دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اذری۵۲۸۴۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۱۸۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲اذریون۵۱۰۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۶۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳ازوجی۵۲۶۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۲۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴اسکندری۵۲۸۴۵فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۸۵۰۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵اقبال۵۲۷۴۲ملارد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۲۹۰۳۱۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶امیری۵۲۷۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷امینی۵۲۷۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸اهل یرف۵۲۷۴۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۹۴۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹اهنگری۵۲۵۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۲۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰اهویی۵۲۸۴۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۹۷۷۰۰۳۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۱بحرینی۵۲۸۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۲بخشی۵۲۷۳۱شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۵۲۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۳بخشیان۵۲۷۳۲نکا۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۲۹۷۰۴۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۴پریور۵۲۶۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۵پورجلالی۵۲۶۹۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۹۵۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۶پیرمحمدی۵۲۸۸۳بیجار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۰۹۷۰۶۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۷تاجیک۵۲۸۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۸توسلی۵۲۵۸۱شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۱۸۲۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۹جم نژاد۵۲۸۵۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۴۲۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۰جهانشاهی۵۲۷۲۸کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۸۴۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۱جوهری ناد۵۲۷۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۲حبیب زاده۵۲۸۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۶۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۳حسن پور۵۲۷۲۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۴۱۲۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۴حسینی۵۲۸۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۲۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۵حقیقت۵۲۸۷۸عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۹۷۰۰۵۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۶حمیدی نیا۵۲۷۵۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۳۹۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۷حمیدیان۵۲۸۷۱اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۶۵۵۳۱۶۸۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۸خسروی۵۲۸۳۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۶۹۳۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۹خلیلی۵۲۷۷۵میانه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۵۴۷۰۰۵۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۰خیرالهی۵۲۷۲۵ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۵۲۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۱درعلی۵۲۸۷۰نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۶۸۲۵۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۲دوانیدالکی۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۵۳۶۷۷۵۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۳دولت شاهیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۱۱۷۰۰۰۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۴رجبی۵۲۸۵۳محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۲۱۳۰۰۴۶۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۵رحمانی خلیلی۵۲۷۳۴بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۴۱۷۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۶رحیمی منش۵۲۸۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۶۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۷رحیمی۵۲۸۸۴مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۳۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۸رضایی نوری۵۲۷۴۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۶۲۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۹رضایی۵۲۶۶۷محلات۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۰۸۲۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۰رضایی۵۲۷۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۱رضایی۵۲۸۳۵انار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۶۴۲۰۷۷۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۲رضائی۵۲۶۱۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۷۷۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۳زارع پور۵۲۶۴۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۸۸۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۴زاهدی۵۲۸۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۵زکی پور۵۲۸۸۰لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۲۱۷۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۶زمانی۵۲۷۷۲قدس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۹۴۵۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۷زینل زاده۵۲۷۵۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۷۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۸ساعت ساز۵۲۶۳۰فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۱۲۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴۹ستاریان۵۲۷۲۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۴۰۵۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۰سرایانی۵۲۶۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۱سلماسی۵۱۷۷۰اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۴۰۳۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۲سلیمانی۵۲۷۲۹دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۰۸۷۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۳شادروانیان۵۲۷۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۵۱۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۴شادمان۵۲۸۶۱رامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۱۱۰۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۵شاهرخی۵۲۶۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۶ششخان۵۲۷۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۷شیبانی۵۲۶۰۹قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۳۴۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۸صدوقی۵۲۷۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۵۹صفائی مهر۵۲۷۶۰قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۲۰۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۰صنعتگر۵۲۸۵۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۲۹۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۱صیادی۵۲۸۶۷داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۸۶۲۰۷۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۲ضیاپور۵۲۸۴۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۲۱۲۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۳طباطبایی۵۲۶۲۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۶۶۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۴طهرانفر۵۲۸۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۰۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۵عابدین زاده۴۶۲۹۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۲۷۶۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۶عالمی۵۲۸۶۶قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۹۵۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۷عالی۵۲۸۸۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۰۹۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۸عباسی۵۲۶۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۲۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶۹عباسی۵۲۷۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۰عبدالهی۵۲۸۴۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۲۰۲۲۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۱عسگری۵۲۸۴۴زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۳۳۲۰۸۴۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۲علیاری۵۲۸۵۹محمودآباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۶۷۱۷۵۹۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۳عوض پور۵۲۸۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۴۲۷۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۴غفوری۵۲۸۳۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۵۱۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۵فتاح زاده۵۲۷۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۶فلاح۵۲۸۲۹سنگر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۸۳۷۴۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۷قادری۵۲۸۸۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۷۳۰۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۸قائمی۵۲۸۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۴۳۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۹قبادی۵۲۸۶۵هرسین۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۸۵۷۰۶۷۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۰قلاوندی۵۲۷۸۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۴۴۰۰۰۶۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۱قنبری۵۲۸۴۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۳۲۰۰۰۰۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۲کاکولوند۵۲۷۶۴سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۸۳۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۳کاویانی۵۲۵۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۲۳۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۴کرجی۵۲۸۹۰جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۲۲۵۰۷۸۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۵کرم نژاد۵۲۵۷۵بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۲۳۵۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۶گلستانه۵۲۶۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۲۸۶۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۷ماهینی۵۲۵۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۳۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۸مستوری۵۲۷۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۸۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۹مشمول۵۲۶۶۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۷۹۳۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۰مظلوم پور۵۲۷۶۱میناب۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۸۴۲۰۷۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۱معظم۵۲۸۷۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۱۹۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۲مقوم۵۲۷۳۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۷۳۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۳ملکی۵۲۷۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۴منشادی۵۲۸۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۵۳۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۵مهری۵۲۸۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۷۶۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۶موسوی۵۲۸۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۷موسوی۵۲۸۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۸میرفصیح۵۲۶۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۲۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۹نادعلی۵۲۷۹۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۸۷۰۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۰نجفی۵۲۷۵۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۰۱۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۱نجفی۵۲۸۷۳بومهن۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۱۰۱۰۱۶۵۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۲نصیری۵۲۸۸۹شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۸۷۴۲۰۵۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۳نظری۵۲۷۷۱گیلانغرب۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۷۹۳۲۵۶۷۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۴نیازی۵۲۷۴۴شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۱۹۵۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۵نیک روان۵۲۷۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۹۶۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۶وثاقتی۵۲۶۶۵رزن۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۷۸۲۲۶۵۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۷ولی زاده۵۲۷۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۵۹۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۸وهابی۵۲۶۶۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۶۱۰۹۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۰۹یزدی زاده۵۲۸۶۲قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۴۰۰۸۰۱۰۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸