دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۵۷۲۵۹بوکان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۲۰۷۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲احمدلو۵۷۲۵۷اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۱۱۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳احمدی رامی۵۷۰۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۷۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴ارایش۵۶۹۱۹رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۵۴۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵اسدیان۵۵۰۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶اسماعیلی۵۷۳۲۲بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۱۲۵۸۱۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷اشتیانی۵۷۱۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۸اصغرزاده۵۶۹۶۲کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۳۸۴۰۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۹اصفهانی۵۷۳۱۰ورامین۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۶۰۰۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۰اکبری۵۶۷۸۰بیجار۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۱۷۱۵۰۶۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۱اله بخشی۵۷۲۹۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۵۸۷۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۲امانی۵۷۲۶۷قم۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۴۳۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۳امانی۵۷۳۰۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۰۵۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۴امیری۵۷۳۵۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۹۱۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۵اهل یرف۵۷۲۵۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۷۰۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۶بارانی۵۷۲۸۹ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۹۶۰۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۷بایرامی۵۷۲۷۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۱۵۰۰۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۸بذرافشان۵۷۳۱۱فردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۴۸۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۹برار۵۷۳۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۰بهرامی زاده۵۷۳۰۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۹۹۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۱بهرامی۵۷۳۵۶رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۱۱۷۰۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۲تیموری۵۷۱۵۷شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۳۷۳۲۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۳تیموری۵۷۲۶۰خواف۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۳۱۵۰۹۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۴حاذقی۵۷۲۸۳تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۱۵۰۰۰۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۵حدیث۵۷۳۰۶گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۷۵۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۶حفظ اله۵۷۲۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۷حیدری۵۷۲۹۶اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۸۱۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۸خرداد۵۷۳۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۱۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۹خضری۵۷۲۸۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۸۹۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۰خلجی۵۷۳۵۲ری۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۷۷۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۱خلفی۵۷۳۰۵یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۲۷۰۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۲دستان۵۷۳۴۳ری۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۶۹۵۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۳ذکائی۵۷۱۰۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۸۷۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۴رادمند۵۷۳۱۲ابهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۱۵۷۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۵رحمانی۵۷۲۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۶رستمی۵۷۳۱۹رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۴۴۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۷رهگذر۵۷۳۴۹شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۳۹۴۷۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۸زارع۵۷۲۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۵۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۳۹زارع۵۷۲۸۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۱۳۸۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۰زریاب۵۷۳۲۰رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۱۰۰۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۱زندوکیلی۵۶۹۹۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۸۰۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۲سلیمانی۵۷۳۵۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۴۷۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۳شادروانان۵۲۷۶۲زرقان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۱۰۶۲۰۷۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۴شاکر۵۷۲۶۶مامونیه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۳۲۷۰۳۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۵شکوهی۵۷۳۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۶صابری۵۶۸۹۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۲۳۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۷صادقی۵۷۳۶۰شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۰۳۰۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۸ضمیرانی۵۷۳۲۱همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۲۲۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۴۹طاهرپسند۵۷۲۶۱شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۱۶۲۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۰طاهری۵۷۲۸۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۰۹۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۱طلایی۵۷۳۰۴بهار۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۵۸۰۰۶۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۲عابدینی۵۷۲۸۰زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۹۸۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۳عبدی۵۷۲۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۴غلامی۵۷۳۱۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۴۶۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۵فاضل مقدم۵۷۲۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۶فریدون۵۷۳۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۷فضیلتی۵۷۳۶۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۶۸۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۸قمشه ای۵۷۱۵۶زرند۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۷۸۲۰۷۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۹قنبری۵۷۲۰۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۱۳۷۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۰کاظمی۵۷۲۹۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۵۶۷۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۱کامیاب۵۷۳۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۲کبیر۵۷۱۶۰قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۱۸۲۲۶۵۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۳کردبچه۵۷۳۵۴پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۳۴۰۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۴کریمی۵۷۲۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۵لطفی۵۷۲۵۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۰۴۲۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۶مجلسی۵۷۳۲۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۷۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۷محبی۵۷۲۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۸محمدی۵۷۲۷۵قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۵۹۲۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶۹محمدیان۵۷۲۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۶۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۰محمودابادی۵۷۲۷۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۶۳۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۱مرادپور۵۷۲۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۲مصطفوی۵۷۲۸۱قاین۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۹۰۵۵۰۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۳ملازاده۵۷۳۴۵گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۶۷۵۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۴منافی۵۷۲۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۵موسوی۵۷۲۸۷قیدار۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۴۴۲۲۰۴۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۶نادری۵۷۲۶۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۵۸۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۷ناوی۵۶۹۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۸نجیمی۵۷۳۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۱۶۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۷۹نعمتی۵۶۹۴۳ارسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۰۴۸۰۷۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۸۰نوری پور۵۷۲۶۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۸۲۵۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۸۱نیک مرام ۵۷۳۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۱۷۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۸۲یارعلی۵۷۳۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۷۰۰۲۱۴۹۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱