دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسانیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۴۵۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲احمدبیگیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۱۸۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳احمرساوه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۳۶۷۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴ارامونتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵اراییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۷۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶اسکندریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷اسماعیلیبهارستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۲۴۷۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸اسماعیلیچمگردان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۲۸۳۰۸۴۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹اسودیتربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۴۲۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰اشترانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۱افشارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۲اکرمیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۸۳۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۳امجدی منششیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۰۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۴امدادیصومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۱۹۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۵امیریبرازجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۷۱۰۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۶اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۲۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۷باباییدماوند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۳۰۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۸باقرزادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۳۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۹بردباراهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۳۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۰بهارلوشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۹۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۱بهرامیخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۰۷۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۲بهمن ابادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۳بهنمیریبابلسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۳۵۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۴پاسلاربندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۴۶۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۵پسندیکلارآباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۷۴۷۴۶۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۶پناهیخمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۹۴۵۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۷پناهی گرجیبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۱۰۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۸پورعسکرفسا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۸۶۷۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۹پیدایشاهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۲۳۵۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۰تیموریارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۱۶۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۱جدیفردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۵۵۷۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۲جعفریانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۳جلیلیکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۱۹۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۴چیباییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۵۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۵حاذقیتربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۳۰۰۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۶حسنیزرین آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۹۷۵۰۴۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۷حیات الغیبخرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۶۱۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۸خادمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۹خراسانیری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۵۸۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۰خشکباریزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۰۵۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۱خلاق دوستبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۸۰۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۲خلیلیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۲۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۳خمیسیآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۰۹۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۴دانشنجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۰۲۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۵درخشانکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۲۹۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۶دماوندیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۲۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۷دهقانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۲۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۸دوکوهکیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۰۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴۹رجب پورمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۸۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۰رجبیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۱رزاقیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۲رشیدیمیمند-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۷۱۷۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۳رشیدیانملکان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۲۶۰۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۴رضاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۵رضائیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۶رفیعشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۷۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۷رنجبرجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۵۹۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۸زهریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۵۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۹سجادیانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۶۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۰سجادیاننیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۶۹۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۱سریزییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۶۷۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۲سعادتتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۳سعیدیبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۸۱۷۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۴سهرابیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۵۰۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۵سیفیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۶شاکری پورشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۲۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۷شکرانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۳۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۸شکریبابل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۰۹۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۹شکوفه رواییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۵۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۰شیخیاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۹۰۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۱شیرازیاراک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۳۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۲صدیقیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۷۳۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۳صدیقی رادتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۷۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۴صفاییانزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۱۷۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۵طالبینیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۴۱۲۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۶طاهریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۳۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۷عابدین زادهمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۸۵۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۸عبدکریمیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۱۲۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۹عسگریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۰فارمدمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۹۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۱فلاحیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۶۹۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۲فلاحیازنا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۴۲۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۳قادرپورکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۳۸۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۴قاسمیتربت جام۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۳۰۸۲۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۵قدمیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۴۸۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۶قریشیجویبار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۲۸۰۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۷کاویانیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۸۴۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۸کشکولیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۷۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۹کلانتریقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۸۱۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۰لیموییشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۴۹۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۱محمدیرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۹۶۲۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۲محمودیمرند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۵۹۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۳مرصوصتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۶۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۴مصطفاییاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۲۹۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۵مقدمتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۶مقیمشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۶۰۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۷منفردخورموج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۱۶۰۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۸منفردخورموج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۱۱۵۰۷۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۹۹میرزاییاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۴۶۴۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۰ناهیدشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۹۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۱نبویسبزوار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۰۷۰۵۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۲نجف لوزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۲۴۰۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۳نظریانقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۶۵۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۴هادیاننجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۱۹۳۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۵همتیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۳۳۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۶هیاریانشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۸۳۵۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۷وفاییشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۴۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۸یوسفیقائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۹۰۵۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰۹یوسفیمرودشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۵۰۰۷۵۴۳۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴