دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۰۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسدالله زاده۴۸۷۳۸پرند۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۷۳۲۳۷۶۱۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲اسدی۴۸۹۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۳۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳اقاملایی۴۸۹۰۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۷۲۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۴اورکتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۷۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۵پناهزاده۴۸۹۲۷دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۷۲۷۰۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۶جوستانی۴۸۸۷۵سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۹۴۷۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۷حائری۴۸۹۱۲اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۱۱۹۵۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۸حسامی۴۸۹۳۹سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۸۴۰۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۹حسنی۴۸۸۱۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۴۱۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۰حیدری۴۸۹۳۱رباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۳۹۰۰۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۱خدایار۴۸۹۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۷۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۲دستوریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۷۶۰۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۳رموزه۴۸۹۳۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۰۶۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۴روزگاری۴۸۸۹۲نمین۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۴۹۷۰۵۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۵ستوده۴۸۸۹۵اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۰۸۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۶سریزی۴۸۹۳۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۷۷۰۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۷شاهرخیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۵۱۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۸شاهرخی۴۸۸۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۹صدر۴۸۸۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۰صفرزاده۴۸۸۳۱رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۰۷۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۱صیادی۴۸۹۲۹داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۱۰۸۷۰۷۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۲طالقانی۴۸۸۹۶چالوس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۵۱۷۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۳طاهری۴۸۹۱۵سقز۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۸۲۷۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۴عباسی۴۸۹۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۵عزیزی۴۸۹۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۸۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۶عسکری۴۸۹۱۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۷۴۸۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۷غزنوی۴۸۹۳۴گز برخوار۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۱۷۵۸۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۸غلامی۴۸۸۸۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۲۸۲۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۹فرجی۴۸۹۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۰قاسمی۴۸۹۰۳دهلران۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۲۹۰۰۶۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۱کائید۴۸۸۸۵محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۵۰۵۳۱۷۷۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۲کلانتری۴۸۸۹۰میانه۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۹۳۵۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۳محمدی۴۸۶۹۳کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۸۶۱۲۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۴معیاری۴۸۹۰۶همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۱۸۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۵ملکشاهی۴۸۹۲۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۷۲۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۶منصوری۴۸۸۹۹اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۴۰۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۷منور۴۸۸۹۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۷۳۷۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۸مهرابی۴۸۸۸۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۷۹۲۲۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۹ولی نژادی۴۸۹۴۰عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۷۹۳۰۲۰۵۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۴۰یوسفی۴۸۸۹۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۶۴۰۰۸۰۱۸۲۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹