دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم امینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲اکرم پور قربان نیاکیآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۵۱۸۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳الناز مجیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۱۰۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۴ایمانی جوتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۵آرزو نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۱۰۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۶آزاده نیک نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۷آیه مظفریرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۷۹۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۸بهادریایلام۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۰۰۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۹پرستو ایمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۰پونه باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۱حسن عبداللهیجم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۴۰۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۲خدیجه مصطفی پورهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۶۹۴۹۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۳دنیز نجفیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۶۷۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۴راحله گیلانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۵زهرا رجبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۱۰۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۶زهرا نیک بینتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۷زیبا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۲۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۸ساناز باقریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۲۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۹ستاره ایاضیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۶۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۰سمیه رضاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۳۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۱سمیه زارعیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۹۳۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۲سیما نصر اللهیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۵۰۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۳شیوا پاکبازرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۴۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۴صغری بهرامیشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۸۷۳۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۵عزیز جمالیگرمی۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۳۲۵۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۶علی کاظمیفریدن۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۷۰۷۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۷فاطمه خدارحمیشهرجدیدمهاجران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۶۵۸۰۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۸فاطمه شعبان پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲۹فاطمه قربان صباغقوچان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۱۵۹۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۰فهیمه آگاهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۰۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۱محمد رضا هاشمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۲محمد کریمیانقم۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۶۶۹۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۳محمد مهدی یزدان شناسقزوین۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۶۸۸۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۴مریم احدیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۱۶۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۵نسترن عباس پوربابل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۶۱۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۶وحید سادات سیدیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۸۸۶۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۷هما صداقت فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۹۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۸همتیاناهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۶۰۰۰۷۹۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۱۰