دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابریشم کار۴۱۳۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲احمدزاده۴۱۵۳۱بانه۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۳۵۲۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳احمدی۴۱۱۵۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۸۹۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴ازادی۴۱۵۹۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۶۰۷۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵اسماعیلی۴۱۴۱۳رودهن۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۷۰۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶اصفهانی۴۱۵۸۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۴۶۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷اعظمی۴۱۳۳۴قزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۷۰۱۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸اکبری۴۱۴۰۷میمند-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۷۸۲۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۹الهی۴۱۴۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۰امیری۴۱۳۵۹بابل۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۵۰۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۱بابویی۴۱۲۸۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۴۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۲بختیاری۴۱۵۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۸۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۳بزرگمهر۴۱۳۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۸۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴بساره۴۱۵۹۷قم۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۱۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۵تمیزکاری۴۱۴۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۵۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۶جانفدا۴۱۳۱۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۹۰۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۷جلالی۴۱۴۲۲سوسنگرد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۵۱۲۰۶۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۸جمشیدی۴۱۳۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۰۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۹جنتی۴۱۴۴۶اسدآباد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۲۶۵۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۰حسینی۲۷۹۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۱حسینی۴۱۴۲۳گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۲۷۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۲حیدری۴۱۲۷۳بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۰۷۵۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۳حیدریان۴۱۵۴۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۹۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۴خلجی۴۱۴۱۶ری۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۳۲۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۵داورزنی۴۱۳۵۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۳۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۶دریاب۴۱۴۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۷دهقانی۴۱۴۵۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۴۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۸رزاقیانکیاکلا۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۸۶۶۲۴۷۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۲۹رضی۴۱۴۶۲خمین۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۵۶۲۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۰رفیعی۴۱۵۴۲کمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۶۸۲۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۱رمضانی۴۱۴۲۸ری۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۹۹۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۲زیدابادی۴۱۴۰۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۷۴۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۳ساکیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۵۲۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۴سالک۴۱۳۰۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۳۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۵سجادیان۴۱۵۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۴۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۶سرایلو۴۱۵۸۹مینو دشت۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۱۰۷۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۷سروی زاده۴۱۳۷۶کاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۴۶۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۸سلیمانی۴۱۳۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۹۹۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۳۹شاه حسینی۴۱۴۰۱آرادان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۳۷۲۳۵۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۰شایگان۴۱۳۳۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۱۳۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۱شریعت۴۱۳۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۱۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۲شریفی۴۱۳۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۲۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۳شریفی۴۱۴۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۴شیروانی۴۱۵۸۱بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۷۷۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۵صادقی۴۱۳۵۶همدان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۸۸۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۶صالح ابادی۴۱۲۸۰کاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۱۳۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۷صباغ۴۱۳۹۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۰۶۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۸طاهریان۴۱۴۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۸۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۹طباطبایی۴۱۳۵۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۸۷۷۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۰طلاوری۴۱۳۰۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۰۰۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۱طهماسبی۴۱۳۷۵فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۶۲۰۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۲عادل فر۴۱۴۵۸ورامین۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۸۹۸۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۳عاطفی۴۱۲۹۵شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۸۱۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۴عباسی۴۱۴۰۴بومهن۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۴۱۷۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۵عباسیان۴۱۳۴۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۴۳۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۶عبدالله زاد۴۱۲۹۰ماکو۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۵۶۷۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۷عبدالهی۴۱۳۸۷شهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۲۹۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۸عطاردی۴۱۵۹۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۹۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۵۹عیوقی۴۱۵۹۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۱۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۰غفاری۴۱۴۲۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۷۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۱غفاری۴۱۵۴۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۸۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۲فرتاش۴۱۳۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۳فرجپور۴۱۵۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۲۰۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۴فرهادی۴۱۳۲۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۸۳۴۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۵فرهمند پارسا۴۱۴۲۷فردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۸۵۵۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۶قدسی زاد۴۱۵۸۲مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۰۳۰۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۷قریشی۴۱۴۱۱زنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۵۷۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۸قهرمانپور۴۱۵۹۳ابهر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۷۹۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶۹کدخدایی۴۱۳۵۰کیش۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۹۴۲۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۰کوهی۴۱۴۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۸۲۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۱گنجی زاده۴۱۵۷۷اراک۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۳۸۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۲مجلسی۴۱۵۹۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۴۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۳محمدحسینی۴۱۴۴۸قم۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۲۴۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۴محمدی۴۱۴۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۵مذنبی۴۱۴۱۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۹۳۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۶مرادی۴۱۵۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۸۴۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۷مسعودی فرد۴۱۴۳۵کاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۷۲۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۸مسعودی۴۱۴۰۰اقلید۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۳۱۰۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۷۹منوچهری۴۱۴۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۷۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۰موسوی۴۱۵۳۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۶۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۱نادری۴۱۳۹۱بروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۵۳۷۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۲نبی گل۴۱۴۰۲قم۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۰۰۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۳نصرتی۴۱۴۲۴دزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۲۰۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۴نقی پور۴۱۳۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۱۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۵نوبتی۴۱۵۴۶پره سر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۴۳۹۷۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۶نیک فطرت۴۱۳۲۲میبد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۲۱۵۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۷هاشمی۴۱۳۲۶گز برخوار۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۵۰۸۷۸۳۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۸همتی۴۱۳۸۵نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۴۹۲۴۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۸۹هیاریان۳۴۴۴۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۷۲۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۹۰وکیلی۴۱۴۳۰آذر شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۳۸۲۲۰۵۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۹۱ویسی۴۱۵۷۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۹۹۰۰۵۶۷۵۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۴/۰۶