دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسدی۳۴۱۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۷۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲اسماعیل زاده۳۷۶۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۵۵۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۳اشراقی۳۷۷۰۲قم۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۱۰۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۴افشاری۳۷۶۸۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۹۶۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۵امینی۳۷۷۰۸اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۴۳۵۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۶باقری۳۷۶۸۲بروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۷۵۷۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۷براتی۳۷۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۴۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۸تندکی۳۷۵۵۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۵۹۴۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۹جوکار۳۷۶۹۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۵۶۲۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۰چوپانی۳۷۶۴۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۸۵۵۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۱حاجی خانی۳۷۶۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۸۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۲حبیبی۳۷۶۹۹قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۵۳۰۲۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۳حسانی۳۷۶۳۴کرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۸۱۲۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۴حسنی فرد۳۷۲۰۵سنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۱۱۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۵حیدری۳۷۷۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۸۰۱۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۶خجسته۳۷۶۴۲کهنوج۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۵۳۰۰۷۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۷دهقانی۳۷۶۹۳اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۲۰۷۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۸سطوت۳۷۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۸۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۹سهرابی۳۲۶۶۰بروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۸۸۷۷۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۰شمسایی۳۷۷۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۱شیدایی۳۷۷۰۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۸۶۶۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۲صادقی۳۷۷۰۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۸۶۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۳طاهریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۸۲۳۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۴عبدالعلی زاده۳۷۶۷۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۰۰۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۵عوض پور۳۷۷۱۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۲۲۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۶فدوی پور۳۷۶۲۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۵۷۳۲۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۷کبیریان۳۷۶۳۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۰۹۲۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۸کشاورز۳۷۶۹۴رودسر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۸۵۲۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۲۹گلمحمدی۳۷۵۱۹سنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۳۲۷۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۳۰مرادبیگی۳۷۶۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۵۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۳۱مقصیدی۳۷۶۲۳سیراف۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۶۳۷۷۵۳۹۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۳۲منصورزاده۳۷۶۳۸اسبفروشان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۶۵۰۵۴۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۳۳مهرابی۳۷۵۶۲خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۷۵۴۲۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۳۴ناصریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۶۳۱۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۳۵نبی زاده۳۷۶۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۸۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۳۶یزدانی۳۷۶۸۳جاجرم۲۰۱۲۸۰۰۰۷۱۰۰۶۵۴۱۰۰۹۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹