دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۲/۲۵

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسن نژادبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۲۶۵۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲اتشگاهیپارس آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۱۳۲۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳اخوان ثالثمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۱۲۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴اراقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۵۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵اسلامیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶افتخارییاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۲۸۷۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷افرادیمامونیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۶۸۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸امرائیپلدختر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۳۱۰۰۶۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۹امیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۰امیریخرمشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۱۷۰۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۱اهنگریکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۹۱۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۲ایزدیارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۳باقرزادهخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۹۰۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۴باقریاردستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۵۷۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۵بایزیدیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۸۳۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۶بلندقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۵۳۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۷بهرامپورهشتپر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۸۶۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۸بوستاناهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۵۶۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۹پوربابکساری۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۹۴۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۰توسلیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۴۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۱جانپورساری۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۹۵۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۲حاجی نژاددرگز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۶۴۵۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۳حبیبیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۸۲۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۴حریرچیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۸۸۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۵حسینیمرند۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۷۱۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۶حیدریقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۸۹۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۷خان زادهآستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۹۳۰۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۸خجسته فرسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۷۷۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۹خیاط پوردزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۳۶۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۰دراجیجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۰۷۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۱ربانیسرخس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۹۹۲۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۲رحیمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۳رهبررشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۴۰۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۴ریحانیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۱۸۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۵رئیسیشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۷۴۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۶زنگنهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۷زینلیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۸سالمیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۴۱۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۹سمنانیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۲۰۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۰سیف منشایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۱۱۵۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۱شمسکوار۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۷۵۲۷۳۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۲شهنام رادکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۱۴۷۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۳شیرزاداسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۸۴۷۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۴شیرنژادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۵شیروانیماکو۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۳۸۵۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۶صداقت خواههمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۲۳۳۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۷ضرونیکوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۱۳۶۷۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۸طالبیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۸۹۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴۹طاهرخانیتاکستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۱۰۴۵۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۰عباس زادهارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۵۸۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۱عبداله زادگانکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۶۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۲عبدیانایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۳۹۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۳علی محمدیمیانه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۲۵۵۰۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۴علیزادهرباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۲۹۸۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۵غفاریآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۰۸۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۶غفوریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۴۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۷فاطمی فرتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۲۶۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۸فتحیشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۸۱۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵۹فراهانیفرمهین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۵۱۲۳۹۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۰فروتناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۳۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۱فیضیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۱۹۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۲قاسم نژادزیر آب۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۶۹۵۰۴۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۳قاسمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۹۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۴قاضیالیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۳۴۷۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۵کردبچهپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۰۰۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۶کرمیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۰۳۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۷کریمیرفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۲۴۷۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۸کریمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۱۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۹کفشیریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۱۴۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۰کیهانیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۴۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۱متین فراردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۶۷۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۲محرابیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۳۵۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۳محمدیایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۲۴۴۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۴محمدی غفاربیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۳۷۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۵مسائلیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۶۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۶مصطفی زادهبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۳۴۵۵۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۷مطهری شمیرانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۸۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۸مطیعیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۷۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۷۹مهدیزادهاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۶۰۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۰موسویاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۰۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۱موسویتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۲۷۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۲میرحسینیطالقان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۲۵۲۳۳۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۳میرعلمیبافق۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۱۵۷۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۴نادریاشتهارد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۱۰۰۷۸۵۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۵نایب ولیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۶نبی پوربروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۲۷۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۷نظریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۹۹۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۸نظریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۷۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۹نظریانقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۴۷۹۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۹۰هندیجانیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۵۰۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۹۱وکیلیبهارستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۵۰۰۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۹۲یوسف زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۶۰۰۹۶۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۵
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۲/۲۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۷۶۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲ارمیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۸۶۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۳اسدیبافق۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۸۴۲۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۴امیریجوانرود۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۸۱۲۷۶۷۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۵آطاراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۲۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۶بهگویتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۷پولائیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۸تقویشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۹۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۹جعفری مجدتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۰حسین پوراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۱۰۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۱دره باغیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۸۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۲دهقانیتفت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۶۴۰۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۳رضایی کمالتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۴رنجبرجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۶۵۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۵روحانیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۳۳۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۶شادکامبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۴۱۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۷شاه بیکیتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۶۲۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۸صفاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۹طلاوریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۸۵۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۰عزیزیسعادت شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۰۰۷۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۱علی ابادیبروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۹۷۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۲فراشائیانیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۴۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۳قلیزادهاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۵۳۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۴کاظمیمیبد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۷۵۴۵۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۵کثیریباغستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۰۹۵۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۶کولیونداصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۱۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۷متقیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۳۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۸محمدیشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۹۶۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲۹محمدی فرهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۲۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۳۰مقررتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۵۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۳۱نصیریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۳۰۰۵۶۴۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲
دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۲/۲۱

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسدی نژادوحدتیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۵۵۷۷۵۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲اسلامیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۸۹۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳باباخانیلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۲۳۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۴باقریری۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۱۰۲۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۵باقری نسبرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۱۱۳۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۶پازوکیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۸۴۳۷۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۷چاهزاریبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۱۵۶۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۸خواصقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۸۶۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۹داراب پورناغان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۷۷۲۸۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۰رجبی زادهکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۲۳۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۱رحیمیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۱۶۷۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۲رفیعیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۳۴۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۳رنجبریقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۸۸۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۴سجادیانیاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۸۵۴۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۵شاهرخیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۶صفائیانبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۱۷۸۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۷عندلیاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۰۲۰۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۸عینلونداهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۸۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۹غفاریآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۱۲۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۰فتاحیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۸۷۶۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۱فرهادپورکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۸۳۳۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۲فلاحیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۱۳۵۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۳کاردان پوراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۵۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۴کاردوستتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۹۸۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۵کاشیزاویه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۴۴۵۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۶گودرزیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۱۲۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۷مجیدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۸مرادیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۸۸۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۹مرادیهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۸۱۱۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۰ملکیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۱مهراوریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۹۴۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۲نجمه فدااصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۱۴۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۳نخستشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۰۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۴نظریانقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۷۶۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۵وزیریدامغان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۵۸۲۲۲۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۶هاشمیشهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۶۶۰۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۷یوسفیقیر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۲۰۰۶۰۱۲۲۷۴۷۶۰۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۱
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲اسمعیلیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۸۰۸۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳اطاراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۷۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴افرادیمامونیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۱۷۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵افشاریبوکان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۷۵۷۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶اکبریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۲۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷امیدتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸امیریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۵۵۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹امیریاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۲۰۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰ایوانیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۲۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱باسوتیایوانکی۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۹۷۵۰۳۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲باقریزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۴۳۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۳بخشیشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۵۳۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۴براتیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۴۴۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۵بلندقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۱۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۶بوداقلوهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۶۴۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۷پازوکیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۴۷۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۸پریشانکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۴۳۵۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۹پور حسینیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۶۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۰پورهمایوناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۸۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۱پیدایشاهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۹۸۵۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۲پیله ورمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۴۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۳تکبیریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۵۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۴جباریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۵۳۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۵جعفریبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۸۱۸۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۶جعفریامیدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۰۵۵۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۷جمشیدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۸جهانگیربندرترکمن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۶۶۲۰۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۹جهانیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۱۲۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۰حبیبیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۵۵۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۱حسینیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۸۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۲حقیقتشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۳۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۳حمیدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۴حیدر شناسکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۴۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۵حیراانفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۹۶۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۶خجستهصومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۳۲۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۷خسروخانیمهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۷۷۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۸دهقانیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۱۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۹راستیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۷۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۰ربیعیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۲۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۱رفیعیدلیجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۳۱۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۲رمضانی ملکشاهبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۴۲۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۳روحانیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۴۳۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۴روحی پوربهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۴۸۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۵رودگرقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۲۹۷۳۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۶زارعتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۵۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۷زراعت پیشهاسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۰۹۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۸زرگراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۹سبحانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۴۱۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۰سعیدی مقدمآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۲۹۸۴۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۱سلامتقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۷۲۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۲سلمانیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۲۹۹۵۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۳سلیمانیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۲۲۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۴سه بردیبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۷۳۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۵سیادتسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۹۴۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۶سیدیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۶۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۷سیمبریزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۰۸۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۸شفیعیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۲۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۹شمساراک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۹۹۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۰صاحب الزمانیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۲۹۶۳۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۱صادقیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۰۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۲صدیقیجاجرم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۸۲۹۵۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۳صفرپوربوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۹۶۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۴صفریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۰۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۵صفریآبش احمد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۰۰۵۵۴۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۶طاهر نژادگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۳۰۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۷عابدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۸عاشورزادهبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۶۵۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۹عامریکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۰۴۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۰عبادیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۹۱۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۱علمدارانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۲علمداریکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۸۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۳علیاریسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۹۷۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۴علیرضاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۵غلامیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۱۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۶فتوحییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۲۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۷فداییمبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۷۰۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۸فرجیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۹فصیحیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۱۰۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۰قانعصومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۲۹۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۱قائدیلامرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۶۷۵۷۴۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۲قدیریاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۶۸۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۳قراییلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۷۹۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۴کارگر ماهرتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۸۱۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۵کاوندیشوش۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۸۳۰۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۶کدیورفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۳۳۰۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۷کرمییاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۸۲۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۸کریمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۷۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۹کریمیگنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۳۱۵۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۰کوشاییشوش۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۷۵۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۱گائینیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۸۴۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۲گروسیشبستر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۰۶۷۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۳گلیچباغستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۹۶۷۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۴گودرزیبروجرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۷۸۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۵لطفیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۴۵۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۶محمد شریفیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۸۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۷محمودیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۸۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۸مرادیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۰۳۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۹مرئوسیآران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۶۶۵۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۰مساحاندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۳۴۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۱مسعودیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۲۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۲مصدرتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۱۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۳معینیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۲۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۴مقدسجنت شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۵۳۲۷۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۵مقصودیسروستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۸۵۵۷۳۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۶ملکیانبروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۰۹۲۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۷مهاجریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۸مهدویبابلسر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۵۴۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۹میر معینیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۶۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۰ناظرانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۹۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۱نایب ولیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۲نجاتیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۱۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۳ندرلوزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۱۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۴نصیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۵نظریاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۹۲۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۶نمدیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۱۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۷نوروزیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۶۵۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۸نیریایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۴۲۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۹نیکانتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۵۹۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۰نیکبختارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۵۸۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۱هادی پورشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۳۶۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۲هادی زادهاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۳هاشمیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۳۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۴هاشمیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۱۶۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۵هدائیماسال۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۵۰۵۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۶هوشمندرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۲۵۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۷یوسفیرودبنه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۵۴۲۴۴۱۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم نخلیآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۵۶۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲ابوترابیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳ابهریاناسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۳۹۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴احمدپورسقز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۵۶۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵احمدزادهبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۵۳۷۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶احمدیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۱۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷اردلانارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۷۷۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸اسدیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۲۷۹۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹اسدیبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۴۴۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰اسماعیلیخمام۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۰۰۵۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱امیدی فردتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲امیریابهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۶۱۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳امیریبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۹۸۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴امینیاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۷۴۵۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵انصاریاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۴۵۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶اوصانلوقیدار۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۹۱۵۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۶۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸ایرانیارسنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۹۲۷۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۹ایزدیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۱۶۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۰ایزدیسنقر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۰۲۵۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۱ایلکاساری۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۴۹۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۲ایمانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۰۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۳باباجان زادهامیرکلا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۵۵۵۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۴بابائی رنانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۹۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۵بابرینی ریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۳۳۵۰۷۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۶باقریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۵۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۷باقری کلایهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۰۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۸بخشی زادهفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۶۳۷۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۹برخورداریانبافق۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۳۷۰۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۰برزگرقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۱۰۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۱بلندسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۲۴۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۲بهنامتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۳پارسانیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۶۲۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۴پایوریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۳۴۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۵پیدایشاهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۸۱۰۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۶پیشگرکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۲۵۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۷پیلوارکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۸۴۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۸تسلیمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۲۸۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۹تقوییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۳۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۰تک دهقانشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۵۱۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۱جابریصباشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۷۲۵۳۳۵۶۰۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۲جباریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۷۲۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۳جعفریدیزیچه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۲۴۶۷۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۴جوهریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۸۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۵چنداولتربت جام۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۲۶۸۲۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۶حاجی حسینیمیبد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۵۵۰۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۷حرینجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۶۶۷۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۸حریرچیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۳۲۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴۹حسین پورشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۳۴۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۰حسین پورارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۱۳۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۱حسین زادهسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۳۳۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۲حسینیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۶۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۳حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۴حسینیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۸۸۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۵حسینیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۶۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۶حمیدیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۲۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۷حیدریاندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۰۷۵۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۸حیدریاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۲۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۵۹خجسته منشقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۱۷۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۰خدابنده لوشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۰۸۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۱خراسانیفردوس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۷۰۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۲خزاییمحمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۹۳۰۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۳خلعتبریرامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۸۳۵۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۴خلیلیجم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۱۸۰۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۵خورانبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۴۴۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۶داراب پورناغان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۳۱۵۸۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۷دارشیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۶۵۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۸دانش پورکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۶۷۳۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۹دانشوربندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۴۴۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۰داودیچالوس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۳۲۷۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۱دخانیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۶۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۲ده بویدساری۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۳۴۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۳دهقانیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۵۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۴دهقانیاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۱۵۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۵ذاکریایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۲۲۷۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۶ذوالفقاریسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۵۹۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۷رادشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۳۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۸رادیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۷۰۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۹راستیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۴۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۰ربیع زادهرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۴۲۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۱رحیمیشباب۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۴۵۵۶۹۵۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۲رحیمیقدس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۷۶۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۳رضاپوریانفرخ شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۰۶۲۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۴رضاییآشتیان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۹۴۰۰۳۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۵رضوی زادگان جهرمیجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۲۰۳۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۶رکابی زادهشوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۹۵۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۷زارعیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۸۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۸زحمتکشمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۲۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸۹زنگوریبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۶۵۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۰سادات موسویقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۰۹۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۱ساسانیرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۲۶۲۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۲ساعیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۰۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۳سبحانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۹۲۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۴سلامتگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۸۷۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۵سلامیگتوند۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۷۶۵۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۶سلطانیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۵۰۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۷سلگیرزن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۰۶۰۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۸سمنانیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۷۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۹۹سیافاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۲۳۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۰سیاه منصوریکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۲۱۴۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۱سید علیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۲شادپورپرند۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۲۷۵۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۳شیرازیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۷۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۴شیرزادهاسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۹۳۰۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۵صادقیملارد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۹۷۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۶صحرانوردمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۵۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۷صداقت خولهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۸صلاحیشبستر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۶۵۷۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۹طاعتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۰طاهریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۸۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۱طاهری پورامیدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۹۰۲۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۲طاهریانکنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۸۲۲۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۳عالمیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۶۹۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۴عبادیسعادت شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۸۷۲۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۵عباس ابادیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۳۱۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۶عباسیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۲۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۷عباسیقروه درجزین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۳۸۵۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۸عبدالهیسبزوار۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۸۵۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۱۹عصاریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۲۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۰عطارزادهاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۴۷۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۱عظیم نژادقاین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۲۹۰۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۲عظیمیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۲۰۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۳علمدارانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۴علیمرادیدرگز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۷۵۷۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۵عمادیدماوند۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۷۶۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۶غریبیمیناب۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۶۵۵۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۷غزنویمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۱۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۸غفاریآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۸۸۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۹غفاریگنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۱۳۲۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۰غنی پوربابل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۱۱۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۱فارسی نژادبندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۸۷۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۲فدااصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۴۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۳فداییتکاب۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۶۸۴۰۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۴فرخیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۵فرزانفراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۹۱۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۶فروغی نیاشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۸۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۷فولادوندالشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۹۰۸۵۰۶۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۸قاسمیمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۰۱۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۳۹قایقیبندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۸۲۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۰قائمباقر شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۵۲۵۱۸۱۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۱قربانیآران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۴۳۵۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۲قلیزادگانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۳قلیزادهاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۷۸۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۴قنبرزادگانماکو۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۸۶۵۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۵کاوندیشوش۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۹۴۱۵۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۶کبیریشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۹۶۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۷کرمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۸کریمیجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۴۶۰۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۹کریمیگله دار۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۱۲۵۷۴۴۵۰۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۰کلانتریمیانه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۳۳۵۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۱کمالیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۱۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۲کیانینکا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۶۶۲۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۳گاموریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۳۵۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۴گل زردلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۳۵۷۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۵گودینیکنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۲۲۷۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۶گوهریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۲۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۷مجتبیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۹۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۸مجنونیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۲۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵۹محبوبیکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۵۳۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۰محقق شریفیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۱۹۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۱محمدپورمیاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۴۳۰۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۲محمدیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۲۸۵۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۳محمدیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۱۸۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۴محمدیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۰۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۵محمودیالیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۲۶۵۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۶مختاریفردخمین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۶۹۴۷۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۷مرشدییاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۰۳۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۸مروجتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶۹مستقیمانهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۶۴۱۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۰مظلومیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۷۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۱معیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۲مقیماننیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۸۲۲۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۳مهاجریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۷۱۰۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۴مهدی پناهکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۰۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۵مهراد صدرمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۴۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۶مهرعلیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۷۹۶۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۷مهمانروشارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۰۰۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۸میراحمدیشلمزار۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۵۱۴۲۸۸۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷۹نادریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۲۷۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۰ناظمیمینو دشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۲۹۰۵۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۱نجباییبردسکن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۳۶۹۵۰۹۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۲نظریانقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۸۴۰۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۳نقشاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۷۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۴نقیبکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۶۵۸۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۵نیازیرباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۴۹۹۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۶نیک نیاکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۵۹۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۷نیکخوبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۷۴۹۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۸وحدانیآشخانه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۹۵۲۲۰۹۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۸۹وره زردیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۸۹۹۸۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۹۰یزدی فردمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۱۲۲۹۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۹۱یوسفیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۰۰۰۹۸۱۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۹
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیاهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۳۰۲۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲اسلامیشیرگاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۰۶۷۴۷۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳اعتدالیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۸۷۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴اکبرپورنهاوند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۳۲۲۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵اکرمیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۴۲۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶امیریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷بختیاریکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۷۶۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸بهشتیشبستر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۸۴۷۰۵۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹بیاتزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۳۱۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۰پریشانکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۷۳۲۰۰۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۱پیغمبریبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۶۷۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۲تحیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۸۴۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۳ترابیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۶۲۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۴تفکرکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۳۱۰۰۰۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۵جدیدیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۶جلالی سریزدییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۵۸۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۷جلیلوندمیمه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۲۸۲۰۸۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۸جمشیدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۴۸۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۹جهانگیربندرترکمن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۵۶۲۰۴۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۰جوادیخمین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۲۵۲۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۱چنگیزی اشتیانیآشتیان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۲۱۵۰۳۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۲چهارمحالیاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۸۲۷۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۳حاج امینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۴حاجی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۲۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۵حاجی زادهقاین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۸۰۲۰۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۶حسین پوراصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۵۷۵۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۷حسین پورشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۴۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۸حسین پوربیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۹۶۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۹حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۰حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۱حقکرداررشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۸۸۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۲حمدانیانهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۰۳۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۳حمدانیانهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۷۷۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۴حمزویخشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۴۴۲۷۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۵حیدریکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۴۱۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۶دهقاندیواندره۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۲۷۰۰۶۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۷دهقانینوش آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۶۰۰۸۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۸رافعینیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۵۱۷۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۹رحیمیآشخانه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۹۱۰۰۹۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۰رحیمیلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۴۷۲۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۱رضاییقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۱۹۵۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۲رفیعیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۰۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۳رنجبرجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۷۴۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۴رهبریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۲۴۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۵روزی طلبری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۲۰۲۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۶روشن قیاسدوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۶۸۲۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۷زمانیشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۱۸۷۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۸سرلکالیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۱۶۲۰۶۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۹سعادت پورنقده۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۶۵۷۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۰سلیمانییاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۷۹۰۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۱سهرابیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۳۷۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۲شفیعیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۵۳۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۳شوکتیانایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۵۳۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۴شیخیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۵صادقیخوانسار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۰۰۰۰۸۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۶صفریدره شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۳۶۰۰۶۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۷طاهریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۷۵۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۸طباطباییبرزک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۳۴۷۸۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۹عباسیایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۷۹۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۰عباسی پورگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۰۸۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۱عربخورزوق۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۸۱۵۸۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۲علیانبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۵۶۸۷۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۳علیزادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۴غفاریقرچک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۳۳۵۱۸۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۵فاطمه نیاآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۰۲۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۶فیروزهبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۸۵۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۷قدیمیانخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۳۹۹۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۸قربانیفلاورجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۱۰۷۰۸۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۶۹قربانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۰کریمقاسمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۱کریمیرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۸۶۰۴۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۲کریمیخوی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۷۰۷۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۳کوهساریخان ببین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۵۹۲۴۹۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۴گودرزیدوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۹۵۵۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۵مبینتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۶محمدی فراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۷۴۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۷محمدی فراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۹۴۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۸محمودیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۹۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۹مرادیرزن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۰۱۲۶۵۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۰مرادیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۴۹۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۱مطلاییدامغان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۷۲۰۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۲مظاهریتیران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۸۴۱۰۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۳مغروراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۶۴۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۴مقصودیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۵۵۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۵مکوندیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۶۳۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۶ملکوتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۷منصوریخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۶۹۲۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۸مهین خیلهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۴۱۴۵۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸۹موسویکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۴۷۶۱۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۰ناصرسعیدکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۱۲۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۱نبوی یزدییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۵۲۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۲وحدانیاوز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۰۰۸۷۷۴۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۳ویسهبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۱۴۳۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹۴یوسفیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۹۰۰۵۲۲۲۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۶۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲اسماعیلی زادهکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۹۵۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳اکبرزادهآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۸۴۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴اکبریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۹۷۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵امیدیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۰۷۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶انارکیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۱۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷انصاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۸اولیاتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۹بابایی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۰بارانیمیناب۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۴۱۳۵۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۱باسوتیایوانکی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۱۶۵۰۳۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۲باسوریبروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۷۱۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۳باقری نسبرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۲۷۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۴بخشیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۵بهرامیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۷۳۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۶بهرامی نیااردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۵۴۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۷بهزادپورمحمدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۸۶۵۹۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۸بیشهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۶۶۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۹پورانفرخ شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۵۵۲۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۰پورانفرخ شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۵۹۵۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۱پیشیارقم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۴۸۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۲تاجیکورامین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۶۶۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۳جعفریدیزیچه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۶۷۹۷۸۴۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۴جهانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۵جودکیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۱۹۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۶حدیثیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۳۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۷حسنیاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۶۲۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۸خانی پورابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۴۲۰۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۹خدایاریقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۴۰۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۰خرازیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۸۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۱خلجشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۹۳۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۲خورانبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۴۴۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۳داودیسمیرم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۶۰۲۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۴دنیویتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۵دهقانیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۳۹۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۶ربانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۱۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۷رستگاربجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۵۰۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۸رهائیدامغان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۷۲۲۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۹رونقیعسلویه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۲۰۵۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۰سیافاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۴۰۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۱سیفیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۶۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۲شجاعیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۹۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۳شریفیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۷۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۴شفیعیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۶۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۵شفیعیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۶شکرریزکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۰۰۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۷صادقیخوانسار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۶۴۷۵۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۸صحرانوردمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۶۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴۹صلواتیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۱۹۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۰صمدیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۷۵۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۱طالقانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۳۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۲طهماسبیسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۳۰۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۳عارفیارکواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۷۴۲۶۹۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۴علی پورقم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۴۳۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۵غلامیمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۱۱۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۶فیضسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۱۸۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۷قاضیالیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۸۷۵۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۸قراییلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۹۸۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۹قنبریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۲۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۰قویدلتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۱کریمیایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۲۳۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۲لطفیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۸۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۳لطفیانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۹۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۴محمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۴۰۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۵مردانیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۵۲۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۶ملک زادهیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۸۱۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۷موسویملکان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۲۹۲۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۸موسویساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۹۰۸۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۶۹میرزاییساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۶۸۰۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۰نادیزادهشوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۰۵۷۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۱نایب ولیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۰۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۲نباتیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۶۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۳نجفیلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۳۷۶۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۴نجفیساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۶۳۶۷۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۵نصرابادیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۰۹۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۶هاشم زادهسلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۹۲۵۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۷هاشمی نژادشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۷۳۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۸هوشنگیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۱۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۹وندادیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۶۸۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۸۰یدالهینکا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۷۰۰۷۲۸۶۲۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۶
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیهشتپر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۰۳۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲اختیاریفومن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۶۴۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳ارجاییشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۶۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴اسماعیلیهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۸۶۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵اشرفیبندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۸۱۳۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶افرادیمامونیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۳۱۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷اقاباقریاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۶۹۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸التجاییرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۹۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۹امانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۰امیریکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۵۶۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۱باباییرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۹۹۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۲بارانیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۸۷۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۳بانشیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۵۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۴بدل زادهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۴۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۵بشارتلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۹۴۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۶بیاتیزاویه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۱۲۰۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۷پایندهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۳۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۸تسلیمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۷۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۹تقویساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۲۲۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۰توسلیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۸۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۱توکلیخرمدره۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۵۸۷۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۲تیموریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۵۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۳جابریشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۵۱۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۴جلفاییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۳۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۵جمشیدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۶حاجی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۷حاجی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۸حسن نژادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۹حمامیپیشوا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۸۴۷۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۰خامسیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۱۹۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۱خداییورزقان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۶۷۰۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۲درهی نژادمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۷۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۳درودیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۱۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۴دهقانیقدمگاه-خراسان رضوی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۰۰۰۹۳۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۵دوکوهکیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۶۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۶رحیمیفیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۳۶۰۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۷رشادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۸رشدیهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۹۶۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۹رضوانینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۷۱۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۰رضویسلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۲۶۵۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۱رنجبرآباده۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۸۲۴۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۲رونقیعسلویه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۳۲۲۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۳زمانیانیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۵۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۴زینلینیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۴۹۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۵سپیانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۲۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۶سعیدیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۱۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۷سلیمان زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۸شجاعیاننور آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۲۴۰۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۹شعبانیبابلسر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۴۳۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۰شینیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۹۱۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۱شیوهدوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۷۰۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۲صالحشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۴۸۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۳صالحی پورارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۲۰۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۴طباطباییمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۵۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۵عباسیساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۱۵۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۶عباسیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۸۹۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۷عبدالههی زادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۱۸۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۸علادی پوراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۸۰۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۵۹علاییواجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۰۹۹۷۴۵۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۰علئیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۱فتحیفریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۸۱۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۲قاضیاردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۵۷۵۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۳قدمیعسلویه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۶۰۷۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۴قراگزلیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۰۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۵قنبرپورلار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۳۹۷۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۶قنبریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۸۳۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۷قهرمانیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۶۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۸قیاسیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۹قیاسیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۲۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۰کریمیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۲۹۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۱کیقبادیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۳۷۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۲گرامیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۴۶۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۳گلشاییتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۴۴۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۴گلوانیخوی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۰۲۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۵گودرزی منشداراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۸۲۲۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۶لالمیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۶۱۰۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۷محمودیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۳۸۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۸مرادیملایر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۶۲۰۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۹مرادیکوار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۴۰۷۵۷۳۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۰مطهریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۱مقامیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۲مقصودیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۲۰۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۳ملاحسنیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۹۵۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۴منیریلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۷۹۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۵موسوی پورساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۹۰۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۶میزانیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۳۰۶۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۷نازنینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۰۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۸نصرت پورایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۷۹۸۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۸۹نوذریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۵۴۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۹۰هباسیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۰۸۸۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۹۱یگانهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۶۰۱۰۱۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۵
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

۱ابرشهرشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۹۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲احمدیملکان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۸۶۷۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳اعظمیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۵۵۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴اکبریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۹۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵امیدواریانبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۴۳۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶بالداریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۴۸۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۷بخشینمین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۳۱۷۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۸بردبارفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۳۴۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۹بهارلوشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۵۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۰بیاتزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۷۶۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۱پایاتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۸۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۲پرپوچیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۳تقی زادهکاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۸۳۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۴تواناهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۱۹۱۲۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۵جعفریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۰۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۶جهانگیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۷چشمکاسلام آبادغرب۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۹۵۰۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۸چوپانی نژادبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۱۷۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۹حسنانسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۶۰۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۰حسینیمهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۲۲۲۰۶۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۱حمزویخارک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۰۸۲۷۵۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۲حیدریهشتپر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۴۲۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۳خلیلی نیاتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۴داودیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۴۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۵رحیمیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۹۷۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۶رحیمیقدس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۵۰۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۷رضازادهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۵۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۸رنجبرآباده۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۹۲۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۹روشنقروه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۶۱۵۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۰زمانیبروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۳۸۰۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۱زهره وندری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۸۷۸۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۲ساسانیرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۵۹۵۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۳سمندرتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۸۵۷۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۴سهرابیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۷۴۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۵شریعتیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۰۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۶شفیعیدلیجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۸۴۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۷شوشتریشوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۲۱۰۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۸صفرعلیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۴۰۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۹صمدیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۸۱۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۰عباسیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۸۰۳۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۱عربیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۱۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۲علاییواجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۹۳۷۴۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۳علی نیابستک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۸۲۴۷۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۴فضیلتیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۶۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۵فیروزهبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۰۹۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۶قادریبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۶۶۵۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۷قبادیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۷۷۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۸قربانیوحیدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۸۶۷۷۳۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۹قربانیبیجار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۷۳۵۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۰کاوسیشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۱۸۰۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۱کتابیخرمدره۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۰۷۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۲کرمیشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۱۹۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۳گودرزیانجنت شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۰۰۷۷۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۴محمدیسلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۸۵۵۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۵مراتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۶مرادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۸۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۷نادریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۸۳۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۸نادریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۹نجف پوربندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۲۲۷۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۰نوروزینور آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۸۸۰۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۱نوروزیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۳۰۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۲نوروزیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۷۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۳نونژادرامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۴۵۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۴نوینتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۲۸۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۵نیکبختارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۳۳۹۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۶واحدیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۶۳۳۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۷وثوقیانمراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۷۲۳۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۸وجدیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۴۲۹۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۶۹ولی پوراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۶۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۷۰ولیپوربجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۴۰۰۶۵۱۰۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۳
دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالمعصومیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۵۸۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲احمدیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۱۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳اسدپورهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۷۰۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴اسدپورهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۴۶۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵اشرفیگرمسار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۵۷۲۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۶اشکواریتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۳۴۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۷باباییقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۲۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۸باقریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۹بجنوردیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۱۱۶۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۰بشیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۱بیدختیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۱۰۵۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۲پازکیانپردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۲۵۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۳پورقوچان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۳۳۲۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۴جاهدیلار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۱۵۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۵جیریاییازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۰۲۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۶حاجیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۰۴۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۷حقیقیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۹۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۸خانی پوریزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۵۶۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۹داودیخمین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۵۸۰۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۰دولتشاهیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۵۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۱ذوقیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۳۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۲رحیمیفریدونشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۶۹۷۸۵۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۳رنجبربافق۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۳۷۰۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۴رئوفتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۵زاجکارمنجیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۸۸۲۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۶زاهدیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۲۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۷سرایلومینو دشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۲۵۷۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۸سلیمانزادهمیاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۲۲۵۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۹شاکریمبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۶۶۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۰شاهچراغیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۱۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۱صفاییمبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۱۱۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۲طاهرخانیتاکستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۴۷۲۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۳عابدینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۴عباس زادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۱۲۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۵غلامیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۶فاطمیقدس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۶۸۰۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۷فتوحییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۰۱۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۸فلاحیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۷۸۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۹فیروزیاناصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۸۰۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۰قطب زادهیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۹۱۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۱قلی زادهساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۸۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۲کریمیاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۸۰۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۳کریمیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۴۷۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۴گل زردلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۱۳۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۵گلیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۶۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۶مرادیمحمدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۹۷۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۷مرادیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۸۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۸مرادیفیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۴۴۰۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۹مرئوسیآران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۷۹۵۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۰مقدسبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۴۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۱ملکپورپارسیان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۷۶۲۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۲مهدیپورقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۶۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۳موسویمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۰۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۴نجف زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۹۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲