دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم مختاریفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۸۷۶۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲الناز حسن نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۷۹۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴الهام مرادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵الهام میرزا زادهچهاردانگه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۱۲۵۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶الهام نصیرییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۹۶۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷الهه پروین آذرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸انسیه یساقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۴۶۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۹آیدا شکوهیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۱۸۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۰بهناز برزگربندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۲۹۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۱پرستو کی مرامکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۹۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۲پریچهر امیر یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۹۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۳پریسا بیگیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۰۵۶۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۴پریسا حلال زادهسلماس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۱۲۲۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۵پریسا شفیع زادهنسیم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۷۱۴۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۶حسن شهرکیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۰۹۲۹۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۷حلیمه شاه رضاییزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۶۲۹۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۸راحله گیلانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۹رویا مرادیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۹۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۰ریحانه منصوری خواهفومن۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۹۵۶۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۱زهرا امامیپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۸۷۳۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۲زهرا ایمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۳زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۵۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۴زهرا چپر دارکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۰۷۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۵زهرا رمضانیازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۰۵۵۶۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۶زهرا صادقیقوچان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۳۵۲۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۷زهرا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۷۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۸زهرا میریآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۷۹۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۲۹زهرا نوروزیانزرقان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۲۰۵۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۰زینب ابراهیمیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۳۰۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۱زینب تدریس حسنینشتارود۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۵۶۳۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۲زینب ثابتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۳سارا رویدلسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۵۰۱۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۴سارگل اسفندیار پورشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۱۵۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۵سحر افسردهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۹۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۶سحر ماهرویانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۰۳۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۷سمیه بیاتتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۸سمیه پیر حیاتیملایر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۶۵۹۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۹سمیه پیر حیاتیملایر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۵۴۹۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۰سمیه گوبانیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۸۷۸۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۱سوده سمیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۹۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۲سوده شعشعانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۳سوسن علیپورتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۰۸۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۴سیما احمریاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۰۴۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۵شبنم رمضانیانآباده۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۶۹۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۶شبنم کریم دلاورکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۲۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۷شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۱۱۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۸شیوا روشن رادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۱۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۹صابر نوری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۰صدیقه آتش افروزگله دار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۵۵۶۷۴۴۵۰۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۱عاطفه جعفریفارسان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۲۴۲۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۲علی کوروش عبادیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۷۹۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۳فاطمه خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۴فاطمه رحمانیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۰۷۶۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۵فاطمه رضایییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۰۷۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۶فاطمه فرمانیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۳۱۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۷فاطمه کریم یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۸فائزه مقصود یتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۵۹فرشته جاویدانیآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۴۶۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۰فرنیا یوسفیجویبار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۲۱۸۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۱فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۴۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۲فوروزان وحیدیدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۲۴۲۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۳فیروزه شرفبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۱۸۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۴کوثر عباس تبارامیرکلا۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۶۱۸۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۵لیلا کوزه فروشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۹۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۶مبینا خنجریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۲۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۷محمد رضا حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۸محمود رحمانیانجهرم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۳۷۱۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۶۹مرضیه ساروقی نیااراک۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۸۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۰مرضیه گچ گرپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۹۹۳۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۱مریم حسن پوررستم آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۸۸۳۴۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۲مریم شاهرخیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۳مریم قبادیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۰۲۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۴مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۷۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۵مریم همتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۸۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۶معصومه اکبریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۷۳۹۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۷ملیحه فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۲۹۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۸مهدی احمدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۰۴۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۷۹مهرسا کیمیایی مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۰مهری برزگرسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۵۷۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۱مهری محمدیمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۳۳۸۱۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۲مهناز عراقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۸۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۳میعاد شادکامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۳۵۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۴ناهید جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۹۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۵ندا قاضی شعارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۹۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۶نسرین پاکاریقیر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۴۴۷۶۷۴۷۶۰۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۷نسیم هاشمیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۰۶۵۰۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۸نعیمه مصطفییخلخال۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۱۴۳۹۰۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۹نیایس عاسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۶۶۲۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۹۰نیما محمدیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۴۳۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۹۱یاسمن خوشحالبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۶۱۰۰۱۵۶۷۱۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۰۶