دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۰۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲اسفندیاریساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۰۵۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳اسکافیبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۵۴۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴اکبرزادهرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۳۱۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵اکبریبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۵۳۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۶اکبری پورتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۷امین فرآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۷۴۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۸امینیدرق۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۴۳۵۹۴۳۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۹اهنیبهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۱۶۲۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۰باقری نسبرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۸۲۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۱پازوکیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۰۸۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۲توسلینظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۶۲۵۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۳جوادیاردستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۶۰۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۴جهانیلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۹۴۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۵حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۶حلاجشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۳۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۷حمزویخشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۳۸۲۷۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۸حمزویخشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۸۹۱۵۷۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۹خاطریساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۶۵۰۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۰خالدیانبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۲۲۰۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۱خانی پوربندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۹۲۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۲خدادادیفارسان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۵۰۵۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۳خلیقیقرچک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۶۰۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۴خلیلیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۰۶۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۵دلاورپورشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۲۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۶دیانتیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۱۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۷رحیمیآشخانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۸۵۲۰۹۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۸رضاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۹رضوانیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۵۹۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۰زارعیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۰۰۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۱سهرابی زادهگلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۶۳۷۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۲شریفدزک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۸۸۰۷۰۸۸۳۴۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۳شیردلمینو دشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۹۳۵۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۴صادقیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۱۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۵صادقیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۰۹۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۶صفاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۷عبادت پرستزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۴۹۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۸عباس نژادشیروان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۶۱۲۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۹علیپوربجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۴۸۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۰کامرانیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۰۷۰۷۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۱کریم پورشهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۲۹۵۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۲کریمیبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۳۲۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۳لچینانیفریدونشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۵۱۷۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۴محمدعلیقدس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۵۹۷۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۵محمدیترکمانچای۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۷۳۲۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۶محمودیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۳۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۷مرادیرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۱۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۸معصوم نیااهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۳۰۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴۹مقصودی فراسکو۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۷۲۰۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۰منوچهریاصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۱۸۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۱موسویاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۴۷۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۲موسویاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۴۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۳موسی پورنقده۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۲۸۴۰۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۴مومن زادهری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۲۷۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۵نامداریتیران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۱۲۸۲۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۶نظریانپردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۹۶۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۷نوربخشکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۸۲۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۸نورحسینینوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۴۹۹۲۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۹وطنیعلی آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۴۲۲۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۶۰وطنیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۷۰۰۵۳۲۰۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶