دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم پور۱۰۵۵۵۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۴۱۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲ابراهیمی۱۰۵۵۲۴پارسیان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۳۵۷۷۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳اتارودی۱۰۵۶۸۲گناباد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۲۸۲۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴اتحادی۱۰۵۵۰۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۱۴۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵احمدی۱۰۵۶۳۹تفت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۸۸۲۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶اسدی۱۰۵۵۵۰بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۹۷۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷اصلی بخش۱۰۵۶۸۶مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۶۱۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸اکرمی۱۰۵۶۲۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۷۶۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹ال محمد۱۰۵۵۸۸ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۴۶۵۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۰امانی۱۰۵۴۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۱امینی قنواتی۱۰۵۴۳۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۳۳۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۲امینی۱۰۵۵۱۰قم۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۸۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۳امینیان۱۰۵۴۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۴اویسی۱۰۵۵۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۵ایرانی۱۰۵۵۱۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۶ایلاقی۱۰۵۴۹۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۸۴۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۷بدیعی۱۰۵۵۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۸بهاروند۱۰۵۶۲۳خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۱۶۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۹بهرامی۱۰۵۵۲۶ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۶۵۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۰پور زارع۱۰۵۶۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۰۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۱تراب زاد۱۰۵۵۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۲ثابت قدم۱۰۵۵۲۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۱۷۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۳جاسمی۱۰۵۶۵۷آبادان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۷۰۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۴جان نثاری۱۰۵۶۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۷۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۵جعفری۱۰۵۵۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۶جغتایی۱۰۵۵۲۵جغتای۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۶۸۷۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۷جلیلوند۱۰۵۵۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۸جمال۱۰۵۵۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۶۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲۹چوپانی۱۰۵۵۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۷۸۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۰چهرزاد۱۰۵۴۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۱حامدی۱۰۵۵۲۷ری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۹۶۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۲حسن زاده۱۰۵۶۵۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۸۴۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۳حسینی۱۰۵۴۷۷حسن اباد-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۸۰۲۸۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۴حسینی۱۰۵۵۵۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۱۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۵حضرتی۱۰۵۶۸۹بناب۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۳۰۷۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۶حمصی۱۰۵۶۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۱۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۷خیاطی۱۰۵۶۲۵داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۱۰۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۸دامن کشان۱۰۵۵۰۹لار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۵۷۲۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳۹دلدار۱۰۵۴۸۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۶۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۰دوایی۱۰۵۵۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۵۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۱راضی۱۰۵۴۹۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۶۹۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۲رامندی۱۰۵۶۸۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۷۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۳ربعی چافی۱۰۵۵۵۹چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۳۷۷۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۴ربعی۱۰۵۵۰۶کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۷۷۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۵رحمتی۱۰۵۶۳۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۴۸۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۶رحیمی پور۱۰۳۱۴۸یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۲۰۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۷رحیمی۱۰۵۶۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۸رضایی۱۰۵۵۱۸سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۰۳۵۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۴۹سرباز محمدی۱۰۵۶۸۱بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۲۶۲۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۰سلیمانی۱۰۵۵۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۸۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۱سلیمانی۱۰۵۶۱۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۳۲۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۲شاپوریان۱۰۵۴۸۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۲۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۳شامحمدی۱۰۵۶۱۵لواسان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۳۷۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۴شجاعیان۱۰۵۶۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۵شرف پور۱۰۵۵۱۵لالجین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۹۹۰۶۵۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۶شعبانی۱۰۵۵۲۱ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۸۲۷۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۷شیرخانی۱۰۵۵۳۴پره سر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۱۳۰۴۳۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۸صابری۱۰۵۵۱۳بردسکن۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۹۰۲۰۹۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵۹صادقی۱۰۵۱۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۰صلواتی پور۱۰۵۶۳۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۵۱۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۱عبادتی۱۰۵۴۹۹چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۳۶۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۲عبداله پور۱۰۵۶۸۳خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۰۸۰۴۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۳عرب پور۱۰۵۶۱۹خوانسار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۵۹۲۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۴علیزاده۱۰۵۵۴۲آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۶۴۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۵عیدی زاده۱۰۵۶۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۱۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۶غفاری۱۰۵۵۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۷فاطمیان۱۰۵۳۹۸سردشت-آذربایجان غربی۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۲۱۲۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۸فتحی۱۰۵۶۲۰قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۳۴۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۹فرزانه۱۰۵۶۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۴۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۰فروزش۱۰۵۶۲۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۰۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۱فقیه پور۱۰۵۵۵۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۸۲۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۲قلیخانی۱۰۵۵۳۰اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۰۲۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۳قوام۱۰۵۶۲۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۷۰۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۴کاظمی۱۰۵۵۶۳کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۸۵۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۵کلبونی۱۰۵۵۰۲نور۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۰۴۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۶کهوند۱۰۵۵۵۲لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۸۷۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۷گرامی۱۰۵۳۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۸متولی حبیبی۱۰۵۵۰۵فردوس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۴۵۲۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۹محجوبی۱۰۵۵۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۰محرم زاده۱۰۵۵۰۳ماکو۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۸۰۷۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۱محمودوند۱۰۵۵۳۷سراب۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۶۴۴۰۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۲مستاجی۱۰۵۵۱۱بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۲۳۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۳مطمین۱۰۵۵۳۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۱۹۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۴معینی۱۰۵۴۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۵معینی۱۰۵۶۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۶مفاخری۱۰۵۵۶۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۵۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۷مقدم۱۰۵۵۶۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۳۹۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۸موسوی۱۰۵۶۱۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۲۹۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۸۹مولایلر۱۰۵۴۹۶شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۹۱۰۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۰مومنی۱۰۵۶۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۵۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۱میرزایی۱۰۵۳۲۷نورآباد (لرستان)۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۹۴۷۷۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۲میرکمالی۱۰۵۶۲۶زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۲۴۹۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۳ناجی۱۰۵۳۸۱لار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۱۰۵۵۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۴نجفی۱۰۵۵۵۰۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۱۵۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۵نوروزی۱۰۵۶۰۳فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۴۹۵۲۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۶نیک بین۱۰۵۶۸۷ری۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۷۹۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۷نیک گهر۱۰۵۵۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۰۲۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۸ولی۱۰۵۵۳۳خرمشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۱۷۵۶۰۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۹هاشمیان۱۰۵۵۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۳۰۱۲۳۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۷