دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۵/۲۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابرشهر۴۶۶۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۹۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۲ابرومند۴۶۶۳۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۳۸۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۳ابرومند۴۶۷۳۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۷۴۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۴احمدزاده۴۶۸۵۷بانه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۸۷۲۰۶۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۵احمدی۴۶۸۰۹نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۶۷۰۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۶احمدی۴۶۸۵۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۲۶۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷ازمندشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۸استوی۴۶۸۲۰دهلران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۷۶۵۰۶۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۹اشرفی۴۶۶۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۰افشار۴۶۷۵۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۱۳۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۱امامی۴۶۷۹۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۷۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۲اهل یرف۴۶۸۲۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۵۹۶۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۳بارانی۴۶۸۰۷ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۴۴۲۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۴بختیاری۴۶۸۵۶جیرفت۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۵۸۷۰۷۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۵بیگرضایی۴۶۸۶۹اسلام آبادغرب۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۴۶۷۰۶۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۶تفکر۴۶۸۳۳کازرون۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۸۹۷۰۰۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۷تنهاگنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۴۹۵۰۰۴۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۸حاجی نژادمشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۴۸۴۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۹حبیب نژاد۴۶۸۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۰حسین زاده۴۶۷۳۴اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۶۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۲۱خسروی۴۶۶۳۰فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۴۹۲۰۴۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۲۲خیرالدین۴۶۸۲۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۰۵۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۳ذبیحی۴۶۸۰۵قم۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۶۹۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۴رحمانی۴۶۷۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۵رستمی۴۶۸۱۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۵۵۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۶رسولی۴۶۸۳۲زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۰۱۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۷رضائی۴۶۸۳۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۱۲۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۸رنجبر۴۶۷۴۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۷۷۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۹زمانی۴۶۸۰۱رحیم آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۲۲۷۴۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۰ساسانی۴۶۸۰۳سقز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۲۵۲۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۱شاهی۴۶۷۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۲شفیع زاده۴۶۸۷۶اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۳۷۲۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۳طاهری۴۶۵۵۵دره شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۱۰۲۰۶۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۳۴عسگران۴۶۸۲۱محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۹۹۲۳۱۷۷۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۵عسگری۴۶۸۱۲زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۵۷۵۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۶فاطمیه۴۶۸۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۱۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۷فتوحی۴۶۷۵۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۴۵۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۸قدیمی۴۶۷۹۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۳۶۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۳۹کاظمی۴۶۶۳۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۳۱۷۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۴۰کیانی۴۶۸۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۸۸۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴۱کیانی۴۶۸۷۳مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۶۸۲۰۸۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴۲گل۴۶۷۲۸کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۹۶۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۴۳گلرخ۴۶۶۱۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۸۲۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۴۴لطفی۴۶۷۲۹شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۵۳۲۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۴۵محمدزاده۴۵۴۰۶نیک آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۵۰۰۸۳۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۴۶محمدی۴۶۸۷۷کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۹۴۸۰۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴۷محمودیانسمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۰۷۵۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۴۸مرادی۴۶۸۵۵سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۵۶۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴۹مظاهری۴۶۷۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۵۰مظفری۴۶۶۲۳علی آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۲۹۰۰۴۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۵۱معصومی۴۶۶۲۶همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۴۲۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۵۲مغرور۴۵۱۵۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۶۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۵۳ملکی زاده۴۶۷۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۸۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۵۴ملکی۴۶۶۲۸بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۱۸۲۶۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۵۵ملکی۴۶۷۳۵بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۸۵۵۶۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۵۶مهاجر۴۶۶۳۴ری۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۵۴۰۵۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۵۷مهدوی۴۶۶۲۹آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۴۲۰۰۵۴۷۱۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۵۸نظری مقدمشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۰۲۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۵۹نورنیا۴۶۷۲۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۰۹۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۶۰نوغانی۴۶۸۷۰لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۶۳۳۵۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۶۱نیاپرست۴۶۸۵۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۴۰۰۵۷۲۴۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۶۲نیلی۳۴۰۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۳۰۰۶۵۲۱۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹