمیانشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۴۴۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۷زیبا فکور یمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۰۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۸ساناز اخواصتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۱۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۹ستاره مطیعی فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۳۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۰سحر ذکاییرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۲۱۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۱سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۹۴۱۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۲سیما زندازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۵۱۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۳سیما محسن زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۷۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۴شاهین گلدوستتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۵علی گلیاریگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۰۱۰۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۶فاطمه پورخوی۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۵۴۶۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۷فاطمه دولتیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۱۲۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۸فاطمه زبردستتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۹۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۲۹فرزانه احمد نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۰۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۰فرزانه فرجیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۱۶۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۱فریبا آئینه وندکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۰۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۲کوثر بواناتیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۳۸۳۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۳کیمیا رعدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۵۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۴گلناز ریاحیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۱۷۳۴۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۵مارال آزاد پورلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۱۹۹۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۶مریم بیرانوندخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۴۳۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۷مونا شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۵۳۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۸مهدی فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۹نازنین سالارییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۱۸۹۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۰ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۹۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۱نسرین غضنویدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۶۹۰۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۲نشمیل خادمسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۲۲۹۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۳نیلوفر بلوریانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۳۷۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۴هانیه قاسمیدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۴۰۰۱۴۲۶۹۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم قاسمیتفرش۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۰۲۵۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲افسانه معراجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳الناز کیانمهردورود۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۶۴۱۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۴الهه فروزانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۱۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۵آناهیتا یار مرادیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۸۷۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۶بهروز صفیبناب۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۸۰۷۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۷بهناز عسکریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۶۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۸راضیه حسنیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۷۲۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۹رضیه تقیهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۵۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۰زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۱زهرا جباریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۱۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۲زهرا کریمیبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۲۳۹۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۳سمیرا تاج الدینیدلوار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۲۰۰۷۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۴سمیه رضاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۴۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۵سهیل جوادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۳۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۶سیده آمنه رشیدیماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۰۳۹۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۷شهاب وقارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۵۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۸شیما بینندهدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۳۹۰۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۹طیبه خلیلیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۰۳۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۰فاطمه حسینیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۲۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۱فاطمه سراج زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۲فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۶۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۳لیلا خدا بخشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۵۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۴محمد خیر خواهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۹۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۵مریم امینییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۵۳۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۶مریم داوودیانکنگاور-کرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۷۰۳۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۷مریم علویقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۶۱۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۸مریم قروییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۳۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۲۹ملیحه شهیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۰مهسا سیمین پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۱مهناز محسنیآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۹۶۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۲مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۷۳۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۳نازنین سالار ییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۱۳۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۴ناهید شکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۹۴۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۵نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۷۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۶نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۸۴۱۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۷وجیحه شریفآشخانه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۳۰۰۰۶۴۹۳۰۹۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احدالله اخگرفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۲۷۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲اسماعیل امینیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۲۱۰۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳اعظم اسماعیل بگیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۵۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴افسانه امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۹۷۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵الناز رسولیمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۱۰۷۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۱۵۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۰۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸امیر طاها اسدیصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۱۰۷۴۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۹آذین حسن پورساری۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۲۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۰آرزو امینی پورآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۵۷۸۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۱آزیتا ترانهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۸۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۲آیدا ایمانیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۲۶۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۳بتول المرهونقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۰۵۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۴توکلتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۹۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۵ثریا اسماعیلینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۱۲۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۶حامد یزدان پرستشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۴۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۷حبیبه رضایینقده۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۷۹۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۸حلیمه شاه رضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۶۷۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۹حمیده پوشینیااردکان-یزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۳۹۷۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۰حوری شیبانیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۱۲۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۱زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۱۱۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۲زهرا دهقان نیریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۴۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۳زهرا شیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۰۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۴زهرا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۵۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۵زهره روزبهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۱۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۶زهره میر حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۷زینب احمد بیگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۸زینب قادر یکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۸۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۹زینب مرتضاییسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۰۵۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۰سارگل اسفندیار پورشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۲۱۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۱ستاره شایستهرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۶۱۴۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۲سحر بهشتی فرلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۴۳۹۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۳سرور دشتیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۹۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۴سعید راهداریزابل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۵۳۱۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۵سمیه شیر دلمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۹۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۶سمیه صالحیهیدج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۵۷۳۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۷سهیلا حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۶۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۸سیاوش صفر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۹سیما احسانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۲۶۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۰سیمین شاعریمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۷۶۳۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۱شبنم بیرانوندتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۲شبنم نام آورمریوان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۳۶۹۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۳شکیبا ترنجیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۴صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۴۰۷۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۵صفریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۵۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۶عسل شیرزادگرمدره-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۰۴۹۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۷عطیه جلالیانبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۰۸۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۸غزاله علی اکبریتفرش۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۷۰۰۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۹فاطمه انبیابوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۴۰۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۰فاطمه بصیریاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۷۱۴۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۱فاطمه بهمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۲فاطمه خاجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۳فاطمه زارعیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۲۳۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۴فاطمه سعید یآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۹۵۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۵فاطمه عابدیصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۳۳۲۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۶فاطمه کرمانیکوهپایه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۳۰۳۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۷فاوزه بزرگیخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۸۳۴۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۸فائزه متفکرشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۶۵۸۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۵۹فرناز اصغریهادیشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۳۳۲۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۰فروغ قنبریلار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۳۴۶۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۱فریبا بگ پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۲فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۴۶۳۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۳فهیمه توسیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۹۳۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۴قاسم یزدانیدیزیچه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۱۹۷۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۵محسن امینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۶محسن روز خوشچمران-خوزستان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۸۰۰۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۷محسن عباسیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۵۸۳۷۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۸مرجان خلجیوردنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۱۱۷۸۸۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۶۹مرجان نصری زادهبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۳۵۹۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۰مریم موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۹۸۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۱مریم مهاجرگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۳۶۴۶۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۲مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۳معصومه رشیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۸۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۴منیره میر جلیلییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۴۴۵۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۵مهدی طیبیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۷۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۶مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۷۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۷مهرنوش ده کردیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۶۸۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۸مهناز نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۷۹میترا ضیاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۲۰۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸۰نسیم اسراریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۱۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸۱هانیه ستاریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۷۰۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸۲هانیه علی بالاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۸۵۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸۳یاسر اسد زادهمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۸۲۰۰۱۶۹۵۲۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ تا ۲۵ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲اسماعیل علی پورمراغه-آذربایجان شرقی۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۷۲۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳الهام رضوانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۹۰۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴الهام رویسیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۱۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵امین فارسیجانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶آتنا طوقانی پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۴۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷آتوسا احتشامتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸آذین همزه زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۰۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹آرش یوسفیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۲۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰آسیه سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۳۱۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱باقریتوحید۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۵۸۶۶۹۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۲بتول برغمدیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۹۰۳۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۳پریسا آبچرخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۵۹۱۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۴پریسا عبد اللهینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۹۷۶۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۵پگاه بدیعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۶تارا الگزتینتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۷حامد حسین زادگانماکو۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۰۱۸۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۸حامد قدامیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۴۶۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۹حدیث عباسپورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۹۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۰حسین آستکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۲۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۱خدیجه ملک پوربندرامام خمینی۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۸۰۷۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۲راضیه امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۳رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۴رضا صفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۹۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۵ریحانه نصرتیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۶زهرا اسماعیلیدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۹۲۷۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۷زهرا تقدیریاناردکان-یزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۶۰۰۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۸زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۱۶۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۹زهرا حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۴۱۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۰زهرا رحمتیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۹۲۷۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۱زهرا سید خوشکارمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۶۰۱۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۲زهرا ضیائیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۵۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۳زهرا علائیواجارگاه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۸۶۸۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۴زهرا مردابمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۴۶۹۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۵زهره جراح زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۴۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۶زینب مصطفویکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۶۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۷سارا سلیمان یاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۰۵۴۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۸سارا هاشمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۲۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۹سپیده امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۰سپیده جان فضایزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۸۷۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۱سحر حسن زادهصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۱۱۲۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۲سروین سعادتتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۸۹۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۳سمانه اکبریقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۵۲۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۴سمانه علینژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۵سمانه قنبریانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۵۶۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۶سمیرا عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۷سمیرا فریادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۸سمیه لاهوتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۹سودابه گلمحمدیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۲۲۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۰سولماز علیزادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۱۳۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۱شکوفه ضیائی نژاداراک۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۲۰۶۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۲شهلا امیری فرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۲۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۳شیلان گرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۴صادقیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۱۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۵صبا یوسفیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۶۳۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۶صدیقه عباس نژادیاسوج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۳۶۶۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۷صفورا معدنیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۰۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۸طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۵۹عارفه محسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۰عاطفه ذو القدرابهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۳۱۲۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۱عسل یزدان پژوهگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۱۹۳۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۲عطیه بورقییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۷۶۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۳علی فخر آباد یرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۰۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۴علیرضا بزرگیخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۳۷۶۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۵غزل نباتیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۳۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۶فاطمه آقاییدماوند۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۳۹۳۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۷فاطمه سادات هاشمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۸۵۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۸فاطمه شیخیمینو دشت(گلستان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۰۲۹۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۶۹فاطمه عظیمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۲۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۰فاطمه علیزادهشوط۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۹۵۱۵۸۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۱فاطمه عماد یاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۳۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۲فائزه توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۳فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۷۸۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۴فرزانه رشیدیچمران-خوزستان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۷۷۶۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۵کیمیا اژدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۶لاله رحیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۳۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۷لیلا ذوالفغاریبیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۱۰۱۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۸لیلا رسولیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۴۶۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۷۹لیلا عظیمیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۰۸۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۰لیلدا شیخانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۱لییلی علیزادهسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۷۴۲۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۲مائده زارعیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۶۵۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۳مائده منصوریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۰۱۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۴متینه پور استادپرند۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۴۸۳۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۵محبوبه حاجی تباربهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۵۶۹۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۶محبوبه صالحیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۴۲۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۷محبوبه یا حقاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۶۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۸محمد اسماعیلیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۱۲۴۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۹محمد تواناییخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۹۷۳۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۰محمد طوبیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۱۴۹۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۱محمد میرنیکشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۴۲۴۰۹۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۲محمود مسعود یکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۱۲۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۳مرجان بدیع زادههشتجین۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۲۰۰۵۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۴مرجانه اصل فلاحتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۵مرضیه اسماعیلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۳۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۶مریم امیر یمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۴۵۸۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۷مریم سادات بابابیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۸مریم سادات لامیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۸۱۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۹۹مریم نبی پورآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۶۰۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۰مزگان افشارهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۸۷۳۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۱مژگان شفیعیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۵۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۲مژگان کاظمیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۳۳۵۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۳معصومه عباسیانچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۸۷۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۴معصومه عنایت یمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۶۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۵ملیح مستشاریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۹۰۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۶منصوره مارانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۲۸۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۷مونا پولاد فرایزدشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۲۷۴۹۴۶۴۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۸مهسا اعتمادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۷۴۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۹مهشید جبر کشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۰میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۷۰۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۱مینو رضوانبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۷۸۹۰۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۲ندا ارژنگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۳نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۲۵۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۴نیایش عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۹۱۱۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۵نیلوفر خسروانیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۰۶۷۶۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۶وجیحه سجادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۸۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۷ونوس مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۱۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۸هادی اردلانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۵۴۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۱۹یاسین رستگارانقم۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۱۶۷۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۲۰یگانه صباحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۸۱۰۰۲۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۱ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام کیانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۶۵۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲امیر اصلانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۶۵۹۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳امیر علیزادهرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۶۴۱۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۴انیس شه مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۵۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۵خوشنوازاسدآباد(همدان)۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۴۹۷۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۶رضا خطیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۷رقیه مجابریخوی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۴۹۰۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۸زهرا براعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۷۶۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۹زهرا مرجانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۷۶۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۰سعیده سادات حسین یاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۰۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۱سمیرا حسینیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۹۲۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۲سمیرا ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۳سمیرا صادقیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۶۰۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۴شاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۴۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۵شبنم شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۲۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۶شراره رحمانیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۹۴۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۷شیرین دادخاهیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۳۴۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۸شیوا سلطانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۱۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۹صفریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۹۵۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۰طاهره نعیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۱طبریبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۸۰۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۲عاطفه کریمیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۵۴۸۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۳علائیئتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۳۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۴فاطمه رحمانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۳۴۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۵فاطمه روحیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۷۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۶فرزانه مولا یارمحمودآباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۵۲۶۵۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۷فرشته قائمی طلبتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۳۶۹۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۸فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۸۹۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۲۹لعیا سوهانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۲۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۰متین شاه نظریکتالم وسادات شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۰۱۷۴۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۱محدثه زوارگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۱۵۶۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۲محدثه محمد زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۸۴۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۳مریم تاجیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۸۲۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۴معصومه محمدییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۵۱۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۵منصوره عباسپوردلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۷۴۳۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۶نغمه افشاربم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۶۷۶۵۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۷نیلوفر حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۷۰۰۲۹۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۲
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۶۱۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲الهام غلامیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۹۰۵۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳الهام محمدیحاجی آباد-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۳۲۴۷۴۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۴امید رازقیبیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۹۲۰۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۵امیر ساکیهویزه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۶۹۷۶۴۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۶پروانه دانندهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۷پریسا درویشیدهلران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۸۶۱۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۸زهرا صادقیقوچان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۳۰۳۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۹زهره مشمولکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۸۰۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۰زینب جباریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۱سمیرا نظریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۰۸۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۲شادی ولی زادهمراغه-آذربایجان شرقی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۶۳۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۳شهبانو میرانیجعفریه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۷۰۷۳۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۴شهربانو قنبر پوررستم آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۱۴۹۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۵شهین عبداللهیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۰۵۶۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۶شیما میرزا زادهرودسر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۹۲۴۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۷علی اکبر نوری پورماکو۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۵۰۰۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۸فاطمه بهنامتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۵۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۹فاطمه حسنیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۰۶۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۰فاطمه روحیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۷۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۱فاطمه فیروزیخمام۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۷۵۶۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۲کوثر برمرزیارسنقر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۲۵۸۶۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۳کیمیا صحراییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۴مجتبی سعادت پیشهدهدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۴۰۰۰۷۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۵محجوبه شعبانیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۸۰۳۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۶محسن عزیزیخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۲۶۹۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۷مرجان اروندیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۸مریم فانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۲۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲۹مهرسا کیمیایی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۰مهسا مسائلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۲۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۱مهسا هادی پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۳۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۲ندا حسن زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۳۱۹۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۳ندا رادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۴نقدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۵۱۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۵نگار کریمیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۶۰۰۱۴۴۹۳۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل ابراهیمیکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۹۸۰۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲الهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۳الهه یزدانیزاغمرز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۳۶۹۴۸۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۴ایمان عابدینیاملش۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۲۵۶۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۵آزاده حبیبی نیااهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۳۵۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۶پونه باقریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۲۴۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۷رامینا پور صیرفیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۸۴۴۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۸رضا اسماعیلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۰۹۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۹رویا ابراهیمیمهاباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۰۸۱۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۰زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۱زهرا تاجیکشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۳۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۲زهرا عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۳سحر حسینیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۸۳۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۴سعید عظیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۵سمانه معصومیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۵۹۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۶سودابه جعفر پورجاجرود(خسروآباد)۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۱۱۲۱۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۷سهیلا اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۳۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۸صبا فرج پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۹طاهره ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۰عاطفه رضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۱فاطمه کرمی پورایلام۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۴۴۹۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۲فایزه عمادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۳کتایون دلاورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۴لیلا اصغرانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۱۱۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۵مریم آهنگر زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۱۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۶مسعود مغروراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۵۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۷معصومه هندو آبادیورامین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۲۱۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۸منیره میر جلیلییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۶۶۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۹نسرین یوسفیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۷۰۳۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۳۰نسیم حسن شاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۴۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۳۱یاسمین محمد لوزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۷۰۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۸ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم اختریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۷۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲افسانه امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳افسانه محمدیجم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۷۴۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴الهام صلواتیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۶۳۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۵پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۶پوریا رضایی نژادبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۱۱۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۷حسینیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۲۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۸خدادادکلیبر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۶۶۹۰۵۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۹رسول موحدیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۳۴۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۰رویا طبیب زادهاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۳۰۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۱زیبا فکوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۰۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۲ساجده بهروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۳ستایش علی مرداناراک۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۴۱۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۴سمیرا لطیفینورآباد (لرستان)۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۴۴۲۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۵سمیرا مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۶سودابه ابراهیمیچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۴۰۳۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۷سیما ظاهری-چایپارهقره ضیاءالدین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۸۳۱۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۸صغری باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۹صفریرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۵۶۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۰عطیه اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۱علیرضا فریفتهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۱۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۲فاطمه باقر زادهقم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۲۷۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۳فاطمه رضاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۲۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۴فائزه سخیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۳۸۶۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۵فرزانه مبارکتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۹۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۶فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۲۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۷فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۸کبری قشقاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۹کوثر بواناتیبوانات۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۸۳۷۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۰لیلا آذریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۱لیلا حیدر نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۲لیلا کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۳مجتبی علیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۴محبوبه کوچک زاداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۵محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۶محمد راد مهراراک۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۵۲۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۷مرجان جاذبیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۹۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۸مرضیه قوتشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۵۰۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۹مریم امیری فرکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۶۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۰معصومه شافعیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۳۴۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۱معصومه کوهیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۷۱۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۲مهتاب غلامیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۹۵۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۳مهری جلیل زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۳۸۰۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۴مینا قانعیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۱۵۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۵مینا محدثیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۱۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۶نازآفرین کریمییچمگردان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۶۴۸۸۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۷ندا زید ابادیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۰۹۱۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۸نرگس آزادیایلام۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۵۶۶۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۹وحیده داراییاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۲۴۹۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۵۰وحیده شاطریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۴۱۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۵۱هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۴۰۰۱۶۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات۱۶و۱۷ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل رحمانیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۶۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲الناز رسولیمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۸۵۴۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳امیر اصلانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۰۴۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴امیر حسین نیرومندمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۷۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵امین نجات ثابتساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۳۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶آرمان درویشیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۴۱۴۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷آرمین ضیائیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۵۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۸آزاده خدا جوییکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۷۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۹آسیه خلیلیمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۰۸۸۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۰بیتا تبریبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۵۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۱پریسا بهرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۲پژمان محمدی دهشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۳۰۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۳جلال میمنت زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۵۸۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۴حدیث حمیدیمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۹۵۱۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۵حمید ترابیشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۹۷۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۶حمیده جلالیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۱۱۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۷راما بکعلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۲۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۸رضوان صادقیمیبد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۰۶۶۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۹رقیه موسویانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۰رومینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۴۹۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۱ریحانه محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۸۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۲زهرا احمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۱۲۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۳زهرا گلیجباغستان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۵۵۹۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۴زهرا نوراییکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۳۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۵زینب پاشا پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۹۳۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۶زینب عزیزیانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۳۸۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۷سارا امید بیگ یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۸سارا خضریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۴۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۹سپیده مرادیابریشم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۱۲۷۸۱۷۸۹۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۰سحر نسراوینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۷۴۶۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۱سکینه قاسمیبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۶۳۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۲سمانه بحقاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۵۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۳سمیرا پروازآلاشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۴۱۰۴۷۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۴سمیه جباریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۵سولماز علیزادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۶۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۶شهناز هاشمیالوند۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۸۲۵۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۷صبا رستمیمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۰۶۶۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۸عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۸۳۴۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۹علی حیدریمنجیل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۱۸۴۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۰فاطمه تیموریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۱فاطمه رضاییخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۵۸۰۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۲فاطمه شعبانپورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۳فاطمه شمس آبادیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۲۱۸۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۴فاطمه فلاحساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۲۰۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۵فاطمه محمود یاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۳۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۶فائزه بندانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۴۰۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۷فرانک نور الههیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۷۱۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۸فرزانه باقریانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۶۷۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۹فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۵۴۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۰فیروزه تعطیلیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۹۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۱کمند سلیمانیپیرانشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۸۰۳۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۲کیمیا نیازیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۱۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۳گلبرگ آوخآبادان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۰۲۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۴مارال عرفانیانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۷۷۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۵مائده حمید یشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۲۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۶متین دوست علی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۸۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۷محمد دلگشاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۴۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۸محمد دیباجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۹مرضیه مرعوسینوش آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۸۲۳۱۸۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۰مرضیه نبیونیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۱مرضیه نظر پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۴۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۲مریم سیاریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۳۴۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۳مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۴مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۱۲۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۵مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۶معصومه غلام نیاصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۰۷۸۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۷منصوره عباس پوردلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۶۹۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۸مولود رضا نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۹مونا شاه محمد یلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۶۳۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۰مونا علی پوراحمد سر گوراب۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۶۹۳۴۳۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۱مهدیه جودکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۲مهری یوسف نیابندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۹۹۸۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۳مهشید رضاییالوند۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۹۳۵۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۴مهناز سیاهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۳۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۵میترا وجدانییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۲۲۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۶نازنین آل داوودمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۸۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۷نجمه احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۸۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۸ندا گرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۹نرجس فقیههخورزوق۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۲۵۲۸۳۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۸۰نغمه بهرادرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۷۶۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ و ۱۵ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه امینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۳۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲افسانه یعقوبیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۳۷۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳اکرم گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴المیرا اظهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۵الناز غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۹۷۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۶بهاره محمود ابادیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۰۸۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۷پگاه بدیعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۱۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۸حبیبه رضایینقده۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۴۷۳۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۹حمیده جلالیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۵۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۰حمیده درگاهیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۴۸۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۱راحیل ستاریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۴۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۲زهرا ابراهیمیپیربکران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۸۸۶۸۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۳زهرا فخاریانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۲۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۴زهرا یعقوبیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۲۷۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۵سارا رویدلسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۷۹۸۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۶سارا صمدیقدس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۹۶۳۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۷سپیده امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۸سعید یوسف زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۹سیامک تمیمیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۱۵۰۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۰سیمین سلگیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۸۴۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۱شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۰۹۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۲ضحی کیاساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۸۱۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۳علیرضا شهباز یخرمدره۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۷۹۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۴فاطمه قنبر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۵فاطمه مسیحیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۱۵۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۶فرزاد فاضلیتکاب۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۳۰۷۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۷فرزانه محولاتیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۹۶۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۸کوثر بهروزیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۹۸۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲۹لیلا نعمتیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۳۸۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۰مارینابیاتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۷۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۱محسن پور قلیآستارا۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۶۴۲۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۲محمد رضا حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۳مرادیسروآباد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۵۶۱۶۶۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۴مرضیه کاویانیباغ بهادران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۷۱۰۸۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۵مژده یوسفیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۰۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۶مقداد کیوانلوجغتای۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۷۲۴۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۷مونا تامقصرشیرین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۸۶۲۴۰۶۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۸مهرسا کیمیایی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۹مهری برزگرسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۶۴۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۰مهسا نجفینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۸۵۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۱مهشید فرشید نژاداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۴۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۲مینا وشاقنطنز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۶۸۶۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۳نرگس حقانیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۴نسرین غضنویگز برخوار۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۱۵۳۹۸۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۵نسرین لطفی نسبرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۰۹۲۶۳۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۶نسیم صابریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۰۵۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۷نگار کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۱۰۰۱۲۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۶