دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱محمودیقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۶۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲محسن زادهکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۵۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۴۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴دهقانیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۳۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵محمدیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۲۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۶رجب زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۱۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۷ایماندارخورموج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۲۰۹۷۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۸شاهوردیکبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۹۵۲۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۹پژوهشگرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۸۴۵۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۰وفائییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۷۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۱بداقلوتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۶۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۲موسویهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۵۲۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۳خرسندتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۴حیدریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۳۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۵یوسفیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۲۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۶کرابیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۱۹۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۷اسدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۱۰۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۸نجفیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۹۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۹ایزدیارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۰کوندیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۷۲۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۱جعفریری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۶۱۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۲جعفریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۳کاویانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۴۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۴اهن فروشارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۳۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۵عسگریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۲۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۶حسین نیارباطکریم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۱۸۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۷معروفوندبندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۹۰۰۷۲۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۸رازمندساری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۹۴۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۹پاکدلداراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۸۳۷۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۰سنجری نیاکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۷۳۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۱فضیلتیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۶۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۲رعدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۳تجریعلی آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۴۰۷۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۴کریمیقمصر-تهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۳۰۰۱۸۱۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۵نقی ساداترامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۲۹۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۶سلطانیسیرجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۱۸۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۷تمیزیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۹۰۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۸صحراییسنقر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۹۳۲۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۹احسانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۰صادقیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۷۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۱رهنماتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۶۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۲نوبتیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۵۰۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۳غلامیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۴۹۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۴بالارستاقیگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۳۸۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۵پورعبداللهآستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۲۸۰۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۶سرورکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۱۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۷مرتضوی رضویقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۸۰۶۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۸برخوردارییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۹۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۹عطاالهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۸۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۰معتمدی خواهاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۷۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۱کیخسرویتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۲نادی زادهشوشتر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۵۹۰۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۳ابراهیمیبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۴۸۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۴پایندهلنگرود۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۳۷۵۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۵جوادی نیااصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۲۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۶طوقیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۱۶۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۷اوجاقلوتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۷۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۸هومنشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۶۹۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۹منتظریبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۶۰۰۸۶۸۰۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۵