دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲اسمعیلیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۸۰۸۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳اطاراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۷۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴افرادیمامونیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۱۷۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵افشاریبوکان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۷۵۷۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶اکبریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۲۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷امیدتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸امیریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۵۵۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹امیریاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۲۰۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰ایوانیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۲۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱باسوتیایوانکی۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۹۷۵۰۳۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲باقریزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۴۳۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۳بخشیشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۵۳۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۴براتیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۴۴۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۵بلندقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۱۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۶بوداقلوهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۶۴۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۷پازوکیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۴۷۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۸پریشانکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۴۳۵۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۹پور حسینیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۶۱۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۰پورهمایوناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۸۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۱پیدایشاهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۹۸۵۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۲پیله ورمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۴۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۳تکبیریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۵۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۴جباریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۵۳۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۵جعفریبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۸۱۸۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۶جعفریامیدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۰۵۵۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۷جمشیدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۸جهانگیربندرترکمن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۶۶۲۰۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۹جهانیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۱۲۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۰حبیبیسنندج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۵۵۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۱حسینیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۸۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۲حقیقتشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۳۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۳حمیدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۴حیدر شناسکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۴۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۵حیراانفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۹۶۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۶خجستهصومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۳۲۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۷خسروخانیمهاباد-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۷۷۲۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۸دهقانیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۱۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۹راستیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۷۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۰ربیعیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۲۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۱رفیعیدلیجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۳۱۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۲رمضانی ملکشاهبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۴۲۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۳روحانیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۴۳۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۴روحی پوربهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۴۸۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۵رودگرقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۲۹۷۳۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۶زارعتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۵۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۷زراعت پیشهاسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۰۹۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۸زرگراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۹سبحانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۴۱۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۰سعیدی مقدمآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۲۹۸۴۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۱سلامتقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۷۲۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۲سلمانیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۲۹۹۵۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۳سلیمانیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۲۲۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۴سه بردیبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۷۳۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۵سیادتسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۹۴۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۶سیدیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۶۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۷سیمبریزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۰۸۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۸شفیعیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۲۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۵۹شمساراک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۹۹۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۰صاحب الزمانیکرمان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۲۹۶۳۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۱صادقیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۰۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۲صدیقیجاجرم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۸۲۹۵۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۳صفرپوربوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۹۶۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۴صفریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۰۰۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۵صفریآبش احمد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۰۰۵۵۴۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۶طاهر نژادگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۳۰۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۷عابدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۸عاشورزادهبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۶۵۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۹عامریکازرون۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۰۴۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۰عبادیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۹۱۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۱علمدارانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۲علمداریکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۳۸۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۳علیاریسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۹۷۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۴علیرضاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۵غلامیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۱۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۶فتوحییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۲۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۷فداییمبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۷۰۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۸فرجیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۹فصیحیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۱۰۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۰قانعصومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۲۹۵۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۱قائدیلامرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۶۷۵۷۴۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۲قدیریاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۶۸۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۳قراییلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۷۹۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۴کارگر ماهرتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۸۱۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۵کاوندیشوش۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۸۳۰۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۶کدیورفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۳۳۰۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۷کرمییاسوج۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۸۲۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۸کریمیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۷۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۹کریمیگنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۳۱۵۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۰کوشاییشوش۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۷۵۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۱گائینیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۰۸۴۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۲گروسیشبستر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۰۶۷۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۳گلیچباغستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۹۶۷۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۴گودرزیبروجرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۷۸۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۵لطفیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۴۵۰۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۶محمد شریفیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۸۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۷محمودیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۸۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۸مرادیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۰۳۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۹۹مرئوسیآران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۶۶۵۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۰مساحاندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۳۴۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۱مسعودیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۲۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۲مصدرتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۱۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۳معینیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۲۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۴مقدسجنت شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۵۳۲۷۴۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۵مقصودیسروستان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۸۵۵۷۳۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۶ملکیانبروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۰۹۲۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۷مهاجریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۸مهدویبابلسر۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۵۴۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰۹میر معینیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۱۶۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۰ناظرانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۹۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۱نایب ولیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۲۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۲نجاتیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۱۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۳ندرلوزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۱۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۴نصیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۵نظریاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۹۲۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۶نمدیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۴۱۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۷نوروزیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۱۶۵۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۸نیریایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۵۰۴۲۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۱۹نیکانتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۵۹۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۰نیکبختارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۵۸۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۱هادی پورشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۳۶۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۲هادی زادهاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۳هاشمیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۴۹۳۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۴هاشمیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۶۱۶۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۵هدائیماسال۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۷۵۰۵۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۶هوشمندرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۵۲۵۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۲۷یوسفیرودبنه۲۰۱۲۸۰۰۰۵۱۰۰۳۲۵۴۲۴۴۱۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۰