دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیان۵۲۰۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۸۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲احمدی۵۲۰۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳اذرگون۵۲۰۶۴لار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۰۷۰۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴اردشیری۵۲۰۷۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۰۴۵۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵ارشاد۵۲۰۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶اسداله پور۵۲۰۴۷سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۲۹۷۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷اسکندری۵۲۰۶۳ملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۱۷۷۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸اسیابانی۵۲۱۳۶نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۶۲۷۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۹اصلانی۵۲۰۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۰افسری۵۱۹۹۶گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۵۳۲۰۴۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۱اقازاده۵۲۱۲۷ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۸۹۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۲امانی۵۲۱۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۳انتظاری۵۲۰۸۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۰۰۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۴ایلات منش۵۲۰۸۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۴۰۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۵باقری۵۲۰۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۶پیرهادی۵۲۰۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۷پیرهون۵۲۱۱۱سقز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۴۳۷۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۸جواهری۵۲۰۴۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۵۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۹جوکار۵۲۰۶۲لار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۰۵۷۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۰حسینقلی زاده۵۲۱۲۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۷۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۱حسینی۵۱۹۹۹فرادنبه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۴۸۷۸۸۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۲حیدری۵۲۰۴۹محلات۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۵۴۵۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۳خاکی۵۲۰۴۶ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۸۵۵۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۴خسروی۵۲۱۱۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۹۳۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۵دلاویز۵۲۱۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۶دلبند شاد۵۱۹۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۵۹۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۷راد۵۱۹۹۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۱۵۲۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۸رحمتی۵۱۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۹رحیمی۵۲۱۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۰رضوی۵۲۱۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۱رضوی۵۲۱۳۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۹۰۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۲زاهد نیا۵۲۰۷۹گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۷۶۰۰۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۳زحمتکش۵۲۱۲۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۴زینلی۵۲۰۸۱خنج۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۲۶۰۷۴۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۵زینلیان۵۲۱۳۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۱۹۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۶ساجدی۵۲۰۰۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۵۹۶۸۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۷ساجی۵۲۱۱۶زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۳۸۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۸سرزنده۵۲۱۲۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۸۳۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۹سروقدی۵۲۰۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۶۷۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۰سلطانی۵۲۰۷۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۶۰۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۱سیف منش۵۱۷۷۴ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۳۵۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۲صادق لی۵۲۱۳۲گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۴۲۵۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۳صادقی۵۲۰۵۰نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۳۶۷۰۷۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۴صفری۵۲۰۳۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۹۷۵۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۵طولابی۵۲۱۱۷کوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۷۴۷۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۶طیبی۵۲۱۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۷عباسی۵۲۰۰۳مرند۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۸۰۵۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۸عربی۵۲۰۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴۹عشوری۵۲۱۱۸رودسر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۶۹۰۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۰علاامیری۵۲۱۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۱علوی۵۲۱۳۵قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۷۲۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۲فراتین۵۲۱۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۳فرخ دوست۵۲۰۰۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۴۷۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۴فزاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۵۹۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۵قلیزادگان۵۲۱۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۶کاظمی۵۲۰۵۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۹۲۵۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۷کریمی۵۲۱۰۶کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۳۱۷۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۸کعبی۵۲۰۵۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۹۵۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۹گودرزی۵۲۰۰۴بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۶۵۲۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۰منصور ابادی۵۲۰۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۵۹۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۱مهدوی۵۲۰۶۹قدس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۶۴۰۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۲مهدی پور۵۲۰۰۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۱۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۳مهراورانتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۵۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۴میرزا بیگی۵۲۰۸۴ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۷۸۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۵نژاد مقدم۵۱۹۷۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۲۲۷۲۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۶نفر۵۲۰۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۵۹۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۷نوبهار۵۲۱۲۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۶۳۳۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۸نوین۵۲۰۰۱رزن۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۰۳۲۶۵۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶۹نیکدل۵۲۰۴۵اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۴۱۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۰هاجر۵۲۰۷۰رودسر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۰۴۶۲۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۱واقف۵۲۱۳۴خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۴۸۴۲۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۲وزیری۵۲۰۴۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۷۰۲۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۳وفاودار۵۲۰۰۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۶۱۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۴یعقوبیزاده۵۲۰۸۷رامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۱۷۹۷۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۵یوسف جانی۵۲۰۸۶سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۳۲۸۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۶یوسفی۵۲۱۲۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۰۰۰۶۷۱۲۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۷اعرابیقم۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۷۹۲۲۰۰۳۷۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۸باقرشاهیساوه۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۰۶۷۰۰۳۹۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۹دلفانیاصفهان۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۱۷۵۰۰۰۸۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۰زاهدیتهران۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۲۸۲۰۰۰۰۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۱الماسیتهران۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۳۹۰۰۰۰۰۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۲ایزدیدرگز۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۴۹۷۰۹۴۹۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۳آذرمیانبستان آباد۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۵۰۵۰۵۴۹۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۴ابوالحسنیتهران۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۶۱۲۰۰۰۰۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۵الهاکیتنکابن۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۷۲۰۰۴۶۸۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۶شکریفردیس۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۸۲۷۳۱۶۵۶۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۷بخشیتهران۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۸۹۳۵۰۰۰۰۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۸شیخ زادهشاهین شهر۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۹۰۸۰۰۰۸۳۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۹شیبانیقم۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۹۱۸۷۰۰۳۷۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۹۰شفیعینجف آباد۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۹۲۹۵۰۰۸۵۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۹۱شفیعی داداشیارومیه۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۹۳۰۲۰۰۵۷۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۹۲فلاحکرمان۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۹۴۱۰۰۰۷۶۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۹۳صادقیتهران۱۹۷۵۰۰۰۱۹۰۰۰۷۹۵۱۷۰۰۰۰۱۱۲۱۴۰۰/۰۷/۰۴