دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ تا ۹ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسانی۰۹۲۵۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۲۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲احسن۱۰۹۵۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۵۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳احمدی۱۰۹۴۳۶دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۴۵۰۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴اسلمی۱۰۹۲۵۴قم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۲۲۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵اسماعیلی مقدم۱۰۹۶۱۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۱۷۰۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶اسماعیلی۱۰۹۶۰۴پردیس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۷۰۲۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷افسری۱۰۹۳۹۵ممقان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۷۷۲۵۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸بابایی۱۰۹۲۳۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۰۵۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹باقری۱۰۹۵۲۴بم۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۷۵۲۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰بخشی۱۰۹۶۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۰۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۱برازش۱۰۹۴۴۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۵۶۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۲بهروزی۱۰۹۶۰۱یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۴۴۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۳بهره ورلشت نشاء۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۲۵۲۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۴بهشتی دوست۱۰۹۴۱۴قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۸۹۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۵پرهام۱۰۸۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۷۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۶تاتاری۱۰۹۶۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۷تجری۱۰۹۵۳۴علی آباد(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۷۷۷۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۸تدین۱۰۹۶۱۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۱۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۹تقیان۱۰۹۲۶۹خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۱۱۴۰۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۰جعفرزاده۱۰۹۲۷۹زرند۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۹۹۲۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۱جعفری۰۹۲۳۵یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۸۷۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۲جوانی۱۰۹۴۳۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۴۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۳جورابلو۱۰۹۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۴۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۴چهرزاد۱۰۹۴۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۵حسن زاده۱۰۹۲۷۴خوی۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۵۱۲۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۶حسنی۱۰۹۴۶۲ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۵۵۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۷حیدری۱۰۹۴۶۳نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۹۸۰۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۸خادمی۱۰۹۴۴۸سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۹۰۵۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۹خارستانی۱۰۹۵۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۰۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۰خانجانلو۱۰۹۲۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۱خدابخشی۱۰۹۲۳۳گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۶۴۵۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۲خدادادی۱۰۹۲۴۱مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۲۰۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۳خلیلی۱۰۹۶۱۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۷۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۴دانشمند۱۰۹۲۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۹۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۵دولتجاوید۱۰۹۳۴۸آبدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۵۷۵۷۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۶رجبی۱۰۹۶۱۱قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۶۹۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۷رحمانی۱۰۹۲۳۸اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۳۷۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۸رحمانی۱۰۹۲۴۰اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۵۸۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۹رضاپوران۱۰۹۳۴۰فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۳۲۲۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۰رفیع۱۰۹۴۴۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۲۱۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۱رهبر۱۰۹۲۵۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۸۸۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۲ریحانی۱۰۹۲۷۲بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۰۴۴۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۳زارع۱۰۹۴۳۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۹۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۴زارع۱۰۹۴۵۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۳۶۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۵زارعی۱۰۹۳۶۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۰۳۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۶زمانی۱۰۹۶۱۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۰۱۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۷ساعدچی۱۰۹۶۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۸ساعدی۱۰۹۶۲۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۱۹۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴۹سجادی۱۰۹۲۴۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۸۸۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۰سلطانعلیان۱۰۹۵۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۱سلطانی۱۰۹۲۶۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۷۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۲سمععیعی۱۰۹۵۲۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۵۵۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۳سیادت۱۰۹۲۶۴سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۴۳۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۴سیفی۱۰۹۶۲۰آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۳۸۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۵شاه نوشی۱۰۹۶۳۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۲۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۶شاهدی۱۰۹۵۳۶شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۹۸۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۷شعاعی۱۰۹۴۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۸شعبانی۱۰۹۶۰۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۴۰۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۵۹شکرانه یزدی۱۰۹۳۴۷نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۹۴۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۰شیخ لر۱۰۹۲۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۲۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۱شیرازی۱۰۹۲۴۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۲۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۲شیرازی۱۰۹۴۳۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۳۳۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۳شیران۱۰۹۴۳۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۷۲۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۴شیروی۱۰۹۶۱۸طبس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۶۲۰۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۵صادقی۱۰۹۴۳۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۲۳۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۶صالحوند۱۰۹۵۹۵شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۱۳۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۷صدری۱۰۹۵۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۵۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۸صدیق۱۰۹۸۵۶لار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۸۴۷۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۶۹صمدی۱۰۹۵۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۰عبادی۱۰۹۳۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۱عباسی هرمزی۱۰۹۳۷۰رامهرمز۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۸۲۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۲عبدالرضایی۱۰۹۲۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۹۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۳عطائی۱۰۹۲۳۶شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۹۳۰۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۴عظیمی۱۰۹۵۳۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۴۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۵عکاشه۱۰۹۵۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۱۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۶علی بابائی۱۰۹۴۶۰سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۳۴۷۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۷غریبی۱۰۹۴۳۷ری۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۶۵۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۸فدا۱۰۹۶۰۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۰۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۷۹فداکار نغندر۱۰۹۲۳۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۵۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۰فرحپور۱۰۹۴۸۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۸۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۱فرخ۱۰۹۲۶۷شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۳۴۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۲فلاح فر۱۰۹۲۴۷هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۰۲۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۳قربانی۱۰۹۳۶۵دامغان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۰۸۷۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۴قهرمانی۱۹۲۶۰کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۶۰۷۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۵کریمی۱۰۹۲۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۰۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۶کلانتری۱۰۹۴۵۸خرمدره۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۰۹۸۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۷گودرزی۱۰۹۲۷۱دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۰۲۰۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۸لطفی۱۰۹۲۶۲شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۳۴۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸۹لک۱۰۹۲۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۰۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۰مباشری۱۰۹۳۷۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۹۱۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۱مجیدی۱۰۹۴۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۲مختاری پور۱۰۹۶۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۳مصطفی زاده۱۰۹۲۸۱وایقان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۰۷۵۵۳۸۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۴منجزی۱۰۹۴۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۴۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۵موسوی کیا۱۰۹۲۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۶۱۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۶مهدی نیا۱۰۹۳۶۶رودسر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۷۰۰۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۷میرتهامی۱۰۹۴۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۹۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۸میرزازاده۱۰۹۶۱۷صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۲۴۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۹مینایی فر۱۰۹۶۲۳شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۳۹۷۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰۰نعیمی۱۰۹۵۳۹اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۸۱۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰۱نوربخش۱۰۹۲۴۵کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۰۷۶۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰۲نورزیان۱۰۹۴۲۷اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۵۸۳۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰۳نوروزپور۱۰۹۵۳۸نور۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۶۳۱۰۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰۴نوروزی۱۰۹۵۸۸گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۲۶۵۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰۵نیک پرست۱۰۹۶۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۴۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰۶نیکبخت۱۰۹۲۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰۷نیکونام۱۰۹۳۶۸قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۳۱۵۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۰۸والا۱۰۹۴۵۵شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۸۶۰۰۵۱۶۷۰۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۰