دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ و ۹ فروردین

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخشمه۱۲۲۳۹۴اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۶۴۶۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲اذرشب۱۲۲۴۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۲۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳ازادمهر۱۲۲۳۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۸۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴اسکندری۱۲۲۴۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵اسماعیلی راد۱۲۲۴۱۵زنجان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۵۸۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶اسماعیلی۱۲۲۴۲۴فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۵۲۸۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷اطار۱۲۲۴۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۸۵۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۸افزونی۱۲۲۴۷۹صالح شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۱۲۵۶۳۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۹اقایی وایقان۱۲۲۵۱۵شبستر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۴۴۵۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۰اکبری۱۲۲۴۱۰گرمسار۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۳۰۱۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۱بابادی نیا۱۲۲۴۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۲۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۲بابازاده۱۲۲۵۰۵بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۵۹۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۳باختری۱۲۲۴۰۶همدان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۷۹۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۴به دوستی۱۲۲۳۹۹گیلانغرب۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۱۶۵۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۵بیرنج۱۲۲۳۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۶پارسا شریف۱۲۲۳۹۵همدان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۵۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۷پازوکی۱۲۲۴۲۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۶۴۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۸پرهامیان۱۲۲۴۸۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۶۵۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۱۹پورسیدیحیی۱۲۲۴۱۹سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۸۳۲۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۰پورقربان نیاکی۱۲۱۹۳۸آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۰۴۶۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۱پورمناف۱۲۲۵۱۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۸۲۹۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۲پیروشهمهری۱۲۲۵۲۲رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۹۵۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۳تقی پور۱۲۲۳۸۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۷۹۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۴تقی پور۱۲۲۴۱۱فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۷۲۸۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۵جمالی۱۲۲۴۹۴کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۹۸۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۶جوان۱۲۲۴۹۰مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۳۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۷جهاندیده۱۲۲۴۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۳۴۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۸حلاج۱۲۲۴۷۱میناب۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۵۸۲۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۲۹حیدری۱۲۲۳۹۰اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۰۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۰حیدری۱۲۲۵۱۱نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۹۵۲۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۱خرمی۱۲۲۴۸۹مامونیه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۴۰۴۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۲دانشور۱۲۲۵۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۸۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۳دوست محمدی۱۲۲۴۸۳بوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۱۷۷۰۳۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۴رحیمی۱۲۲۵۲۳مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۹۲۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۵رستگار مقدم چراغی۱۲۲۴۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۹۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۶زراعت۱۲۲۳۸۹اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۰۷۳۳۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۷سبزی۱۲۲۴۷۴رودبار-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۱۹۱۰۴۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۸سرداری۱۲۲۴۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۳۹سلیمانی۱۲۲۳۸۶پیرانشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۷۷۶۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۰سلیمانی۱۲۲۴۰۲کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۷۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۱سنجری۱۲۲۵۰۲اراک۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۴۸۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۲سیلاوی۱۲۲۵۱۶اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۱۹۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۳شفیعی۱۲۲۵۲۰کتالم وسادات شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۸۳۰۴۶۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۴شمس۱۲۲۴۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۵صابری فرد۱۲۲۴۳۰شهریار۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۳۹۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۶صدر۱۲۲۴۸۱مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۷۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۷صدری۱۲۲۳۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۸صفاریان۱۲۲۴۲۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۴۳۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۴۹طالبی۱۲۲۵۰۸رباطکریم۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۸۱۱۴۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۰طهرانفر۱۲۲۵۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۱عباسی۱۲۰۸۸۴آبسرد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۸۲۷۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۲عزیزی۱۲۲۳۸۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۹۹۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۳علیرضایی۱۲۲۵۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۸۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۴علیزاده۱۲۲۴۱۲آبادان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۱۲۶۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۵عوض زاده۱۲۲۵۱۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۶۴۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۶فتاحی۱۲۲۴۳۲پردیس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۱۲۵۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۷فریدی۱۲۲۴۹۷یاسوج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۴۶۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۸قادری۱۲۲۴۸۲سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۳۴۸۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۵۹قاسمزاده۱۲۲۳۹۷ارومیه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۶۱۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۰قدیمی۱۲۲۳۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۰۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۱کردی۱۲۲۴۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۲۵۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۲کوروند۱۲۲۴۲۸همدان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۲۰۱۶۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۳گودرزی۱۲۲۳۰۲پاکدشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۰۰۱۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۴مجدمیرزایی۱۲۲۲۸۹فردوس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۸۲۳۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۵محسن نیا۱۲۲۴۶۹خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۸۰۰۶۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۶مدحی۱۲۲۳۸۷زرین شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۷۲۵۹۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۷مرادی۱۲۲۴۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۰۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۸معینی۱۲۲۵۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۲۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۶۹منوچهری۱۲۲۴۳۱رودبنه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۴۷۴۴۴۱۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۰مهروش۱۲۲۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۰۸۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۱ناصری۱۲۲۵۱۷هرسین۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۷۴۸۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۲نقویان۱۲۲۴۰۳بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۰۹۰۱۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۳نکونام۱۲۲۴۷۸نقده۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۸۵۹۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۴نوروزی۱۲۲۴۱۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۴۹۹۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۵نوفر۱۲۲۵۰۴رودسر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۵۴۳۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۶هادیزاده۱۲۲۴۰۱مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۰۴۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۷هاشم پور۱۲۲۴۹۶ساری۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۱۰۲۶۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۸هاشمی۱۲۲۵۰۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۶۲۵۳۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۷۹یزدان پناه۱۲۲۴۰۵کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۰۶۸۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۸۰یزدانی۱۲۲۴۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۶۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰
۸۱یعقوبی۱۲۲۵۱۸عباس آباد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۰۰۰۳۳۳۳۸۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۰