دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ و ۱۲ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام رشیدیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۶۰۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲آریانا جباری نیابندرلنگه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۵۷۴۸۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳آسیه قربان فکرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴بصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۵پریسا یوسفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۶تیموریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۷حسین جعفریمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۲۸۶۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۸خاطره رفعتیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۶۶۵۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۹خاطره شمشیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۵۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۰زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۹۸۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۱زهرا امامیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۳۶۳۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۲زهرا بیاتبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۰۸۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۳زهرا تنهامشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۳۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۴زهرا شجاعشیروان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۲۸۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۵زهرا کمایستانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۵۹۸۳۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۶زینب شاهرخ آبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۷سارا سلیمان زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۹۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۸سارا عطاییرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۵۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۹ساناز طالبیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۹۳۴۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۰شهاب ابراهیمیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۱۹۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۱صالحیبم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۷۲۴۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۲عاطفه آهنگرمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۰۱۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۳عسل سروششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۴۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۴عصمت هادی پورنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۹۸۳۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۵علی مرادیهشترود۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۱۴۶۰۵۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۶غزاله خاکسارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۳۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۷فاطمه بصیرفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۲۵۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۸فاطمه فرح بخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲۹فاطمه هدایتیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۶۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۰کیوان رحیمیانساری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۸۸۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۱لیلا چرومییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۴۶۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۲لیلی سوریتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۰۵۶۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۳محبوبه خوش باطنوزوان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۸۲۷۸۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۴محبوبه عبابافشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۳۵۶۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۵محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۶مریم سادات امیر یبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۱۹۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۷مریم علوی منششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۲۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۸مسعود پیمان زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۰۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۹معصومه حسینیری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۴۲۹۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۰معصومه قمیخرمدره۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۵۸۰۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۱ملیحه محمدی زادهقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۵۹۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۲ملیکا شیرالیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۴۸۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۳مهربان یاوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۹۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۴نجلا تفضلیبهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۷۱۰۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۵ندا نور الدینیزرند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۶۸۴۱۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶نغمه بهرادرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۷۷۹۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۷هانیه یهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۱۰۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۸یاسمین بهمنیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۵۰۰۰۸۱۲۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم مشهدیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۲۲۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲بهاره شباکتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳بهناز ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۴حلیمه صفری نژاداسفراین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۶۰۰۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۵روح الله موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۲۴۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۶زهرا علیزادهترکالکی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۱۳۹۶۴۵۶۰۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۷سعید کاظمیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۰۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۸سعیده فتاح زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۹سمیرا سالاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۰سمیه کاشفمرند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۷۹۸۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۱سوین قاسمی نژادبافت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۴۶۳۰۷۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۲سیده فاطمه مظلومآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۵۹۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۳شیوا سلطانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۳۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۴عاطفه دلاوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۵عاطفه کرمانی نژادبادرود۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۵۳۷۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۶عاطفه وطن خواهبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۰۹۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۷علی اکبر نوری پورماکو۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۰۱۸۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۸غزال مسعودیسنقر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۹۹۷۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۹فاطمه کاظمیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۹۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۰فاطمه مقتدر نژادعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۴۶۹۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۱فاطمه مهدی پورخوی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۱۷۸۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۲فاطمه نور بخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۳فریبا هلالیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۶۶۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۴کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۴۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۵لیلا آشناییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۸۹۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۶محبوبه محبوبیخوانسار۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۷۵۱۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۷محدثه عدالتیفردوس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۵۰۷۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸محسن حق گودامغان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۲۹۷۳۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۹محمد بیاتازنا۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۲۵۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۰مرضیه خرمیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۲۸۵۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۱مرضیه دوستیچادگان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۶۰۷۰۸۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۲مریم اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۳مریم بهادریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۸۳۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۴مریم رضاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۳۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۵معصومه فرضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۶مقدممشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۱۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷مهرانگیز مهدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۸مهشید شکوهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹هانیه صباحی پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۳۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۴۰هدی رضاییایلام۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۷۶۹۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما آدخزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۰۷۸۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲الناز راستینمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۰۳۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳الناز میر صمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴امیر حسین مهروان فرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۱۴۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵آرزو موسی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۵۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶آقاجانزادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۷۲۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷آمنه کهندانیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۷۹۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸بنفشه الهامی نژاداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۰۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۹بنفشه مسلمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۰بیانیشهرجدیدسهند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۲۶۴۰۵۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۱پرستو پور فریدتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۲پروین کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۰۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۳پریسا سعادتیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۶۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۴پوران الهی فرداهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۴۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۵جواد نعمتیکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۰۴۶۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۶دنیا امان نفسکلاله۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۳۰۳۰۴۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۷رضا پور ابراهیمگرمه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۴۶۹۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۸رضا محجوبیدهلران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۶۹۳۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۹رومینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۹۶۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۰ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۲۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۱ریحانه گرامیاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۵۷۶۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۲زکریا نیک رفتارمریوان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۳۳۲۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۳زکیه اسمعیلیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۹۲۹۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۴زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۱۵۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۵زهرا سلیقهقم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۸۰۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۶زهرا مسیبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۷سامره رضاییساری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۸۳۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۸سپیده صفا نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۹سحر لواسانیاحمدابادمستوفی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۲۷۱۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۰سمیه خرم دلسقز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۴۵۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۱سمیه زینالزادهمرند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۵۶۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۲سمیه قربانعلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۱۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۳سوده جعفر زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۸۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۴سیده فاطره حسینیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۱۹۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۵سیده معصومه میر حبیبیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۴۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۶سیده یاسمن فاطمیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۲۳۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۷سیمین مختاریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۶۴۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۸شقایق راهنوردبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۲۹۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۹صادق دهقانیکمالشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۷۹۰۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۰صبا کرانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۱صباغیانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۶۱۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۲طیبه الیاسینورآباد (لرستان)۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۱۸۴۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۳طیبه ترکمنتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۴علی ادبیفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۶۴۹۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۵علیرضا خدادادبناب۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۴۱۸۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۶فاضله قربانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۳۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۷فاطمه انصارییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۸۹۶۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۸فاطمه زهرا زارعقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۷۶۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۹فاطمه کلاهدوزانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۰فاطمه نامداریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۸۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۱فاطمه ودادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۷۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۲فرانک سعیدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۵۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۳فرزاد چگینیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۱۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۴فرشته خداییزابل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۹۲۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۵کیان عالی پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۳۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۶لیلا آشناییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۲۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۷لیلا کوشکیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۸۷۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۸لیلا ویژگانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۰۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۹محبوبه آتاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۷۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۰محبوبه صدیقتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۸۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۱محسن اخوتشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۳۰۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۲محمد مقصودیری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۳۸۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۳محمد مهدی افضلشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۹۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۴محمود عظیمیگراش۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۷۵۲۰۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۵مرماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۳۲۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۶مرجان یعقوبی فررشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۳۴۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۷مرضیه سادات کامرانحاجی آباد-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۸۲۷۷۴۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۸مریم پیرایشفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۱۱۲۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۹مریم غفوری زادهایلام۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۵۳۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۰مژده قاسمیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۲۹۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۱معصومه طالبیری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۴۹۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۲ملیحه تفویضیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۱۹۱۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۳منیره پاشاییتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۶۵۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۴مهری نعمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۶۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۵مهسا خرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۹۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۶مهناز عبدالمحمدیآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۲۳۱۵۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷مینا خادمتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۵۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۸نعیمه آرمندراین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۰۷۳۰۷۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۹نور السادات صائباصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۴۹۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۰نیلوفر خسروانیالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۲۲۵۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۱هاشم آذر مانیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۵۶۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۲هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۰۰۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۳هومان خامه چیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۰۹۷۶۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۴یگانه مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۲۰۰۱۷۱۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۰
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱المیرا بهترینبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۷۴۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲اله احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳بتول هاشمیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۶۳۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴بروجردیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۵پروانه نصراله زادهفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۹۸۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۶رجا عباسیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۰۴۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۷رضا اسلام پناهدزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۴۲۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۸رقیه موسویزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۵۶۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۹رکسانا حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۱۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۰زهره پور مندایلام۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۶۴۶۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۱زینب بدیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۲سمیرا فولادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۳سید مسعود بتولیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۶۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۴سیما کلانترییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۳۱۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۵شهرام حاجی حسین زادهاشنویه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۹۹۳۰۵۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۶عاطفه بلالیدهبارز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۷۲۷۰۷۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۷فاطمه تاجیکپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۴۲۹۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۸فاطمه کریمیانقم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۳۵۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۹فرحناز آرمونکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۸۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۰فرزانه طائبتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۱مائدهبهمن دارهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۰۵۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۲مبینا خنجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۶۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۳محسن قناد پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۵۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۴مریم عابدیمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۶۳۶۶۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۵مریم قاسمییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۲۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۶ملیحه باییگرگان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۸۳۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۷مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۲۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۸نگار مهدی تباربابل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۱۴۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۹نوشین غضنویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۶۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۰هانیه مغیثاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۳۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۱هما اسدیبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۴۳۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اسرافیلیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۸۸۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲الهام نظریرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۳۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳الهه خنجریکنگاور-کرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۹۸۰۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴امیر رضا مشایخیجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۹۰۳۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۵آرزو موسی زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۵۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۶پریسا رفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۵۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۷پریسا عبدالهییبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۱۴۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۸پژمان محمدی ده چشمهشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۳۹۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۹داوود یزدانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۰۳۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۰رضا درزیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۱۷۸۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۱زهرا نقی لوزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۷۷۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۲سمیرا فدائیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۶۶۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۳سولماز سفی خانیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۴۰۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۴سولماز مصلحیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۴۴۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۵سید مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۶۵۹۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۶شراره رحمانیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۰۵۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۷شیما حقیقیسنقر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۸۸۰۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۸شیوا رستمیانهرسین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۷۴۹۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۹صدیقه لزرجانیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۲۳۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۰عطیه شرفیاحمدابادمستوفی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۲۶۱۳۳۱۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۱علی انصاریشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۳۱۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۲علیرضا خسرویبادرود۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۶۳۴۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۳فاطمه تاعب زادهدزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۴۳۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۴فاطمه زرقانیزرقان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۸۴۶۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۵فاطمه سعیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۷۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۶فاطمه شفیعیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۰۲۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۷فائزه آشنا رودیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۸۲۲۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۸فریبا بیاتیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۷۹۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۹فهیمه خلیلیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۵۴۶۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۰مجتبی زمانیگتوند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۱۲۲۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۱محدثه پیروانقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۹۷۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۲محدثه عسگریکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۰۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۳محمد رحمتی پورخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۹۳۲۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۴محمد هادی بهروزیجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۷۹۱۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۵معصومه علی پور خمامیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۶۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۶منصور جلکانیشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۶۲۰۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۷منیره ستار پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۶۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۸مهدیه فرد خواهمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۳۵۵۹۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۹مهسا قلی خانیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۳۶۹۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴۰میعاد شادکامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۲۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴۱ن بهداد فراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۷۱۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴۲نازنین صادقیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۴۵۸۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴۳نسترن صائمیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۰۰۰۰۵۴۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۸
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم کریمیزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۳۰۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲الهام رمضانیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۱۳۹۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳امیر شیر محمد لوشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۰۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴آرزو نور یزدانخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۲۱۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵آزیتا شفیعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۹۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۶پارمیس پور عینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۷پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۵۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۸جواد رضاییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۷۴۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۹حامد خواجه نوریقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۵۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۰حسین علی مهر آورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۱حلیمه شاه رضایییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۲۴۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۲خدیجه انصاری فرشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۷۷۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۳راضیه احمدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۳۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۴رویا ابراهیمیمهاباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۸۸۳۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۵رویا راز نهانبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۱۲۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۶زهرا بیضاویشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۲۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۷زهرا حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۶۳۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۸زهرا محمدیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۳۳۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۹زینب میرزاییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۹۶۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۰زینت جورابلوپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۴۸۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۱ساجده بهروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۹۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۲ساسان طهماسبیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۴۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۳ستاره سلطانیفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۷۱۴۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۴سحر اویسیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۳۵۶۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۵سحر حیدر زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۶سحر خادمکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۳۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۷سکینه سادات حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۸سمیه کلاهدوزاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۵۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲۹سیما محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۰شقایق حسین پورآذر شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۶۸۰۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۱عاطفه تجلیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۴۸۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۲عسگریدماوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۱۷۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۳عسل شریفاتامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۹۳۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۴علی فتاحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۵فاطمه بیگیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۱۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۶فاطمه غلامییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۵۷۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۷فاطمه کلاهدوزانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۸فاطمه گودرزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۷۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۹فرزانه فرجیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۳۹۶۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۰فرشته قائمی طلبتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۰۰۱۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۱فریبا مصطفی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۲فلوریا باورسادمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۶۳۷۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۳محبوبه باباییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۱۳۵۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۴محبوبه عبابافشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۰۴۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۵محمد شمس تباربابل۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۴۲۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۶مریم بدر فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۷مریم ستایش فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۸مریم مردانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۹مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۷۳۱۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۰مستانه رحمانیانجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۶۳۹۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۱مسعود فارسیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۴۱۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۲معصومه باباییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۸۵۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۳معصومه داریوشیداراب-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۸۵۱۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۴معصومه علیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۹۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۵مهتاب گله داریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۶۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۶مهدیه فرخندهبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۵۲۶۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۷مهرانا نادری نیااسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۷۲۷۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۸مهرانگیز خوشبختاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۵۰۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۹ندا مهتابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۹۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۶۰نسیبه عزیزیاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۶۸۴۸۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۶۱نیلوفر میرزاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۸۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۶۲یلدا آقاییساوه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۹۰۰۰۴۰۹۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ و ۵ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱آیدا سلطان پوربوکان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۶۰۰۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲بهار مومنیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۷۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳حماسه حسن نژادرامسر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۱۶۶۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۴حمیده جلالیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۸۰۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۵دلارام اصغریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۲۷۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۶زهرا راستادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۴۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۷زینب محسنی نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۸سارا عابدینیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۷۹۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۹سارا نادریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۹۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۰سپیده امینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۶۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۱سلیمه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۲سمیه عباسیانشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۳۳۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۳صادق اردوتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴صحرا قلی زادههشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۳۳۹۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۵طیبه کریمیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۱۹۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۶عارفه یزدان پناهکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۴۵۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۷عاطفه امانیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۰۸۴۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۸عاطفه حقانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۰۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۹علیرضا ایوبینصیرآباد(تهران)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۲۹۳۳۷۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۰غزاله خاکسارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۵۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۱فاطمه اصل محسنیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۶۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۲فاطمه کردیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۳۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۳فرزانه منظوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۴فرناز شهبازینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۴۰۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۵فهیمه طاهریاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۷۱۷۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۶گیتا زارعیارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۲۹۷۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۷محبوبه حسنی آزادبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۹۱۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۸محبوبه مطهریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۱۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۹محدثه سادات تدینیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۲۶۶۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۰محمد شیرازیانقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۰۸۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۱مرجان یزدان پناهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۵۳۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۲مریم رستاخیزپارسیان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۸۲۲۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۳معصومه نجفیطبس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۴۹۹۹۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۴ملیح رضا زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۵مهسا وصالمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۵۵۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۶نرگس بهروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۸۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۷نفیسه صبوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۷۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۸ویدا عمادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۸۰۰۰۶۹۶۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم شفیعیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۴۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲آرزو نور یزدانخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۰۸۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳بتول جعفریشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۸۶۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۴پریسا سعادتیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۹۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۵پریسا شفیع زادهبهارستان(تهران)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۹۷۱۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۶حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۴۶۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۷رسول نجار جهرمیسرچشمه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۳۴۲۰۷۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۸رضویجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۷۲۹۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۹زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۱۸۶۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۰زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۵۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۱زهرا بنی هاشمیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۳۹۵۴۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۲زهرا جماعتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۲۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۳زهرا چاووشیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۲۸۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۴زهرا حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۱۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۵زهرا سلیقهقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۳۹۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۶زهرا قبدیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۴۰۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۷زهرا یزدان دوستاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۸سارا پاکدلآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۰۷۸۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۹سعیده ایرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۴۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۰سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۰۳۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۱سمیرا صفریفومن۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۱۹۱۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۲سمیرا مقدمزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۸۲۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۳سمیه باقریفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۸۳۱۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۴سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۲۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۵طاهره حصاریکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۲۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۶طیبه رستمیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۵۵۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۷عاطفه محمدیزرقان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۰۰۸۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۸محبوبه آطاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۶۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۹مرضیه پاکدلدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۶۹۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۰مریم ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۵۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۱مریم میمندیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۲منیژه علی اصغرتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۶۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۳مهر انگیز مهدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۳۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۴مهسا صافی زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۵۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۵نرگس کریمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۳۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۶نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۶۷۲۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۷هانیه رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۷۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۸یاس باباییسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۵۶۵۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۹یلدا آقاییساوه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۶۰۰۰۴۷۴۶۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۴
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد شهنیاییبردخون۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۲۴۹۷۵۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲اکرم محامدیچمران-خوزستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۵۶۳۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳اکرم مرادیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۶۵۶۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۷۱۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۵الهام پور میرزاماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۶۸۳۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۶الهام شعبان نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۷الهه آسودیتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۷۵۶۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۸ام البنین پوریاریهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۵۶۳۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۹امین فرح بخشکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۳۹۵۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۰پریا خان باباخانیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۲۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۱پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۳۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۲داوود حسن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۳زهرا تنهامشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۱۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۴زهره نداییتربت جام۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۹۶۱۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۵زینب حبیبیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۰۲۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۶زینب نور محمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۲۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۷سارا صدقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۳۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۸سبیکه علیزادهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۹۶۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۹سحر خادمکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۰۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۰سحر ره سپارتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۸۶۶۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۱سمانه مدنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۸۰۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۲سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۴۷۳۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۳سمیه خادمیخنج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۵۶۹۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۴سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۰۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۵سهیلا غلامدلارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۸۵۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۶سیده یاسمن صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۷شیلا شهابیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۱۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۸شیما صاحبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۹۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۹عارفه غلامیخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۶۴۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۰عاطفه ورمرزیاریازنا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۷۲۴۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۱عطیه محسنیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۰۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۲فاطمه زینالیخالدآ باد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۸۹۹۸۷۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۳لیلا چرومییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۱۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۴لیلا علیزادهسرخرود۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۱۳۲۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۵لیلا فرد پورکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۴۶۶۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۶ماندانا قویدالتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۷محسن عباسیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۲۶۹۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۸محمد رضا رضاییاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۳۸۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۹مرضیه جلالوندنهاوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۳۸۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۰مریم دلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۹۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۱مهدوییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۴۰۳۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۲مهدی حاجی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۳۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۳نفیسه بقاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسرین شادانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲الی منصوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۲۵۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳امیررضا نیکخواهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۷۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۴آرزو نور یزدانخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۹۵۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۵آستکیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۱۰۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۶آمنه سالار عارفیپرند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۲۲۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۷پریا جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۸پژمان یونس نژادهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۶۴۹۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۹ترانه حمید نژادپل سفید۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۴۷۶۰۴۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۰حانیه میرزاییپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۱۱۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۱حدیث حسنوندالشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۸۳۱۰۶۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۲حضوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۹۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۳زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴زهرا وزیریآبادان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۲۴۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۵سارا صادقیان رادبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۶۴۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۶سارا قویدلقدس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۳۲۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۷سارا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۸شیلان یارضویراور۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۹۱۰۰۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۹عاطفه موسی خانیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۱۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۰عسگریدماوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۴۶۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۱فاطمه ابراهیمیاردکان-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۹۹۳۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۲فاطمه اکبریانشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۸۰۷۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۳فاطمه سدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۷۱۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۴فرناز شهبازینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۴۷۶۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۵فرنگیس زنگانهلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۷۹۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۶فروزان عباسیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۳۴۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۷فهیمه جعفریقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۵۸۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۸کوثر عبدالله زادهچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۵۰۰۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۹کیمیا فقیه عبدالهییکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۳۷۶۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۰گلایین افضلشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۰۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۱مرضیه نجفیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۳۷۴۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۲مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۸۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۳مریم علوی منششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۸۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۴مریم فیض بخشمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۰۹۸۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۵مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۰۳۵۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۶مریم مرادیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۶۸۳۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۷مهری نوردیملایر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۵۶۶۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۸نسیم ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۷۰۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۹هاجر فلکیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۲۱۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۴۰هدا روستاییهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۴۹۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲