دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افلوز حق نظریتازه شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۹۷۱۰۵۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲امید شاولیانگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۵۷۱۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳آرزو رضا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴آسیه ناظریزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۹۲۴۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۵پرستو طالقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۲۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۶پریما نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۷حسین بیانقم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۷۴۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۸حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۲۷۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۹زر شاه کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۲۵۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۰زهرا طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۱زهرا محسنیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۳۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۲زهرا ملا امینتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۳سارا سیفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۴سمیرا ایل خانیخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۱۱۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۵سمیه پیر حیاتیملایر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۷۷۱۴۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۶سوده امیریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۴۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۷شهناز هاشمیالوند۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۷۶۲۵۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۸صدیقه باویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۰۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۱۹طاهره خاکبازتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۲۳۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۰عادل عبادالله پورملکان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۰۸۴۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۱فاطمه آقاجانیاستهبان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۳۱۸۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۲فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۳فاطمه فرامرزیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۰۹۶۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۴فاطمه نریمانیخوراسگان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۴۳۹۸۱۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۵فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۷۰۳۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۶فهیمه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۳۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۷کاملیا ستاریری۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۹۱۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۸لیلا لطفیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۸۶۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۲۹مائده تدیناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۶۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۰مائده جوادیسراب۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۱۹۸۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۱محبوبه اطاراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۷۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۲محبوبه مهدویجم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۷۸۷۱۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۳محمد حاجی ده آبادییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۶۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۴مرجان ولی زادههشتجین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۳۳۴۵۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۵مریم چمنتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۶مریم ذبیحیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۰۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۷مریم فقهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۵۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۸مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۲۷۶۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۳۹مژگان زارعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۲۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۰معصومه زکیانبیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۷۹۲۰۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۱معصومه علیپوررشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۶۹۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۲معصومه علیپوررشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۵۸۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۳مهرداد جهان تیغزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۸۱۴۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۴مهسا رزاق نسببابل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۸۴۲۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۵نازنین افشار خواهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۱۴۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۶نازنین کریم پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۷نسرین امیریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۰۹۱۶۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۸هراتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۲۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۴۹هنگامه خدر زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۲۴۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹
۵۰یاسمن رستملیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۴۰۰۱۰۸۰۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۹