دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام صباغیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۵۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۲پریسا حقوقی پورتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۸۱۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۳حسن خوشنودیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۳۷۶۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۴زهرا اردستانیپیشوا۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۸۵۹۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۵زهرا قربانیانکلاچای۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۶۹۹۰۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۶زهرا محمدیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۷۵۶۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۷سعید عظیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۶۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۸شکوفه عوض زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۶۸۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۹علی فاطمیانسردشت۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۶۷۸۳۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۰فاطمه قدریبهبهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۲۰۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۱فرانک امینیدیواندره۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۱۹۸۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۲فرزانه محولاتیمشهد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۰۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۳کیانا طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۸۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۴محسن امینیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۸۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۵مهسا ضرابیاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۱۶هدی رستگارتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۸۰۰۰۷۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۸