دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالمعصومیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۵۸۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲احمدیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۱۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳اسدپورهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۷۰۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴اسدپورهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۴۶۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵اشرفیگرمسار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۵۷۲۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۶اشکواریتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۳۴۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۷باباییقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۲۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۸باقریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۹بجنوردیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۱۱۶۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۰بشیریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۱بیدختیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۱۰۵۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۲پازکیانپردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۲۵۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۳پورقوچان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۳۳۲۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۴جاهدیلار۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۱۵۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۵جیریاییازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۰۲۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۶حاجیشاهرود۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۰۴۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۷حقیقیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۹۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۸خانی پوریزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۵۶۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۹داودیخمین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۵۸۰۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۰دولتشاهیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۵۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۱ذوقیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۳۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۲رحیمیفریدونشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۶۹۷۸۵۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۳رنجبربافق۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۳۷۰۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۴رئوفتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۵زاجکارمنجیل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۸۸۲۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۶زاهدیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۲۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۷سرایلومینو دشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۲۵۷۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۸سلیمانزادهمیاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۲۲۵۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۹شاکریمبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۶۶۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۰شاهچراغیانشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۱۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۱صفاییمبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۱۱۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۲طاهرخانیتاکستان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۴۷۲۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۳عابدینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۴عباس زادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۱۲۷۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۵غلامیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۶فاطمیقدس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۶۸۰۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۷فتوحییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۰۱۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۸فلاحیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۷۸۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۹فیروزیاناصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۸۰۲۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۰قطب زادهیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۹۱۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۱قلی زادهساری۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۸۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۲کریمیاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۸۰۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۳کریمیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۴۷۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۴گل زردلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۱۳۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۵گلیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۶۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۶مرادیمحمدیه۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۹۷۷۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۷مرادیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۸۷۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۸مرادیفیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۴۴۰۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴۹مرئوسیآران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۹۰۷۹۵۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۰مقدسبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۴۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۱ملکپورپارسیان۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۶۷۶۲۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۲مهدیپورقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۹۶۹۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۳موسویمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۸۰۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۵۴نجف زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۴۳۰۰۸۷۹۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۱۲