دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۱۳۷۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۱۰۰۴۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲احمدپور۱۱۳۶۵۳مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۹۴۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳احمدخانپور۱۱۳۶۹۱مرند۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۱۷۰۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴اسکندری۱۱۳۷۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۳۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵اشرفیان۱۱۳۶۶۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۲۳۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶افشار۱۱۳۷۰۱قدس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۲۳۵۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۷اکبریان۱۱۳۷۵۴شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۷۰۶۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۸امیری۱۱۳۶۶۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۹۶۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۹آقایی۱۱۳۷۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۳۹۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۰بهزادمنش۱۱۳۷۴۳نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۳۰۸۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۱پلاشانی۱۱۳۶۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۵۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۲توکلی۱۱۳۶۶۴سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۵۷۴۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۳جرجانی۱۱۳۶۶۷گرگان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۹۸۹۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۴جعفری۱۱۲۹۲۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۷۱۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۵جعفری۱۱۳۳۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۲۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۶چالاک۱۱۳۶۷۸اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۴۹۳۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۷حسن پور۱۱۳۶۷۴آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۲۲۱۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۸حسین پور۱۱۳۷۵۳بوانات۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۰۳۸۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۹حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۰خرم۱۱۳۵۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۱خزایی۱۱۳۶۷۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۴۳۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۲دارابی۱۱۳۶۹۷۳ساوه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۴۳۸۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۳داودی۱۱۳۷۴۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۱۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۴درویشی۱۱۳۶۸۸چابهار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۵۵۴۰۹۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۵دستگرد۱۱۳۷۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۶دشتی۱۱۳۷۱۱اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۰۵۹۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۷دیرباز۱۱۳۷۵۶بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۶۹۳۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۸ذاکری۱۱۳۵۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۶۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۹رحیمی۱۱۳۶۷۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۹۳۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۰رستگار۱۱۳۶۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۳۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۱رضاخانی۱۱۳۷۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۸۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۲رضایی۱۱۳۷۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۱۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۳روشن۱۱۳۷۱۸آبدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۷۳۳۷۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۴ریحانی۱۱۳۶۵۷بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۸۴۸۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۵زیدآبادی۱۱۳۶۷۱سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۴۴۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۶سعیدنیا۱۱۲۲۸۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۴۶۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۷سلطانی۱۱۳۶۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۳۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۸سلیمان زاده۱۱۳۷۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۹شریفی۱۱۳۶۷۰بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۰۷۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۰شیرعلی۱۱۳۶۶۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۳۰۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۱صیدالی سیف آباد۱۱۳۶۸۹یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۷۶۱۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۲طوبی۱۱۳۵۱۱جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۶۳۳۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۳ظهوریان۱۱۳۶۸۰هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۰۹۷۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۴عبادی موید۱۱۳۶۸۳مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۵۲۱۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۵عباسی۱۱۳۶۶۹ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۲۹۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۶عبدالمالکی۱۱۳۶۶۲ری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۱۵۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۷علیزاده۱۱۳۶۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۸فتوتی۱۱۳۷۵۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۶۲۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۹فرامرزی۱۱۳۷۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۰فضلی۱۱۳۶۷۹قدس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۶۶۹۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۱فیصلی۱۱۳۶۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۲قلمی۱۱۳۶۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۷۲۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۳کریمخانی۱۱۳۷۴۰گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۸۲۰۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۴کریمی۱۱۳۶۸۴بوکان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۵۶۸۹۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۵محمدشریفی۱۱۳۶۹۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۳۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۶محمدی ده چشمه۱۱۳۶۷۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۴۴۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۷محمدی۱۱۳۶۵۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۰۱۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۸مرتضوی۱۱۳۷۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۷۲۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵۹مشایخی۱۱۰۳۵۰نور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۹۵۶۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۰مصباح۱۱۳۷۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۷۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۱مهرآوران۱۱۳۵۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۶۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۲مهرگان۱۱۳۷۱۳مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۴۸۲۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۳نصرتی۱۱۳۷۱۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۰۸۹۵۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۶۴نقاده۱۱۳۱۸۷کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۵۰۱۱۰۱۷۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۹