دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه یزدانیآباده۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۹۷۱۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲امیر مهدی صفارکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۷۸۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳آرش مراد پورشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۶۷۸۳۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴باباخانیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۲۴۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵بهار خان مرادیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۶۱۹۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۶بهاره میر جلیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۷پریسا دهقانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۱۶۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۸حدیثه جهانشاهیکیش۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۶۴۹۰۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۹حسن مباشرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۵۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۰راضیه حیدریتفرش۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۰۳۲۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۱راضیه فتوحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۷۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۲رعنا تیر اندازتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۳زریناز جمالهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۰۹۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۴زهرا برعندانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۷۳۴۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۵زهرا شیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۱۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۶زهرا علیزادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۸۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۷زهرا فلاحتیزرقان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۸۱۰۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۸زهرا محیطشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۴۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۹زهرا موسویونایلام۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۶۲۴۹۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۰زینب سهیلی پوراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۲۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۱زینب کاظمیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۱۴۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۲سعیده کربلاییصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۶۳۲۹۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۳سکینه علیپورقم۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۶۵۱۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۴سلین محمدیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۴۱۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۵سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۴۳۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۶سمیرا اسماعیلیقدس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۵۲۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۷سمیرا پور زاهداناردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۳۰۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۸سمیرا رفیعیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۲۱۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۹سمیه خالقیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۶۵۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۰سمیه شاکریسلماس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۰۶۹۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۱سید حسام سید رضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۱۷۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۲شیما پایندهچناران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۵۱۴۰۹۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۳عطیه اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۱۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۴فاطمه الهیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۳۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۵فاطمه بزمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۱۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۶فاطمه بهرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۱۵۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۷فاطمه پری چهرهبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۶۹۶۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۸فاطمه فضلعلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۱۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۹گلنوش علی محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۱۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۰مائده بیگلربیگیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۱۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۱مبینا امیر سلیمانیبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۸۶۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۲محدثه جعفریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۲۰۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۳محمد خجکمیانکوه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۱۷۶۶۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۴محمد رضا تاج الدینیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۹۸۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۵مریم اسکندریآبش احمد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۶۸۴۴۵۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۶مریم رضاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۹۶۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۷منصوره معنویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۳۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۸مهدیه تقی زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۴۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۴۹مینا جمالیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۹۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵۰مینا غلام زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۸۳۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵۱ناهید جهان بینیاسوج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۶۴۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵۲ندا طولابیکوهدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۶۶۹۳۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵۳ندا مومنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵۴نرگس شیریچهاردانگه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۶۵۶۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵۵نسیم بهرامیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۱۹۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵۶نیلوفر خسروانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۱۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵۷وحید حاتمی نیادوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۰۷۵۲۰۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵۸یگانه معینیدولت آباد برخوار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۶۰۰۱۰۰۸۸۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۰