دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابویی۵۰۹۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲احمدی۵۱۰۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳اقازاده۵۰۹۷۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۸۲۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴اکبری۴۸۶۰۴بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۵۹۱۵۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۵امانی۵۱۰۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۶بیت سین۵۰۹۰۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۶۰۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۷پوراحتشام۵۰۸۹۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۴۱۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۸توسلی۵۰۹۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۹۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۹توکلی۵۰۹۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۰جانباز۵۰۹۹۳اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۵۶۹۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۱جدیدی۵۰۹۹۹انار۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۳۹۵۰۷۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۲جوادی شریف۵۰۸۹۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۷۳۷۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۳جوشقانی۵۰۹۷۹کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۷۱۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۴حسین زاده۵۰۹۷۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۶۱۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۵حسین زاده۵۱۰۱۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۳۵۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۶حسینی۵۰۸۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۰۷۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۷حسینی۵۰۹۷۱نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۵۳۵۰۳۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۸حسینی۵۰۹۷۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۹۵۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۹خاقانی۵۱۰۰۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۹۲۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۰خیراللهی۵۰۸۹۱ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۵۸۰۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۱دهقانی۵۱۰۱۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۵۲۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۲دواتگران۵۰۸۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۳رضایی منش۵۰۸۹۳لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۱۸۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۴روشنایی۵۰۸۴۱زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۴۹۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۵سلج۵۰۹۸۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۵۹۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۶شهبازی مقدمدزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۵۶۷۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۷طاهری۵۰۸۸۶بلداجی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۳۲۰۸۸۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۸ظفرمند۵۱۰۱۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۳۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۹عابدینی۵۰۹۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۵۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۰عاشوری۵۰۸۹۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۸۴۵۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۱عظیمی۵۰۸۳۹پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۹۶۵۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۲علیپور۵۰۹۶۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۰۳۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۳فتحی پور۵۰۹۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۴فلاحی۵۰۸۹۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۶۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۵فیروزابادی۵۰۹۸۵سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۰۸۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۶قادری۵۰۸۹۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۵۱۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۷قهری صارمی۵۰۸۸۲بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۸۳۲۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۸کرمانشاهیان۵۱۰۱۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۸۵۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۹کشاورزی۵۰۹۹۰بناب۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۷۲۸۷۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۰کولیوند۵۰۸۹۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۱۰۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۱کیان فر۵۰۹۹۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۱۹۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۲مانیان۵۱۰۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۰۶۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۳مجیدیانساری۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۴۶۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۴مختاری۵۰۹۸۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۸۲۰۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۵مرادی۵۱۰۶۱مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۱۳۷۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۶مرجانی۵۰۹۶۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۷۸۲۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۷مقدم۵۰۹۹۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۴۲۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۸ملاحسینی۵۰۹۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۹میرزابیگی۵۰۹۷۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۶۱۶۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۵۰نصیرزاده۵۱۰۶۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۱۰۰۶۷۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۵۱ولیپور گودرزی۵۱۰۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۵۲یغمائی۵۰۹۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۳۰۰۹۹۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸