دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات۱۶و۱۷ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل رحمانیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۶۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲الناز رسولیمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۸۵۴۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳امیر اصلانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۰۴۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴امیر حسین نیرومندمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۷۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵امین نجات ثابتساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۳۱۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶آرمان درویشیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۴۱۴۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷آرمین ضیائیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۵۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۸آزاده خدا جوییکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۷۷۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۹آسیه خلیلیمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۰۸۸۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۰بیتا تبریبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۵۲۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۱پریسا بهرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۲پژمان محمدی دهشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۳۰۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۳جلال میمنت زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۵۸۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۴حدیث حمیدیمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۹۵۱۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۵حمید ترابیشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۹۷۶۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۶حمیده جلالیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۱۱۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۷راما بکعلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۲۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۸رضوان صادقیمیبد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۰۶۶۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۹رقیه موسویانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۷۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۰رومینا ترابیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۴۹۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۱ریحانه محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۸۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۲زهرا احمدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۱۲۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۳زهرا گلیجباغستان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۵۵۹۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۴زهرا نوراییکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۳۴۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۵زینب پاشا پورارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۹۳۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۶زینب عزیزیانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۳۸۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۷سارا امید بیگ یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۸سارا خضریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۴۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۲۹سپیده مرادیابریشم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۱۲۷۸۱۷۸۹۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۰سحر نسراوینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۷۴۶۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۱سکینه قاسمیبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۶۳۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۲سمانه بحقاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۵۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۳سمیرا پروازآلاشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۴۱۰۴۷۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۴سمیه جباریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۵سولماز علیزادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۶۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۶شهناز هاشمیالوند۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۸۲۵۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۷صبا رستمیمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۰۶۶۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۸عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۸۳۴۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۹علی حیدریمنجیل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۱۸۴۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۰فاطمه تیموریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۱فاطمه رضاییخمین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۵۸۰۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۲فاطمه شعبانپورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۳فاطمه شمس آبادیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۲۱۸۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۴فاطمه فلاحساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۲۰۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۵فاطمه محمود یاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۳۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۶فائزه بندانیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۴۰۱۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۷فرانک نور الههیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۷۱۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۸فرزانه باقریانسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۶۷۴۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۹فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۵۴۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۰فیروزه تعطیلیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۹۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۱کمند سلیمانیپیرانشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۰۸۰۳۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۲کیمیا نیازیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۵۱۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۳گلبرگ آوخآبادان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۰۲۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۴مارال عرفانیانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۷۷۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۵مائده حمید یشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۲۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۶متین دوست علی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۸۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۷محمد دلگشاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۴۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۸محمد دیباجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۵۹مرضیه مرعوسینوش آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۸۲۳۱۸۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۰مرضیه نبیونیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۱مرضیه نظر پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۴۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۲مریم سیاریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۳۴۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۳مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۴مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۱۲۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۵مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۶معصومه غلام نیاصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۰۷۸۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۷منصوره عباس پوردلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۶۹۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۸مولود رضا نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۶۹مونا شاه محمد یلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۶۶۳۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۰مونا علی پوراحمد سر گوراب۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۶۹۳۴۳۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۱مهدیه جودکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۲مهری یوسف نیابندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۹۹۸۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۳مهشید رضاییالوند۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۹۳۵۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۴مهناز سیاهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۲۳۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۵میترا وجدانییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۲۲۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۶نازنین آل داوودمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۳۸۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۷نجمه احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۸۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۸ندا گرجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۷۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷۹نرجس فقیههخورزوق۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۴۲۵۲۸۳۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۸۰نغمه بهرادرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۷۳۰۰۱۱۷۶۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۸