دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ و ۱۰ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام نعمت زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۸۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲الهه احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳الهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۲۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴امیر حسین سعیدیبسطام-سمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۳۰۱۰۳۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۵امین نجفیخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۸۱۵۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۶بهراد حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۷بهناز دهقانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۸پری دخت آجودانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۹۸۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۹حدیث ردایییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۰حدیث سالاریکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۰۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۱راضیه شیر محمدیاسفراین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۸۳۴۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۲رامین مهاجریدستجرده۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۰۹۹۷۵۴۵۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۳زهرا جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۴۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۴زهرا خلیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۵زهرا رضاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۶زهرا عزیزیجهرم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۲۷۴۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۷زهرا مرجانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۷۹۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۸زهرا مسلتاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۵۱۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۹زینب قیصریکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۱۰۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۰زینب مرتضاییسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۴۷۱۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۱سپیده امینشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۶۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۲سحر نعمتیهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۲۰۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۳سعیده حسینیانشیروان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۷۱۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۴سمیرا کریمیسمیرم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۰۵۶۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۵شیرین مقدسورامین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۶۵۶۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۶شیوا صفریچهاردانگه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۴۶۳۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۷صحرا قلی زادههشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۳۱۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۸صدیقه زارعیمهر-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۷۰۳۷۴۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۲۹صدیقه هاشمیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۵۹۱۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۰علی سلیمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۱فاطمه کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۲فاطمه مقصودتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۳فاطمه موسویجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۶۸۰۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۴فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۵۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۵فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۴۳۵۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۶فیروزه کریمیدرگز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۰۹۷۸۵۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۷کمال خاکیبانه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۰۹۸۷۸۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۸کوثر غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۹۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۹کوثر مال امیریشوش۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۷۸۳۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۰لاله هادیانشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۹۴۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۱محدثه تدینیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۲۴۹۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۲مرتضی رمضان پورساوه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۱۸۱۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۳مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۳۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۴مریم السادات داوودیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۰۹۶۵۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۵مریم علیپورقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۱۱۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۶مریم نجفیمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۶۹۳۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۷مقدمرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۵۴۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۸موحبت فیروز مندانلار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۸۷۶۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۹مهدی زارعمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۲۱۷۳۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۵۰مهدیه فرااهانیفرمهین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۱۰۳۵۳۹۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۵۱نجوا فاخر نسبزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۰۹۵۹۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۵۲نسیم رضا خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۴۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۵۳نعیمه محمودیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۰۸۱۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۵۴ولی محمدیری۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۳۳۹۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۵۵یاسر کریمیمحلات۸۹۲۵۹۰۲۱۶۶۰۰۱۰۹۰۳۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۱