دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۵۰۸۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲اردستانی۵۰۸۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳ازاده۵۰۸۲۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۸۶۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴اسدی راد۵۰۸۲۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۰۸۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵اسمعیل زاده۵۰۷۹۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۰۷۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶اکبرزاده۵۰۸۱۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۹۳۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷اله بخشی۵۰۷۷۱شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۶۸۷۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸امیری۵۰۸۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۹۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۹ایروانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۱۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۰باقری۵۰۷۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۵۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۱بحرانی پور۵۰۷۳۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۳۷۳۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۲بهمنی۵۰۷۰۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۶۳۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۳ترابی۵۰۷۸۲همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۵۴۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۴ثباتی۵۰۷۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۵جباری۵۰۸۲۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۳۴۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۶جعفرنژادشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۴۸۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۷جعفری۵۰۷۶۶فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۶۳۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۸جعفری۵۰۷۷۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۱۸۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۹جعفری۵۰۸۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۲۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۰حاتمی۵۰۸۰۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۹۶۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۱حجتی۵۰۸۳۱کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۳۸۴۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۲حیدری۵۰۷۸۷فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۳۲۷۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۳خوش نژاد۵۰۸۲۴قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۴۲۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۴درویش خراسانی۵۰۷۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۵رجالی۵۰۷۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۴۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۶رحیمی۵۰۷۸۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۸۱۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۷رضایی فرد۵۰۸۳۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۸۰۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۸رضاییان۵۰۸۲۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۶۹۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۹روزگاری۵۰۸۲۸نمین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۳۹۴۷۰۵۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۰روشن ضمیر۵۰۷۵۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۲۷۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۱سپاس مقدم۵۰۷۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۲سمانه۵۰۷۹۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۰۵۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۳شاهکار۵۰۸۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۴شریفی۵۰۸۲۰آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۵۸۰۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۵شعبان زاده۵۰۸۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۲۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۶شفیعی۵۰۷۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۷شفیعی۵۰۷۹۵فراشبند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۳۱۰۷۴۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۸صابری۵۰۷۳۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۷۱۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۹صباغ حسن پور۵۰۵۷۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۸۵۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۰ضیایی۵۰۷۷۳فلاورجان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۳۷۷۰۸۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۱طاهری۵۰۷۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۳۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۲عزیزی۵۰۷۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۳علیزاده۵۰۷۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۴غفوری نژاد۵۰۸۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۵فتوحی۵۰۷۵۱سقز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۷۵۷۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۶فخری۵۰۸۱۹بافق۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۱۷۰۰۸۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۷فدایی۵۰۲۲۲تیران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۵۲۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۸فراهانی۵۰۷۶۷قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۵۵۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴۹فروتن۵۰۷۵۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۱۱۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۰فلاحی۵۰۸۳۶بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۹۴۲۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۱قادریمیاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۷۲۷۰۵۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۲قلی پور۵۰۷۲۹آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۷۰۲۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۳کاردر۵۰۴۲۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۱۲۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۴کارگر۵۰۸۰۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۶۰۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۵کریمی۵۰۷۴۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۲۰۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۶کشوری۵۰۷۹۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۹۱۷۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۷کیان پور۵۰۸۰۳کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۵۰۰۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۸گلی۵۰۷۳۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۱۶۲۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۹محسنی۵۰۷۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۰۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۰محسنی۵۰۸۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۱محمدی۵۰۷۴۱سبزدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۰۶۲۳۷۶۵۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۲مددی۴۸۴۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۴۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۳مرزبان۵۰۸۰۷ازنا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۶۵۰۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۴مشیری۵۰۷۴۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۶۲۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۵معظمی۵۰۷۷۶اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۲۳۲۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۶ملکوتی نیا۵۰۷۹۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۲۰۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۷مهری۵۰۸۱۵اهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۷۰۷۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۸موسوی۵۰۷۵۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۲۲۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶۹موسوی۵۰۸۱۲خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۵۹۲۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۰موسی زادگان۵۰۸۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۳۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۱مولایی۵۰۷۷۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۹۱۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۲مولائی۵۰۸۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۵۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۳مومنی۵۰۷۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۶۰۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۴نامداری۵۰۷۱۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۱۸۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۵نجفی۵۰۷۲۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۰۹۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۶نصرتی۵۰۸۳۲قدس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۸۷۹۵۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۷نور۵۰۷۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۸نوربخش۵۰۸۰۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۶۲۳۹۷۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۹نیک مهر۵۰۸۳۴ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۴۱۰۰۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸۰نیککوبین۵۰۷۵۹بروجن۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۶۰۰۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸۱همتی۵۰۷۴۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۹۸۱۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸۲یوسفی۵۰۷۷۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۲۰۰۵۳۶۲۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷