دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۳۷۵۰۷میاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۳۷۵۰۵۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲احمدی۳۷۵۲۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۶۷۲۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳اذریون۳۶۶۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۴امانی۳۷۵۱۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۲۴۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۵ایمانی۳۷۵۶۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۶پارسای اکرم۳۷۲۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۷تسلیم۳۷۴۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۶۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۸توکلی۳۷۵۴۲بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۳۵۰۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۹جهانبخش۳۷۵۱۸آمل۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۶۸۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۰چوپانکاره۳۷۴۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۹۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۱حاجی سالم۳۷۴۲۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۱۶۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۲حسن زاده۳۷۴۹۲قم۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۶۶۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۳حسینی۳۷۴۹۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۷۸۰۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۴حیدری۳۷۵۵۵شوط۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۰۲۷۵۸۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۵دمیرچلو۳۷۵۴۵گرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۹۲۰۳۱۶۳۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۶رادهوش۳۷۱۶۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۸۷۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۷رستملی۳۷۵۲۹پردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۸۸۷۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۸رضایی۳۷۵۳۶خلیل شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۴۴۵۴۸۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۹زارع۳۷۵۲۸ارسنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۳۳۷۷۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۰زمانی۳۷۵۰۸رحیم آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۶۹۷۴۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۱سوسنی نیا۳۷۵۲۶آباده۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۷۶۷۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۲شاهرخی۳۷۲۷۶کلاردشت۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۳۶۲۴۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۳شاهی۳۷۴۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۶۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۴شیبانی۳۷۴۸۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۸۰۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۵صادقی۳۷۵۳۲شهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۲۳۰۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۶صبا۳۷۵۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۷صرافیان۳۷۴۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۸طباطبایی۳۷۵۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۲۹عالی زاده۳۷۴۸۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۲۶۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۰عیدی۳۷۵۵۳اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۶۰۶۵۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۱غلامی۳۷۵۰۶اقلید۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۵۹۰۰۷۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۲فرخی۳۷۵۳۷ری۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۴۷۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۳فقیه۳۷۵۵۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۵۵۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۴قنبری۳۷۴۳۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۹۹۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۵قندعلی۳۷۵۵۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۲۱۲۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۶کامرانی۳۷۵۴۴ری۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۰۴۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۷کامیار۳۷۵۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۸کیهانی۳۷۴۳۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۰۵۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۳۹مرجان۳۷۴۲۹دامغان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۶۳۸۷۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۴۰ملک پورکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۱۴۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۴۱موسوی۳۷۴۸۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۵۶۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۴۲میرزاییان۳۷۲۱۲اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۵۸۱۲۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۴۳نورابادی۳۷۵۵۸خوی۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۳۴۵۷۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۴۴نوروزی۳۷۲۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۴۷۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۴۵ویژگان۳۷۲۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۷۰۰۰۴۶۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸