دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افشین زبردستتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲الف شهریاریشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۳۳۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳الهام ادیبتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۵۱۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۴آزاده بهفرآباده۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۰۰۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۵حسن خلجتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۵۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۶حلیمه شاه رضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۶۱۸۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۷زهرا جوادیشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۲۵۲۹۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۸زهرا خوشنواراسدآباد(همدان)۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۲۶۰۵۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۹زهرا عبدی نژادنقده۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۲۸۴۹۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۰سحر ساداتیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۲۷۰۸۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۱سحر فتحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۵۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۲سعیده علی محمد یرودسر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۹۵۶۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۳سمانه اولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۵۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۴سمیرا ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۵سمیرا نصریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۶سمیه ایوبیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۵۴۲۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۷سهیلا نجفیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۱۰۳۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۸شکوفه شجاعسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۳۴۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۹فاطمه جوادیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۲۳۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۰فاطمه چگینیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۰۴۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۱محدثه صالحیخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۲۹۲۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۲محدثه کاشفیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۴۲۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۳مریم رادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۱۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۴مریم نوری زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۲۸۱۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۵مهدیه عامریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۴۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۶مهناز طاهر خانیچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۷۸۰۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۷مهناز نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۵۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۸نازیا انصاریپره سر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۳۸۶۹۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۹نرگس شه میرزادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳۰نگین آرش پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۴۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳۱نیایش عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۳۲۰۰۱۵۵۸۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۸