دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ و ۱۰ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم زاده۹۷۵۰۵آمل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۰۱۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲ابویی۹۶۰۱۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۴۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳اریایی مهر۹۷۵۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴اژدری۹۷۵۶۰دزفول۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۷۵۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵اعتمادی۹۷۴۹۲تجریش۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۵۴۷۲۱۹۳۳۸۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶اللهیاری۹۶۴۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۷امینی۹۷۶۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۵۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۸ایارده۹۷۵۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۲۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۹ایرجی۹۶۴۰۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۴۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۰بابایی۹۷۵۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۱بیات۹۷۵۶۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۵۱۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۲پوراسماعیل۹۷۶۳۱بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۲۹۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۳پورموسوی۹۷۶۲۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۳۰۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۴تبریزی۹۷۶۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۵جمشیدپور۹۷۵۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۶جوادی نژاد۹۷۶۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۷جهانگرد۹۷۶۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۸۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۸حسنی۹۷۵۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۹حسینی۹۷۴۵۸قم۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۹۸۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۰حسینی۹۷۶۲۵آبیک۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۶۳۰۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۱حکمتی راد۹۷۵۶۹آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۱۲۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۲خضریان۹۷۶۲۴رامهرمز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۵۲۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۳خلیلی۹۷۶۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۵۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۴خیری نژاد۹۷۵۷۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۵۶۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۵دهقانی۹۷۵۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۰۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۶راعی۹۷۶۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۷رجبی زاده۹۷۵۵۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۳۵۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۸رحیم پور۹۷۶۳۷سی سخت۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۳۴۰۷۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۹ردائی۹۷۲۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۰رستمی۹۷۵۷۲خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۸۴۰۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۱ساکی۹۷۵۷۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۶۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۲سبحانی۹۷۶۱۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۵۵۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۳سلطانی۹۷۵۶۴راز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۲۴۵۹۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۴سلیم پور۹۷۶۲۹دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۹۷۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۵شاطری۹۷۵۹۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۴۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۶شفقت رودسری۹۷۵۶۵رودسر۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۱۳۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۷شکوهی۹۷۶۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۸شکیبا۹۷۶۲۶بهارستان(تهران)۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۴۱۵۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۹شهاب۹۷۶۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۳۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۰شهامت۹۷۴۸۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۴۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۱صمدی۹۷۴۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۴۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۲طیبی اثار۹۷۵۵۸رزن۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۹۴۷۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۳عابدپور۹۷۶۲۱امیرکلا۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۲۰۰۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۴عباسزاده۹۷۶۵۶مرند۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۲۳۲۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۵عباسی۹۷۵۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۵۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۶فتوحی۹۷۶۴۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۲۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۷قاسمی۹۷۶۴۵شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۹۵۲۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۸گودرزی۹۶۱۷۷بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۸۷۷۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۹گودرزی۹۷۵۵۷پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۶۲۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۰گودرزی۹۷۶۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۲۰۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۱گودرزی۹۷۶۳۹بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۳۷۷۰۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۲متین۹۷۶۴۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۷۸۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۳محمدی۹۷۶۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۴محمدی۹۷۶۵۲تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۷۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۵محمدیان۹۷۵۷۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۰۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۶مرتضوی۹۷۵۷۷داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۸۴۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۷مژدهی۹۷۵۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۸ملاشاهی۹۷۵۸۴زابل۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۷۳۲۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵۹مهدی پور۹۷۵۵۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۸۹۷۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶۰ناصری۹۷۶۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۵۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶۱نظری۹۷۵۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶۲نیکبخت۹۷۵۷۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۸۹۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶۳نیکوئی۹۷۶۳۳اقلید۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۰۳۰۲۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶۴والی۹۷۶۵۸سمنان۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۴۹۹۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶۵یعقوب زاده۹۷۶۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۱۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶۶یوسفی۹۷۵۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۳۵۰۰۹۵۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۵/۱۱