دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۲۶

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۴۳۴۴۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۵۰۲۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲اخباری شاد۴۳۴۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳ارزومندیان۴۳۴۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۳۸۷۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴ازاد۴۲۹۱۴لار۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۷۰۵۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۵امیر یاسی۴۳۳۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۶امینیان۴۳۴۳۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۳۳۳۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۷انصاری۴۳۴۴۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۳۵۵۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۸جعفری۴۳۴۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۹جمشیدی۴۳۴۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۳۶۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۰حسینی۴۳۴۰۹کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۳۵۰۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۱حمامی پورتبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۱۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۲خانی۴۳۴۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۳دالوند۴۳۴۴۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۳۴۴۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۴ربیعی۴۳۳۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۵رضوی۴۳۴۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۶۱۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۶رفیعی۴۳۳۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۰۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۷رفیعیان۴۳۱۳۸سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۲۵۵۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۸زرقامی۴۳۳۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۹سپاسی۴۳۳۹۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۹۹۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۰سمنانی۴۳۳۲۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۴۸۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۱شاهیان۴۳۴۳۰جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۷۱۷۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۲شکیبایی۴۳۴۳۸شوش۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۸۰۷۷۰۶۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۳صابرپور۴۳۴۰۰اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۳۲۳۰۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۴صالحزاده۴۳۴۲۹بوکان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۶۹۷۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۵صومعه۴۳۴۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۶طاهری۴۳۴۲۵خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۲۸۰۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۷عابدی۴۳۴۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۴۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۸علیرضایی۴۳۴۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۹غلام حسینیگلدسته۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۷۸۰۳۳۱۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۰فائقی۴۳۴۵۴کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۴۵۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۱قره چلو۴۳۴۰۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۳۶۶۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۲قلیزادگان۴۳۴۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۹۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۳کارگر۴۳۳۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۸۲۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۴کاظمیبوکان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۰۲۷۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۵کاوه۴۳۳۷۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۴۹۵۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۶کیا۴۳۳۹۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۲۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۷محمدی۴۳۴۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۸محمودیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۹محمودیان۴۳۴۴۷سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۶۸۵۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۰معقول۴۳۳۱۸بم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۲۶۷۰۷۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۱مقرر۴۳۴۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۲مهدانیاناردستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۳۹۸۲۰۸۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۳مومنی۴۳۳۸۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۸۳۰۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۴نادری۴۳۴۰۱هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۸۰۰۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۵نجفی۴۳۴۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۳۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۶نوروزی۴۳۴۴۸لالجین۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۳۷۵۶۵۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۷نیکخواهشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۷۹۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۸هاشم پور۴۳۴۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۸۱۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۹هنرخواهسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۴۵۶۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۵۰وشایی۴۳۴۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۶۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۵۱وکیلی۴۳۴۲۴کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۷۳۸۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۵۲یکه فلاح۴۳۴۱۵هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۹۰۰۵۵۱۴۷۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶