دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱المیرا بهترینبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۷۴۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲اله احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳بتول هاشمیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۶۳۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴بروجردیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۵پروانه نصراله زادهفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۹۸۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۶رجا عباسیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۰۴۷۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۷رضا اسلام پناهدزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۴۲۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۸رقیه موسویزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۵۶۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۹رکسانا حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۱۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۰زهره پور مندایلام۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۶۴۶۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۱زینب بدیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۷۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۲سمیرا فولادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۳سید مسعود بتولیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۶۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۴سیما کلانترییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۳۱۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۵شهرام حاجی حسین زادهاشنویه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۹۹۳۰۵۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۶عاطفه بلالیدهبارز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۷۲۷۰۷۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۷فاطمه تاجیکپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۴۲۹۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۸فاطمه کریمیانقم۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۳۵۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۹فرحناز آرمونکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۸۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۰فرزانه طائبتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۱مائدهبهمن دارهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۰۵۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۲مبینا خنجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۶۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۳محسن قناد پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۵۵۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۴مریم عابدیمشکین دشت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۶۳۶۶۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۵مریم قاسمییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۲۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۶ملیحه باییگرگان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۸۳۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۷مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۲۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۸نگار مهدی تباربابل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۴۱۴۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۹نوشین غضنویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۶۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۰هانیه مغیثاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۵۳۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۱هما اسدیبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۱۰۰۰۳۴۳۰۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۹