دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی ارمی۳۴۶۲۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۹۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲احمدی۳۸۱۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳ازادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۳۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴اسدی۳۳۷۹۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۶۱۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵اسماعیلی۳۸۲۱۲رباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۲۶۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶امیری۳۸۲۱۸سنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۳۱۸۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۷انزابی۳۸۲۵۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۹۸۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۸ایران زاد۳۸۲۳۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۹۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۹ایزدیار۳۸۲۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۸۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۰ایمانی۳۸۲۸۳میبد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۳۰۷۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۱بابایی نژاد۳۸۲۸۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۵۷۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۲بحار۳۸۱۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۶۹۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۳بیاتی۳۸۱۹۹زاویه۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۱۲۷۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۴پورعلی۳۸۱۸۴مرند۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۶۳۳۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۵تیموری۳۸۱۹۸دامغان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۳۶۲۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۶ثابتی۳۸۱۷۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۲۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۷جباری۳۸۲۶۵بانه۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۱۴۰۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۸جعفراقایی۳۷۵۳۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۶۹۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۹جوکار۳۸۲۶۶زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۴۶۲۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۰چوپانی۳۸۲۶۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۵۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۱حسن زاده۳۸۲۹۲قم۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۸۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۲حسینی۳۸۱۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۳حکیمی۳۸۱۶۱سقز۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۶۶۵۲۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۴حکیمی۳۸۱۹۴رشت۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۳۸۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۵حیدری۳۸۲۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۹۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۶حیدری۳۸۲۴۰مریوان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۳۵۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۷خانبان۳۸۲۴۴کاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۷۸۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۸خواجوئی۳۸۰۲۶جهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۴۸۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۹دادگرکشکی۳۸۲۵۷کشکسرای۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۶۵۴۵۵۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۰دهقانی۳۸۲۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۱دوکوهکی۳۸۲۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۰۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۲رشیدی۳۸۲۷۹جوشقان و کامو۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۶۷۶۰۸۷۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۳رضائی۳۸۲۳۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۱۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۴زارع۳۸۱۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۵زرافشان۳۸۲۷۷ساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۱۵۲۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۶سلیمی۳۸۲۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۷سلیمیان۳۸۲۰۹زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۶۹۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۸شاعر۳۸۲۵۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۶۴۳۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳۹شریعت۳۸۲۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۲۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۰صادقی۳۸۲۲۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۲۵۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۱صادقی۳۸۲۶۸شهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۸۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۲صالحیسده لنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۴۷۰۸۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۳طلاوری۳۸۲۲۸اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۶۸۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۴عباسی۳۸۲۰۰محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۵۵۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۵عبدالعلی زاده۳۸۲۱۶کرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۰۴۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۶عظیمی۳۸۲۱۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۰۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۷عظیمی۳۸۲۹۰هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۸۹۲۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۸علیخانی۳۸۰۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴۹فتحی۳۸۳۰۰عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۷۹۲۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۰فدای وطن۳۸۰۲۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۶۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۱فضلی۳۸۲۷۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۲۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۲فیروزه۳۸۱۷۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۶۸۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۳قائدی۳۸۲۹۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۳۴۰۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۴قائمتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۵کمالو۳۸۲۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۶کیانمهر۳۸۱۶۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۵۸۲۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۷کیانی۳۸۲۷۴فلاورجان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۷۱۷۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۸گلی۳۸۲۱۴بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۴۵۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۵۹لطفی۳۸۲۰۵کوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۸۸۰۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۰محبوب۳۸۲۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۳۲۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۱محمودی اذر۳۸۲۵۶عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۷۹۷۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۲مرادی۳۸۱۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۳۳۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۳مرادی۳۸۱۵۷بدره۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۰۶۵۶۹۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۴مرادی۳۸۲۶۳مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۲۴۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۵مروتی۳۸۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۶مسیبی۳۸۲۵۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۷۷۷۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۷معزی۳۸۲۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۸معصومی۳۸۱۹۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۱۸۱۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۶۹مقیمان۳۸۲۲۹نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۹۳۶۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۷۰مقیمان۳۸۲۳۱نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۰۱۴۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۷۱نوایی۳۸۱۷۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۴۲۹۳۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۷۲وادی۳۸۲۱۳صوفیان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۵۷۰۵۳۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۷۳یوسفی۳۸۲۸۱سعدآباد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۴۰۰۳۸۶۷۷۷۵۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۳/۱۲