دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ و ۸ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسنی۸۴۶۲۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۲۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲احمدی۸۴۸۸۴آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۱۵۰۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳اذر بهرام۸۴۶۰۰بناب۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۷۴۰۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴اذریان۸۴۴۹۲سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۶۸۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵اصغریان۸۳۱۶۳دستناء۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۱۸۲۸۸۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶افتخاریشهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۶۳۴۷۰۳۳۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷افرادی۸۴۵۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۸اقامیرزایی۸۴۸۸۲ساوه۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۸۰۲۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۹امبری۸۴۶۱۰اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۵۲۲۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۰ایدی زاده۸۴۵۸۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۵۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۱ایلخانی۸۴۲۲۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۶۲۴۰۰۰۶۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۲باجلان۸۴۶۳۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۱۹۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۳باقری۸۴۶۰۲فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۳۷۲۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۴بیات۸۴۶۲۲زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۵۹۸۰۰۰۴۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۵بیرنج۸۴۴۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۵۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۶پورقربان۸۴۶۲۳آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۰۵۰۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۷پیغامی۸۴۶۲۹بناب۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۹۲۲۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۸تاتی۸۴۵۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۷۶۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۱۹جعفری۸۴۵۸۱اشتهارد۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۸۱۰۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۰جوهری۸۰۹۱۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۱۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۱جهانشاهی۸۴۶۱۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۴۱۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۲حسن پور۸۴۶۲۸قیر۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۹۱۰۷۴۷۶۰۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۳حسینی وفا۸۴۵۹۳اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۰۰۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۴حسینی۸۴۵۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۵حماملوییزنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۷۰۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۶حیدری فر۸۴۴۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۷حیدری۸۴۸۸۷بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۵۶۵۷۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۸خاکپور۸۴۸۷۳نور۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۴۰۵۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۲۹خلخالی۸۴۶۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۰خیری نژاد۸۴۶۱۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۵۷۶۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۱داعی۸۴۵۷۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۷۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۲دری۸۴۵۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۳رازقی۸۴۸۸۳کازرون۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۹۴۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۴رحمانی۸۴۵۹۵تاکستان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۵۲۵۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۵رضایی۸۴۵۸۵پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۵۸۷۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۶رضائی دوست۸۴۶۰۳بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۴۷۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۷رفعیی۸۴۶۱۴بلداجی۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۵۰۱۲۸۸۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۸رمضانی واقفی۸۴۶۲۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۱۰۶۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۳۹روفی۸۴۷۴۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۱۹۳۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۰زارعی۸۴۸۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۸۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۱زحمت کش۸۴۴۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۵۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۲سالاری۸۴۶۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۵۱۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۳سمیعی۸۴۸۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۷۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۴شاکر۸۴۸۲۷مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۷۰۷۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۵شکرانی۸۴۸۸۰رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۵۱۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۶شهابی۸۴۸۶۹پردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۶۰۰۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۷شهبازی۸۴۸۷۹قرچک۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۸۳۵۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۸صادق لی۸۴۸۷۴گرگان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۱۶۰۷۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۹صدیقی۸۴۶۰۹ملارد۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۳۱۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۰طاوسیهمدان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۷۸۹۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۱طرهری۸۴۶۲۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۷۵۷۵۰۰۶۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۲طلوعی۸۱۳۳۸کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۵۳۷۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۳ظفری۸۴۸۷۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۶۲۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۴عباس زاده۸۴۸۷۰بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۲۷۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۵عربیه۸۴۶۲۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۶۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۶علیمحمدی۸۴۵۹۸شیروان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۴۳۰۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۷فدایی۸۴۶۰۴دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۶۱۳۲۰۳۷۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۸فرجی۸۴۶۰۷ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۴۸۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۹فرزانه۸۴۵۶۵هریس۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۸۶۰۰۵۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۰فریدونی۸۴۵۸۸لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۱۱۷۰۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۱فلکی۸۴۸۷۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۵۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۲قربانی۸۴۵۶۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۹۱۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۳قربانی۸۴۵۸۴بیجار۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۸۴۷۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۴کاوسی۸۴۸۶۸دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۳۷۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۵کائید۸۴۴۹۱محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۰۶۹۵۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۶کریمی۸۴۸۷۶کلاچای۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۷۲۷۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۷لهر۸۴۸۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۸محتاطی۸۴۶۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۶۹محمدی۸۴۵۹۶بازرگان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۱۴۹۲۵۸۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۰مرادی۸۴۵۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۱مستولی۸۴۶۲۰بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۲۵۷۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۲مشایخی۸۴۶۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۶۰۲۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۳مظفی۸۴۸۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۱۷۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۴منصورییزد۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۷۹۹۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۵موسویتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۴۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۶موسویون۸۴۵۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۷مهاجری۸۴۵۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۰۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۸ناصری کریموند۸۴۵۹۲امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۲۰۲۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۷۹ناصری۸۴۶۱۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۸۷۹۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۸۰نریمانی۸۴۶۱۷ایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۶۳۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۸۱نظری۸۴۷۵۰آبدانان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۱۸۲۲۰۶۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۸۲نیک اقبالیان۸۴۶۲۷سی سخت۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۳۹۷۷۵۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۸۳نیک فرجام۸۴۸۷۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۲۰۷۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۸۴واعظی۸۴۵۷۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۲۹۰۵۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۸۵والی۸۴۸۸۱سمنان۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۳۰۸۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۸۶یحیی نیا۸۴۴۷۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰۰۳۵۵۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۱/۰۹