دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۲۵۴۹۰جعفرپورخمین۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۶۱۹۵۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۴۲۰۲۶درخشانکرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۶۰۸۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳احمدی۴۲۰۲۴شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۶۰۷۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۴احمدیان۴۱۹۷۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۶۹۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۵اهویی۴۱۹۷۵شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۳۷۲۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶ایرانی۴۲۰۲۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۵۱۳۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۷بختیاری۴۱۹۹۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۹۳۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۸بیات۳۳۷۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۹پیشگرتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۰جعفری۴۱۹۹۹ملارد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۵۸۷۳۱۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۱جوادی۴۲۰۳۹خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۰۷۵۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۲جوکار۴۲۰۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۴۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۳حجاری۴۲۰۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۳۸۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۴حسینی۴۲۰۴۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۲۷۷۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۵درخشان۴۱۹۷۶شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۷۱۵۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۶درنگیرهلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۷۰۲۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۷رضوانی فر۴۱۹۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۵۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۸رنجبر۴۱۹۹۷آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۱۵۷۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۹سبزه میدانی۴۲۰۲۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۵۱۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۰سعیدی۴۲۰۳۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۵۱۴۶۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۱شیخ زاده۴۱۹۹۴جلفا۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۹۴۲۰۵۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۲طباطبایی۴۲۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۳عبیری۴۲۰۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۸۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۴علیزاده۴۲۰۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۵غفاری۴۲۰۲۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۴۸۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۶فتحیان۴۱۹۹۵بادرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۹۱۷۸۷۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۷فرازمند۴۲۰۳۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۲۹۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۸قاسمیان۴۱۹۷۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۰۶۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۹کاظمی۴۲۰۳۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۰۵۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۰کریمیان۴۱۹۷۹رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۸۲۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۱مدارایی۴۱۹۸۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۲۹۰۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۲مستمندشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۳۸۱۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۳مقدم۴۲۰۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۴۱۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۴ناصری۴۰۹۱۷قوچان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۶۲۰۲۰۹۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳۵هاتفییزد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۵۰۰۴۵۱۸۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲