دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ و ۹ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان پور۹۲۶۰۲بهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۴۶۰۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲احمدپور۹۲۶۸۵لوشان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۰۷۵۴۴۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳احمدی۹۲۶۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴اردستانی۹۲۶۹۴ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۸۱۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵اسلامی۹۲۷۴۵بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۸۳۵۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶اسمعیلی۹۲۷۸۲آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۶۰۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷افشار۹۲۷۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۸اکبری۹۲۷۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۴۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۹بخشی پور۹۱۸۶۲شیرود۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۳۷۲۴۶۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۰بدیعی۹۲۵۸۱کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۴۴۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۱بزرگ چمی۹۲۵۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۲پورمقرری۹۲۸۱۱ری۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۱۵۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۳تاج سلیم پور۹۲۷۱۳دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۲۰۲۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۴جابری دزفولی۹۲۸۱۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۵۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۵جعفری۹۲۵۹۹دره شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۶۸۷۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۶حاجی پور۹۲۷۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۷حسن زاده۹۲۴۱۴چابکسر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۳۹۷۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۸حسن نژاد۹۲۶۰۳بوکان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۳۶۰۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۹حسینی۹۲۶۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۰حمزه لویی۹۲۸۱۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۶۷۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۱حیدریان۹۲۸۲۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۳۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۲خزایی۹۲۶۵۷نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۵۰۰۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۳داودی۹۲۵۹۷قم۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۱۷۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۴دلدار۹۲۸۲۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۶۲۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۵دهقانیتفت۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۶۹۵۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۶رحیمی۹۲۸۳۰فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۶۶۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۷رستگاری۹۲۸۱۳آباده۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۲۴۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۸زمزمه۹۲۶۴۸فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۵۷۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۹زنگی ابادی۹۲۷۴۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۰۸۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۰سیاه بالایی۹۲۵۹۸گرگان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۰۵۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۱سیف الله زاده۹۲۸۲۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۸۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۲شادروانان۹۲۵۷۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۹۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۳شاکران۹۲۶۸۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۱۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۴شعبانی۹۲۸۱۴ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۵۲۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۵شهبازی۹۲۶۶۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۸۰۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۶شیخ الحکمایی۹۲۶۶۱کازرون۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۴۸۰۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۷شیرمحمدی۹۲۸۲۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۹۸۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۸صالحی۹۲۶۹۲نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۷۹۵۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۳۹صدیقی۹۲۶۰۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۱۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۰صدیقی۹۲۷۵۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۷۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۱صفایی۹۲۶۹۷بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۸۹۰۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۲طالب زاده۹۲۶۵۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۲۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۳طاهری۹۲۷۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۹۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۴طیبی۹۲۶۶۳فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۷۹۰۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۵عابدی۹۲۴۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۶عادل۹۲۶۹۱رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۷۰۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۷عباسی۹۲۳۶۵رحیم آباد(گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۳۸۵۴۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۸عبدالملکی۹۲۶۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۹غواصی۹۲۵۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۰۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۰فاضلی۹۲۶۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۱فردخواه۹۲۶۹۰مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۳۶۵۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۲فردوسی۹۲۸۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۳فقیه عبدالهی۹۲۶۵۸چالوس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۴۷۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۴فیض بخش۹۲۵۸۲فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۲۳۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۵قادریان۹۲۷۴۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۵۱۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۶قربانعلی زاده۹۲۶۸۹رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۳۴۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۷کاظمی۹۲۶۹۵عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۲۵۷۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۸کاظمی۹۲۷۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۲۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵۹کرامتی۹۲۵۹۲خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۱۴۵۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۰کریمی۹۲۸۲۱بیدستان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۴۱۷۳۴۱۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۱کهنسال۹۲۶۹۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۰۳۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۲گرگینی۹۲۵۸۳کوار۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۷۱۵۷۳۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۳لطفی۹۲۶۵۹شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۹۱۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۴محسنی۹۲۶۱۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۱۸۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۵محمدنژادکناری۹۲۴۵۸فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۱۲۶۵۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۶مفیدی۹۲۸۱۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۰۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۷ملتفت۹۲۶۹۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۲۹۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۸موسوی۹۲۸۱۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۴۱۹۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۶۹مهدی پور۹۲۸۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷۰میرزابابایی۹۲۸۲۷شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۹۰۴۲۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷۱نظری۹۲۶۰۷اهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۰۶۸۲۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷۲همتی۹۲۵۹۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۶۳۷۲۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷۳هنری۹۲۷۵۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۸۷۸۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷۴یاوری۹۲۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۲۰۰۵۷۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۰