دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدوند۳۶۰۷۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۴۰۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲اردلان۳۶۴۳۸سنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۸۵۷۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳اسدی۳۶۳۲۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۲۰۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴اکبرزاده۳۶۳۶۰کاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۶۴۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵امرایی۳۶۳۰۵کوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۷۵۰۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶انوریبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۱۶۷۰۶۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۷اولیائی۳۶۳۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۸بابایی رنانی۳۶۲۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۰۸۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۹باغنده۳۶۳۵۳شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۱۹۲۷۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۰بحری۳۶۴۵۶پارسیان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۴۱۵۷۹۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۱بختیاریکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۵۹۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۲بیاتکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۰۵۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۳پارسا۳۶۳۹۰نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۸۳۲۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۴پورمهنازتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۵پیرایشپاتاوه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۶۰۵۷۵۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۶جهانبخشآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۲۶۲۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۷جهانی۳۶۳۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۸جوهرچی۳۶۲۶۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۱۷۱۲۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۹حسینی۳۶۲۴۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۶۱۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۰خانزادهکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۸۲۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۱خانی۳۶۲۳۵سلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۲۱۲۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۲خلیق۳۶۳۱۰مرند۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۲۸۷۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۳خندانساری۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۶۱۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۴داوری نیاآستارا۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۱۷۵۰۴۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۵رضاپور۳۶۲۴۲آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۱۸۰۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۶رضایی۲۸۷۸۴شازند۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۴۲۷۰۳۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۷زاهدیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۹۳۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۸زرینقم۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۹۲۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۲۹ستاریانسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۱۶۲۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۰سراجکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۳۷۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۱سلیمانی۳۶۰۸۶قم۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۵۳۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۲سلیمیری۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۸۱۵۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۳سیاهیکوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۴۹۷۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۴شکرالله زادهواجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۲۱۸۷۴۴۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۵شمسشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۷۱۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۶شهنام رادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۷شهیدی۳۶۲۱۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۷۲۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۸شیرسوارزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۷۲۰۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳۹ضرقامی۳۶۴۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۱۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۰طلاییشهرضا۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۴۸۵۰۰۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۱طولارودهشتپر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۲۷۵۰۴۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۲عباسیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۴۹۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۳عبداللهیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۸۹۱۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۴عبدیسقز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۰۶۷۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۵عرب پور۳۶۳۴۹قزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۳۹۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۶عسگری۳۴۴۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۵۱۱۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۷عطایی۳۶۳۱۴چالوس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۵۰۱۰۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۸عظیمی رشتی۳۶۰۹۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۸۴۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴۹غلامی۳۶۳۷۵کاشان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۱۹۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۰قائددوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۵۹۲۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۱قهرمانلوملارد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۲۳۰۲۳۱۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۲کاظمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۲۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۳کبیریانشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۲۲۹۵۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۴کریمان۳۴۰۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۱۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۵کریمیان۳۶۴۱۶سقز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۳۲۰۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۶کمالوتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۷کمانگرسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۶۰۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۸کیاییبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۲۴۱۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۹گوهرخواهسلماس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۳۸۲۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۰محرمیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۵۰۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۱محلاتی۳۶۳۶۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۵۲۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۲محمدیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۲۵۱۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۳محمدیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۰۷۰۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۴محمدی۳۶۲۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۰۷۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۵مرادی۳۶۴۱۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۹۶۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۶معینیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۱۳۹۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۷مقدس۳۶۰۸۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۵۱۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۸موسویبناب۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۷۲۰۸۰۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶۹ناصری۳۶۳۹۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۷۳۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۷۰نیک ارا۳۶۴۶۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۴۰۹۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۷۱یادگاراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۹۰۶۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۷۲یامی۳۶۳۶۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۱۶۰۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۷۳یوسفی نیا۳۶۲۴۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۳۹۵۲۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۷۴یوسفی۳۶۰۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۶۴۰۰۶۲۹۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲