دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۵۴۲۹۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۸۱۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲اصفهانیان۵۴۵۴۱قم۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۳۲۸۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳اهل یرف۵۴۲۷۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۹۰۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۴بهرامی۵۴۲۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۵بیاتی۵۴۲۸۵تویسرکان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۳۳۸۷۰۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۶بیگدلو۵۴۲۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۷توکلی۵۴۲۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۳۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۸حسین پور۵۴۴۶۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۹۹۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۹خواجه دهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۰دهقان۵۴۲۰۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۰۴۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۱دهقان۵۴۵۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۲ذبیحی۵۴۲۸۷جویبار۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۰۹۶۷۷۰۴۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۳رحیمی۵۴۲۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۴رضایی۵۴۲۸۸۷رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۵۶۵۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۵زیرک۵۴۲۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۶سعیدا۵۳۷۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۸۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۷شاملو۵۴۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۰۹۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۸شفعیی۵۴۱۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۰۹۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۹شیبانی۵۴۴۵۷قم۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۰۲۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۰صاحبی۵۴۲۸۰سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۵۷۷۰۰۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۱صادقی۵۴۲۹۵همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۱۶۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۲صفری۵۴۵۶۷نوشین۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۸۸۷۵۷۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۳طاهری۵۴۲۹۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۲۴۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۴طباطبایی۵۴۲۶۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۳۱۷۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۵عظوفی۵۴۵۵۰قم۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۲۵۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۶غفوریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۳۵۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۷فراهانی۵۴۲۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۸فرزانه۵۴۲۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۹قائدی۵۴۵۴۶جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۱۴۷۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۰کارگر۵۴۲۶۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۰۵۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۱کاظمی۵۴۲۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۳۶۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۲مشیری۵۴۲۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۷۰۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۳مصدقی۵۴۲۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۴۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۴منسوبی۵۴۲۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۵نعمت الهییشاهدشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۲۳۷۵۳۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۶نیاستی۵۴۲۷۰تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۰۶۷۲۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۷هاشم زاده۵۴۲۸۶سلماس۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۱۱۷۹۲۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۸یارمرادی۵۴۵۷۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۰۶۰۱۰۹۹۰۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰