دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۱۷

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱باباشاهی۴۹۶۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۰۶۰۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲پسند۴۹۷۱۴اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۲۶۲۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۳جدیدیانار۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۰۴۸۷۰۷۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۴جوادیخمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۰۹۲۵۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۵حسین زاده۴۹۶۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۲۴۱۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۶خرمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۰۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۷دوانیشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۰۳۸۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۸سراج۴۹۶۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۷۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۹سلمانی پورایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۰۲۷۲۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۰سیوانی۴۹۵۹۱ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۲۸۴۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۱شیخ زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۱۷۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۲صابریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۰۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۳طالبی۴۹۶۶۶چابکسر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۳۹۲۴۴۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۴عاقلرشت۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۹۳۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۵عشایری۴۹۲۰۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۲۰۸۲۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۶فیاض پور۴۹۳۶۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۲۱۹۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۷قارداشی۴۹۶۴۷جویبار۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۲۵۲۰۰۴۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۸قانعیزد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۲۸۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۹کاظمی۴۹۶۶۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۰۵۹۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۰کریمیفیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۰۷۱۰۰۳۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۱لشکری نزاد۴۹۶۵۹شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۲۳۰۵۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۲محمودی۴۹۶۴۶چمستان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۲۷۳۵۴۶۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۳مرادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۴مسیبی۴۹۲۱۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۲۲۹۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۵میرزایی۴۹۶۷۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۰۸۱۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۶میرسلطانی۴۹۵۷۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۴۰۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۷نوریتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۵۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۸نیکجو۴۹۳۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۲۰۰۸۱۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷