دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم محمودیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۱۰۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۱۰۲۲۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۳الهام معصومیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۹۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۴آسیه طالبیآبیک۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۱۰۳۴۰۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۵آنیسا رحیمیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۱۰۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۶بهزاد شیخ عزیزیبوکان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۲۳۲۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۷پریسا حقوقی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۸رویا سعادت فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۷۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۹زهرا امیر اسماعیلیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۸۸۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۰زهرا شایستهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۱سارا رحیمی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۱۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۲سعیده سرحدیزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۶۵۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۳سمیه سیفیبهار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۳۰۵۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۴سهباشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۵۲۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۵سیما سمیعی فردقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۷۸۱۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۶صدیقه مهریاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۳۸۱۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۷عاطفه بابایییرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۰۹۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۸عباس اسلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۸۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۱۹علی زینی زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۲۷۱۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۰فاطمه اصغر نژادکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۶۴۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۱فاطمه فلاحساری۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۵۰۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۲فاطمه منظمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۳فزانه فیض ابادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۱۰۱۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۴کامنوش کاظمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۵مرضیه بایرامینسیم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۹۳۱۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۶مریم فرهمندفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۱۱۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۷مریم گیلانیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۳۲۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۸مریم یگانهشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۰۶۴۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۹مونا فرهمندمحلات۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۰۰۸۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۳۰مهناز امیریشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۴۰۰۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۳۱ندا ره سپارتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۹۵۲۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۳۲نرگس محمد یوسفیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۸۴۹۷۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۳۳نفیسه توسلیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۹۲۱۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۳۴ویدا نشاطدرگز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۵۰۰۰۷۸۴۱۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۹