دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالفتحی۴۸۴۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲احمدزاده۴۸۳۹۱خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۰۳۵۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳اسحاقی۴۸۴۰۱پرند۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۰۱۵۳۷۶۱۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴اعتمادی فرد۴۸۳۹۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۵۶۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵افتخاریرشت۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۷۸۶۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۶اکبری۴۸۴۲۵اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۳۵۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۷ال کثیر۴۸۳۶۹شوش۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۱۴۲۰۶۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۸امانیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۷۴۳۲۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۹امینی۴۸۲۶۰اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۷۸۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۰اورپور۴۸۲۹۰اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۰۲۷۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۱ایزدپرست۴۸۴۳۵کازرون۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۱۲۲۰۰۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۲بختیاری۴۸۳۷۴اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۸۰۷۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۳بیگدلی۴۸۲۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۴پورساداتی۴۸۲۶۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۲۳۷۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۵پورمحمود۴۸۲۰۸بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۴۵۷۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۶پورمرتضوی۴۸۲۸۶اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۴۷۷۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۷پورهاشمی۴۸۳۷۵قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۷۶۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۸پیرامن۴۸۳۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۹تکاپوی۴۸۴۰۳مبارک آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۱۵۵۷۴۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۰جلیلی۴۸۴۰۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۴۴۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۱حقیقیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۷۹۷۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۲حقیقی۴۸۲۱۱مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۹۹۵۰۸۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۳خالصی۴۸۲۷۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۶۶۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۴رستمی۴۸۲۹۷آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۳۱۶۷۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۵رنجبر۴۸۲۶۵آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۹۱۵۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۶رهبر۴۸۴۳۰گرمه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۵۶۰۰۹۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۷زرقامی۴۸۳۸۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۲۵۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۸ساعی۴۸۳۷۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۷۳۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۹سالاری۴۸۴۳۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۳۵۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۰سعیدی۴۸۱۲۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۷۰۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۱سلجوقی۴۸۲۶۳ارزوئیه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۸۹۵۷۸۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۲شاهدی۴۸۲۵۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۳۴۹۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۳شفیعی۴۸۲۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۴شهروز۴۸۳۸۹خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۱۳۰۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۵شهریار۴۸۲۸۹فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۶۷۲۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۶شهریور۴۸۳۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۸۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۷صفرنژاد۴۸۴۳۶بروجن۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۰۴۷۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۸ضمیری۴۸۳۹۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۷۵۴۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۹عباس پور۴۸۲۷۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۵۸۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۰علوی۴۸۲۷۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۳۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۱علیحسنی۴۸۴۱۷رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۳۳۸۲۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۲فدای وطن۴۸۲۷۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۱۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۳فرامرزی۴۸۳۶۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۷۷۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۴فصیح۴۸۳۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۹۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۵قادری۴۸۳۹۹بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۰۲۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۶قویدل۴۸۳۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۷کربلی۴۸۲۶۱محلات۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۹۰۲۰۳۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۸کرمعلی۴۸۱۶۵سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۳۲۷۵۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۹کیا۴۸۴۱۵کردکوی۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۳۳۷۰۴۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۰گلی۴۸۴۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۱محمدیان۴۸۴۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۳۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۲محمودخانی۴۸۲۶۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۸۹۸۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۳موذن زاده۴۸۳۸۸اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۳۰۶۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۴موسوی زادهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۷۶۴۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۵مولایی۴۸۳۸۳اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۶۹۲۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۶نبئی۴۸۲۶۹اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۵۷۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۷نجفی۴۸۲۱۳اصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۲۴۲۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۸نصیری۴۸۲۸۱چمستان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۲۲۶۲۴۶۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۵۹نصیری۴۸۴۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۰۸۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۶۰نعمتی۴۸۲۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۷۱۶۸۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۶۱نیکبخت۴۸۲۸۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۷۷۵۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۶۲هاشمی۴۸۴۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۹۰۰۶۹۸۸۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴