دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات۲ و ۳ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم کیخازابل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۵۹۸۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲آرزئ ایزدیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۱۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳آمل پور مقدماهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۵۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۴پریا خان بابا خانیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۴۷۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۵حسین پیریصفادشت۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۳۴۹۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۶زری باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۹۰۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۷زهرا اسماعیلیخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۳۹۷۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۸زهرا تفاحشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۹۶۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۹زهرا عظیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۹۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۰زهرا فخاریانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۰۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۱سارا سرحدیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۰۱۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۲ستایش رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۳سعادت رفیعیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۴۰۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۴سمانه کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۸۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۵سیاوش رسول نژادبوکان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۸۳۷۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۶صادقیبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۵۴۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۷فاطمه براتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۹۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۸فاطمه حیدریرضوانشهر-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۳۷۶۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۹فاطمه خورشیدیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۷۱۴۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۰فریبا سرلکخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۲۸۶۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۱فهیمه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۹۳۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۲کبری ستودهکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۷۵۴۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۳لادن قهرمان زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۴لعیا درخشانارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۹۹۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۵محمد پاک دامنپرند۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۴۹۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۶مرضیه بهشتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۷مرضیه نجف آبادینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۰۰۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۸مریم سادات عربماهدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۵۸۴۸۳۱۸۴۹۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۲۹معصومه سیدانینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۱۹۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳۰موسی توکلیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۶۱۴۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳۱میلاد علی یاریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۶۲۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳۲نگار ایرانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۲۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳۳نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۶۲۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳۴ونوس کبیرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۹۲۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳۵هانیه مقیثاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۷۱۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳۶هلن هوشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۹۰۰۰۸۸۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۴