دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم زاده۳۶۶۲۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۸۹۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲اسدی۳۶۸۶۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۹۱۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳اشرفی دوست۳۶۸۴۵سلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۱۶۷۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴بردخونی۳۶۸۸۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۵۱۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵بهشتی۳۶۶۴۵دزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۵۶۰۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶بیک۳۶۸۴۰مهریز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۹۰۲۰۸۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۷پارسایی فراندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۷۱۲۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۸پاشایی۳۶۸۲۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۳۵۷۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۹ثابتی۳۶۸۴۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۱۸۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۰جابری۳۶۶۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۱جباری۳۶۸۰۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۲۸۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۲جعفری۳۶۶۳۳مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۵۲۲۰۷۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۳جعفریان۳۶۶۵۰ساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۹۵۲۰۰۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۴حاتمی۳۶۸۸۱اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۴۱۵۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۵حبیبی۳۶۸۳۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۹۹۰۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۶حسنلو۳۵۸۵۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۷۰۴۱۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۷حسین پور۳۶۶۲۷اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۵۸۵۰۹۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۸حسین پور۳۶۸۶۰رودسر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۷۰۰۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۹خجیر۳۶۶۲۵خنداب۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۳۹۷۷۰۳۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۰خلیلی۳۶۸۴۶جم۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۸۳۲۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۱دادگر۳۶۸۲۲ازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۱۹۲۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۲دریجانی۳۶۸۶۱بم۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۳۸۷۰۰۷۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۳دمهری۳۶۳۳۴یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۲۷۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۴دیانتی۳۶۸۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۷۰۵۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۵رزانی۳۶۸۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۶رضایی۳۶۸۴۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۰۸۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۷رفیعی۳۶۳۶۲دلیجان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۵۷۲۰۳۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۸رونقی۳۶۸۵۹بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۷۰۱۸۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۹زمانیان۳۶۶۳۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۰۳۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۰زهره وند۳۶۸۶۹ری۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۲۵۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۱سیفی۳۶۰۷۸نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۴۶۵۰۳۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۲شریفیان۳۶۶۹۹مهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۷۲۵۰۰۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۳شفیعی ثابت۳۶۶۵۵کیاشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۴۵۲۴۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۴صادقلی۳۶۸۷۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۳۹۵۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۵صدیقی جهان۳۶۸۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۶۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۶عابدی۳۶۸۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۷عباس نژاد۳۶۷۸۸یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۳۷۰۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۸عبداللهی۳۶۸۰۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۳۴۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۹عزیزی۳۶۸۳۷خرمدره۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۹۴۰۰۴۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۰غفاری۳۶۶۴۶قرچک۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۳۸۲۱۸۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۱فراهانی۳۶۸۶۴فرمهین۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۴۷۷۳۹۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۲کردانی ۳۶۸۲۸اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۱۳۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۳کمالیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۷۰۲۹۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۴کمایی۳۶۸۳۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۱۴۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۵کیقبادی۳۶۸۵۱کرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۵۹۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۶گرمارودی۳۶۶۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۷گلی۳۶۸۳۸اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۴۹۰۰۹۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۸محمدی مهر۳۶۶۵۱بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۷۰۰۸۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴۹محمدی۳۶۸۲۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۸۴۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۰محمدی۳۶۸۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۱۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۱مختاری۳۶۶۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۲مرادی۳۶۶۲۹ازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۷۳۷۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۳مستوری۳۶۸۰۳اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۸۸۲۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۴مصطفی۳۶۸۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۵مطیعی مهر۳۲۹۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۰۲۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۶معینی۳۶۸۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۷ملک پور۳۶۸۲۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۶۶۹۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۸منوچهری۳۶۸۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۵۹مهدیان۳۶۶۲۶ایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۷۰۳۰۲۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۰مهدیان۳۶۸۳۴تسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۶۱۷۵۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۱مهرپرور۳۶۸۵۳کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۹۲۷۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۲موحد۳۶۶۲۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۵۶۸۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۳موحدنژاد۳۶۸۰۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۳۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۴موسوی۳۶۶۵۲دزفول۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۳۷۶۲۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۵نادری۳۶۸۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۹۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۶نصرتی۳۶۶۳۹لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۲۳۷۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۷نعمتی۳۶۸۷۵سراب۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۷۸۲۰۰۵۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۸نیکبخت۳۶۸۴۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۴۶۶۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶۹وطن ابادی۳۶۸۰۵کیش۲۰۱۲۸۰۰۰۶۶۰۰۶۸۴۰۲۰۷۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴