دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۲۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخوندی۴۳۵۵۷خمین۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۶۶۲۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۲ارجمندقم۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۳۴۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳اسدی۴۳۷۲۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۱۶۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۴اسلامی۴۳۶۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۱۷۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵اکبرزاده۴۳۵۵۰آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۸۷۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۶اکبرزاده۴۳۶۰۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۵۱۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷اکبری نژاد۴۳۶۳۰آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۳۸۷۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۸امین فرآبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۴۲۴۵۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۹اوغلی۴۳۷۰۲مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۶۹۲۰۵۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۰ایزدی۴۳۴۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۲۶۵۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۱برخوری۴۳۶۹۹جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۸۹۵۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۲بصیری۴۳۵۸۵فسا۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۵۰۲۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۳پاداشی۴۳۷۲۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۰۶۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۴تاجی زادگان۴۳۴۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۱۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۵تبریزچی۴۳۶۲۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۶۲۲۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۶تجعفری مقدم۴۳۶۲۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۸۳۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۷ترابی۴۳۷۱۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۰۴۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۸جباری۴۳۷۲۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۲۷۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۹جعفرینژاد۴۳۶۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۰جلالی۴۳۶۹۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۶۸۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۲۱جهانگیرنژاد۴۳۷۲۷لار۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۹۱۵۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۲۲جوادی۴۳۶۱۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۴۹۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۳حسن زاده۳۳۵۷۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۵۵۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۲۴حسن زاده۴۳۶۱۷قم۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۰۶۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۵حسینی۴۳۶۹۱پل سفید۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۳۵۷۰۴۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۲۶حسینیان۴۳۶۸۹کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۲۶۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۲۷حقدان۴۳۶۲۳جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۶۰۹۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۸حیدری۴۳۵۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۹۴۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۹خدامرادپور۴۳۵۴۹سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۴۰۳۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳۰خزائلی۴۳۵۵۸ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۹۸۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳۱دریابار۴۳۷۱۰نکا۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۳۷۰۰۴۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۳۲راسخ۴۳۵۵۱مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۲۵۴۲۰۸۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳۳رحمانی۴۳۷۲۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۳۸۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۳۴رفیعیان۴۳۶۱۱سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۳۰۰۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۳۵رهنما۴۳۵۶۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۷۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳۶رویین تن۴۳۶۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۸۰۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۳۷زکی خانیشهربابک۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۷۸۷۰۷۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۳۸ساعی۴۳۶۳۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۰۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۳۹سعیدی۴۳۶۱۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۶۴۲۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۰سعیدی۴۳۶۹۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۴۹۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۴۱سفارشی۴۳۴۶۲هشتپر۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۲۸۶۵۰۴۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۴۲سلطانی۴۳۴۵۸اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۴۱۳۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۴۳سلیم زاده۴۳۶۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۴۴سلیمی۴۳۶۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۶۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۵سمنانی۴۳۷۰۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۸۲۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۴۶شهبازی۴۳۵۶۱نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۰۱۷۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۴۷صادقی۴۳۲۱۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۴۰۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۸صالحی۴۳۷۸۲اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۱۵۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۴۹صفایی۴۳۶۲۷خمین۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۲۸۰۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵۰طولابی۴۳۴۲۱کوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۲۲۲۰۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۵۱عبدیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۱۴۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۵۲عدالت پورتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۶۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۵۳عسکری۴۳۷۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۷۰۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۵۴علوی۴۳۲۴۱قم۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۴۷۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۵۵عنافجهشوشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۶۱۹۷۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵۶غلامی۴۳۷۲۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۵۹۷۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۵۷فتحی۴۳۱۰۸اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۲۷۵۷۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۵۸فرجی۴۳۵۵۶بانه۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۲۹۷۲۰۶۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۵۹قربانی۴۳۵۸۱گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۲۹۲۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۶۰قلیزادگان۴۳۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۶۱قودجانی۴۳۵۵۴ازنا۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۲۴۳۵۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۶۲قیطاسی۴۳۴۶۵کامیاران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۲۳۲۷۰۶۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۶۳کردمحله۴۳۷۱۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۴۵۸۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۶۴گرگیچزاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۹۰۲۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۶۵مالکی۴۲۸۹۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۱۸۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۶۶مبرهن۴۳۷۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۳۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۶۷محمودی۴۳۵۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۶۲۰۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۶۸مددی۴۰۳۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۶۹مسائلی۴۳۵۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۲۱۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۷۰مسعودی۴۳۶۱۲اقلید۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۷۳۰۰۷۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷۱مسلم پورتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۷۲نظرپور۴۳۴۵۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۲۰۰۰۶۳۴۴۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۷۳نوری۴۳۶۱۵اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۵۰۷۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷۴نیک سرشت۴۳۷۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۲۲۰۰۵۵۹۲۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۷۵هاشمیکرج۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۶۱۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷۶هاشمی۴۳۶۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷۷همتیان۴۳۶۰۷امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۶۶۳۵۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷۸یارمرادی۴۳۶۳۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۴۷۱۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷۹یگانه۴۳۵۶۵شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۲۱۰۰۹۶۵۲۷۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸