دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۳۸۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲استادنیاتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳اسمعیل زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۱۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴اسمعیلیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۵اعتمادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۶اکبریتنکابن۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۸۲۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۷القاصیگهواره۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۵۲۲۶۷۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۸اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۶۱۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۹براتیآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۳۹۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۰بنفشهلواسان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۸۲۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۱بهتوییرودسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۳۲۱۲۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۲بیگ زادهبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۹۵۲۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۳پازوکیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۴۹۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۴ترکمان زهیسراوان-سیستان و بلوچستان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۲۷۵۰۹۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۵چهریانخمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۷۱۲۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۶حدادتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۲۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۷دیانتیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۱۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۸ذوالفقاریسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۵۰۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۹رحمانیسمنان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۹۳۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۰رنجبرتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۱زاهدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۲سعادتصغاد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۳۱۰۵۷۳۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۳شاربکلاچای۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۸۳۲۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۴شریفبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۵۱۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۵صالحیبابلسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۳۸۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۶عباسیایزدشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۸۸۱۲۴۶۴۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۷غفاریفیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۶۱۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۸فربدتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۳۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۲۹قاسمیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۹۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۰قلیزادهفومن۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۷۱۷۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۱کلباسیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۱۷۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۲کمانهداراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۶۰۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۳لطیفیپردیس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۳۰۷۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۴محمدیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۵مذاقیآستارا۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۵۹۷۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۶مرتاضیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۸۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۷مرزجوانیپرند۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۴۱۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۸مظاهریتیران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۰۶۵۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۹منصوریقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۱۷۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۰مهدویآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۰۰۶۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۱مومن نیابندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۸۴۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۲نریمانیآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۲۸۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۳نوروزپورشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۹۴۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۴نوروزیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۳۸۷۰۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۵وردانبندر گز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۷۳۷۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۶یادارمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۰۰۰۴۲۶۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۳۰