دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افرندنور۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۱۶۱۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲الناز شاهسونمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۱۱۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳الهام پناهیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۶۷۶۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴الهام محمودی نژاددهگلان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۸۹۵۸۶۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵آتنا ابوالفتحینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۰۹۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶آخوندیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۵۴۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۷آرزو غفاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۵۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۸برزو موریدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۴۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۹پردیس خاطریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۵۱۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۰پریا حیدریخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۹۷۳۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۱پیام بنی هاشممشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۹۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۲حمیدرضا نسائیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۶۰۱۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۳راشین خیریتاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۶۴۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۴راما بوکعلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۴۸۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۵رباب معین توکلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۵۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۶رضا عباسیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۱۸۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۷رویا گندمیمحمدشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۲۳۲۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۸ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۵۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۹زهرا عباس آبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۰زهرا غلامیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۸۶۱۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۱زینب رجاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۵۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۲زینب فرقانی پورشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۷۰۱۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۳زینعل پورلطیفی۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۰۰۱۷۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۴سارا خوبروی پاکلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۵۷۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۵ساعده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۶سامره اسد پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۵۵۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۷سپیده امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۸سمانه اولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۹سمیرا فولادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۰سمیه حسنیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۸۶۹۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۱سوفیا مسعودیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۸۵۲۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۲سهیلا امیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۳شادی شیر نظرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۴شراره رجبیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۰۷۸۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۵شکوفه سفی یاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۶صفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۵۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۷طلوعیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۳۹۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۸عاطفه زارعیزد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۴۹۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۹عظیمه شاهدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۷۶۶۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۰فاطمه احمدیهیدج۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۲۳۵۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۱فاطمه توحیدی رادبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۵۹۱۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۲فاطمه سادات موسویآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۲۳۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۳فاطمه قاسمیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۳۰۱۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۴فاطمه نجفینکا۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۹۴۹۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۵فرزانه مقدسی پورنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۶۸۱۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۶فهیمه نعمت اللهییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۳۸۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۷محبوبه افشار نیاپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۷۳۲۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۸محبوبه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۲۴۲۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۹محجوبه هداییانشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۸۸۱۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۰محدثه کشاورزفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۹۷۶۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۱محمود اسدیشوش۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۳۱۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۲مرضیه نجفیبومهن۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۴۲۲۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۳مرضیه نمازییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۰۵۶۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۴مریم ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۵۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۵مریم عباس قلی زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۶۱۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۶مریم قنبریشازند۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۸۴۳۹۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۷مریم لکدورود۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۸۳۷۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۸مصطفی شیرزادساری۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۷۰۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵۹ملیح بروجامیرکلا۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۸۲۲۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۰مهتاب دشتیانکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۸۰۱۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۱مهدی شرقیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۸۸۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۲مهرزاد طهماسبیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۵۶۰۳۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۳مهرناز عظیمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۲۱۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۴مهسا علیزادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۵۷۳۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۵مهسا فرهامکنگاور۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۷۲۹۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۶مهشید رضاییالوند۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۸۷۱۲۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۷میترا خالقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۴۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۸میعاد شاد کامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۰۹۴۹۸۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۶۹نازنین براریآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۳۳۴۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۷۰ناهید قلی پورمصیری۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۱۱۵۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۷۱نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۱۰۰۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۷۲نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۰۱۱۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۷۳نیلوفر مسیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۵۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۷۴یاسمین آزانآبادان۸۹۲۵۹۰۲۳۱۵۰۰۱۲۴۳۳۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۰۹