دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ تا ۴ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابر۹۴۶۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲ابراهیم نژاد۹۴۶۹۴اهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۷۷۰۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳اتحادی۹۴۸۴۵لاهیجان-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۰۲۵۵۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴اخوت۹۴۷۵۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۳۶۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵اسدیان۹۴۶۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۶اکوان۹۴۷۵۸جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۰۱۷۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۷امیر۹۴۶۶۲فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۵۷۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۸باقری۹۴۶۹۱میانه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۷۷۷۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۹بلوکی۹۴۷۵۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۸۹۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۰پناهی۹۴۸۲۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۶۹۶۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۱جلالوند۹۴۲۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۰۰۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۲حسن پور۹۴۷۵۷رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۶۸۲۴۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۳حسینیان۹۴۷۷۸ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۵۵۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۴خاندانی۹۴۸۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۵خدایار۹۴۶۹۵سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۸۶۵۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۶خراسانی۹۴۸۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۷خلیلی۹۴۷۵۶ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۷۸۲۵۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۸داداخواه۹۴۸۴۷گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۶۵۰۳۷۵۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۹داروگری۹۴۸۳۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۷۵۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۰دانشپور۹۴۸۴۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۹۰۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۱درویشی۹۴۶۵۳آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۹۸۵۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۲دهقانی۹۴۷۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۴۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۳رفعیی۹۴۵۷۱پردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۰۳۷۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۴روعی۹۴۸۳۲مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۱۳۷۰۳۹۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۵زاهدی۹۴۶۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۶سعادت نیا۹۴۷۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۹۹۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۷سعیدی۹۴۸۲۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۱۴۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۸سلطانی۹۴۶۹۳فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۶۷۰۰۸۸۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۹شمس تبار۹۴۶۹۹بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۲۰۵۰۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۰شیرخایی۹۴۷۵۲دماوند۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۶۶۲۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۱صبوری۹۴۶۳۹همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۴۶۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۲صید مرادی۹۴۶۵۹سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۷۹۰۰۶۷۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۳عطایی۹۴۸۲۱چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۲۵۲۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۴غفاری۹۴۶۶۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۹۹۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۵فاضل مقدم۹۴۶۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۶فدایی۹۴۸۳۶دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۶۷۵۰۳۷۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۷فلاح۹۴۶۸۹سنگر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۲۴۰۴۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۸قاسمی۹۴۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۳۹کریمی۹۴۸۴۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۴۵۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۰گرامی۹۴۷۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۱۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۱محتشمی۹۴۸۴۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۲۲۰۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۲محمدی۹۴۸۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۱۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۳محمودی۹۴۸۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۴مرادی۹۴۷۷۴جعفر آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۶۷۴۵۵۶۷۵۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۵مرادی۹۴۸۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۵۴۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۶موسیوند۹۴۴۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۷میرزایی۹۴۶۴۱رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۲۳۲۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۸میرشفعیی۹۴۶۶۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۴۰۱۳۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۴۹نامداری۹۴۶۹۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۹۷۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۰نجارزاده۹۴۷۴۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۵۶۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۱نوروزی۹۴۷۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۱۶۷۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۲نوری۹۴۶۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۱۴۶۰۰۰۰۰۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۳نیک نگر۹۳۹۳۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۹۳۵۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۴وکیلیسنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۸۳۴۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۵هزبری۹۴۴۵۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۶۸۵۲۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۶یحییایی۹۴۸۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۷۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۷یعقوب زاده۹۴۷۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۸۰۱۳۱۵۶۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۱ خرداد و ۱ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم پور۹۴۳۴۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۳۰۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲اذری۹۴۵۰۷سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۷۷۵۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳اذریون۹۴۴۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴اردکانی۹۴۳۹۴اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۸۳۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵اردیانی۹۴۴۹۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۳۷۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶اسکندری ۹۴۴۹۷بومهن۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۸۴۵۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۷اسماعیلی۹۴۵۴۰جم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۱۶۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۸اکبری۹۴۵۴۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۰۸۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۹امانی۹۴۴۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۸۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۰ایزدیان۹۴۵۶۱محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۷۰۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۱برزگر رحیمی۹۴۳۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۲بکرانی۹۴۴۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۹۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۳بهمنی۹۴۵۵۷قم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۲۰۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۴ترکیان۹۴۵۰۶درچه پیاز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۶۸۰۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۵تقی ابادی۹۴۵۱۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۶۹۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۶جان نثاری۹۴۴۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۷جعفری۹۴۵۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۴۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۸حبیبی۹۴۳۷۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۸۲۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۹حسن ملک۹۴۵۵۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۰۳۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۰حسینی۹۴۳۷۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۷۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۱حسینی۹۴۵۵۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۹۵۲۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۲حصاری۹۴۵۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۵۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۳حقیقی۹۴۵۰۴ری۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۴۱۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۴خاتمی۹۴۴۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۵خلقتی۹۴۳۷۸دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۶۰۵۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۶خورشیدی۹۴۳۸۹داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۵۶۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۷خیری۹۴۴۸۷نقده۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۶۳۰۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۸داداش۹۴۳۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۵۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۹درویشی۹۴۵۰۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۵۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۰رحمانیان۹۴۴۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۲۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۱رستگاری۹۴۴۰۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۵۱۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۲روشن۹۴۴۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۹۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۳زادگان۹۴۵۰۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۰۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۴زال پور۹۴۵۶۳خشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۳۵۷۷۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۵زیرک۹۴۵۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۶ساسان۹۴۵۶۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۴۶۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۷سلماسی۹۴۵۵۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۴۹۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۸شیرازی۹۴۴۵۸اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۶۱۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۳۹صادقپور۹۴۵۷۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۳۲۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۰صداقت۹۴۳۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۳۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۱عباس نیا۹۴۵۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۲عبدالهی۹۴۴۳۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۳۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۳علومی۹۴۵۳۸قرچک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۹۴۰۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۴علیپور۹۴۵۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۵علیخانی۹۴۵۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۸۰۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۶غلامی۹۴۴۹۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۲۶۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۷فتح الهی۹۴۵۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۸فتحی۹۴۵۰۸آبیک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۲۴۵۲۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۴۹فتحی۹۴۵۴۳عجب شیر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۰۹۷۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۰فتوحییزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۴۰۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۱فیصیحیانی۹۴۴۹۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۹۰۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۲قدیمیان۹۴۵۵۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۲۱۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۳کمالزاده۹۴۵۵۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۱۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۴کمالی۹۴۴۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۵کیانی۹۴۰۷۲شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۳۱۴۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۶متقی۹۴۵۳۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۷۱۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۷محمدی۹۴۵۱۳نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۴۰۴۷۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۸مولانایی۹۴۵۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۸۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۹مهدوی۹۴۵۰۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۵۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶۰مهرجویان۹۴۵۶۵اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۳۸۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶۱مهمیدوند۹۴۴۹۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۷۲۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶۲نوروزی۹۴۴۳۱میامی-سمنان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۵۷۱۲۰۳۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۶۳نهادی۹۴۴۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۵۰۰۷۶۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۴/۰۲
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ و ۳۰ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخوان۹۴۳۴۲ماسال۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۶۵۰۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲اسدی۹۴۳۲۶صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۵۰۵۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳اسدی۹۴۳۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴اطفی۹۴۱۹۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۷۴۵۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵اعضایی۹۴۲۹۸اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۹۲۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶اعطاف۹۴۳۲۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۶۷۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷اقاداداشی۹۴۲۹۹نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۳۰۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۸اویسی۹۴۳۵۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۴۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۹باقرنژاد۹۴۲۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۰بحرپیما۹۴۳۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۱بهروزی۹۴۲۴۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۶۱۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۲پاکدامن۹۴۳۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۳پورزمانی۹۴۲۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۸۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴جلالوند۹۴۲۴۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۵جوادپور۹۳۹۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۶جوانی۹۴۳۱۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۳۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۷حامی۹۴۳۵۴اردستان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۷۷۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۸حیدری۹۴۳۵۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۱۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۹خانی۹۴۲۳۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۷۰۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۰خصالی۹۴۲۶۰گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۶۰۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۱ربانی۹۴۲۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۶۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۲رحمانی۹۴۳۳۱بستک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۸۰۲۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۳رحیمی۹۴۱۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۴رحیمی۹۴۳۴۴فریدونشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۳۴۰۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۵رسولی۹۴۳۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۶رمضانی۹۴۱۹۷رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۲۷۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۷رودکی۹۴۳۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۸زارع پور۹۴۳۲۱اسلام آبادغرب(کرمانشاه)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۸۹۰۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۹زنگی۹۴۲۳۶نور۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۵۱۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۰سالمی۹۴۳۵۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۱۵۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۱سلیمانی۹۴۲۳۹بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۴۱۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۲شریفی۹۴۲۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۳صادق پور۹۴۳۵۹فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۸۶۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۴صالحپور۹۴۲۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۸۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۵صالحی۹۴۳۶۰سده لنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۲۵۷۸۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۶صداقت۹۴۳۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۷صدر۹۴۳۱۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۳۹۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۸صیدمرادی۹۴۲۴۵سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۱۸۷۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۹ضیایی۹۴۳۱۴شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۳۵۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۰عابدینی۹۴۲۴۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۷۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۱عادلی۹۴۳۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۵۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۲عاقلی۹۴۳۵۵فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۹۷۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۳عباسی فر۹۴۳۰۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۰۸۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۴عبدی۹۴۳۶۱نکا۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۵۶۷۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۵علیپور۹۴۳۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۶علیزاده۹۴۳۲۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۲۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۷فاعلی۹۴۳۰۸نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۰۵۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۸فتح الهی۹۴۳۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۹فریدونی۹۴۳۳۰فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۹۹۷۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۰فلاحی۹۴۳۰۱مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۵۸۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۱قربانی۹۴۳۴۶نیمور۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۶۶۲۳۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۲قرضی پور۹۴۳۵۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۵۳۰۰۰۶۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۳قلیزاده۹۳۶۵۸فومن۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۲۴۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۴قنبری۹۴۲۵۶هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۱۶۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۵قنبری۹۴۲۸۹قم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۴۲۲۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۶کوهی۹۴۳۳۷شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۹۳۵۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۷گله دارزاده۹۴۳۰۴بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۳۷۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۸متولی حقیقی۹۴۲۵۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۹۴۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۹محمدجانیتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۰محمدی۹۴۳۰۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۶۳۷۳۱۸۳۶۱۹۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۱مستمند۹۴۳۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۲مقدم۹۴۲۵۸صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۶۸۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۳میمنت زاده۹۴۳۱۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۷۸۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۴نامداری۹۴۲۵۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۷۳۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۵نظیف کار۹۴۳۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۶نوری۹۴۱۹۴نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۴۷۲۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۷نوری۹۴۲۴۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۸۱۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۸وکیلی۹۴۳۲۵پردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۸۵۲۱۶۵۸۱۲۷۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۹همایون پور۹۴۳۱۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۴۹۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷۰هوشنگی فر۹۴۳۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۸۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷۱یعقوب زاده۹۴۳۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ تا ۲۸ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اذری۹۴۰۸۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۱۷۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲احمدی۹۴۰۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۴۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳احمدی۹۴۱۱۳شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۷۲۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴الداغی۹۴۱۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۵امانی۹۴۰۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۶باب الحوائجی۹۴۱۰۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۹۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۷بنا۹۴۱۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۸بهجتی۹۴۰۶۳اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۶۵۵۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۹پلاردیان زاده۹۴۰۸۸فرمهین۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۵۴۷۳۹۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۰تجعفری۹۴۱۶۴ملارد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۰۱۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۱جلیلی۹۴۱۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۲جمیلی۹۴۰۱۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۸۴۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۳جهان ارا۹۴۰۶۶ریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۲۰۰۷۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۴چراغی۹۴۰۶۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۰۹۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۵دارابی۹۴۰۶۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۶۴۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۶راحتی۹۴۰۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۷رافتی۹۴۰۷۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۰۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۸ربانی۹۴۱۵۵بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۲۸۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۹رحیمیان۹۴۰۷۱رامسر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۶۰۲۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۰رضاخانی۹۴۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۱سخنوری۹۴۱۵۸جهرم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۱۱۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۲شامیرزاده۹۴۱۱۰قم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۱۸۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۳شجاع صفت۹۴۰۱۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۳۳۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۴شمس۹۴۱۵۷آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۷۵۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۵شیبانی۹۴۰۰۸فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۳۹۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۶عبدی۹۴۰۶۹نکا۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۱۸۲۰۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۷عزیز۹۴۰۸۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۳۰۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۸علیزاده۹۴۱۵۶فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۶۳۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۹فدایی۹۴۰۱۶دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۴۰۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۰فرخ زاده۹۴۰۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۱فرخی۹۴۰۷۳جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۸۵۷۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۲کاظمی۹۴۱۱۶بوانات۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۴۱۵۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۳کریمی۹۴۰۷۰کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۶۱۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۴لیمای نژاد۹۴۰۱۵عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۹۷۷۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۵مختاری۹۴۱۵۴ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۵۲۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۶معیری پور۹۴۱۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۷مقدم۹۴۰۸۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۱۰۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۸مهراوران۹۴۱۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۹میرزاحسینیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۷۳۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۰نبهانی۹۴۱۶۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۲۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۱نظری۹۴۰۰۹برازجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۷۶۲۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۲نوری۹۳۸۳۰یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۱۹۲۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۳هاشم پور۹۴۰۱۱نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۹۶۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۹۳۸۶۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۸۷۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲اخوت۹۳۹۹۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۷۰۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳ادیبی۹۳۹۷۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۹۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴اسماعیلیان۹۳۸۹۹آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۳۰۷۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵اعطاف۹۳۹۸۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۰۷۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶اقاجری۹۳۹۸۱امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۷۳۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷اکرامیری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۴۳۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸امانی۹۳۸۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹امینی۹۳۸۹۴دیواندره۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۷۸۷۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۰امینی۹۳۹۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۱انصاری۹۳۸۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۴۲۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۲اهنگری۹۳۸۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۳بازیاری۹۳۸۶۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۷۶۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۴بازیاری۹۳۹۸۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۰۹۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۵باسره۹۳۹۱۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۵۳۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۶باقرمهربان۹۳۸۹۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۷۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۷باهر۹۳۸۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۸ترکی۹۳۹۰۰نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۱۵۵۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۹جعفری۸۹۷۹۳سلماس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۲۰۵۰۵۸۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۰جعفری۹۳۹۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۱حبیبی۹۳۹۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۲حسینی۹۳۸۳۵فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۴۴۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۳حسینی۹۳۹۵۹شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۵۷۷۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۴حمداللهی۹۳۹۳۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۴۹۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۵حیدری۹۳۸۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۵۲۷۰۰۰۸۱۲۷۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۶حیدری۹۳۸۹۳کرندغرب۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۳۲۰۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۷حیدری۹۳۹۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۳۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۸خادمی۹۳۹۰۷خنج۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۳۱۲۷۴۴۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۹خانی۹۳۹۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۰خداپسند۹۳۹۹۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۵۷۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۱داورپناه۹۳۹۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۲درگاهی۹۳۹۴۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۰۳۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۳دوستان۹۳۹۵۶بهار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۹۰۲۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۴دهقان۹۳۹۷۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۴۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۵دهقانی۹۳۹۵۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۹۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۶راستی۹۳۹۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۶۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۷رحیمی خوشمکانی۹۳۸۹۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۱۹۷۰۰۸۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۸رسول زاده۹۳۹۴۶قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۶۰۵۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۹رمضانی۹۳۹۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۰ریحانی۹۳۹۷۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۱۲۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۱ریوندی۹۳۸۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۲سلیمانی۹۳۹۹۱بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۱۴۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۳سمنانی۹۳۹۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۴شادکام۹۳۹۶۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۱۹۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۵شاطری۹۳۹۶۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۴۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۶شربیانی۹۳۹۸۵نقده۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۱۰۵۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۷شریفیان۹۳۹۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۸شفیع نیا۹۳۹۷۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۵۶۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۹صانعی۹۳۸۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۰۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۰صبوری۹۳۹۷۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۸۰۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۱صداقتشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۴۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۲طاهری۹۳۹۵۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۰۶۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۳طباطبایی۹۳۹۱۸برزک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۸۳۲۸۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۴ظاهری عبده وند۹۳۸۰۵مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۱۳۵۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۵عباسپور۹۳۹۲۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۷۲۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۶عبدالحسینی۹۳۹۸۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۳۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۷عبدالهی۹۳۹۲۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۱۴۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۸عبدی۹۳۹۴۰سقز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۹۴۰۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۹عسگری۹۳۹۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۰علوی۹۳۹۱۱قم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۴۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۱علی۹۳۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۲عنایت پور۹۳۸۸۷شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۷۵۵۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۳عیدی۹۳۸۸۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۰۲۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۴غریبی۹۳۹۳۷ری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۸۲۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۵غلامپور فرجی۹۳۹۳۳قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۹۱۵۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۶غلامرضایی۹۳۹۹۰خوراسگان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۶۸۵۸۱۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۷فتوحی۹۳۸۹۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۵۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۸فردپور۹۳۹۱۷کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۸۰۷۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۹فروتن۹۴۰۰۶گلستانک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۷۸۰۳۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۰قاسمی۹۳۹۶۸فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۳۳۷۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۱قربانی پور۹۳۹۰۹فومن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۶۳۰۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۲قلی زاده روشن۹۳۹۵۷امیرکلا۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۵۸۵۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۳قوانج زاده۹۴۰۰۳آق قلا۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۲۸۷۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۴قیصر۹۳۹۸۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۱۸۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۵کاکولوند۹۳۹۶۹سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۹۲۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۶کریمی۹۳۹۸۳رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۳۵۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۷کشتکار۹۳۸۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۸کوهساری۹۳۹۴۲خان ببین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۵۲۲۴۹۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۹کیانی۹۳۹۵۳نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۳۶۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۰محمدی۹۳۹۷۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۷۹۲۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۱محمودی۹۳۹۱۴کهریزک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۲۱۲۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۲مرادی۹۳۸۷۷مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۸۶۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۳مرزنجوشی۹۴۰۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۴مشایخی۹۳۹۲۰نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۲۷۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۵مطهری۹۳۸۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۶مظلومیان۹۴۰۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۷موسوی۹۳۹۷۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۰۴۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۸موسوی۹۳۹۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۹مهاجری۹۳۹۱۲گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۴۷۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۰میرزایی۹۳۹۳۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۸۹۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۱نادری نژاد۹۳۹۸۶نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۴۵۷۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۲نژادی۹۳۹۱۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۶۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۳نیاپرست۹۳۸۶۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۶۷۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۴نیاستی۹۳۹۰۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۰۴۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۵نیک نگر۹۳۴۵۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۹۸۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۶وحدت۹۳۹۰۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۶۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۷یوسفی۹۳۹۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۸یهنود۹۳۹۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۲ و ۲۳ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۹۳۶۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲اخوت۹۳۵۴۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۰۲۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳ارزم۹۳۵۹۱لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۴۶۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴البوعلی۹۳۷۷۶آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۱۱۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵الطافی۹۳۷۸۱جهرم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۵۴۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶انامی۹۳۷۹۰شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۶۵۵۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷ایدی۹۳۷۶۱صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۹۵۷۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۸ایزدپناه۹۳۵۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۹۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۹باقرنژاد۹۳۸۰۱دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۶۱۰۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۰بهرامپور۹۳۷۵۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۴۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۱بهشتی۹۳۷۸۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۱۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۲تاجیک۹۳۵۹۴ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۲۰۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۳تفکری۹۰۵۷۲سراب۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۱۷۲۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۴تمیز۹۳۷۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۵تورانی۹۳۷۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۶جلالیان۹۳۷۸۴انار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۹۷۰۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۷حامدپور۹۳۶۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۸حسینی روشن۹۳۶۵۵چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۵۱۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۹حسینی۹۳۶۳۹ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۷۶۷۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۰حسینی۹۳۶۵۰کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۴۲۰۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۱حمداللهی۹۳۷۹۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۹۸۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۲حیدری۹۳۶۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۳حیدری۹۳۷۷۰فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۷۴۲۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۴خاکی۹۳۵۹۵آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۱۳۰۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۵خواجوی۹۳۷۷۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۳۲۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۶دانشی۹۳۶۳۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۹۹۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۷راستی۹۳۷۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۳۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۸رحیمی پور۹۳۶۵۴سی سخت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۷۳۰۷۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۹رضوانی۹۳۶۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۰رفیعی۹۳۶۵۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۳۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۱رودکی۹۳۷۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۲زارع۹۳۷۶۴بومهن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۳۸۷۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۳زارع۹۳۷۹۲ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۱۱۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۴زاهدی۹۳۶۴۸شهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۴۹۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۵سزاوار۹۳۶۴۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۸۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۶سعیدپور۹۳۵۴۹بستک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۱۴۲۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۷سیفعلی۹۳۶۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۷۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۸شاکری۹۳۷۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۹شکری۹۳۷۸۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۶۶۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۰شمس۹۳۵۵۳فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۸۸۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۱شیراوژن۹۳۵۵۰قم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۸۶۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۲صادقخانی۹۳۶۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۳صباحی۹۱۷۳۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۴۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۴صبوری۹۳۶۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۵صرافها۹۳۶۵۷قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۲۳۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۶صفار۹۳۶۳۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۲۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۷طاهری۹۳۷۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۲۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۸عابدینی۹۳۷۹۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۸۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴۹عباداله پور۹۳۷۷۳ملکان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۰۱۵۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۰عباسپور۹۳۷۸۰دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۳۱۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۱عبدی۹۳۷۶۶نکا۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۱۹۷۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۲علوی۹۳۷۹۶بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۰۷۷۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۳غواصی۹۳۶۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۸۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۴فدایی۹۳۶۳۷تیران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۵۶۰۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۵فلکی۹۳۷۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۵۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۶قاجار۹۳۷۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۷قاسمی نژاد۹۱۱۰۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۸۷۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۸قاسمی۹۳۷۶۲محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۵۵۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۹قریشی۹۳۶۶۱جویبار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۹۴۵۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۰قنبری۹۳۷۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۶۳۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۱کرمی۹۳۶۵۹دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۶۲۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۲کریمی۹۳۷۸۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۹۴۴۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۳کیائی۹۳۵۹۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۲۲۵۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۴لاهیجانی۹۳۷۹۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۲۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۵لطفی۹۳۷۶۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۵۵۰۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۶لطفی۹۳۷۷۲تکاب۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۰۹۰۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۷مجاوری۹۳۵۸۸خوی۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۴۵۲۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۸محمدی۹۳۷۸۶قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۵۴۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۶۹مستوری۹۳۵۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۰مصطفوی۹۳۵۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۱میرزایی۹۳۷۶۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۸۴۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۲ناصری نیا۹۳۶۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۱۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۳نجفی۹۳۸۰۳بومهن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۸۰۰۱۰۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۴نقدی۹۳۶۴۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۷۸۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷۵هشیارمقدم۹۳۸۰۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۰۸۶۰۰۷۶۱۸۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۴
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ و ۲۱ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم زادهشبستر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۰۸۲۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲احمدی۹۳۴۰۶رودهن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۴۲۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳اسدی۹۳۴۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴اسکندری۹۳۴۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵اصغری۹۳۴۶۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۲۴۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶اضرفی۹۳۴۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۷اکبری۹۳۳۵۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۲۰۹۲۰۰۰۰۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۸البرزی۹۳۴۵۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۵۴۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۹الماسی۹۳۳۸۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۲۱۰۶۵۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۰امانی۹۳۴۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۶۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۱امیرپور۹۳۴۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۲انصاریاراک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۵۳۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۳اهنگری۹۳۴۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۴ایتی غفاری۹۳۵۳۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۲۹۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۵پوریاسمین۹۳۴۲۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۶۴۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۶حیدری۹۳۵۴۱خشکبیجار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۷۳۵۴۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۷خان بلوکی۹۳۴۱۷خمین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۴۳۷۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸خانی۹۳۴۱۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۵۵۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۹خیامی۸۷۵۹۵مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۲۱۱۷۲۰۰۵۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۰دادیان۹۳۵۲۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۱۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۱دالوند۹۳۵۳۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۸۶۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۲دهقانی۹۳۴۶۶اردستان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۶۵۲۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۳رحمانی۹۳۴۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۴رئیسی۹۳۳۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۵زانیانی۹۳۴۹۱آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۸۵۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۶سرپرست۹۳۳۶۶رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۳۵۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۷سعید عسکری۹۳۴۵۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۶۶۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۸سلیمی۹۳۴۵۵بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۲۶۰۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۹سمیرمی۹۳۳۹۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۱۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۰شاعری۹۳۵۳۷محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۱۰۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۱شریف نژاد۹۳۴۲۰ری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۷۴۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۲شعبانی۹۲۸۲۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۱۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۳شیخ الحکمایی۹۳۵۴۴کازرون۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۷۷۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۴صفارتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۵صفری۹۳۴۶۳ری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۲۱۲۸۰۰۱۸۱۳۲۷۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۶طیاطبایی۹۳۴۸۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۲۱۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۷عبادی۹۳۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۸عظیمی۹۳۳۹۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۱۲۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۹علیدوست۹۳۴۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۰عنایت پور۹۳۵۳۶رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۳۱۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۱غواصی۹۳۴۰۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۵۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۲فضلی زاده۹۳۵۳۴نوشین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۹۵۰۵۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۳فلاح۹۳۵۴۳بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۳۴۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۴کاظمی۹۳۵۳۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۴۱۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۵کامیاب۹۳۲۲۹محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۸۴۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۶کبیر۹۳۳۸۹نمین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۸۰۵۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۷کریمی۹۳۵۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۸کلانی۹۳۳۸۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۸۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۹کیا کجوری۹۳۳۹۰نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۶۷۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۰گرایی۹۳۳۹۹قم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۹۰۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۱گلمحمدی۹۳۴۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۳۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۲لطفی۹۳۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۳مارکویی۹۳۳۵۸رامسر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۳۶۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۴مرادی۹۳۳۹۱قم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۹۸۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۵مطلبی۹۳۳۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۹۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۶منوری۹۳۴۲۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۲۲۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۷مهتری۹۳۳۹۶کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۱۱۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۸نادری۹۳۴۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۴۹۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۵۹نبی زاده۹۳۴۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۰نصیری۹۳۳۹۵مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۰۳۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۱نوروزی۹۳۳۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۶۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۲یاوری۹۳۴۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۸۷۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۳یگانه۹۲۰۷۹بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۵۹۷۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۶۴یوسفی۹۳۳۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۴۰۱۱۷۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۲
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ خرداد

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱رحیمی۹۳۱۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۳۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲انصاری۹۳۳۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۹۱۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳زمانی۹۳۲۹۶رحیم آباد(گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۸۱۰۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴قربانی۹۳۲۹۵رودهن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۷۰۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۵رازقندی۹۳۲۹۹بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۶۹۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۶رفیعی۹۳۲۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۷بشیری۹۳۲۹۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۴۸۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۸عبادله پور۹۳۲۸۰ملکان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۳۷۲۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۹فردخواهمشکین دشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۲۶۵۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۰عطایی۹۳۳۳۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۱۵۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۱عظیمی۹۳۳۱۳پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۲۰۵۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۲مولوی۹۳۱۶۰فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۹۰۵۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۳عاشورزاده۹۳۲۸۷لوشان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۸۹۷۴۴۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۴یادگاری۹۳۲۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۵دولت ابادی۹۳۲۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۶ابراهیمی۹۳۲۸۳ساوه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۵۷۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۷تمیز۹۳۲۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۸شادور۹۳۳۱۶بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۳۶۰۰۳۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۹یونس نژاد۹۳۳۰۰هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۲۵۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۰چهرازیقم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۱۴۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۱صافدل۹۳۲۵۱رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۱۰۳۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۲بینا۹۳۲۰۰جم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۹۹۲۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۳صالحی۹۳۳۴۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۸۸۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۴کامیار۹۳۲۹۴سمنان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۷۷۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۵مجابی۸۸۹۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۶ابراهیم پور۹۳۳۴۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۵۶۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۷جهاندار۹۳۳۴۰چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۴۵۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۸قربانی۹۳۲۱۵شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۳۴۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۹کرمانی زاده۹۳۲۵۰کوهپایه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۲۴۰۰۸۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۰اجودانیکرج۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۱۳۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۱رضایی۹۳۲۱۷رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۵۰۰۲۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۲اخوان۹۲۰۳۱کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۹۹۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۳کریم پور۹۳۲۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۸۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۴خیریت۹۳۲۱۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۷۸۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۵کوثری۹۳۲۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۶۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۶دهداری۹۳۱۹۸آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۵۶۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۷اختری۹۳۳۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۸یعقوبی۹۳۱۶۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۳۵۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۹محمودی۹۳۲۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۰قلمی۹۳۱۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۱نور۹۳۱۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۹۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۲قبادی۹۳۲۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۹۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۳۹۳۲۱۲شیراوژنقم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۸۷۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۴رستمی۹۳۲۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۵مطیعی فر۹۳۲۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۶۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۶رفیعی۹۳۰۷۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۵۵۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۷اریانی۸۶۶۸۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۴۴۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۸صابری فرد۹۳۲۲۱نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۳۴۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۹محمدی مهر۹۳۱۹۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۲۳۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۵۰کوهی۹۳۲۸۵چهاردانگه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۱۲۵۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۵۱روحی۹۳۳۴۲خوی۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۰۱۷۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۵۲رشیدی۹۳۲۳۰نطنز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۷۹۷۲۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۵۳احمدی۹۳۲۸۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۷۸۶۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۵۴پورقربانتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۹۰۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵۵ازاد فلاحهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۸۹۷۰۳۳۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵۶تارپورتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۷۹۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵۷خادم سیدالشهداء۹۳۱۴۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۶۷۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵۸ارمین۹۳۱۳۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۵۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵۹شیخی۹۳۱۲۹داران-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۴۶۰۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۰مغیث۹۳۱۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۳۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۱معابرفرد۹۱۹۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۲۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۲زادگان۹۳۱۴۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۱۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۳طالبی۹۳۱۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۴ناصری۹۳۰۶۸آباده۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۹۸۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۵بیات۹۳۰۷۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۸۷۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۶سروش۹۳۱۴۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۷۷۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۷مصلحی زاده۹۳۱۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۶۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۸ابراهیمی۹۳۱۲۷سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۵۵۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۹ایمانی۹۳۱۳۱کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۴۴۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۰محمدی۹۳۱۴۱قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۳۴۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۱مرادی۹۳۰۹۲بدره۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۲۳۲۶۹۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۲فیضی۹۳۱۳۹شهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۱۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۳ملکوتی۹۳۱۵۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۰۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۴صفار۹۳۱۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۹۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۵فیروزی زاده۹۳۱۴۳نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۸۶۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۶مقصود۹۳۰۶۹دستگرد-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۷۵۷۸۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۷مجیدی۹۳۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۸رسولی۹۲۷۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۵۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۹طلاوری۹۳۱۳۳رودهن۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۴۳۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۰قنبری۹۳۰۷۲هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۳۲۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۱مه ابادی۹۳۰۸۰ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۲۲۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۲حاجی پور۹۳۰۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۳جعفری ثانی۹۳۰۷۹پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۰۰۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۴نوروزی۹۳۱۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۵مرادی۹۳۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۶کاظمی۹۲۷۴۶عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۷۴۵۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۷پورمقرری۹۳۰۷۰ری۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۶۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۸خلیلی۹۳۰۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸۹محمدی مهر۹۳۱۹۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۲۳۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۹۰کوهی۹۳۲۸۵چهاردانگه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۱۲۵۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۹۱روحی۹۳۳۴۲خوی۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۸۰۱۷۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۹۲رشیدی۹۳۲۳۰نطنز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۷۹۷۲۰۸۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۹۳احمدی۹۳۲۸۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۸۱۰۰۴۷۸۶۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۹۴پورقربانتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۹۰۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹۵ازاد فلاحهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۸۹۷۰۳۳۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹۶تارپورتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۷۹۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹۷خادم سیدالشهداء۹۳۱۴۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۶۷۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹۸ارمین۹۳۱۳۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۵۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹۹شیخی۹۳۱۲۹داران-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۴۶۰۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۰مغیث۹۳۱۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۳۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۱معابرفرد۹۱۹۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۲۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۲زادگان۹۳۱۴۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۱۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۳طالبی۹۳۱۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۴ناصری۹۳۰۶۸آباده۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۹۸۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۵بیات۹۳۰۷۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۸۷۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۶سروش۹۳۱۴۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۷۷۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۷مصلحی زاده۹۳۱۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۶۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۸ابراهیمی۹۳۱۲۷سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۵۵۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰۹ایمانی۹۳۱۳۱کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۴۴۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۰محمدی۹۳۱۴۱قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۳۴۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۱مرادی۹۳۰۹۲بدره۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۲۳۲۶۹۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۲فیضی۹۳۱۳۹شهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۱۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۳ملکوتی۹۳۱۵۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۰۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۴صفار۹۳۱۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۹۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۵فیروزی زاده۹۳۱۴۳نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۸۶۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۶مقصود۹۳۰۶۹دستگرد-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۷۵۷۸۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۷مجیدی۹۳۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۸رسولی۹۲۷۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۵۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱۹طلاوری۹۳۱۳۳رودهن۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۴۳۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۲۰قنبری۹۳۰۷۲هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۳۲۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات از ۱۲ تا ۱۵ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۳۱۲۷سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۵۵۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲ارمین۹۳۱۳۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۵۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳ازاد فلاحهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۸۹۷۰۳۳۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۴ایمانی۹۳۱۳۱کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۴۴۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵بیات۹۳۰۷۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۸۷۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶پورقربانتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۹۰۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷پورمقرری۹۳۰۷۰ری۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۶۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸تارپورتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۷۹۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹جعفری ثانی۹۳۰۷۹پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۰۰۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰حاجی پور۹۳۰۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱خادم سیدالشهداء۹۳۱۴۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۶۷۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۲خلیلی۹۳۰۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۳رسولی۹۲۷۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۵۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۴زادگان۹۳۱۴۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۱۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۵سروش۹۳۱۴۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۷۷۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۶شیخی۹۳۱۲۹داران-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۴۶۰۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۷صفار۹۳۱۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۹۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۸طالبی۹۳۱۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۹طلاوری۹۳۱۳۳رودهن۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۴۳۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۰فیروزی زاده۹۳۱۴۳نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۸۶۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۱فیضی۹۳۱۳۹شهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۱۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۲قنبری۹۳۰۷۲هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۳۲۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۳کاظمی۹۲۷۴۶عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۷۴۵۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۴مجیدی۹۳۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۵محمدی۹۳۱۴۱قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۳۴۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۶مرادی۹۳۰۹۲بدره۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۲۳۲۶۹۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۷مرادی۹۳۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۸مصلحی زاده۹۳۱۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۶۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۹معابرفرد۹۱۹۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۲۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۰مغیث۹۳۱۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۳۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۱مقصود۹۳۰۶۹دستگرد-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۷۵۷۸۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۲ملکوتی۹۳۱۵۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۰۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۳مه ابادی۹۳۰۸۰ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۲۲۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۴ناصری۹۳۰۶۸آباده۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۹۸۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۵نوروزی۹۳۱۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۲۹۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۱۳۲۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲ابراهیمی۹۳۰۶۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۴۹۸۲۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳ابریشم کار۹۳۰۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۱۴۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴اجودانی۹۳۰۶۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۳۳۵۰۰۰۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵احمدی۹۲۹۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۰۱۲۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۶ادریس زاده۹۳۰۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۸۸۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۷ارزانی۹۲۹۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۰۳۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۸اسکندری۹۳۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۴۶۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۹اصغرزاده۹۲۹۸۰خوی۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۰۲۵۰۰۵۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۰امیری۹۲۹۷۵بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۹۱۷۰۰۹۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۱بهشتی۹۳۰۵۸نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۵۸۷۰۰۹۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۲پورحامدپور۹۳۰۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۶۷۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۳پورصفر۹۳۰۵۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۰۵۰۰۰۶۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۴تارم۹۳۰۵۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۰۶۲۰۰۷۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۵تیموریان۹۲۹۷۰محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۴۹۷۱۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۶جعفری۹۳۰۱۴قم۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۱۷۰۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۷حاتم زاده۹۳۰۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۲۷۷۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۸حاتمی منش۹۲۹۷۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۶۵۷۰۰۷۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۹حیدری۹۳۰۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۴۵۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۰خلیلی۹۳۰۶۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۵۰۰۵۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۱خنجری۹۲۹۹۳کنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۳۸۶۰۰۶۷۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۲درویش پناه۹۳۰۳۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۴۴۲۰۰۶۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۳رحمانی۹۳۰۰۶خلیل شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۸۱۰۴۸۶۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۴رستمی۹۲۹۷۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۳۷۲۰۰۴۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۵رفیع منزلت۹۳۰۰۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۳۸۵۰۰۰۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۶ستوده۹۳۰۵۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۹۰۵۰۰۵۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۷سلیمانی۹۳۰۵۴حسن آباد-تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۲۴۰۱۸۳۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۸شاه محمدی۹۳۰۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۳۴۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۹شعبانپور۹۲۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۹۹۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۰شمس۹۳۰۴۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۷۹۰۰۰۰۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۱صابری۹۲۹۹۸دهبارز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۱۵۷۰۷۹۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۲صبوری۹۳۰۰۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۴۹۲۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۳صفامنصوری۹۲۹۷۹مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۶۹۵۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۴صفایی مهر۹۲۹۷۴قم۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۹۸۰۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۵صفری۹۳۰۰۵زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۶۸۲۰۸۴۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۶طلاوری۹۲۹۹۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۲۲۷۰۰۶۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۷عبداللهی۹۲۹۹۰ایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۸۷۲۰۶۹۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۸فضلی۹۳۰۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۳۶۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳۹قاسمی۹۲۹۸۵اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۲۶۵۰۰۰۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۰قائد شرفی۹۲۸۵۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۱۲۰۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۱کامیاب۹۳۰۳۲محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۴۸۰۰۴۶۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۲کریمپور۹۳۰۰۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۷۱۵۰۰۶۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۳کشتکار۹۲۹۸۴سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۵۰۰۷۳۷۴۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۴محمد۹۳۰۵۶ری۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۷۷۷۰۱۸۱۳۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۵مرادی پور۹۳۰۰۰اقلید۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۸۶۰۷۰۷۳۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۶مرادی۹۲۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۵۵۶۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۷مستقیمان۹۳۰۱۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۳۹۶۷۰۰۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۸مفیدی۹۳۰۶۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۴۹۹۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴۹ملانوری۹۲۹۸۹اشکذر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۷۶۵۸۹۴۱۶۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۰ملک پور۹۳۰۶۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۵۷۵۰۰۰۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۱مهدوی استانه۹۲۹۸۱قرچک۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۲۵۲۱۸۶۸۶۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۲مهدیزاده۹۲۹۹۱رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۷۷۰۲۰۰۷۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۳میرزازاده۹۳۰۶۱بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۴۵۵۰۰۰۴۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۵۴ناهیدی۹۳۰۱۲مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۴۰۰۶۶۸۹۷۰۶۶۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۲