دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ تا ۹ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام خواجه نوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۱۳۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲الهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۴۹۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۳آسیه سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۹۹۱۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۴پرستو بیاتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۱۸۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۵پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۱۶۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۶حدیث محلاتیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۱۱۹۶۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۷حسنا ظفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۱۵۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۸حمیده خادمیکهک-قم۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۸۶۶۳۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۹خدیجه حسن زادهگرمه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۰۲۰۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۰دریا نظرینمین۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۶۰۵۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۱راحله دمانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۷۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۲راضیه امیرپوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۲۰۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۳زهرا فرخی پورجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۸۳۹۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۴سارا دهقانیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۹۱۸۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۵سحر دلیلیسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۳۵۰۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۶سعید طاهریکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۰۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۷سعیده اسفندیار پورسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۱۰۰۶۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۸سید علی احمدیازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۵۵۹۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۹سید محمد مسعودیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۵۴۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۰سیده معصومه حسینیهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۱۴۴۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۱فاطمه شادکامتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۱۷۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۲فاطمه محمدیخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۶۲۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۳فاطمه نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۱۴۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۴فرشته کرمیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۷۶۱۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۵فضل الله اصل تیزابیخواف۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۰۹۴۴۹۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۶مرتضی قمینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۲۲۳۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۷نسترن تیموریملارد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۱۲۶۱۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۸نسیم صیاد زادهعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۳۷۸۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۹وحید نیک اندیشلیکک۸۹۲۵۹۰۲۱۰۳۰۰۱۰۱۷۸۷۵۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۴/۱۰